An Creat Tacaíochta Taighde - Ceisteanna Coitianta

An Próiseas Iarratais

Cén chaoi a gcuirfidh mé isteach ar thacaíocht faoin gCreat?

Féadfaidh tú cur isteach ar thacaíocht ón gCéadaoin, 1 Bealtaine 2019 go dtí 3pm Déardaoin, 20 Meitheamh 2019, ar an bhfoirm iarratais a gheofar anseo. (Béarla)

Cén cineál taighde a áirítear lena mhaoiniú faoin gCreat Tacaíochta Taighde?

Leagann an Creat Tacaíochta Taighde an bhéim ar ghníomhaíochtaí taighde a neartóidh na naisc idir an taighde, an beartas agus an cleachtas. Tacaíonn an creat go gníomhach leis an gcomhoibriú i measc múinteoirí atá ag cleachtadh, agus idir múinteoirí atá ag cleachtadh agus páirtithe leasmhara eile san oideachas. Féachann sé le tacaíocht a thairiscint dóibh siúd a bhaineann úsáid as taighde atá ann cheana agus a chuireann i bhfeidhm é ina gcleachtadh féin, nó dóibh siúd a dhéanann taighde as an nua, go háirithe nuair nach mbaineann na tionscadail sin le cláir fhoirmiúla staidéir.

Faoin mbabhta reatha den chreat freisin beidh tosaíocht ag iarratais ó mhúinteoirí atá ag cleachtadh agus acu siúd a bhféadfadh a gcuid tionscadal cur leis an taighde, leis an mbeartas agus leis an gcleachtas i réimsí na folláine agus an chomhoibrithe. Sa chomhthéacs sin, is é sainmhíniú leathan na Comhairle Múinteoireachta ar an bhfolláine, a chuimsíonn folláine an mhúinteora agus folláine an dalta araon, arna leagan amach ar leathanach 19 de Cosán: Creatlach um -fhoghlaim múinteoirí, a threoróidh an próiseas breithnithe. Is é a thuigtear anseo go ginearálta le comhoibriú, comhoibriú a mbíonn múinteoirí atá ag cleachtadh, daltaí/ mic leinn agus daoine eile páirteach ann.

An féidir liom iarratas a dhéanamh faoi Shnáithe 1 agus 2 sa bhliain chéanna?

Ní féidir. Ní thig le hiarratasóirí níos mó ná iarratas amháin a dhéanamh faoin mbabhta seo den Chreat.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh?

Fáiltíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta ó iarratais ó mhúinteoirí cláraithe*, uathu siúd atá ag cleachtadh i láthair na huaire ach go háirithe. Is féidir daoine seachas múinteoirí a bheith san áireamh san iarratas freisin, ach caithfidh múinteoir cláraithe a bheith páirteach i ngach iarratas, faoi cheannteideal éigin. Níl sé  riachtanach taithí taighde a bheith agat cheana féin.

Mura múinteoir mé atá ag cleachtadh i láthair na huaire cé go bhfuil mé cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta, an bhfuil mé i dteideal cur isteach ar thacaíocht faoin gcreat?

Tá, tá múinteoirí cláraithe nach bhfuil ag cleachtadh faoi láthair i dteideal cur isteach ar an tacaíocht. Tabharfar tús áite áfach, faoin mbabhta seo den chreat, do mhúinteoirí atá ag cleactadh. Maidir le hIarratasóirí a deir gur mhúinteoir iad atá ag cleachtadh, beidh orthu é a dheimhniú mar chuid den phróiseas iarratais, agus ainm na scoile nó an Ionaid Oideachais a thabhairt ina bhfuil siad ag obair.

Cén luach airgeadais a ghabhann le gach dámhachtain?

Luach suas le €5,000.

Cé mhéad dámhachtain a dhéanfar?

Níl teorainn chinnte le líon na ndámhachtainí a bhronntar faoi aon bhabhta ar leith den chreat. Faoi bhabhta a haon (2017), bronnadh maoiniú ar 33 thionscadal. Faoi bhabhta a dó (2018), bronnadh maoiniú ar 18 dtionscadal.

Cén saghas ruda nach maoineofar faoin gCreat?

Gníomhaíochtaí a cuireadh i gcrích cheana féin, ábhair a ceannaíodh cheana féin, agus trealamh a cheannach a chosnaíonn breis is €150 agus a mbeadh saolré eacnamaíoch níos faide ná 12 mhí aige.

