An Taighde a Úsáid sa Scoil

Croí logo 1

Tá rún ag an gComhairle Mhúinteoireachta cultúr taighde a chothú sna scoileanna trína sraith Taighde CROÍ.  Baineann CROÍ leis an Taighde i gCroílár an Teagaisc agus na Foghlama, agus ar ndóigh tugann bunbhrí an fhocail féin léiriú ar a lárnaí atá an taighde sa mhúinteoireacht agus san fhoghlaim.

Féachann an Chomhairle le cultúr taighde a chur chun cinn lena leithéidí seo, mar shampla:

  • ríomhirisí taighde a eisiúint agus scaipeadh, leana n-áirítear achoimrí taighde arna scríobh ag múinteoirí le haghaidh múinteoirí
  • seimineáir ghréasain a óstáil ar thopaicí ábhartha do chleachtadh na múinteoireachta.
  • rochtain saor in aisce ar leabharlann taighde ar líne a chur ar fáil do gach múinteoir cláraithe.
     

Rinneamar cuid de na hacmhainní sin a ghrúpáil ar bhonn téamúil, chun cuidiú leis na múinteoirí iad a úsáid ar scoil. B’fhéidir go mba mhaith leat téama a roghnú agus a bheith ag póirseáil sna hacmhainní thíos, le do chomhghleacaithe, mar chuid de chruinniú foirne.  Beimid ag cur leis an gcuid sin dár suíomh gréasáin de réir a chéile, ionas go mbeidh sé ina acmhainn chuimsitheach fhiúntach a chuideoidh le múinteoirí an taighde a úsáid sa seomra ranga.

An Machnamh

Seo ríomhiris duit, mar aon le seimineár gréasáin, agus sraith alt ar an Machnamh

Múinteoireacht Mhachnamhach, Foghlaim Mhachnamhach: Ag Leanúint den Chomhrá Ríomhiris

Is í an tOllamh Ruth Leitch a chuir réamhrá leis an ríomhiris seo, a thugann rochtain ar raon acmhainní agus tacaíochtaí do mhúinteoirí a bheidh ag plé leis an machnamh. Gheofar rochtain ar an ríomhiris anseo.

Seimineár gréasáin ar an Machnamh

Seimineár gréasáin, a mhaireann breis bheag is uair an chloig agus a craoladh i dtosach in Eanáir 2019 nuair a bhí sé á óstáil ag an gComhairle Mhúinteoireachta agus ag an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT) i gcomhar. B’iad an mhúinteoireacht mhachnamhach agus an fhoghlaim mhachnamhach na téamaí a bhí á bplé ag na comhaltaí painéil thíos. Is é Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, a bhí sa chathaoir. Gheofar rochtain ar thaifeadadh den seimineár gréasán anseo.

Comhaltaí Painéil

Dr Padraig Kirk, Stiúrthóir, an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí

An tOllamh (Emerita) Ruth Leitch, Scoil na nEolaíochtaí Sóisialta, Oideachais agus Obair Shóisialta, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste

Bernie Tobin, Leas-Phríomhoide, Bunscoil Naomh Eoin Soiscéalaí, Leamhcán Co. Bhaile Átha Cliath

Dr Conor Mellon, Múinteoir ar iasacht agus é ag obair sa rannóg Foghlaim Múinteoirí agus Taighde den Chomhairle Mhúinteoireachta

Anita McDonald, Múinteoir Iar Bhunscoile i gColáiste Pobail Bhéal Átha Bheithe, Co. Mhuineacháin

Amanna na Ríomhsheimineár Gréasáin ar leith

00:00 – 00:03 Tús Plé

00:03 – 00:10 A bhfuil i gceist leis an Machnamh agus an tábhacht atá leis

00:10 - 00:21 Spás a chur i leataobh don Mhachnamh faoi dhálaí an tsaoil mar atá

00:21 - 00:28 Céard ba cheart a bheith á dhéanamh ag lucht polasaí chun an Machnamh a leabú sa chóras?

