Grúpa Taighde agus Comhoibrithe

Grúpa Rannpháirtíochta Taighde

Tá an Grúpa Rannpháirtíochta Taighde (GRT) déanta suas de mhúinteoirí cláraithe agus de dhaoine eile a bhfuil taithí agus spéis acu i gcúrsaí taighde sna réimsí teagaisc, foghlama agus/nó measúnaithe. Tá an grúpa ionadaíoch do raon leathan de chomhthéacsanna teagaisc, agus leasanna taighde, agus déanann sé gach iarracht:

 • Tacú le hobair na Comhairle sa réimse taighde, lena n-áirítear an rochtain tábhachtach a dhéanann múinteoirí ar chúrsaí taighde a éascú
 • An bhaint atá ag múinteoirí agus daoine eile atá i mbun taighde a chur chun cinn, taighdeoirí lonnaithe in institiúidí ardoideachais san áireamh.
 • An rannpháirtíocht idir múinteoirí agus daoine eile atá i mbun taighde a chur chun cinn, taighdeoirí lonnaithe in institiúidí ardoideachais san áireamh.

Is ar bhonn deonach agus roghnach a bhíonn rannpháirteachas sa ghrúpa, agus de ghnáth bíonn sé comhdhéanta de tuairim is fiche comhalta a mbíonn tréimhse téarma oifige acu ar feadh dhá bhliana. Tagann an grúpa le chéile trí huaire i rith na bliana, cé gur féidir cruinnithe breise a eagrú más gá. Tá an grúpa tar éis teacht le chéile don téarma reatha de dhá bhliain, ach chuirfeadh an Chomhairle fáilte roimh léirithe spéis ó dhaoine aonair ar mian leo a bheith bainteach leis amach anseo, nó sa chás go dtagann folúntais aníos anois is arís. Ba chóir do dhaoine aonair a raibh ionchur acu sa taighde oideachasúil, agus atá toilteanach an bhaint atá ag múinteoirí i gcúrsaí taighde agus le cúrsaí taighde, léiriú spéise a chur isteach chuig education@teachingcouncil.ie.

Cuirfear léiriú spéise san áireamh ag féachaint do réimse tosca, lena n-áirítear iad seo a leanas:

 • Fianaise de spéis i gcúrsaí taighde/ baint le cúrsaí taighde sa teagac, foghlaim agus measúnú
 • Tiomantas agus a bheith ar fáil chun freastal ar chruinnithe sceidealaithe. (De gháth bíonn cruinnithe ar siúl i rith na seachtaine, ar 4 p.m. in oifigí na Comhairle i Maigh Nuad)
 • A bheith toilteanach dul i mbun gníomhaíochtaí GRT, lena n-áirítear iad seo a leanas:

- Dul i mbun comhráite gairmiúla leis na naisc fheabhsaithe idir cúrsaí taighde, polasaí agus cleachtais sa teagasc agus san fhoghlaim a chur chun cinn

- Ábhar léitheoireachta a mholadh don ghairm as an mbunachar sonraí EBCSO nó as áiteanna eile

- Achoimrí gearra a scríobh maidir le taighde molta le foilsiú ar shuíomh gréasáin na Comhairle nó ar a ríomhiris

- Aiseolas a chur ar fáil maidir le straitéis taighde na Comhairle agus na réimsí taighde tosaíochta de réir mar is gá.

Research Alive!

Cúlra agus cuspóirí Research Alive!

Bunaíodh an grúpa Research Alive! in 2013. An cuspóir tosaigh a bhí i gceist leis ná imeacht a reáchtáil ar feadh lá amháin le taithí na múinteoirí a úsáideann fianaise ina gcuid oibre agus torthaí suirbhé náisiúnta maidir lena riachtanais fianaise chomhroinnt. Uaidh seo, tá an grúpa Research Alive! tar éis leanúint ar aghaidh ag comhoibriú lena chéile leis an úsáid a bhaintear as taighde i gcleachtadh oideachasúil a chur chun cinn agus comhroinnt níos fearr a chothú i measc múinteoirí lena gcuid taithí i dtaobh taighde a chur i bhfeidhm ina gcuid oibre.

Is é atá sa ghrúpa Research Alive! comhfhiontar idir an Chomhairle Mhúinteoireachta, An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) agus an Lárionad do Sheirbhísí Éifeachtacha (LSÉ). Mar sin atá léirithe ag misean agus cuspóirí na dtrí eagraíocht ar leith mar atá leagtha amach thíos, i dteannta a chéile cuireann said bailiúchán de chomchuspóirí atreisithe ar fáil le cur leis na naisc idir cúrsaí taighde, polasaí  agus cleachtaidh i gcomhthéacs cleachtaidh leathúil sa seomra ranga, an churaclaim agus na measúnachta. Tá téarmaí tagartha comhaontaithe an ghrúpa ar fáil  anseo.

Research Alive! Lá Foghlama Comhroinnte 2017

Féachann an ócáid seo le tacaíocht a chur ar fáil do na múinteoirí taighdeoirí sin atá gafa go gníomhach le taighde agus is deis iontach í lena dtaithí a chomhroinnt lena chéile agus le taighdeoirí eile. Ceiliúradh a bheidh sa Lá Foghlama Comhroinnte seo ar an taighde comhroinnte sa teagasc agus foghlaim. Spreagfaidh sé freisin tuilleadh rannpháirtíochta gníomhaí le taighde agus feidhmeoidh sé mar chatalaíoch do mhúinteoirí-taighdeoirí ionchasacha a bhfuil tacaíocht agus treoir choláisteach agus phraiticiúil á lorg acu.

Is í an Dr Carol Campbell, (@CarolCampbell4) University of Toronto,a labhair leis an lucht freastail mar phríomhchainteoir. Is é an teideal atá ar a cuid cainte: Mobilising Knowledge Of, By and For the Learning Profession: Teachers Leading Educational Improvement. Tá obair déanta go forleathan ag an Dr Campbell laistigh de réimse an oideachais, go háirithe maidir le Ceannaireacht agus Athrú Oideachais. Is Comhaireloir Oideachais í leis an bPríomh-aire agus leis an Aire Oideachais in Ontario, is ball í de Choimisiún Oideachais na Breataine Bige. Tá cáil ar Carol ar a tiomantas d'fhianaise ó eolas gairmiúil agus taighde a mheascadh chun acmhainneacht ghairmiúil a fhorbairt don bhfeabhsú oideachais. Áiríonn a saothar reatha béim ar thacú le foghlaim ghairmiúil agus ceannaireacht múinteoirí, agus ar ghríosadh eolais d'fheabhsú eolais.

Thug an lá deiseanna freisin chun páirt a ghlacadh i gceardlanna praiticiúla maidir le taighde a phleanáil, a chomhroinnt agus a mhaoiniú, agus áireoidh sé mír Researchmeet , ina ndéanfaidh múinteoirí agus daoine eile cur i láthair maidir le gné ar bith dá dtaighde atá críochnaithe nó atá ar siúl.

Le haghaidh tuilleadh eolais ar an ócáid seo féach ar an leathnach gréasáin tiomnaithe http://research-alive.com/

Research Alive! Comhdháil 2013

Ghlac níos mó ná 4,000 múinteoir páirt i suirbhé i mí Eanáir 2013 maidir lena gcuid rannpháirtíochta i gcúrsaí taighde. Sna freagraí leagadh béim ar spéis mhór a bhí i measc múinteoirí maidir le páirt níos mó a bheith acu i gcúrsaí taighde. I measc na bpríomhthorthaí bhí na nithe seo a leanas:

 1. San áireamh sna cúiseanna nár glacadh páirt i dtaighde oideachsúil nó nár baineadh úsáid as bhí an easpa ama, na deacrachtaí i dtorthaí taighde turgnamhacha a aistriú isteach i réadúlacht na seomraí ranga, na deacrachtaí i dtaighde a aimsiú agus na deacrachtaí taighde a thuiscint i gceist. Bhí níos lú ná 10% de na freagróirí a roghnaigh an rogha 'narbh fhiú an tairbhe an trioblóid' na torthaí taighde.

 2. San áireamh san ghíomhartha le go mbeidh sé níos éasca do mhúinteoirí teacht ar thorthaí taighde bhí níos mó taighde faoi threoir múinteoirí, níos mó foilseachán taigde ar leith do mhúinteoirí, tacaíocht ó scoileanna le bheith rannpháirteach i gcúrsaí agus am le machnamh a dhéanamh le comhghleacaithe.

San áireamh ar an suirbhé, reáchtúil an Chomhairle Mhúinteoireachta, an CNCM agus an LSÉ comhdháil I mí na Bealtaine 2013 i gColáiste Bhríde, Cluain Dolcáin i mBaile Átha Cliath, faoin mbratach Research Alive! Cuspóir na comhdhála ba ea múinteoiri, taighdeoirí agus páirithe leasmhara eile a thabhairt le chéile le plé agus iniúchadh a dhéanamh maidir le taithí na múinteoiri agus iad rannpháirteach i dtaighde oideachasúil agus an fháil atá acu air:

 • do mhúinteoirí maidir leis an gcaoi le teacht ar thaighde ó thaobh oideachais de;

 • do thaighdeoirí agus don lucht déanta beartas maidir leis an gcaoi le bheith in ann teacht ar thorthaí taighde níos éasca; agus,

 • don lucht féachana i gcoitinne maidir leis an taighde a bhfuil tábhacht leis agus cad é a dhéanann difear i gcúrsaí teagaisc agus foghlama.

D'fhreastal 90 toscaire ar an iomlán ar an gcomhdháil agus bhí an t-aiseolas ó na rannpháirtithe uile ag an imeacht, na múinteoirí san áireamh, go han-dearfach. Ghlac na múinteoirí páirt i gcúrsaí plé i rith an lae, agus le linn an t-ionchur a rinne siad, léirigh said dhá phríomhéileamh :

 • Bhí siad ag iarraidh go mbeadh sé níos éasca orthu teacht ar thaighde ar ardchaighdeán.

 • Bhí deiseanna ag teastáil uathu le rannpháirtíocht chriticiúil a ghlacadh sa taighde sin.

Tá tuilleadh eolas maidir le comhdháil Research Alive! agus na príomhóráidí, lena n-áirítear cur i láthair ar thátail an tsuirbhé leis an Ollamh Mark Morgan, ar fail anseo.

Molfeasa

I gcruinnithe ina dhiaidh sin idir an Chomhairle Mhúinteoireachta, an NCCA agus an CES, rinneadh anailís chúramach agus plé ar an aiseolas a fuarthas ó mhúinteoirí ag comhdháil Research Alive! go háirithe ar cheist an gleice criticiúla, agus d'aontaigh an grúpa gurb é an chéad ní eile a ba chóir a dhéanamh ná mol ar líne a chruthú leis an ngleic chriticiúil sin a éascú.

Rinne an ghrúpa scrúdú ar cuid mhór suíomhanna gréasáin dá leithéid ar fud dlínsí éagsúla. Léiríodh réimse cuir chuige leis an iniúchadh seo, ó shuíomhanna nach ndéanann ach ábhar taighde a óstáil agus rochtain a éascú, go suíomhanna ina ndírítear ar idirghabháil a dhéanamh ar thaighde do léitheoirí éagsúla oideachais. Tar éis machnamh a dhéanamh ar láidreachtaí agus laigí na suíomhanna atá ann, agus tuilleadh machnaimh a dhéanamh ar aiseolas na comhairle, chuardaigh an grúpa oibre réitigh ansin chun suíomh gréasáin nua do chóras oideachais na hÉireann a fhorbairt agus a sheoladh agus chun tacú leis - www.molfeasa.ie.

Ar an drochuair, tar éis dhá iarratas ar thairiscintí, ní bhfuarthas aon fhorthairgeoir, agus tá an Chomhairle, an NCCA agus an CES anois ag féachaint ar bhealaí eile trína bhféadfaí tacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí lena gcuid plé le taighde a fheabhsú.