Breisoideachas

Ní mór do dhaoine atá ag déanamh iarratais chun clárú san earnáil Bhreisoideachais na riachtanais cháilíochta a chomhlíonadh mar atá leagtha amach i mBealach 3 de Rialacháin [Clárúchán] na Comhairle Múinteoireachta, 2016 (Béarla). Má chomhlíonann duine ar bith na riachtanais cháilíochta céime mar atá leagtha amach ann, tá sé/sí i dteideal clárúcháin choinníollaigh ar feadh tréimhse trí bliana, inar gá cáilíocht oideachas múinteoirí atá creidiúnaithe ag an gComhairle a chur i gcrích.

Is féidir teacht ar liosta de chláir bhreisoideachais atá creidiúnaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta anseo.

Institiúidí Ardoideachais

Tá liosta thíos de na hInstitiúidí Ardoideachais a chuireann cláir oideachais breisoideachas tosaigh múinteoirí ar fáil in Éirinn