Cáilithe in Éirinn le linn na Bliain Reatha

Múinteoirí Nuacháilithe (NQTs) Bunscoil/Meánscoil, Montessori

Gach bliain, tugann an Chomhairle próiseas cláraithe tosaigh ar fáil do Mhúinteoirí Nuacháilithe (NQTs) – an próiseas NQT mar.

Céim 1 – Grinnfhiosrúchán

Más múinteoir cláraithe tú leis an gComhairle Mhúinteoireachta cheana féin, ní bheidh ort athiarratas a dhéanamh ar an ngrinnfhiosrúchán le haghaidh clárúcháin. Lean ar aghaidh le Céim 2 thíos, le do thoil.

Lean na treoirlínte go cúramach le do thoil mar mura gcuirtear na hiarratais/cáipéisí isteach i gceart, beidh moill ann do gach uile duine agus ní bheifear in ann é a phróiseáil.

 1. Cliceáil ar an nasc seo chun cuntas ar líne a chruthú Cruthú Cuntais NQT (teachingcouncil.ie)
 2. Nuair a chruthaíonn tú do chuntas ar líne nó má tá cuntas ar líne agat cheana féin, téigh chuig an iarratas grinnfhiosraithe NQT anseo: Iarratas Grinnfhiosraithe NQT (teachingcouncil.ie)

Tabhair faoi deara nach mór do NQTs (Múinteoirí Nuacháilithe) in Éirinn amháin na naisc seo a úsáid.

Mar chuid den phróiseas grinnfhiosraithe, beidh ort cruthúnas aitheantais agus cruthúnas ar sheoladh baile a uaslódáil. Bí cinnte go bhfuil d'ainm agus do sheoladh i gcomhréir le chéile ar na cáipéisí agus go bhfuil na dátaí cearta ar na cáipéisí. Féach ar eolas faoi chruthúnas aitheantais agus chruthúnas ar sheoladh baile atá ag teastáil sula dtosaíonn tú le do thoil agus bíodh scanadh/grianghraif do na cáipéisí seo ar láimh agat chun iad a uaslódáil.

Má raibh tú i do chónaí thar lear ar feadh tréimhse charnach níos mó ná 12 mí tar éis ón uair a bhí tú 18 mbliana d'aois, beidh ort imréiteach póilíní a chur ar fáil ó gach dlínse ina raibh tú i do chónaí. Tá níos mó eolais ar fáil ag Imréiteach Póilíní Thar Lear.

Is féidir leis an gComhairle Mhúinteoireachta glacadh le grinnfhiosrú a chomhlíonann an Chomhairle amháin le haghaidh an chlárúcháin. Ní féidir linn glacadh le grinnfhiosrú ó aon chomhlacht eile, mar shampla club spóirt nó eagraíocht dheonach, agus cuirfidh sé moill ar do chlárú.

Céim 2 – Cead d'aistriú sonraí na mac léinn ón HEI

Beidh soláthraí do chúrsa i dteagmháil leat chun cead a fháil do shonraí a aistriú don Chomhairle Mhúinteoireachta. Cuireann sé sin an t-eolas seo a leanas san áireamh:

 • Ainm
 • Uimhir PSP
 • Teideal
 • Dáta Breithe
 • Inscne
 • Seoladh ríomhphoist pearsanta
 • Uimhir fóin póca
 • Toradh na Cáilíochta
 • Teideal na Cáilíochta
 • Fad an Chúrsa
 • Bliain Bronnta
 • Modheolaíocht Ábhair (Meánscoil amháin)

Nuair a dhéantar teagmháil leat lean treoracha soláraithe an chúrsa le do thoil agus cuir isteach an cead sa leagan amach atá iarrtha.

Ná déan dearmad:

 1. a) Mura n-aontaíonn tú leis an bpróiseas seo, ní aistreofar do thorthaí deireanacha don Chomhairle le haghaidh an phróisis cláraithe mear agus beidh ort iarratas a dhéanamh tríd an ngnáth-phróiseas cláraithe a thógfaidh níos mó ama.
 2. b) Bí cinnte go bhfuil an seoladh ríomhphoist a thugann tú mar an gcéanna leis an gceann a thug tú don ngrinnfhiosrúchán

Céim 3 – Teistiméireacht faoi charachtar

Mar chuid den phróiseas Cláraithe, caithfidh an Chomhairle a bheith sásta go bhfuil na hiarratasóirí ar fad don chlárú ceart agus cuí a bheith ligthe isteach ar Chlár na Múinteoirí. Is riachtanas dlíthiúil é seo atá leagtha amach in Achtanna na Comhairle Mhúinteoireachta 2001-2015. Iarrann an Chomhairle ar sholáthraithe na gcúrsaí teistiméireacht faoi charachtar a thabhairt ar an mórchóir d'iarratasóirí NQT mar chuid d'aistriú an phróisis torthaí. Más rud é go ndiúltaíonn coláiste/ollscoil teistiméireacht a chur ar fáil d'iarratasóir, cuirfidh siad scéala chuig an iarratasóir agus an gComhairle ionas go mbeifear in ann socruithe eile a mheas. Tarlóidh sé sin go huathoibríoch, agus ní gá do na hiarratasóirí aon rud a dhéanamh.

