Ríomhiris Taighde

Croí logo 1

Cliceáil ar na naisc thíos chun na ríomhirisí taighde is deireanaí atá foilsithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta a léigh.

Iarratais á lorg anois don Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan, 2 Meitheamh 2020

Tá an fhoirm iarratais le haghaidh tacaíocht faoin gCreat Tacaíochta Taighde John Coolahan ar Fáil anois. Gheofar breis eolais anseo mar aon le hábhair tacaíochta chun scafláil ar an pbróiseas iarratais.

Lá Domhanda um Leabhair, 5ú Márta 2020

Tá an-áthas orainn an ríomhiris seo a eisiúint ag ceiliúradh an Lá Domhanda um Leabhair. 

Cliceáil anseo chun a thuilleadh a léamh.

Ríomhiris taighde ar an téama An Scoil Ionchuimsitheach, 19 Samhain 2019

Tá an-áthas orainn an ríomhiris taighde seo a eisiúint, ar an téama, An Scoil Ionchuimsitheach, roimh sheimineár gréasáin dár gcuid ar an topaic chéanna ar an 4ú Nollaig, i gcomhar leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE).  Táimid thar a bheith buíoch do Mary Byrne, Ceann an Oideachais Speisialta leis an NCSE, as réamhrá tuisceanach a thairiscint don eagrán seo. Cliceáil anseo chun a thuilleadh a léamh.

Ríomhiris taighde faoin téama: Peirspictíochtaí ar an Measúnú a Scrúdú: Ag Foghlaim ó Thaighde & ó Chleachtas, 24 Deireadh Fómhair 2019  

Tá an-áthas orainn an ríomhiris taighde seo a sheoladh, Peirspictíochtaí ar an Mheasúnú a Scrúdú: Ag Foghlaim ó Thaighde & ó Chleachtas, roimh ár seimineár gréasáin ar an topaic chéanna, an 6 Samhain i gcomhar leis an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT) agus leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA). Táimid thar a bheith buíoch don Ollamh Michael O’Leary, Institiúid Oideachais OCBÁC, as réamhrá géarchúiseach a thairiscint don eagrán seo. Cliceáil anseo chun níos mó a léamh.

Iarratais á lorg anois don Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan, 1 Bealtaine 2019

Tá an fhoirm iarratais le haghaidh tacaíocht faoin gCreat Tacaíochta Taighde John Coolahan ar fáil anois. Gheofar breis eolais anseo mar aon le hábhair tacaíochta chun scafláil ar an pbróiseas iarratais

Ríomhiris Taighde na Comhairle Múinteoireachta faoin téama Athchóiriú Curaclaim: Taighde, Beartas, Cleachtas

Cúis áthais dúinn an ríomhiris taighde seo faoin Athchóiriú Curaclaim: Taighde, Beartas, Cleachtas a eisiúint roimh sheimineár gréasáin dár gcuid faoin topaic chéanna ar an 3 Aibreán 2019, i gcomhar leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (NCCA/CNCM). Táimid thar a bheith buíoch do John Hammond, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, a thairg réamhrá léirsteanach don eagrán seo. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh

Ríomhiris an Chomhairle Mhúinteoireacht chun T-REX (Teachers' Research Exchange) a lainseáil

Tá an-áthas orainn an t-eagrán speisialta seo dár ríomhiris taighde a eisiúint agus T-REX (Teachers' Research Exchange), ardán nuálach ar líne, a lainseáil go foirmiúil. Is líonra ar líne é T-REX do mhúinteoirí agus do thaighdeoirí oideachasúla eile. Tacóidh sé le scoileanna agus Institiúidí Ard-Oideachais agus chun rochtain a fháil ar an léargas is déanaí ó thaighde ceannródaíoch, agus chun an léargas a roinnt, ag amanna agus in áiteanna a fheileann dóibh. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh.

Ríomhiris an Chomhairle Mhúinteoireacht faoin téama maidir le Dátheangachas sa Luath-Óige, 29 Eanáir 2019

Tá lúcháir orainn an ríomhiris taighe seo maidir le Dátheangachas sa Luath-Óige a eisiúint, a thagann roimh ár seimineár gréasáin atá ag teacht anois faoin ábhar céanna ar an 6 Feabhra. Gabhaimid buíochas ar leith don Ollamh Padraig Ó Duibhir a chuir réamhrá léirsteanach ar fáil dúinn don eagrán seo. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh.

