Foinsí Maoinithe Eile do Thaighde

Croí logo 1

Cuireann raon eagraíochtaí maoiniú ar fáil atá inrochtana do mhúinteoirí agus do dhaoine eile atá ag tabhairt faoi thaighde oideachais. Tá na naisc sin san áireamh againn sa láithreán gréasáin ábhartha atá thíos. Má tá eolas agat faoi fhoinsí maoinithe eile nach bhfuil tagairt déanta dóibh thíos, sheol ríomhphost chugainn le do thoil ag research@teachingcouncil.ie.

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA)

Tá Clár Taighde agus Forbartha á réachtáil ag an NCCA, a bunaíodh chun tacaíocht a thabhairt d'eolas, rannpháirtíocht agus machnamh criticiúil ar theoiric agus ar chleachtas measúnú oideachais. Tá cheithre shnáithe sa chlár seo, viz. i) Snáithe Máistreachta ii) Snáithe Dochtúireachta iii) Snáithe Forbartha, agus iv) Snáithe Líonra.

Children's Research Network of Ireland and Northern Ireland (CRNINI)

Tá scéim Taighde Deontais um Chosc agus Luath-Idirghabháil á reáchtáil ag CRNINI, a chuireann deontais iomaíocha ar scála beag ar fáil do dhaoine aonair nó d'fhoirne ó aon discipline ar mhaithe le léiriú breise a dhéanamh ar na sonraí taighde a bhí curtha ar fáil ag Tionscnamh um Chosc agus Luath-Idirghabháil Dhaonchairdis an Atlantaigh (PE11). Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil.

Cumann Múinteoirí Éireann (INTO)

Cuireann an INTO deontais ar fáil do thaighde oideachais. Tá cúig sparánacht de €1,500 ar fáil, agus tá siad sin oscailte do chomhaltaí go léir an INTO. Tá tuilleadh eolais le fáil anseo.

Cumann na Meánmhúinteoirí, Éire (ASTI)

Is Scoláireacht bhliantúil de €4000 atá i Scoláireacht an ASTI. Tá sé mar aidhm leis an scoláireacht cuidiú le comhaltaí an ASTI le tabhairt faoi staidéar breise tríú leibhéal. Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil.

An Chomhairle um Thaighde in Éirinn

Déanann an Chomhairle bainistíocht ar shraith de scéimeanna cónasctha a thugann maoiniú do lucht taighde ar fud gach céim ghairme ón leibhéal iarchéime go leibhéal príomhthaighdeora. Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil.

Cumann Ríoga Bhaile Átha Cliath (RDS)

Tá líon scéimeanna á reachtáil ag an RDS mar a leanas:

i) Deontais Charlemont, a thugann an deis do thaighdeoirí óga na hÉireann taisteal go hidirnáisiúnta, naisc thábhachtacha a chruthú agus cur lena gcuid líonraí taighde in aon disciplin.

ii) An Clár Royal Society International Exchange Cost Share, atá leagtha amach le comhoibriú idirnáisiúnta a chumasú trí chostais imeallacha taighde a sholáthar, m.sh. i.e., costais taistil, maireachtála agus taighde. Ba chóir an comhoibriú a bheith bunaithe ar thionscadail aonair, lena n-áirítear dhá fhoireann nó dhaoine aonair: grúpa amháin lonnaithe in Éirinn agus grúpa eile sa Ríocht Aontaithe. Ba chóir go mbeadh caidreamh bunaithe idir an dá pháirtí roimh iarratas a dhéanamh.

iii) Scéim Sparánachta Taighde R.J. Hunter, a chuireann scríbhneoireacht ar phlandáil agus lonnaíocht i gCúige Uladh sa nua-aois luath (c. 1550idí- 1750idí) chun cinn, lena n-áirítear partúin imirce ón agus chun na Breataine agus Mheiriceá Thuaidh. Cuireann na scéimeanna seo réimsí taighde gaolmhara ar Chúige Uladh sa nua-aois luath chun cinn, lena n-áirítear, fás uirbeach, riarachán áitiúil, struchtúr sóisialta, creideamh, cultúr priontála, idirghníomhaíocht pholaitiúil, trádáil, tráchtáil agus an geilleagar.

iv) Sparánacht ar Stair na hÉireann Eoin O'Mahony, a thugann tacaíocht d'iarratasóirí atá rannpháirteach i dtaighde staire ar ábhair spéise Éireannacha iad. Tugtar tosaíocht do theaghlaigh, do thionscadail stairiúla, go háirithe do thionscadail a bhaineann leis na "Géanna Fiáine".

Le tuilleadh eolais a fháil cliceáil anseo.

An Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG)

Tá scéim sparánachta taighde COGG oscailte do dhaoine aonair, do ghrúpaí, do chuideachtaí agus d'fhoilsitheoirí ar mian leo acmhainní a chur ar fáil a bhaineann le foghlaim nó le múineadh na Gaeilge nó a bhaineann le hoideachas trí Ghaeilge. Cuirtear mionsonraí ar fáil i Feabhra /Márta gach aon bhliain. Cliceáil anseo le tuilleadh eolais a fháil.

An Bhuanchomhdháil ar Oideachas Múinteoirí, Ó Thuaidh agus ó Dheas (SCoTENS)

Cuireann SCoTENS Síolmhaoiniú ar fáil chun tacaíocht a thabhairt do líon tionscadal taighde i gcomhar agus do ghníomhaíochtaí gairmiúla in oideachas múinteoirí i dTuaisceart Éireann agus i bPoblacht na hÉireann. Tá tuilleadh mionsonraí le fáil anseo.

 

Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI)

Is ionann Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) agus an fhondúireacht náisiúnta infheistíochta do thaighde eolaíochta agus innealtóireachta. Déanann clár maoinithe SFI Discover iarracht le tuiscint agus rannpháirtíocht mhuintir na hÉireann san eolaíocht, sa teicneolaíocht, san innealtóireacht agus sa mhatamaitic (STEM) a chur chun cinn. Tá tuilleadh eolais le fáil anseo.

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Tá tuilleadh mionsonraí maidir le Creat Tacaíochta Taighde na Comhairle Múinteoireachta le fáil anseo.