Foirmeacha Droichead

Cliceáil ar na naisc thíos chun rochtain a fháil ar an fhoirm a theastaíonn uait.

Small Droichead logo    Déan iarratas chun tús a chur le próiseas Droichead

Do mhúinteoirí Bunscoile, is é Droichead an t-aon bhealach ionduchtúcháin do MNCanna i suíomhanna SET agus i ngach bunscoil ina bhfuil príomhoidí riaracháin. Do mhúinteoirí Iarbhunscoile, is é Droichead an t-aon bhealach ionduchtúcháin do MNCanna i suíomhanna SET agus in iarbhunscoileanna ina bhfuil 200 scoláire nó níos mó.

Nóta Tábhachtach:

Sula ndéanfaidh tú iarratas le haghaidh Droichead, caithfidh tú a dheimhniú go mbeidh do scoil sásta cúrsaí a éascú duit i gcaitheamh an phróisis: go gcuirfidh siad Foireann Tacaíochta Ghairmiúil (FTG/PST) ar fáil duit agus beirt ar a laghad ar an bhfoireann sin, a oibreoidh i gcomhar chun tacaíocht a thabhairt duit agus meantóireacht a dhéanamh ort le linn an phróisis Droichead. Ní féidir tús a chur le do phróiseas Droichead go dtí go mbeidh dhá lá oiliúna FTG/PST, ar a laghad, déanta ag d’Fhoireann Tacaíochta Ghairmiúil, agus beirt bhall oilte ar a laghad ar an bhfoireann sin.  Ní féidir do phróiseas Droichead a chur i gcrích go dtí go gcuirfidh d’Fhoireann Tacaíochta Ghairmiúil a gcuid oiliúna FTG/PST ar fad (ceithre lá) i gcrích. Chun tús a chur le do phróiseas Droichead, beidh cóip den ríomhphost a dheimhníonn go bhfuil cead faighte agat tús a chur le Droichead ag teastáil ón FTG/PST i do scoil.

Cliceáil anseo chun fáil ar Logáil Isteach ar Mo Chlárú inar féidir leat iarratas a dhéanamh le tús a chur le próiseas Droichead. Má bhíonn aon cheisteanna agat maidir le clárú le haghaidh Droichead is féidir leat iad a chur ar aghaidh chuig conditions@teachingcouncil.ie. Cuir d'Uimhir Chláraithe de chuid na Comhairle Múinteoireachta, Ainm/ Rolla na Scoile agus sonraí fostaíochta ar fáil le do thoil, ar gach comhfhreagras.

Cliceáil anseo más mian leat a fháil amach an bhfuil do scoil oilte le haghaidh Droichead nó más mian le do scoil iarratas a dhéanamh le bheith mar scoil Droichead leis an gClár Náisiúnta Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí (CNIM).

Foirm D- Bunscoile     An Próiseas a thabhairt chun Críche - Foirm D (P)

Nuair atá próiseas Droichead críochnaithe agat, comhlánaigh Foirm D le do thoil (atá le fáil anseo) agus seol an fhoirm ar ais chuig an gComhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, an Chéad Urlár, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Contae Chill Dara mar aon le do ríomhphost deimhnithe.

 

Foirm D - Iarbhunscoil    An Próiseas a thabhairt chun Críche - Foirm D (PP)

Nuair atá próiseas Droichead críochnaithe agat, comhlánaigh Foirm D le do thoil (atá le fáil anseo) agus seol an fhoirm ar ais chuig an gComhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, an Chéad Urlár, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Contae Chill Dara, mar aon le do ríomhphost deimhnithe.

Droihcead External Panel     Painéal Comhaltaí Seachtracha PST

D’fhéadfadh sé gur mhian le príomhoide Foireann Tacaíochta Gairmiúil (PST) a bhunú atá comhdhéanta d’fhoireann inmheánach na scoile agus comhalta seachtrach amháin PST. De ghnáth, is comhaltaí oilte PST ó scoileanna eile Droichead a bhíonn i gceist leis na múinteoirí sin. Is féidir leat rochtain a fháil ar phainéal comhaltaí oilte seachtracha PST trí theagmháil a dhéanamh le hOifigeach Forbartha Réigiúnach NIPT i do réigiún.

Cliceáil anseo do Bhunscoileanna.

Cliceáil anseo d’Iarbhunscoileanna.