Critéir Rochnúcháin faoi Ghairmeacha Oscailte de chuid FÉILTE 2022

                                       

Feilte-logo-snip

Beidh FÉILTE 2022 ina ócáid hibrideach bheo ag an Helix ar champas Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar an 1 Deireadh Fómhair 2022. Ghlacamar le haiseolas ón ócáid in 2021, inar léirigh na rannpháirtithe gur mhian leo FÉILTE a fheiceáil ag leanúint ar aghaidh ar líne agus go pearsanta. Mar thoradh air seo, mar chuid den phróiseas gairmeacha oscailte, iarrtar ar iarratasóirí a chur in iúl an bhfuil siad ag iarraidh iarratas a dhéanamh le freastal go pearsanta nó páirt a ghlacadh ann ó chian tríd an ardán oifigiúil de chuid na hócáide.

Déanfaidh coiste roghnúcháin athbhreithniú ar na hiarratais gairmeacha oscailte a fhaightear faoin dáta deiridh. Tá sé mar aidhm ag an gcoiste a chinntiú go bhfuil cothromaíocht tíreolaíochta fhéaráilte ann ón oideachas bunscoile, iar-bhunscoile agus ón mbreisoideachas nuair a roghnaítear na tionscadail le haghaidh FÉILTE. Tabhair faoi deara le do thoil, faraor, nach n-éireoidh leis na tograí uile a chuirtear isteach.

 

Tabhair faoi deara le do thoil, agus d’iarratas á chomhlánú agat:

 1. Go mbeidh clár iomlán FÉILTE ar siúl Dé Sathair, an 1 Deireadh Fómhair sa Helix, DCU, Baile Átha Cliath.
 2. Gurb é Dé Sathairn an 1 Deireadh Fómhair amháin, a osclóidh an halla ar an láthair, ina gcuirfidh na daoine a seóthaispeántais i láthair.
 3. Má roghnaítear tú le bheith ar an láthair sa Helix, beidh ort seiceáil isteach agus aon socruithe atá ag teastáil le haghaidh do bhotha / do cheardlainne / do sheisiúin a dhéanamh maidin Sathairn an 1 Deireadh Fómhair 2022.
 4. Má roghnaigh tú páirt a ghlacadh ó chian ón mbaile beidh ort páirt a ghlacadh i seiceáil theicniúil / cleachtadh Dé hAoine, an 30 Meán Fómhair 2022 lena chinntiú caighdeán d’idirlín, físeáin agus fuaime i gceart roimh lá na hócáide nuair a bheidh sé beo. Ag an tseiceáil theicniúil seo beidh an deis agat aon cheisteanna a chur nó aon fhiosruithe a dhéanamh a bheadh agat. Beidh ort a bheith i láthair le haghaidh am do bhotha fíorúla beo / do cheardlainne fíorúla beo ar an Satharn, an 1 Deireadh Fómhair.

 

Tá an dáta deiridh a nglacfaí le hiarratais le haghaidh FÉILTE 2022 thart anois.

Tabhair faoi deara le do thoil, go bhfuil clár agus formáid deiridh na hócáide le bheith socraithe agus faoi réir athruithe.

 

Seóthaispeántais

Cad is seóthaispeántas ann?

Beidh a mbotha go pearsanta nó ar líne ag na daoine a chuireann seóthaispeántas i láthair inar féidir leo a smaoineamh, modheolaíocht teagaisc, achmhainn nó nuálaíocht a chur i láthair.

Seóthaispeántas go pearsanta (ar an láthair sa Helix)

Gheobhaidh na rannpháirtithe de Sheóthaispeántas go pearsanta sa Helix spás botha sna limistéir forhalla den Helix ina mbeidh spás do chlár póstaer, boird, cathaoireachta agus soicéad cumhachta. Is féidir le rannpháirtithe a spás botha a chóiriú mar atá oiriúnach dóibh agus teagmháil a dhéanamh leis na daoine a bheidh ag freastal air i suíomh neamhfhoirmiúil chun a Seóthaispeántas a phlé.

Seóthaispeántas fíorúil beo (le feiceáil beo ó chian ón mbaile trí ardán don ócáid ar leith)

Gheobhaidh na rannpháirtithe de Sheóthaispeántas fíorúil beo spás botha digiteach ar ardán na hócáide ar líne. Sa spás botha seo is féidir le rannpháirtithe naisc a chur ina mbotha chuig ábhair bhreise, ábhair bhreise a roinnt agus iad beo ar a scáileán, teagmháil a dhéanamh le cuairteoirí na botha trí chomhrá téacs agus trí chomhrá físeáin beo agus cuairteoirí a thabhairt ar ceamara más mian leo teacht i láthair le haghaidh comhráite duine le duine nó le haghaidh plé i ngrúpaí.