Céim 4 – Clárúchán

Má thugann tú cead (Céim 2) do sholáthraí do chúrsa, aistreofar do shonraí pearsanta agus do thorthaí deireanacha don Chomhairle Mhúinteoireachta nuair a éiríonn leat do cháilíocht oideachais mhúinteoirí a bhaint amach.

I ndiaidh an eolais seo a fháil, is féidir leis an gComhairle an próiseas cláraithe a thosú agus nasc sábháilte a chur chugat chun d'iarratas cláraithe NQT a chríochnú ar líne. Iarrtar ort nach ndéanfaidh tú teagmháil leis an gComhairle Mhúinteoireachta chun tuairiscí stádais a fháil le linn an phróisis cláraithe toisc go gcuirfidh sé sin moill ar phróiseáil na gclárúchán ar fad.

Má tá tú ag clárú den chéad uair, tá sé tábhachtach go n-uaslódálann tú an cháipéisíocht atá ag teastáil nuair a chuireann tú d'iarratas isteach chun aon mhoill a sheachaint. Féach ar na riachtanais thíos, le do thoil:

Athscríbhinní Acadúla

Ní mór duit athscríbhinní acadúla iomlána a chur isteach (blianta agus torthaí ar fad dearbhaithe) dá cháilíocht fochéime sna cásanna seo a leanas:

 1. Má tá cáilíocht oideachais meanmhúinteoirí déanta agat (Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (MGO)) agus mura ghlac tú páirt i dtionscamh fíoraithe MGO sa chéad bhliain do cháilíochta.
 2. Má tá cáilíocht oideachais bunmhúinteoirí déanta agat (Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas (MGO)).

Cláraithe leis an gComhairle cheana féin

Má tá tú cláraithe leis an gComhairle cheana féin faoi bhealach eile, beidh ort fós Céim 2 thuas a chríochnú (Cead d'aistriú do shonraí don Chomhairle). Tabhair faoi deara nach n-athróidh d'uimhir cláraithe agus níl sé riachtanach táille cláraithe sa bhreis a chur isteach nó athiarratas a dhéanamh don Ghrinnfhiosrúchán (le haghaidh cláraithe). Cuirfimid nasc sábháilte chugat chun d'iarratas NQT a chríochnú ar líne.

Má tá tú ag clárú mar Mhúinteoir Nuacháilithe faoin mbealach Meánscoile, bainfear an uimhir cláraithe atá agat don Bhealach Breisoideachais díot. Más maith leat an bealach seo a choinneáil, cuir ríomhphost chuig nqt@teachingcouncil.ie chun é a chinntiú le d'uimhir cláraithe san áireamh roimh an 30 Lúnasa 2022.

Eisiúint do Theastas Cláraithe

Nuair a chuirtear do chlárú i gcrích, gheobhaidh tú ríomhphost le do Theastas Cláraithe tríd ár n-áis MoChlárú ar líne. Beidh tú in ann do shonraí teagmhála a uasdátú agus athnuachan a dhéanamh ar do chlárú ar líne go bliantúil freisin. Coimeád nóta de dháta do chuimhneacháin le do thoil agus déan athnuachan air in am chun do chlárú a chaomhnú.

Is féidir leat teacht a bheith agat ar na sonraí go léir a bhaineann leis an gclárú agus na coinníollacha sa lámhleabhar Cláraithe. Cuimsíonn sé sin na sonraí ar fad a bhaineann leis an gcoinníoll Droichead freisin.

2022 Riachtanais Chónaitheachta (Teangacha Meánscoile amháin)

De bharr tionchar leanúnach na paindéime le linn na bliana acadúla seo, cuireadh na hathruithe seo a leanas i bhfeidhm maidir leis an riachtanas taithí cónaitheachta do chéimithe ó chláir teanga meánscoile san Oiliúint Tosaigh Múinteoirí i samhradh 2022.