00:28 - 00:38 An Machnamh comhoibriteach

00:38 - 00:43 Guth an dalta i gcomhthéacs lionsaí Brookfield

00:43 - 00:46 Cén chaoi a gcruthóimid spás cothaitheach don Mhachnamh?

00:46 – 00:54 Cultúir scoile

00:54 -00:57 An mbíonn drogall ar lucht polasaithe athrú a dhéanamh?

00:57 – 01:01 Gníomh amháin a bheimis in ann a dhéanamh chun an Machnamh a leabú inár gcleachtadh/mar chuid dár gcleachtadh

01:01 - 01:02 Focal scoir

Ailt ar an Machnamh

Ar fáil gan stró ag gach múinteoir cláraithe trí leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta.

eBooks on Reflection

To access the eBooks using the links below, registered teachers must be logged in to the Teaching Council's online libraryLogin here using your Teaching Council Registration Number. Once logged in, select 'Access to Education Journals' on the bottom left of the screen.

Becoming a critically reflective teacherBecoming a Critically Reflective Teacher (S.D. Brookfield) 2017 
New Educational HorizonsNew Educational Horizons in Contemporary Ireland: Trends and Challenges (P. Kieran & T.G. Grenham 2012
Action Research for TeachersAction Research for Teachers: A Practical Guide (J. McNiff & J. Whitehead) 2005
Teaching and Learning through Reflective PracticeTeaching and Learning Through Reflective Practice: A practical guide for positive action(T. Ghaye) 2011
Curriculum Action ResearchCurriculum Action Research: A Handbook of Methods and Resources for the Reflective Practitioner (J. McKernan) 1996
Enhancing Practice through Classroom ResearchEnhancing Practice Through Classroom Research: A Teacher’s Guide to Professional Development (C, McDonagh & M. Roche & B. Sullivan & M. Glenn) 2020
Developing Reflective PracticeDeveloping Reflective Practice: A Guide for Beginning Teachers (D. McGregor) 2011
The Teacher's Reflective Practice HandbookThe Teacher’s Reflective Practice Handbook: Becoming an extended professional through capturing evidence-informed practice (P. Zwozdiak) 2012

Ag Machnamh ar an bhFoghlaim Ghairmiúil

Ag éirí as aiseolas a fuarthas ó mhúinteoirí le linn cheardlanna Cosán, dealraíonn sé go bhfuil éileamh ar fhaisnéis inrochtana ar thopaic an mhachnaimh. Gheofar físean anseo ar shamhlacha an machnamh ar an bhfoghlaim ghairmiúil.

Machnamh: Samhlacha agus dearcthai (fiseán)

Scribhneoireacht mhachnamhach (fiseán)

Uirlisí amhairc mar áis machnahmach (fiseán)

Plé machnamhach (físeán)

Anois agus rochtain faighte agat ar acmhainní ar an machnamh, b'fhéidir go mba mhaith leat súil a chaitheamh ar throeir do cheardlanna, treoir a ceapadh mar éascaíocht do cheardlann scoilbhunaithe ar an machnamh, augs béim ar leith inti ar a bheith ag machnamh ar an bhfoghlaim ghairimiúil i gcomthéacs Cosán.

Folláine

Ríomhiris, seimineár gréasáin agus ríomhleabhair ar théama na Folláine

Ríomhiris Folláine

Tá deich n-achoimre ar ailt taighde sa ríomhiris seo, agus breathnaíonn siad ar an bhfolláine ó pheirspictíochtaí éagsúla.

Léigh achoimrí d’ailt taighde a bhreathnaíonn ar an bhfolláine ó pheirspictíochtaí éagsúla: folláine agus feidhmíocht acadúil, folláine agus sláinte ghinearálta, folláine agus éirim mhothúchánach, folláine shuibiachtúil. Is múinteoirí cláraithe a roghnaigh na hailt agus a scríobh na hachoimrí.  Tá téacs iomlán na n-alt ar fáil go furasta ag múinteoirí cláraithe, trí leabharlann ar líne na Comhairle.  Gheofar rochtain ar an ríomhiris anseo.