 1. Ní mór go mbeadh seóthaispeántais faoi threoir múinteora chláraithe agus ní mór go mbeadh comhoibriú i gceist idir beirt mhúinteoirí nó níos mó. Is féidir páirtithe eile / páirtithe leasmhara eile a bheith san áireamh freisin, ach ní mór d’iarratasóir amháin a bheith ina m(h)úinteoir cláraithe.
 2. Tá spéis againn i seóthaispeántais ina léirítear comhpháirtíocht idir múinteoirí agus scoláirí, tuismitheoirí, scoileanna eile, múinteoirí faoi oiliúint / ceannairí poibail / gnólachtaí áitiúla / agus eile.
 3. Déanaimid gach iarracht go mbeidh meascán cothromaithe de sheóthaispeántais ón oideachas bunscoile, iar-bhunscoile agus ón mbreisoideachas, ina léirítear conas a chlúdaíonn an fhoghlaim gach aois.

Scéalta na ndaoine a chuireann Seóthaispeántais i láthair

Cad iad scéalta na ndaoine a chuireann Seóthaispeántais i láthair?

Is é a bheidh i gceist le scéalta na ndaoine a chuireann Seóthaispeántais i láthair ná seisiún beo a reáchtálfar ar an bpríomhardán sa Helix agus lucht féachana i láthair. Cuireann sé an deis ar fáil do rannpháirtithe a seóthaispeántas a phlé agus tuilleadh sonraí a thabhairt faoi.

 1. Más mian leat do chuid oibre a roinnt le lucht féachana níos leithe, déan iarratas chun cur i láthair beo a dhéanamh ar ardán Scéalta na ndaoine a chuireann Seóthaispeántais i láthair!
 2. Beidh 10 nóiméad i gceist leis seo ina mbeidh tú in ann labhairt faoi d’aistear agus tuilleadh sonraí a roinnt faoi sheastán do sheóthaispeántais.

Ceardlanna

Cad is Ceardlann ann?

Is é is ceardlann ann seisiún beo a mhaireann 30-45 nóiméad. Ba chóir do na daoine a fhreastalaíonn uirthi a bheith i mbun foghlama gníomhaí. Beidh a mbotha go pearsanta nó ar líne ag na daoine a dhéanann cur i láthair inar féidir leo a smaoineamh, modheolaíocht teagaisc, acmhainn nó nuálaíocht a chur i láthair.

Ceardlann go pearsanta (ar an láthair sa Helix)

Gheobhaidh rannpháirtithe de Cheardlann go pearsanta sa Helix seomra Ceardlainne ar feadh tréimhse ama socraithe lena gCeardlann a chur i láthair do na daoine a fhreastalaíonn uirthi i bhformáid struchtúrtha.

Ceardlann fhíorúil bheo (cur i láthair beo a dhéanamh ó chian ón mbaile trí ardán a bhaineann le hócáid ar leith)

Gheobhaidh rannpháirtithe de Cheardlann fhíorúil bheo seomra Ceardlainne digiteach ar ardán na hócaide ar leith. Sa seomra seo, is féidir le rannpháirtithe formáid struchtúrtha bheo a chur i láthair do na daoine a fhreastalaíonn uirthi, ábhair a roinnt, teagmháil a dhéanamh le daoine a fhreastalaíonn uirthi trí chomhrá téacs agus trí chomhrá físeáin beo agus daoine atá ag freastal uirthi a thabhairt ar ceamara más mian leo teacht i láthair le haghaidh plé i rith na ceardlainne.

 *Tabhair faoi deara le do thoil, go mbeidh tréimhsí ama socraithe ag na Ceardlanna

 1. Ba chóir go mbeadh na ceardlanna faoi threoir múinteora chláraithe.
 2. Ní ceardlanna tráchtála iad ceardlanna FÉILTE (níor chóir go mbeadh ar rannpháirtithe ábhair a cheannach le bheith in ann páirt a ghlacadh sa cheardlann).

TeachMeet

Cad is TeachMeet ann?

Is é a bheidh i gceist le TeachMeet ná seisiún beo neamhfhoirmiúil sa Helix, ina roinnfidh múinteoirí an príomhchleachtas don teagasc, foghlaim agus measúnú. Léiríonn rannpháirtithe an dea-chleachtas a chuir siad ar fáil le bliain anuas nó pléann siad mír a chuireann leis an gcleachtas sa seomra ranga. Ba chóir go mairfeadh an seisiún tuairim is 10 nóiméad.

Iarrfar ort do chur i láthair Powerpoint a chur ar ríomhphost chuig foireann FÉILTE faoin dáta iarrtha roimh FÉILTE.