Leabharlann ar Líne

Irisí agus Leabhair Thaighde

Rochtain Saor do Múinteoirí Cláraithe

Tugann an Leabharlann ar Líne deis do múinteoirí cláraithe in ann iad féin a choinneáil ar an eolas faoi thaighde reatha san oideachas agus san oideolaíocht, rud a chuireann lena gcleachtas mar oideachasóirí agus a chuireann bonn eolais faoi.

Tá tuilleadh eolas maidir leis an leabharlann ar líne le fail anseo. (Béarla)

Cliceáil anseo chun an Leabharlann ar Líne a rochtain.

Foinse Taighde Eile

Tá líon taisclann agus bunachar sonraí foinse oscailte a thairgeann ailt irisleabhair, leabhair agus tráchtais.

Eolaire Leabhar um Rochtain Oscailte (DOAB) - Leis an DOAB méadaítear an fhéidearthacht le leabhair um Rochtain Oscailte a aimsiú.

Eolaire Irisleabhar um Rochtain Oscailte (DOAJ) - DOAJ is ea eolaire ar line a dhéanann irisleabhair rochtana oscailte ardchaighdeáin a bhfuil léirmheas déanta orthu ag piaraí, a innéascú agus a chur ar fáil go héasca.

Institiúid Seirbhísí Oideachais ERIC - Is leabharlann ar líne í ERIC do thaighde agus eolas oideachais atá faoi urraíocht ag Institiúid na nEolaíochtaí Oideachais (IES) de na Stáit Aontaithe.

Leabharlann OAPEN - Sa Leabharlann OAPEN tá leabhair acadúla a bhfuil fáil éasca orthu, go príomha sa réimse daonnachtaí agus eolaíochta sóisialta.

Open Book Publishers - Foilsíonn OBP taighde acadúil agus rochtana oscailte ar ardchaighdeán san Daonnachtaí agus sna hEolaíochtaí Sóisialta.

Springer Open - Cuireann Springer Open áit ar fáil do thaighdeoirí as gach réimse den eolaíocht, teicneolaíocht, leigheas agus de na daonnachtaí agus eolaíochtaí sóisialta le rochtain oscailte sna hirisleabhair agus leabhair a fhoilsiú.

Wiley Open - Is clár é Wiley Open Access d'irisleabhair rochtana oscailte iomlána.

DORAS – Taisclann institiúideach rochtana oscailte a chuireann rochtain saor in aisce ar fhoilseacháin agus tráchtais taighde léannta agus eolaíochta de chuid Choláiste na hOllscoile, Corcaigh.

ARROW - Is seirbhís de Sheirbhísí Leabharlainne Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath í an taisclann.

NCSE – Eolas faoi fhoilseacháin taighde agus beartas sa réimse oideachais speisialta ar oileá na hÉireann ó 2000 ar aghaidh, ón gComhairle Náisiúnta Oideachais Speisialta.

ARAN - Is bailiúchán digiteach é ARAN d'fhoilseacháin léannta um rochtain oscailte. Bailíonn agus caomhnaíonn ARAN cumarsáid léannta, lena n-áirítear ailt a bhfuil léirmheas déanta orthu ag piaraí, páipéir oibre agus páipéir comhdhála a chruthaigh taighdeoirí Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus cuireann siad iad ar fáil go héasca.

TARA - Is taisclann um rochtain oscailte í TARA ó Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

RIAN – Tairseach fhairsing do thaighde de chuid na hÉireann, lena n-áirítear comhbhailiúchán d'ábhar as líon taisclann institiúideacha e.g. Ollscoil Luimnigh, Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad, an tÚdarás um Ard-Oideachas.

