Babhta a Cúig de Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan

Cuireann an Creat tacaíocht ar fáil do mhúinteoirí agus do dhaoine eile le húsáid a bhaint as taighde atá ann cheana féin chun cur lena gcleachtas, nó chun dul i mbun taighde nua, i gcomhar le daoine eile nó go neamhspleách.  Príomhghné de Shraith Taighde CROÍ (Comhoibriú agus Taighde don Nuálaíocht Leanúnach) na Comhairle ná an Creat a leagann béim láidir ar ghníomhaíochtaí taighde a neartaíonn na naisc idir taighde, polasaí agus cleachtas, agus ar an gcomhoibriú i measc múinteoirí, agus idir múinteoirí agus páirtithe leasmhara eile i gcúrsaí oideachais.

In 2021, thug an Chomhairle Mhúinteoireachta faoi athbhreithniú a dhéanamh ar an gCreat, lena chinntiú go bhfuil a chuspóirí á chomhlíonadh aige go fóill. I bhfianaise an athbhreithnithe sin, tá an Creat athdheartha anois mar dhá scéim ar leith ach a chuireann lena chéile: An Scéim Taighdeoirí Cónaithe (STC) le haghaidh scoileanna, a dhéanfar a lainseáil go luath in 2022, agus an Scéim Sparánachta Taighde (SST)

Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh inár ríomhiris thiomnaithe >>

Faoin gcúigiú babhta de Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan, lainseáil an Scéim Sparánachta Taighde (SST) ar an 23 Meán Fómhair 2021. Glacfar le hiarratais go dtí 3pm Déardaoin, an 4 Samhain 2021.

Tá na Nótaí Treorach agus an fhoirm iarratais ar fáil thíos.

Tá an t-eolas ar fad a bhaineann leis na critéir iarratais SST ar fáil sna Nótaí Treorach. Moltar dóibh siúd a d’fhéadfadh iarratais a dhéanamh na nótaí seo a léamh go cúramach sula gcuireann siad iarratas isteach.

Comhlánaigh an fhoirm iarratais de chuid Microsoft Forms le do thoil. Is féidir leat cóip den iarratas a chuirtear isteach a iarraidh tar éis í a chur isteach. Má bhíonn aon deacracht agat d’iarratas a chur isteach, téigh i dteagmháil linn le do thoil ar research@teachingcouncil.ie.

Más mian le haon iarratasóirí iarratas a dhéanamh ar an SST as Gaeilge, téigh i dteagmháil le research@teachingcouncil.ie le Foirm Iarratais SST as Gaeilge a fháil.

 

TÁBHACHTACH

Moltar go mór d’iarratasóirí gan an t-iarratas a chur isteach gar don dáta deiridh. Má fhágann tú an t-iarratas go dtí gar don dáta deiridh b’fhéidir nach mbeidh sí curtha isteach de bharr an iomarca tráchta nó de bharr fadhbanna le cumraíocht bhrabhsálaí/theicniúil na n-iarratasóirí féin. Is faoi na hiarrthóirí amháin na hiarratais a chur isteach in am agus a chinntiú go bhfuil siad comhlánaithe.