Forbhreathnú ar Sholáthar Oideachais Mhúinteoirí in Éirinn

Liosta na nInstitiúidí Ardoideachais (IAOanna)

Cliceáil anseo le haghaidh liosta na nInstitiúidí Ardoideachais (IAOanna) a chuireann cláir d’oideachas tosaigh múinteoirí ar fáil agus na sonraí i dtaca le conas iarratas a dhéanamh (cláir bhunscoile, iar-bhunscoile agus bhreisoideachais).

Critéir agus treoirlínte do sholáthraithe clár

Tá na critéir agus treoirlínte seo a leanas foilsithe ag an gComhairle le haghaidh IAOanna a chuireann cláir oideachais tosaigh mhúinteoirí ar fáil lena chinntiú go gcomhlíonann a gcláir riachtanais chreidiúnaithe na Comhairle:

Ba chóir iad a léamh i gcomhar leis na Treoracha um Shocrúcháin Scoile, atá faofa mar aguisín leis na critéir agus, i gcás na gclár do bhunmhúinteoirí, An Tuairisc ar Shocrúchán sa Ghaeltacht.

Critéir ábhair iar-bhunscoile

Le linn 2012, rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta athbhreithniú ar na riachtanais a bhaineann le gach ábhar curaclaim iar-bhunscoile agus ar na nósanna imeachta a úsáidtear chun oiriúnacht cháilíochtaí céime a chinneadh sula dtugtar faoi chlár d'oideachas tosaigh múinteoirí. Tar éis comhairliúchán cuimsitheach le páirtithe leasmhara ábhartha san oideachas, cuireadh sraith leasaithe riachtanas i dtoll a chéile. Rinne an Chomhairle iad a dhaingniú i mí na Nollag 2012 agus seoladh ar aghaidh chuig an Aire Oideachais agus Scileanna iad, a d’aontaigh le tuairimí na Comhairle maidir leo.

Rinneadh na riachtanais leasaithe (béarla), a bheidh in éifeacht dóibh siúd atá ag déanamh iarratas ar chlárú tar éis an 1 Eanáir 2017(agus dóibh siúd atá ag tabhairt faoin gclár Máistir Gairmiúil san Oideachas, a mhairfidh dhá bhliain, in 2015) a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Comhairle i mí Dheireadh Fómhair 2013 agus a scaipeadh ar gach Institiúid Ardoideachais agus na páirtithe leasmhara oideachais uile. 

Tá próiseas athbhreithnithe ar na Critéir Ábhar Curaclaim Iarbhunscoile, i gcomhthéacs an réimse gnéithe lena n-áirítear forbairtí leanúnacha sa leanúntas oideachas múinteoirí, saincheisteanna maidir le soláthar múinteoirí agus leasú na sraithe sóisearaí.