Seimineár gréasáin faoin bhFolláine

D’óstáil an Chomhairle Mhúinteoireachta seimineár gréasáin i mí na Samhna 2017 ina raibh téama na Folláine á phlé ag na painéalaithe thíos. Maireann an seimineár gréasáin uair an chloig agus trí nóiméad déag, agus beidh tú in ann taifeadadh den seimineár gréasáin a bhreathnú thíos.

 

Comhaltaí Painéil

Ms Marie-Therese Downes, Uasal, Múinteoir Bunscoile, iarrthóir PhD, agus comhalta de Ghrúpa Rannpháirtíochta Taighde na Comhairle Múinteoireachta

Dr Niall Muldoon, an tOmbudsman do Leanaí in Éirinn

An tOll. Roisin Corcoran, iar-Ollamh Cúnta in Ollscoil John Hopkins, i Scoil an Oideachais, COBÁC anois

Keara Caul, scoláire bhliain a cúig i gColáiste Pobail Fhine Gall a d’oibrigh le Crosscare ar thionscadail a bhaineann le téama na Folláine

Patrick Ferris, scoláire bhliain a cúig i gColáiste Pobail Fhine Gall a rinne Míreanna Mearaí dar teideal ‘It's time to start talking’ (‘Tráth Comhrá’)

 

Amanna na Seimineár Gréasáin

00:00- 00:04 Introductions/ Tús leis an bPlé

00:04 – 00:14 Sainmhínithe éagsúla ar fholláine agus tuiscintí éagsúla uirthi

00:14 – 00:27 Ceannasaíocht agus cur chuige scoile uile i leith na Folláine (Cultúir folláine)

00:27 – 00:39 Tionchar na scrúduithe ar fholláine scoláirí agus múinteoirí

00:39 – 00:46 Folláine i gcomhthéacs Riachtanais Speisialta Oideachais (SEN)

00:46 – 00:49 Tionchar na meán sóisialta ar an bhfolláine

00:49 – 00:55 Ag comhoibriú le daoine aonair i réimse na sláinte

00:55 – 01:00 Eispéiris le clár scoile piarmheantóireachta

01:00 – 01:05 An bhfuilimid ag brath an iomarca ar ‘chláir nua’ i gcás na folláine?

01:07 – 01:10 Comhairle thábhachtach do mhúinteoirí maidir lena bhfolláine féin, agus folláine daoine eile, a fheabhsú

01:10 – 01:13 Focal scoir

 

Ríomhleabhar ar an bhFolláine

eBook cover CROÍ 

Children's Social and Emotional Wellbeing in Schools: A Critical Perspective

Ar fáil go furasta do na múinteoirí cláraithe ar fad trí leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta.

Chun rochtain a fháil ar an leabharlann ar líne, beidh ar mhúinteoirí cláraithe logáil isteach anseo lena gCláruimhir leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Agus an logáil isteach déanta, roghnaigh ‘Rochtain ar Irisleabhair Oideachais (Access to Education Journals)’ ag bun an scáileáin ar chlé.

ERC-TPL Tuarascáil Athbhreithnithe ar Litríocht na Folláine

Caibidil 5 – Folláine i gcomhthéacs scoile i gcoitinne

Gheofar an doiciméad seo anseo.

5.1 Cuir chuige theoiriciúla ábhartha

5.2 Ról na folláine i dtimpeallachtaí foghlama éifeachtaí  

5.3 Ról na múinteoirí san fhoghlaim shóisialta agus mhothúchánach 

5.4 Folláine mhúinteoirí

5.5 Conclúidí 

 

Caibidil 6 – Próifíl folláine leanaí agus daoine óga in Éirinn

Gheofar an doiciméad seo anseo.

6.1 Forléargas ar staidéir náisiúnta agus idirnáisiúnta maidir le folláine daoine óga idir cúig bliana d’aois agus ocht mbliana déag d’aois  

6.2 Ag cur le ról daoine óg sa taighde ar a bhfolláine  

6.3 Na torthaí is tábhachtaí ón taighde náisiúnta maidir le folláine daoine óga  

6.4 Na torthaí is tábhachtaí ón taighde idirnáisiúnta maidir le folláine daoine óga  

6.5 Conclúidí