Taighde Coimisiúnaithe agus Maoinithe

Creat Tacaíochta Taighde John Coolahan

Tuairiscí Deiridh

Chun tógáil are an ardéileamh ar na Scéimeanna Sparánachtaí Taighde roimhe sin, rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta Creat Tacaíochta Taighde (CTT/RSF) a fhógairt ar an 11 Márta 2017. Dearadh an creat chun tacú le foghlaim ghairmiúil leanúnach na múinteoirí, trína gcuid rannpháirtíochta sa taighde agus trí bheith ag déileáil le cúrsaí taighde. Déanfar an leathanach a uasdátú de réir mar a chuirfidh níos mó faighteoirí CTT a gcuid achoimrí taighde deiridh isteach, agus de réir mar a rachaidh said sin faoinár bpróiseas athbhreithnithe neamhspléach. Achmhainn taighde luachmhar a bheidh ann in imeacht ama, do mhúinteoirí gníomhacha agus do dhaoine eile a chuireann spéis sa mhúinteoireacht, san fhoghlaim agus sa mheasúnú.

Má tharlaíonn tar éis duit achoimre taighde a léamh, go mba mhaith leat a thuilleadh a fháil amach tá sonraí teagmhála curtha ar fáil i gcás na dtaighdeoirí ar fad.

1. Developing a Collaborative Interdisciplinary Learning Community to Build the Capacity of Teachers on Evidence-informed Handwriting Teaching (Léigh an tuairisc dheiridh) Michelle Bergin, mar aon le Annette Hardiman

2. Evidence-based Teaching Portfolios: A Valuable Tool for Reflective Practice in Teaching and Learning (Léigh an tuairisc dheiridh) Miriam Hamilton

3. The Impact of Teaching Group Work Skills on Student Motivation, the Quality of Interactions, and Student Learning in One-hour Collaborative Learning Classes in Junior Cycle English (Léigh an tuairisc dheiridh) Edmond Behan

4. The Impact of a Positive Behaviour Support Intervention "Check-in/ Check-out" on Challenging Behaviour in an Irish Mainstream Primary School (Léigh an tuairisc dheiridh) Niamh Hayes

5. Teaching Strategies for use with Children who are Deafblind within the Classroom (Léigh an tuairisc dheiridh) Karen Coleman, mar aon le Deirdre Leech agus Catherine McDonald

6. A Critical Investigation and Analysis of the Effectiveness of Co-Operative Teaching, in Building a Collaborative Culture amongst Teachers (Léigh an tuairisc dheiridh) Niamh O'Shea

7. An Exploratory Case Study of Aspects of the Leaving Certificate Computer Science Draft Specification (Léigh an tuairisc dheiridh) Helen O'Kelly, mar aon le Michelle O'Kelly, Sinead O'Sullivan agus Dermot Walsh

8. The Successful Translation of Neuropsychological Assessment into Everyday Classroom Environments (Léigh an tuairisc dheiridh) Michelle Downes, mar aon le Aisling O'Sullivan

9. Developing, Sustaining and Promoting NEARI as a Collaborative Research Network for Educational Practitioners (Léigh an tuairisc dheiridh) Dr Máirín Glenn, mar aon le Dr Caitríona McDonagh, Dr Mary Roche agus Dr Bernie Sullivan

10. Droichead: The Currents Beneath, An examination of the impact Droichead has on School Culture and Staff Relations in Schools with Teaching Principals (Léigh an tuairisc dheiridh) Barbara Mulvihill

Gearrchuntais Taighde

Seo thíos naisc chuig gearrchuntais ar thaighde a rinneadh le maoiniú ón gComhairle Mhúinteoireachta trína scéimeanna sparánachta éagsúla. Chun cuidiú leat, tá siad curtha in ord de réir an réimse taighde atá clúdaithe. De réir mar a chuireann faighteoirí eile na sparánachtaí a gcuid taighde ar fáil agus a dhéanfar athbhreithniú  neamhspléach uirthi, déanfar an leathanach seo a uasdhátú. Dé réir a chéile, beidh sé seo ina fhoinse luachmhar ag múinteoirí agus acu siúd uile a bhfuil spéis acu sa teagasc, sa bhfoghlaim agus sa mheasúnú. Más rúd é, tar éis gearrchuntas a léamh, gur spéis leat teagmháil a dhéanamh leis an taighdeoir chun tuilleadh eolais a fháil, seol ríomhphost chugainn ag education@teachingcouncil.ie agus beidh áthas orainn do chuid sonraí teagmhála a chur ar aghaidh chuig an taighdeoir. 

