Iontráil chuig Oideachas Tosaigh Múinteoirí

Leagann an tAire Oideachais agus Scileanna, i gcomhar leis an Chomhairle Mhúinteoireachta, síos riachtanais íosta iontrála do chláir oideachais tosaigh múinteoirí. Tá na riachtanais íosta iontrála reatha, mar aon leis an bpróiseas iontrála do chláir bhunscoile agus iar-bhunscoile, ar fáil ar shuíomh na Roinne Oideachais agus Scileanna.

Riachtanais iontrála bhunscoile

Cláir Chomhthráthacha (Cláir Fhochéime)

Cláir Chomhleanúnacha (Cláir Iarchéime)

Riachtanais iontrála iar-bhunscoile

Cuirtear oideachas tosaigh iar-bhunscoile múinteoirí (OTM) ar fáil trí chláir chomhleanúnacha nó chomhthráthacha. 

Is é an bealach comhleanúnach an ceann is coitianta i dtreo cáilíocht a bhaint amach. Bíonn céim chuí agus cáilíocht ar leithligh san oideachas múinteoirí i gceist leis an mbealach comhleanúnach. Sainítear céim chuí mar dhámhachtain ó ollscoil nó coláiste tríú leibhéal atá aitheanta ag an stát, a cheadaíonn don sealbhóir aon ábhar curaclaim amháin ar a laghad a theagasc go dtí an leibhéal is airde laistigh den churaclam iar-bhunscoile.  Don chuid is mó de na hábhair, ciallaíonn sé seo Ardleibhéal na hArdteistiméireachta.

Cláir Chomhthráthacha (Cláir Fhochéime)

  • Próiseas iarratais CAO 

  • Iarratasóirí Lánfhásta – cliceáil anseo le haghaidh eolas ar shuíomh gréasáin an CAO

    Cláir Chomhleanúnacha (Cláir Iarchéime)

    Le bheith incháilithe don Mháistir Gairmiúil san Oideachas (iar-bhunoideachas), is gá go mbeidh céim tríú leibhéal bainte amach ag an iarratasóir a mheasann an Chomhairle Mhúinteoireachta a bheith cuí chun teagasc a dhéanamh ag leibhéal iar-bhunscoile, chun aon ábhar curaclaim ar a laghad a theagasc go dtí an leibhéal is airde laistigh den churaclam iar-bhunscoile. Don chuid is mó de na hábhair, ciallaíonn sé seo Ardleibhéal na hArdteistiméireachta.

    Riachtanais Ábhair do Chlárú Iar-bhunscoile

Riachtanais iontrála bhreisoideachais

Ní mór do dhaoine atá ag déanamh iarratas ar chlárú san Earnáil Bhreisoideachais na riachtanais cháilíochta a bheith acu mar atá leagtha amach i Bealach 3 de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016. Tá aon duine a chomhlíonann na riachtanais cháilíochta céime atá leagtha amach ansin incháilithe le haghaidh clárú le coinníollacha ar feadh tréimhse trí bliana. Is gá cáilíocht atá creidiúnaithe ag an gComhairle san oideachas múinteoirí a bhaint amach le linn na tréimhse sin.

Taighde ar Riachtanais Iontrála

Luaitear san Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, go ndéanfaidh an Chomhairle “athbhreithniú ar na caighdeáin oideachais agus oiliúna atá oiriúnach do dhuine ag tabhairt faoi chlár oideachais múinteoirí … agus comhairle a chur ar fáil don Aire agus, de réir mar is cuí, na hinstiúidí lena mbaineann”.

Foilsíodh doiciméad comhairliúcháin faoi riachtanais iontrála sa bhliain 2012, inar leagadh amach riachtanais iontrála íosta beartaithe, chomh maith leis an achar ama molta leis na riachtanais leasaithe sin a chur i bhfeidhm. Bhí cruinnithe ag an gComhairle le príomhpháirtithe leasmhara, lena n-áirítear comhlachtaí príomhoidí, comhlachtaí bainistíochta scoile, Institiúidí Ardoideachais, ceardchumainn múinteoirí, meantóirí, múinteoirí faoi oiliúint agus múinteoirí nua-cháilithe. D’fháiltigh an Chomhairle freisin roimh aiseolas scríofa trí shuirbhé ar líne. Dúnadh an suirbhé in Earrach na bliana 2013 agus, tar éis anailís a dhéanamh ar an aiseolas uile, tugadh faoi deara go raibh cuid mhór de na saincheisteanna a ardaíodh le linn an chomhairliúcháin an-chasta agus go raibh gá le tuilleadh taighde a dhéanamh ionas go mbeadh an Chomhairle in ann comhairle shoiléir agus fhianaise-bhunaithe a chur ar fáil don Aire.

Ina dhiaidh sin fostaíodh an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) leis an taighde a dhéanamh, agus tá an tuarascáil dheiridh air sin ar fáil anseo (foilsithe 10 Samhain 2016). Bhí na tátail seo mar bhonn le plé agus comhairle na Comhairle. Tá an chomhairle seo curtha faoi bhráid na Roinne Oideachais agus Scileanna, a dhéanfaidh an cinneadh deiridh ar an ábhar.