Ceardlanna Cosán

Ag teacht isteach ar an Athrú ag Machnamh ar a bhfuil le Teacht

Sraith ceardlann, 3 cinn, ag tacú le foghlaim ghairmiúil na múinteoirí, a mbeidh straitéisí agus uirlisí iontu don mhachnamh comhoibritheach

Tá sraith ceardlann ar líne, trí cinn, á comhóstáil ag ESCI (Ionaid Tacaíochta Oideachais na hÉireann) agus ag an gComhairle Mhúinteoireachta chun tacú leis na scoileanna ina gcuid foghlama gairmiúla le linn phaindéim COVID 19. Is faoin meirge Ag teacht isteach ar an Athrú, ag Machnamh ar a bhfuil le Teacht a thabharfar na ceardlanna, agus is múinteoirí atá ag cleachtadh a ngairme a dhéanfaidh iad a éascú. Tabharfaidh na ceardlanna deis do scoileanna a bheith ag foghlaim óna chéile agus comhráite machnamhacha a dhéanamh a mbeidh Cosán, an chreatlach náisiúnta um fhoghlaim múinteoirí, mar thaca leo. Beidh uirlisí agus straitéisí fónta ag na héascaitheoirí a thacóidh le múinteoirí agus ceannairí scoile chun eispéiris foghlama ghairmiúla féintionscanta a bheidh solúbtha agus in oiriúint don chomhthéacs a chur á bhforbairt do chách.

Táthar á iarraidh ar scoileanna triúr ball foirne* a ainmniú a bheidh rannpháirteach sna ceardlanna, agus ceannaire meánleibhéil nó ardleibhéil ina measc. Is iad na hIonaid Oideachais thíos a dhéanfaidh na ceardlanna a óstáil. Is féidir áirithintí a dhéanamh trí na hIonaid Oideachais féin.

Beidh an tsraith ceardlann ar líne ar siúl sna hIonaid Oideachais thíos:

Ionad OideachaisCeardlann 1Ceardlann 2Ceardlann 3
Ionad Oideachais an Chláir

30 Samhain 2020

8 Feabhra 2021

19 Aibreán 2021

Ionad Oideachais Laoise

18 Eanáir 2021

22 Feabhra 2021

26 Aibreán 2021

Ionad Oideachais Luimnigh

1 Nollaig 2020

26 Eanáir 2021

23 Márta 2021

Ionad Oideachais Chorcaí

2 Nollaig 2020

27 Eanáir 2021

24 Márta 2021

Ionad Oideachais an Uaimh

3 Feabhra 2021

10 Márta 2021

28 Aibreán 2021

Ionad Oideachais na Carraige Duibhe

3 Feabhra 2021

10 Márta 2021

28 Aibreán 2021

Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar

2 Nollaig 2020

20 Eanáir 2021

10 Márta 2021

Ionad Oideachais Dhroim Conrach

1 Nollaig 2020

19 Eanáir 2021

9 Márta 2021

Ionad Oideachais Chill Chainnigh

1 Nollaig 2020

2 Feabhra 2021

13 Aibreán 2021

Ionad Oideachais Chill Dara

2 Nollaig 2020

4 Feabhra 2021

15 Aibreán 2021

Ionad Oideachais Dhún na nGall

18 Eanáir 2021

8 Feabhra 2021

8 Márta 2021

Ionad Oideachais Chora Droma Rúisc

18 Eanáir 2021

8 Feabhra 2021

8 Márta 2021

*I gcás bunscoileanna beaga, beidh solúbthacht ann ó thaobh íosleibhéal lucht freastail ó gach scoil.