Comharfhoghlaim

 1. Science Teachers' Use of Whole Class Instruction and Cooperative Learning Methodologies in a Girls' Voluntary Secondary School. Taighde le Miriam Hamilton (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

 2. The effect of Cooperative Learning on Academic Achievement and Social Interaction in the Mathematics classroom. Taighde le Caroline O'Brien (Scéim Sparánachta 2008/09).
 3. An Investigation into the effects of Cooperative Learning on English Spelling and Comprehension in a Second Level Gaelscoil. Taighde le Joseph Cremen (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 4. Cooperative Learning in the Language Classroom - Can it improve the oral competency of the students? Taighde le Eileen Butler (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 5. The Effects of Co-operative Learning on a Second Year Junior Certificate Class. Taighde le Barry Slattery (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)

TFC/ Teicneolaíocht

 1. The Impact of the Interactive Whiteboard on a Multi-grade Irish Primary School Setting. Taighde le Triona Hannon (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

 2. The Misconceptions of Mathematical Probability amongst Primary Students Teachers: Can ICT be used constructively to highlight and eliminate? Taighde le Pat Sheridan (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 3. Learning and Teaching with Lego Mindstorms Control Technology in the Twenty-first Century Classroom. Taighde le Ita Ahern (Scéim Sparánachta 2009/10. Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 4. A Multiple Case Study Exploring the Benefits, Concerns and Problems with Online Education for Primary School Children. Taighde le Conor Ryan (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas (Béarla)
 5. How can I use Video to Enhance Teacher Engagement with my School's Abundant ICT Equipment? Taighde le Laura Sloyan (Scéim Sparánachta 2008/09. Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 6. Assessing the Attitudes of Primary School Children to Using Global Positioning Systems (GPS) Devices in Geography. Taighde le Francis Gray (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora.
 7. The Role of Shared Creation of E-Portfolios in the Formation of a Community of Practice. Taighde le Margaret Deegan (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 8. Exploring the Impact of ICT on the Irish Classroom. Taighde le Eleanor Walsh (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas. (Béarla)
 9. An Investigation of a Technology-Supported Problem Based Learning Initiative in a Transition Year Class. Taighde le Naomi McGoldrick (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)
 10. A study into the influence that Information Communication Technology tools have on primary pupils' attitudes towards science. Taighde le Kieran Kelly (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)
 11. An Exploratory Study into the Effectiveness of an Automated Assessment Tool and Software Intervention for Working Memory. Taighde le Michele English (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)

Oideachas Múinteoirí

 1. Bridging the Gap Between Campus and Classroom: Relationships within Teaching Practice Placements. Taighde le Ann-Marie Young (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

Riachtanais Speisialta Oideachais

 1. Educational Provision for Children with Speech and Language Difficulties in Mainstream Primary Schools. Taighde le Emma Browne (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas (Béarla) 

 2. An Action Research Study of Developing Provision for Children with Dyspraxia/DCD. Taighde le Elsie Carmel Healy (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas (Béarla)

 3. An Evaluation of Modified Teaching Methodologies and Classroom Management Strategies for Students with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Taighde le Phyllis Clegg (Scéim Sparánachta 2007). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

Ceannaireacht Oideachasúil

 1. One Year in the Rough Ground of Practice: Phronesis as a Mode of Educational Leadership in a Multicultural Primary School. Taighde le Fintan McCutcheon (Scéim Sparánachta 2007). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