Ríomhiris an Chomhairle Mhúinteoireacht ar an téama Múinteoireacht Mhachnamhach, Foghlaim Mhachnamhach: Ag Leanúint den Chomhrá

Tá ríméad orainn an ríomhiris taighde seo a eisiúint ar an téama Múinteoireacht Mhachnamhach, Foghlaim Mhachnamhach: Ag Leanúint den Chomhrá, atá a heisiúint roimh ár seimineár gréasáin atá ag teacht aníos faoin ábhar céanna ar an 16 Eanáir. Clicéail anseo chun tuilleadh a léamh.

Ríomhiris an Chomhairle Mhúinteoireacht ar an téama Rannpháirtíocht na nDaltaí

Tá ríméad orainn an ríomhiris taighde seo a eisiúint ar an téama Rannpháirtíocht na nDaltaí, atá a heisiúint roimh ár seimineár gréasáin atá ag teacht aníos faoin ábhar céanna ar an 5 Nollag. Tá an-áthas orainn gur aontaigh Dr Emer Ring an t-eagrán seo dár ríomhiris a chur i láthairTá na hailt seo a bhfuil achoimrí díobh sa ríomhiris seo ar fáil go héasca agus cuireadh naisc ar fáil ag tús gach achoimre. Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as iad a léamh. Clicéail anseo chun tuilleadh a léamh.

Ríomhiris an Chomhairle Mhúinteoireacht maidir le Cuimsiú do Chách

Tá ríméad orainn an ríomhiris taighde seo a eisiúint maidir le Cuimsiú do Chách, atá á heisiúint roimh ár seimineár gréasáin atá ag teacht aníos faoin ábhar céanna ar an 7 Samhain. Táimid an-bhuíoch den Ollamh Emeritus Sheelagh Drudy a scríobh réamhrá gearr dúinn don eagrán seo dár ríomhiris. Tá na hailt seo a bhfuil achoimrí díobh sa ríomhiris seo ar fáil go héasca agus cuireadh naisc ar fáil ag tús gach achoimre. Tá súil agam go mbainfidh tú taitneamh as iad a léamh. Clicéail anseo chun tuilleadh a léamh.

Cuireadh tugtha anois le haghaidh iarratas faoi Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan

Tá an fhoirm iarratais le hiarratas a dhéanamh ar thacaíocht a fháil faoi Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan ar fáil anseo ansois. Tá tuilleadh eolas faoin bpróiseas le fáil anseo.

Ríomhiris Taighde CROÍ

Anseo, sa chéad eagrán dár ríomhiris sa tSraith Taighde CROÍ in 2018, tá eolas faoin seimineár gréasáin a bheidh againn go luath leis an Ollamh iomráiteach Andy Hargreaves! Tá dátaí na seimineár gréasáin uilig atá beartaithe don bhliain 2018  leagtha amach freisin (agus ceann in 2019 fiú!), a chlúdóidh réimse ábhar lena n-áirítear Rannpháirtíocht Mac Léinn, Dátheangachas le linn na hÓige agus Cleachtas Ionchuimsitheach.

Ríomhiris Taighde ar an bhFolláine

Sa ríomhiris tá deich n-achoimre d'ailt taighde a phléann an fholláine ó pheirspictíochtaí éagsúla, lena n-áirítear: an fholláine agus an fheidhmíocht acadúil; folláine na múinteoirí; an fholláine agus an tsláinte i gcoitinne; an fholláine agus an éirim mhothúchánach; an acmhainneacht; an fhlláine shuibiachtúil; an fholláine agus mothú d'fhiúntas pearsanta; agus an fholláine de dhéagóirí. Is féidir rochtain a dhéanamh ar na hailt ar fad a ndéantar achoimre orthu sa ríomhiris seo. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh

Aistriú san Oideachas

Agus muid ag druidim le téarma deiridh na scoilbhliana seo, is iondúil nach dtugaimid mórán aird ar thús na scoilbhliana seo chugainn. Tá sé seo intuighte go maith. Ach de réir mar a dhruidimid le deireadh mí na Bealtaine nó mí an Mheithimh, bíonn roinnt smaoineamh ann faoin aistriú atá romhainn - leabharliostaí a scaipeadh do Mheán Fómhair, mar shampla. Agus maidir lenár ndaltaí agus scoláirí atá chun dul thar an tairseach suntasach ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil, is féidir leis an am seo a bheith ina chúis imní. Is chuige sin ataimid ag gabháil do thopaic na n-aistrithe oideachais don ríomhiris taighde seo. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh.

