Athbhreithniú agus Creidiúnú Gairmiúil na gClár reatha OTM

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht reachtúil a dhéanann caighdeáin iontrála na gairme a shocrú agus a chothabháil. Is é ceann de na bealaí ar a ndéanann sí an obair sin ná trí na cláir oideachais agus oiliúna múinteoirí a bhíonn á gcur ar fáil ag Institiúidí Ard-Oideachais (IAOnna) an Stáit a athbhreithniú agus a chreidiúnú.

Ní bhaineann feidhm chreidiúnaithe ghairmiúil na Comhairle leis an bpróiseas creidiúnaithe acadúil. Bíonn creidiúnú acadúil bunaithe ar oiriúnacht chláir chun céim/dioplóma/máistreacht etc. a bhronnadh mar thoradh air; is ionann creidiúnú gairmiúil agus breithiúnas a thabhairt faoi cibé an leor nó nach leor an clár chun duine a ullmhú le dul isteach sa ghairm sin.

Ní mór do gach clár oideachais múinteoirí in Éirinn (cláir bhunoideachais, iar-bhunoideachais agus bhreisoideachais) a mbeidh clárú mar mhúinteoir mar thoradh air creidiúnú gairmiúil a fháil ón gComhairle Mhúinteoireachta, bunaithe ar straitéis athbhreithnithe agus creidiúnaithe agus critéir chreidiúnaithe na Comhairle. Baineann Institiúid Ardoideachais úsáid as pro forma chun creidiúnú a lorg do chláir bhunoideachais agus iar-bhunoideachais.

I gcomhréir le Bealach 3 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárúchán], 2016 agus Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] (Leasú) 2016, ón 25 Iúil 2016, caithfidh cáilíocht atá ceadaithe ag an gComhairle in oideachas múinteoirí sa bhreisoideachas a bheith ag daoine atá ag iarraidh clárú don earnáil bhreisoideachais.

D’fhoilsigh an Chomhairle Mhúinteoireachta Breisoideachas: Riachtanais Ghinearálta agus Cláir le haghaidh Cáilíochtaí Oideachais Múinteoirí a Chreidiúnú freisin. Baineann an Chomhairle úsáid astu sin agus iad ag measúnú agus ag creidiúnú na gclár oideachais múinteoirí sa bhreisoideachas atá á gcur ar fáil ag Institiúidí Ardoideachais. Baineann Institiúidí Ardoideachais úsáid as pro forma chun creidiúnú a lorg do chláir bhunoideachais agus iar-bhunoideachais.

Tá an chéad thimthriall d’athbhreithniú agus creidiúnú críochnaithe anois le haghaidh gach clár, agus tá tuairiscí eisithe chuig na hInstitiúidí Ardoideachais.