 2. A Critical Exploration into the Challenging Dual Role of the Teaching Principal and how the Board of Management and Parent Association in Small Schools can Contribute to Enabling the Principal Realise Curriculum Focused Leadership within a Learning Community. Taighde le Monica Fanning (Scéim Sparánachta 2007). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

 3. The Functions of the Catholic Primary School Board of Management and the Principal: An Exploration of Prescription and Practice. Taighde le Brendan Smyth (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

Litearthacht agus Uimhearthacht

  1. Developing Learner Autonomy in Primary School Students to Improve English Literacy Levels in an Increasingly Diverse Irish Society. Taighde le Collette Dunne (Scéim Sparánachta 2007). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

  2. Learner Autonomy and Language Learning. Research by Ruth Whelan (2008/09 Bursary Scheme). Read summary report.

  3. A Jaworskian Analysis of Four Senior Class Primary Teachers Endeavouring to Teach Mathematics from a Constructivist-Compatible Perspective. Read summary report.

Measúnú

 1. Formative Assessment in an Infant School. Taighde le Máire Duffy (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)

 2. Assessment for Learning: from Theory to Practice.  Taighde le Kathryn McSweeney (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)

Aistriú ón mBunscoil go hOideachas Iar-bhunscoile

 1. "Mind the Gap": Students' Perspectives on the Transition from Primary to Post-Primary School. Taighde le Elizabeth McNally (Scéim Sparánachta 2007). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

 2. Bridging the Chasm: How Can I Improve the Transition Experience of Sixth Class Students Moving into Post-Primary School? Taighde le Rory McGann (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas (Béarla)

Eile

 1. Textbooks in the Constructivist Classroom. Taighde le Michelle Dunlea (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

 2. Film production as a Methodology to Support the Teaching and Learning of History in the Senior Classes of Primary School. Taighde le Paul Moroney (Scéim Sparánachta 2008/09). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

 3. Irish Schools as Communities of Practice for Citizenship Education: The Experiences of One Primary School. Taighde le Niamh O'Brien (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

 4. The Impact of a Small Scale Conflict Resolution Intervention Programme on Students' Conflict Management Skills. Taighde le Mary Hogan (Scéim Sparánachta 2007). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

 5. Identification of Difficult Topics in the Teaching and Learning of Chemistry in Irish Schools and the Development of an Intervention Programme to Target some of these Difficulties. Taighde le Maria Sjeejam (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas. (Béarla)

 6. Eleven Years On: A Case Study of Geography Practices and Perspectives within an Irish Primary School. Taighde le Méabh Cummins (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)

 7. Slí an Cheoil - Experiencing Irish Traditional Music in Post-Primary Music Education. Taighde le Thomas Johnston (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla) 

 8. Formal Teacher-Pupil Mentoring in Irish Second Level Education: 'The Blackwater Experience'. Taighde le David King (Scéim Sparánachta 2010/11). Léigh gearrchuntas an taighdeora (Béarla)

 9. An Evaluation of the Graduate Diploma in Guidance Counselling at the University of Limerick: Implications for policy and practice in initial education for Guidance Counsellors. Taighde leis an Dr Jennifer Liston (Scéim Sparánachta 2009/10). Léigh gearrchuntas an taighdeora (Béarla)

 10. Catholic School Ethos - Ag Seo Ár gCúram. Research by Deborah Skelly. (Ba chóir a nótáil go mbaineann an gearrchuntas seo le taighde a rinne múinteoir cláraithe neamhspléach ó scéim sparánachta taighde na Comhairle Múinteoireachta. Tá sé á fhoilsiú ar an leathanach seo ar iarratas ón taighdeoir, mar go meastar go bfhuil an taighde atá i gceist tráthúil i gcomhthéacs na pátrúnachta atá ag athrú agus go mbeidh sé spéisiúíl don phobal oideachais i gcoitinne.) Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)