An mbeidh tacaíocht ar fáil dom le m'iarratais?

Beidh. Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta tacaíocht ar fáil trí mheáin éagsúla, lena n-áirítear seimineáir ghréasáin agus treoirnótaí. Is féidir tacaíocht a fháil leis an ríomhphost freisin, ó research@effectiveservices.org.

Nó, b'fhéidir go mba mhaith le hiarratasóirí tacaíocht a lorg freisin trí T-REX. Líonra ar líne is ea T-REX (Teachers' Research Exchange), mar ar féidir le múinteoirí, ábhar múinteoirí agus taighdeoirí eile oideachais in Éirinn teacht le chéile chun dreat cainte a dhéanamh, comhoibriú le chéile agus foghlaim óna chéile. Trí T-REX, d'fhéadfadh iarratasóirí teacht ar dhaoine eile a mbeadh comhspéis taighde acu, smaointe taighde a phlé agus teacht ar chomhoibrithe féideartha. Gheofar sraith seimineár gréasáin anseo a chuireann treoir agus tacaíocht phraiticiúil ar fáil do thaighdeoirí.

 

Céard é an spriocdháta d'iarratais?

Eisíodh an glaoch oscailte ar iarratais don tríú babhta den Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan Dé Céadaoin, 1 Bealtaine 2019. Is é 3pm Déardaoin, 20 Meitheamh an sprioc le haghaidh iarratais a sheoladh.

Cén chaoi a ndéanfar na hiarratais a mheasúnú?

Beidh eochairchritéir in úsáid agus gach iarratas á mheas. Gheofar sonraí breise faoi na critéir d'athbhreithniú na n-iarratas ar leathanaigh 9 agus 10 de na treoirnótaí. Gheofar eolas faoin bPainéal Athbhreithnithe agus faoin bpróiseas breithnithe freisin ar leathanach 11 den doiciméad.

Cén uair a gheobhaidh mé scéala, má d'éirigh le m'iarratas?

Táthar ag súil go gcuirfear scéala chugat i nDeireadh Fómhair 2019 más rud é gur gearrliostaíodh d'iarratas, agus i Mí na Samhna 2019 má d'éirigh le d'iarratas. Maidir leis na hiarratasóirí rathúla, tionólfar an ócáid bhronnta ar an 10 Nollaig 2019.

Taighde

Cé na príomhnithe ba cheart dom a chur san áireamh, lena chinntiú go mbeidh mo chuid taighde críochnúil agus ar ardchaighdeán?

Tá sraith seimineár gréasáin ann faoi thaighde a dhéanamh a chuideodh le do cheist. Is féidir teacht ar na seimineáir ghréasáin anseo faoin tslí le tabhairt faoi thionscadal taighde.

Cá háit is féidir liom a thuilleadh a fhoghlaim faoin anailís ar shonraí staitistiúla nuair atá pacáiste ar nós SPSS in úsáid.

Tá sraith seimineár gréasáin ann faoi thaighde a dhéanamh a chuideoidh le do cheist. Féadfaidh tú breathnú ar ár gcuid seimineár gréasáin ar fad faoi thionscadal taighde a dhéanamh, agus na sleamhnáin a íoslódáil, anseo

Cá háit is féidir liom a thuilleadh a fhoghlaim faoin anailís ar shonraí staitistiúla nuair atá pacáiste ar nós SPSS in úsáid?

Eagraíonn an ESRI ceardlanna go rialta faoi na sonraí "Growing Up in Ireland" agus tá acmhainní gaolmhara acu ar a suíomh gréasáin anseo. 

Úsáideann siad SPSS ina gcuid ceardlann, pointe tosaigh maith b’fhéidir. Maidir le ceardlanna eile SPSS, eagraíonn formhór na nInstitiúidí Ard-Oideachais iad ar bhonn rialta, agus b’fhiú ar an ábhar sin seiceáil le d’Institiúid Ard-Oideachais áitiúil féachaint an mbeadh deiseanna ansin go luath. Déanann an “Children’s Research Network” in Éirinn agus i dTuaisceart Éirinn ceardlanna den chineál céanna a óstáil go rialta agus gheofar sonraí breise anseo. D’fhéadfadh an suíomh activelink.ie a bheith úsáideach mar phointe tagartha freisin.

An féidir libh leabhair nó acmhainní maithe a mholadh faoi Staitisticí a úsáid sa taighde cainníochtúil?

Is acmhainní fiúntacha iad "Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics" le Andy Field, nó "SPSS Survival Manual" le Julie Pallant. Agus tá "Social Research Methods" le Alan Bryman go maith mar leabhar ginearálta ar mhodhanna oibre don taighde sóisialta.

Cá bhfaighidh mé sampla d'athbhreithniú ar an litríocht?

Gheofar seimineár gréasáin faoi athbhreithnithe ar an litríocht ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, agus clúdaíonn sé gach gné d'athbhreithniú  na litríochta, ón taighde tosaigh go dtí formáid scríofa. Is féidir an seimineár gréasáín a bhreathnú anseo.

Cén méid den iniúchadh litríochta ba cheart dom a dhéanamh sula gcuirim i bhfocail an cheist ar mhaith liom taighde a dhéanamh uirthi?

Tá seimineár gréasáin faoi athbhreithnithe ar an litríocht ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, agus clúdaíonn sé gach gné den athbreithniú ar an litríocht, ón taighde tosaigh go dtí formáid scríofa. Is féidir an seimineár gréasáin a bhreathnú anseo.

Tá deacrachtaí agam teacht ar thaighde ó Éirinn ar mo thopaic. Céard ba chóir dom a dhéanamh?

Moltar duit breathnú anseo ar ár gcuid seimineár gréasáin ar athbhreithnithe ar an litríocht, agus ar an taighde cáilíochtúil agus cainníochtúil. B'fhéidir go mba mhaith leat leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta a cheadú anseo freisin. Rogha eile, cur le raon do chuig taighde, agus taighde ó thíortha eile a chur san áireamh chomh maith. Má tá an-deacracht agat teacht ar thaighde ar bith faoi do thopaic, b'fhéidir gurbh fhiú athsmaoineamh a thabhairt ar do cheist taighde nó ar do mhodheolaíocht.

Céard is féidir liom a dhéanamh má fhaighim amach go bhfuil duine éigin eile tar éis an taighde a dhéanamh a raibh mise ag iarraidh a dhéanamh?

Féadfaidh tú taighde a dhéanamh sa réimse céanna ach ceist dhifriúil a chur, nó teoiric dhifriúil nó modheolaíocht dhifriúil a úsáid. Is maith is fiú ligean don taighde atá ann cheana féin tú a threorú chun do cheist a chur le chéile. B'fhéidir go mba cuidiú é ár seimineár ar Literature Reviews.

B’fhéidir go mba mhaith le hiarratasóirí tacaíocht a lorg tr í T-REX freisin. Líonra ar líne é T-REX (Teachers’ Research Exchange), áit ar féidir le múinteoirí, ábhar múinteoirí agus taighdeoirí eile oideachais in Éirinn teacht le chéile chun dreas cainte a dhéanamh, comhoibriú le chéile agus foghlaim óna chéile. Trí T-REX, d’fhéadfadh iarratasóirí teacht ar dhaoine eile a rinne taighde ar thopaicí cosúla, smaointe taighde a phlé agus teacht ar chomhoibrithe féideartha.

Cé chomh mór is a bheadh sampla idéalach don taighde cáilíochtúil, go háirithe agus cás-staidéar á dhéanamh ar aon scoil amháin?

Chuideodh an seimineár gréasáin ar an taighde cáilíochtúil leat an cheist sin a fhreagairt. Féadfaidh tú é a bhreathnú anseo.

Ba mhaith liom mo chuid taighde a dhéanamh i mo scoil, ach tá faitíos orm nach bhfaighidh mo cheistneoir do thuismitheoirí an oiread sin freagraí. Bhfuil bealach ar bith agam chun aghaidh a thabhairt ar an gceist?

Is deacair go minic do thaighdeoirí ráta maith a fháil ar shuirbhéanna. Sin an fáth a bhfuil sé tábhachtach, agus do chuid taighde á phleanáil agat, go leor machnaimh a dhéanamh faoin modh/ faoi na modhanna is éifeachtaí chun sonraí a bhailiú. Más dóigh leat go gcruthódh an ráta freagartha ar do shuirbhé deacrachtaí ar leith duit, b'fhéidir gurbh fhiú duit smaoineamh ar mhodhanna eile, ar nós fócasghrúpaí agus/nó agallaimh. Le haghaidh treoir bhreise faoi mhodhanna bailithe sonraí, i gcás taighde cáilíochtúil agus cainníochtúil, molaimid go mbreathnófa na seimineáir ghréasáin anseo.