Tá riachtanas taithí cónaitheachta de thréimhse 2 mhí/8 seachtaine ann mar chuid de riachtanais ábhair churaclaim do gach teanga Iar-bhunscoile (an Ghaeilge san áireamh). Laghdaigh an Chomhairle an riachtanas seo go 6 seachtain mar gheall ar na srianta a bhí i bhfeidhm ar thaisteal go dtí le déanaí. Mura bhfuil an riachtanas 6-seachtaine déanta agat nuair a dhéanann tú d'iarratas leis an gComhairle, tabharfar clárú le coinníollacha duit. Ceadóidh sé sin duit a bheith ag obair mar mhúinteoir láncháilithe fad is a thabharfar níos mó ama duit an riachtanas cónaithe a chríochnú ina hiomláine. Is féidir síneadh ar an am sin a iarraidh faoi phróiseas iarratais caighdeánach maidir le síneadh de chuid na Comhairle.

 • Caithfear fianaise ar thaithí chónaithe infhíoraithe i dtír na teanga nó tír ina bhfuil sí i dteanga an phobail (teanga labhartha) a chur ar fáil nuair adhéanann tú iarratas chun a bheith cláraithe leis an gComhairle. Is féidir an fhianaise seo a chur in iúl le hathscríbhinn acadúil do thorthaí nó le ceann de na cáipéisí seo a leanas:
  • o Cóip d'athscríbhinn do thorthaí a dhearbhaíonn cónaitheacht 6 seachtaine sa tír/ceantar d'fhormhór na dteangacha. Tabhair faoi deara má luann an athscríbhinn, “Lasmuigh den Champas/Clár Erasmus” agus mura ndearbhaíonn sé go dtugadh an clár faoi i dtír ar leith, ní mór duit litir a chur leis ón institiúid Ardoideachais atá i gceist chun ésin a dhearbhú

o Cóip dá phas a léiríonn gurb as an tír sin tú ó dhúchas. N.B. ní féidir linn glacadh leis sin i gcás ábhar na Gaeilge

o Litir/ráiteas ó d'fhostóir/coláiste/tiarna talún sa tír sin. I gcás an fhostóra/an tiarna talún, tá sonraí teagmhála mar shampla uimhir theileafóin agus seoladh ríomhphoist ag teastáil. Le haghaidh ábhar na Gaeilge, ba chóir fianaise chónaitheachta i gceantar Gaeltachta a

o Le haghaidh ábhar na Gaeilge, is féidir fianaise a léiríonn gur duine de bhun ceantar Gaeltachta thú a chur isteach (m.s. bille fóntais, ráiteas airgeadais, comhfhreagras cláir toghthóirí nó fianaise go raibh do theaghlach ag fáil deontais faoi Scéim Labhairt na Gaeilge (SLG) do theaghlaigh Ghaeltachta) nó litir/ráiteas ó Ghaelcholáiste ag deimhniú gur fhreastail tú ar Ghaelcholáiste Iar-bhunscoile go dtí leibhéal na hArdteistiméireachta.

Coinneofar an rogha chlárúcháin seo i bhfeidhm do gach múinteoir le céim ó 2022 atá ag clárú suas go dtí an 31 Nollaig 2022.

Breisoideachas

Ní mór d'iarratasóirí gur mhian leo clárú mar mhúinteoir sa roinn Breisoideachais na riachtanais atá leagtha amach i mBealach 3 i Rialacháin (Clárú) na Comhairle Múinteoireachta 2016agus Rialacháin (Clárú) (Leasú) na Comhairle Múinteoireachta 2016 a chomhlíonadh.

Príomhchinníollacha le haghaidh Cead Isteach don Chlár

Cáilíochtaí

Fianaise ar CharachtarGrinnfhiosrúchán san áireamh (riachtanach)

Próiseas Clárúcháin

Ba chóir do mhúinteoirí iarratas don chlárú a chur isteach ar líne tríd an tairseach MoChlárú, ag tabhairt airde go suntasach ar an gcáipéisíocht tacaíochta atá ag teastáil. Tá an clárú ag brath ar an ngrinnfhiosrú.

Sular féidir leat iarratas a thosú ar líne, déan cinnte go bhfuil an t-eolas seo a leanas ar láimh agat le do thoil:

 • Grianghraif/scanadh na hathscríbhinne acadúla. Seans go mbeidh tuairiscíní mhodúil ag teastáil freisin muna bhfuil na hathscríbhinní mionsonraithe go leor
 • Grianghraif/scanadh ar chruthúnas aitheantais agus cruthúnas ar sheoladh baile atá sásúil
 • Sonraí teagmhála na fostaíochta
 • Stair fostaíochta
 • Foirm Mheasúnaithe Dhaoine Cuí Cearta (atá líonta amach)

Beidh tú in ann d'iarratas a shábháil agus teacht ar ais chuige níos déanaí más gá. Tá trí mhí agat ón dáta tosaigh chun d'iarratas a chríochnú agus a chur isteach. Scriosfar aon iarratais nach gcuirtear isteach tar éis trí mhí.

Féach ar na Nótaí Treorach sula dtosaíonn tú le d'iarratas.