 11. 'Dissecting the Bird to Articulate the Song' Exploring the Nature of Teaching and Learning Poetry at Leaving Certificate Level in Ireland. Taighde le Jennifer Hennessy (Scéim Sparánachta 2008/2009). Léigh gearrchuntas an taighdeora. (Béarla)

Taighde Coimisiúnaithe

DEEPEN

Droichead: Peirspictíochtaí, Eispéiris agus Insintí a Mhealladh agus a Iniúchadh

I bhFómhar 2018 thug an Chomhairle coimisiún d'Institiúid Oideachais agus Marino agus do Choláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath taighde a dhéanamh ar eispéiris múinteoirí le Droichead, an creat ionduchtúcháin ghairmiúil do mhúinteoirí. Faoin tionscadal taighde sin déanfar raon topaicí a iniúchadh, lena n-áirítear rólanna agus freagrachtaí na rannpháirithe agus na dtacadóirí sa phróiseas Droichead, acmhainní agus tacaí don phróiseas, tionchar Droichead ar chultúr scoileanna, agus na ceangal idir an próiseas Droichead agus oideachas tosaigh múinteoirí. Díreoidh sé ach go háirithe ar scoileanna beaga, na Gaelscoileanna, na scoileanna DEIS (Comhionannas Deiseanna a shechadadh i Scoileanna) agus ar shuíomhanna oideachais speisialta. Meastar go gcuirfear i gcrích é faoi Fhómhar 2021 agus beidh sé ina bhonn eolais don athbhreithniú polasaí a dhéanfaidh an Chomhairle.

Faigh breis eolais faoin tionscadal agus bí páirteach sa chomhrá @DEEPEN_Project ar twitter, nó cliceáil ar an achoimre thíos;

Socrúchán Scoile in Oideachas Tosaigh Múinteoirí

Mar chuid de na critéir um oideachas tosaigh múinteoirí (OTM) a foilsíodh in 2011, d'éiligh an Chomhairle Mhúinteoireachta go mbeadh taithí socrúcháin scoile bhreisithe agus athchoincheaptha san áireamh i ngach clár OTM, bunaithe ar chur chuige comhpháirtíochta idir Institiúidí Ardoideachais (HEIanna) agus scoileanna. Sna treoirlínte socrúchán scoile ar glacadh leo mar aguisín a ghabhann leis na treoirlínte, d'aithin an Chomhairle gur dhúshlán a bheadh sa chur i bhfeidhm do scoileanna agus HEIanna, de bharr na gcastachtaí éagsúla ar ghá tabhairt fúthu. Sna treoirlínte aithníodh freisin go mbeadh gá le tréimhse ama leis na treoirlínte a chomhlíonadh agus nótáladh go mbeadh riachtanais na Comhairle faoi réir athbhreithnithe agus athraithe, a thiocfaidh chun cinn le tuilleadh taighde.

Agus é sin curtha san áireamh, choimisiúnaigh an Chomhairle foireann taighdeoirí seachtracha, faoi cheannas an Ollaimh Kathy Hall i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, le fianaise a bhailiú maidir leis an gcleachtas reatha i dtaca le socrúchán scoile, agus chun moltaí a dhéanamh le cur le smaointeoireacht agus polasaí amach anseo de chuid na Comhairle maidir le socrúchán scoile. Rinneadh an taighde thar tréimhse de bheagnach ceithre bliana, nuair a thosaigh an obair allamuigh go déanach in 2014 agus lean sí ar aghaidh go dtí go luath in 2018. Sa tionscadal cuimsítear athbhreithniú ar litríocht idirnáisiúnta iomchuí agus ansin tugtar breac-chuntas ar an bpolasaí maidir le socrúchán scoile i dtíortha roghnaithe.