Ríomhiris Taighde Ábhair Oide

Léigh achoimrí ar thaighde ó chéimithe OTM

Tá an taighde a dhéanann múinteoirí agus a dhéantar do mhúinteoirí riachtanach chun tacú lena bhfoghlaim agus cleachtadh mar dhaoine gairmiúla. Tá gach iarracht déanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta múinteoirí a chur ag plé leis an taighde cuí trí sheimineáir ghréasáin ar leith a dhíríonn ar thaighde agus trí ríomhirisí taighde a fhoilsiú a chuirtear ar fáil do gach múinteoir cláraithe. Agus í ar an eolas faoi méid agus caighdeán an taighde nua atá ar siúl ag mic léinn OTM mar chuid dá gcláir, d'imigh an Chomhairle Mhúinteoireachta i dteagmháil leis na hInstitiúidí Ardoideachais uile in 2016 d'fhonn an ríomhiris taighde seo a fhoilsiú, ina bhfuil achoimrí ar thaighde a rinne mic léinn ó na cláir Oideachais Tosaigh Múinteoirí ar fud na tíre. Sna hachoimrí léirítear iad siúd atá comhreathach agus leantach, agus fiú iad siúd ó na cláir bunscoile agus iarbhunscoile. Cé go ndéantar iniúchadh ar réimse d'ábhair taighde éagsúla, tá na hachoimrí curtha i ngrúpa, rud atá úsáideach, faoi roinnt de Príomhréimsí Taighde na Comhairle - An Oideolaíocht, Ag Teagasc i Sochaí atá ag Athrú, agus Leanúntas Oideachas Múinteoirí. Clicéail anseo chun tuilleadh a léamh.

Teagasc agus Foghlaim Thras-Churaclaim

San eagrán seo tá achoimrí d'ailt taighde atá ar fáil saor in aisce a bhaineann leis an teagasc agus foghlaim thras-churaclaim. Go bunúsach, is é atá i gceist leis seo leas a bhaint as an taighde chun tacú le comhtháthú níos fearr de na réimsí curaclaim a dhéanann múinteoirí ar leith, chomh maith le comhoibriú níos doimhne agus níos úsáidí idir na múinteoirí thar líon disciplíní nó thar réimsí curaclaim éagsúla. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh.

Guskey: Ag Tabhairt faoin Turas Foghlama Gairmiúla

Cur chuige idirghníomhach a bhí i gceist leis an seimineár seo a bhí ar siúl ar i mí Eanáir 2017 leis an Oll. Thomas Guskey. Bhí deis ag an lucht freastal éisteacht le tuairimíocht an Oll. Guskey maidir le foghlaim múinteoirí. Spreag an tOll. Guskey múinteoirí le machnamh a dhéanamh ar fhoghlaim ghairmiúil, agus ar a dtuiscint féin ar an gcoincheap. Bhreathnaigh sé ar bhealaí éagsúla le tairbhe an taithí foghlama a mheas. Cliceáil anseo chun tuilleadh alt a léamh.

Cliceáil anseo chun an taifeadadh ar an seimineár gréasáin a fheiceáil

Ríomhiris Taighde

San eagrán seo tá achoimrí d'ailt taighde a scríobh múinteoirí do mhúinteoirí.

San áireamh sna hábhair a chlúdaítear tá Cuimsiú, Ceannaireacht, Measúnú chun Foghlama (McF), Achóiriú Curaclaim agus Taighde Feidhmeach. Is sampla amháin d'obair na Comhairle é an ríomhiris chun múinteoirí a chumasú le tacaíocht a thabhairt dá chéile agus iad ag machnamh ar a gcleachtas gairmiúil agus ag cur leis. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh.