Taighde

Croí: Taighde i gcroílár teagaisc agus foghlama

Cuspóir tábhachtach don Chomhairle Mhúinteoireachta cultúr foghlama comhroinnte a chur chun cinn faoina ndéantar an taighde agus an treoirchleachtas a spreagadh agus a fheidhmiú sa seomra ranga. Tugann Sraith Taighde CROÍ sraith tionscnamh le chéile trína mbeadh sé i gceist ag an gComhairle an sprioc sin a bhaint amach. Trí bhíthin CROÍ, tá an Chomhairle ag iarraidh plé fóinteach a dhéanamh leis na páirtithe leasmhara ar fad lena chinntiú maidir leis an taighde ardcháilíochta ar fad a dhéanann múinteoirí, go mbraithfear a thionchar san áit is mó a theastaíonn sé – in eispéiris teagaisc agus foghlama ár gcuid páistí, daoine óga agus foghlaimeoirí aosacha.

Gheofar na sonraí maidir le CROÍ sa bhileog seo.

I bhfíseán gearr thíos (béarla), labhraíonn An tOllamh Pasi Sahlberg faoin taighde agus faoin gceangal atá idir an taighde, polasaí agus an cleachtadh. Rinne An tOllamh Sahlberg staidéar ar na córais oideachais, rinne sé anailís ar pholasaithe oideachais agus chuir sé comhairle ar lucht déanta polasaithe maidir le leasuithe oideachais ar fud an domhain.