Ó thaobh na modheolaíochta de, sa staidéar cuirtear dearadh de mhodhanna measctha i bhfeidhm in éineacht le gnéithe cainníochtúla agus cáilíochtúla. Tá an staidéar bunaithe ar shé HEI éagsúla a chuireann réimse leathan de chláir OTM ar fáil. Bhí obair allamuigh cháilíochtúil agus chainníochtúil ar siúl le gcláir céime agus iarchéime bunscoile agus iarbhunscoile. Rinneadh suirbhé ar mhúinteoirí faoi oiliúint, baill foirne HEI agus baill foirne scoileanna a bhfuil baint acu leis na cláir seo trí cheistneoirí agus agallaimh chun a fháil amach faoina gcuid tuairimí agus taithí thar tréimhse ama. Gné bhreise den staidéar ná go bhfuil léaráidí éagsúla san áireamh ann den chleachtas éifeachtach ina mbíonn comhpháirtíocht idir scoileanna agus HEIanna.

 • Tá an tuarascáil iomlán ar fáil anseo (béarla)

Taighde ar Riachtanais Iontrála d'Oiliúint Tosaigh Múinteoirí

I ndiaidh próisis chomhairliúcháin (2012-2013) ar riachtanais iontrála d'oiliúint tosaigh múinteoirí chinn an Chomhairle Mhúinteoireachta, mar thoradh ar chastacht na saincheisteanna a ardaíodh, go raibh gá le tuilleadh taighde. Mar sin, d'fhostaigh sí an Instititúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta (ESRI) leis an taighde seo a dhéanamh. Tugann na tátail uaidh sin (foilsithe 10 Samhain 2016) léargas tábhachtach ar phróifil na n-iarratasóirí, agus ar na himleachtaí a bheadh ann le hathrú ar chritéir iontrála. Cuireann an tuarascáil na tátail seo laistigh den chomhthéacs idirnáisiúnta, agus baineadh úsáid aisti ina dhiaidh sin mar bhonn le plé agus comhairle na Comhairle. Tá an chomhairle seo curtha faoi bhráid na Roinne Oideachais agus Scileanna, a dhéanfaidh an cinneadh deiridh ar an ábhar.

 • Is féidir tuairisc an ESRI a íoslódáil anseo (Béarla)

Taighde bunaithe ar Chleachtadh

I mí Iúil 2010, fuair foireann de cheathrar múinteoirí iar-dhochtúireachta i gcomhar leis an Ollamh Mark Morgan as Coláiste Phádraig, Droim Conrach, maoiniú ón gComhairle chun taighde a dhéanamh dar teideal "Practice-based Research Encompassing Professional Development". Tá na ceathrar taighdeoirí lánchinnte go bhfuil an mode seo FGL inmharthanach do chleachtóirí gnóthacha ar mian leo feabhas a chur ar a gcleachtadh. Bhí an taighde bunaithe i scoileanna agus ar féinmheastóireacht mhúinteoirí ina dtug múinteoirí aitheantas do na príomhluachanna atá mar bhonn agus taca lena gcleachtadh agus rinneadh tástáil ar an mbealach ina bhfuil luachanna seo fit fuaite ina gcleachtadh gairmiúil laethúil sa rang.

 • Tá an taighde críochnaithe anois agus tá sí ar fáil lena híoslódáil anseo (Béarla)

Taighde ar Fhorbairt Ghairmiúil Múinteoirí

I mí Iúil 2010, rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta an ESRI a choimisiúnú chun tuairisc a chur le chéile thar a ceann ar fhorbairt ghairmiúil leanúnach i measc mhúinteoirí bunscoile. Bunaíodh an staideár ar shonraí a fuarthas tríd an taighde fadama, Growing Up in Ireland, a rinneadh ar pháistí naoi mbliana d'aois. Chomh maith le díriú ar pháistí agus a dtuismitheoirí, bhailigh an staidéar sin mioneolas faoina múinteoirí agus faoi chomhthéacs na scoile thar 2007/2008. Le haghaidh gach duine den 8,000+ páiste a bhí páirteach sa suirbhé, rinne an múinteoir ranga agus príomhoide na scoile na ceistneoirí a chomhlánu dóibh. Cheadaigh an Chomhairle tuairisc an ESRI ag a cruinniú ar an 13 Meitheamh 2011.

