Ábhair Féin-Éascaithe

Tá an riar ábhar seo forbartha ag an gComhairle Mhúinteoireachta chun tacú le scoileanna ceardlanna dá gcuid féin a reachtúil maidir le foghlaim ghairmiúil agus Cosán. Tá na treoir nótaí seo curtha le chéile againn chun tacú le múinteoirí atá ag iarraidh a gceardlanna féin a éascú. Go hidéalach, sula dtabharfar faoi cheardlanna a reáchtáil i scoileanna beidh múinteoiri atá ag iarraidh a gceardlanna féin a éascú. Go hidéalach, sula dtabharfar faoi cheardlanna a réachtáil i scoileanna beidh múinteoir amháin ann a d'fhreastail ar cheardlann Cosán cheana arna éascú ag an gComhairle Mhúinteoireachta (in Ionad Oideachais nó in ionad eile), nó beidh teagmháil déanta ag an scoil leis an gComhairle Mhúinteoireachta chun cuairt tacaíochta nó cruinniú a shocrú. Ba chóir fiosrúcháin a sheoladh chuig cosan@teachingcouncil.ie. Mar threoir ghinearálta, moltar go gcuirfear gach ceardlann i gcrích i seisiúin 45-60 nóiméad ach ar ndóigh, is de lánrogha na scoile é an t-am agus an úsáid a bhainfear as na hábhair a shocrú.

Cliceáil ar an gceardlann nó ar an athsheisiún thíos chun tuilleadh treorach a fháil.

Ceardlann 1

Is é cuspóir na ceardlainne seo ná machnamh múinteoirí a éascú maidir lena bhfoghlaim féin, agus eolas a thabhairt dóibh maidir le creat Cosán. Seo a leanas an leagan amach atá molta don cheardlann. Ar ndóigh, is féidir na hábhair seo a chur in oiriúint do chúinsí ar leith na scoile. Cliceáil anseo chun an treoir iomlán maidir le ceardlanna a íoslódáil, lena n-áirítear naisc chuig ábhar breise tacaíochta. (Béarla)

Bearta ina dhiaidh sin

I ndiaidh Cheardlann 1, moltar do mhúinteoirí féachaint ar an gcáipéis creata iomlán agus ar réimse eile d'ábhar tacaíochta. Cliceáil anseo chun teacht ar an gcreat, agus anseo chun teacht ar ábhair eile maidir le foghlaim ghairmiúil agus machnamh.

Ceardlann 2

Sa cheardlann seo moltar do rannpháirithe féachaint ar an gcaoi a fhéachann siad ar a bhfoghlaim ghairmiúil faoi láthair, agus, níos tábhachtaí fós, ar an tionchar atá aige sin ar a gcleachtas. Féachtar chomh maith ar mar a d'fhéadfaidís a gcuid smaointeoireachta a chur ar aghaidh maidir le machnamh ar fhoghlaim ghairmiúil. Cliceáil anseo chun an treoir iomlán na gceardlann a íoslódáil, lena n-áirítear naisc chuig ábhar breise tacaíochta. (Béarla)

Fócasghrúpaí

Mar chuid den phróiseas forbartha le haghaidh Cosán, an creat náisiúnta um fhoghlaim múinteoirí, tá iniúchadh á dhéanamh ag scoileanna atá rannpháirteach ann ar a rannpháirtíocht san fhoghlaim ghairmiúil, agus ar an machnamh a dhéanann siad ar an bhfoghlaim sin. Bhain an Chomhairle Mhúinteoireachta leas as ‘Fócasghrúpa Folláine – Treoir d’Fhoireann na Scoile’ de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna chun an treoir seo (Béarla) a fhorbairt d’fhoireann na scoile ar mian leo plé fócasghrúpa a reáchtáil chun tacú leis an bpróiseas sin.