 • Is féidir tuairisc an ESRI maidir le forbairt ghairmiúil múinteoirí a íoslódáil anseo (Béarla)

Taighde ar Shásamh as an Obair agus Strus Ceirde sa Mhúinteoireacht

I mí Iúil 2010, rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta an ESRI a choimisiúnú chun tuairisc a chur le chéile thar a ceann ar an sásamh as an obair agus leibhéil strus i measc bhunmhúinteoirí. Bunaíodh an staidéar ar shonraí a fuarthas tríd an taighde fadama, Growing Up in Ireland, a rinneadh ar pháistí naoi mbliana d'aois. Chomh maith le díriú ar pháistí agus a dtuismitheoirí, bhailigh an staidéar sin mioneolas faoina múinteoirí agus faoi chomhthéacs na scoile thar 2007/2008. Le haghaidh gach duine den 8,000+ páiste a bhí páirteach sa suirbhé, rinne an múinteoir ranga agus príomhoide na scoile na ceistneoirí a chomhlánú dóibh.

Cheadaigh an Chomhairle tuairisc an ESRI ag a crunniú ar an 13 Meitheamh 2011.

 • Is féidir tuairisc an ESRI maidir le forbairt ghairmiúil múinteoirí a íoslódáil anseo (Béarla)

Suirbhé Dearcaidh

Mar chuid dá ról an mhúinteoireacht a chur chun cinn mar ghairm; tá an Chomhairle tar éis torthaí suirbhé a fhoilsiú ar dhearchtaí i leith ghairm na múinteoireachta. Is iad iReach Market Research, cuideachta taighde neamspléach, a rinne an suirbhé ar 1,000 duine fásta; agus is dearcadh fabhrach i gcoitinne, a léiríodh i leith ghairm na múinteoireachta. Tá fórmhór na bhfreagóirí sásta leis an gcaoi a ndéanann múinteoirí a gcuid oibre, agus tá ardleibhéal muiníne acu as na múinteoirí. Tugadh an-mholadh do ról fiúntach na múinteoirí inár sochaí, agus léiríodh leibhéal maith tuisceana ar a chasta atá an ról agus ar an leibhéal scile a theastaíonn.

Is féidir achoimhre toradh an tsuirbhé a fheiceáil anseo.

Taighde ar an Leanúntas in Oideachas Múinteoirí

In 2007, rinne an Chomhairle Mhúinteoireachta taighde a choimisiúnú ar an leanúntas in oideachas múinteoirí in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. San áireamh leis bhí oideachas tosaigh múinteoirí, ionduchtú agus forbairt ghairmiúil leanúnach. Rinneadh an taighde in dhá chuid - páipéar cúlra leis an Uasal John Coolahan, an tOllamh Emeritus le hOideachas ag Ollscoil Éireann Mhá Nuad, agus ansin dianstaidéar a rinne an Dr. Paul Conway, an Dr. Rosaleen Murphy, an Dr. Anne Rath agus an tOllamh Kathy Hall as Coláiste na hOllscoile, Corcaigh thar ceann na Comhairle Múinteoireachta. Chuir an taighde sin bonn agus taca faoi obair na Comhairle a dhréachtú a Straitéis Athbhreithnithe agus Creidiúnaithe, a Páipéar Polasaí ar an Leanúntas in Oideachas Múinteoirí agus a Critéir agus Treoirlínte do Sholáthraithe Chlár Oideachas Múinteoirí.

 • Is féidir tuairisc an Ollaimh Coolahan a íoslódáil anseo (béarla)

 • Is féidir tuairisc Conway et al a íoslódáil anseo (béarla)