TFC

Taighde-a-Usaid-sa-Scoil

TFC-Copy

Ríomhirisí faoin TFC

Ríomhiris 1.

Bhí an ríomhiris taighde seo maidir le Teicneolaíocht Dhigiteach Inár Scoileanna: Ag Foghlaim ón Taighde agus ón gChleachtas, ann roimh ár seimineár gréasáin faoin topaic chéanna i gcomhar leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM). Cliceáil anseo chun breathnú ar ailt TFC éagsúla atá fíorspéisiúil a thabharfaidh tacaíocht do mhúinteoirí ar mian leo níos mó deiseanna a foghlama digití a thabhairt isteach ina seomraí ranga.

 

Ríomhiris 2.

Sa ríomhiris seo tá staidéar ar Dhearcthaí Scoláirí Iar-bhunscoile faoi chúrsaí Teagaisc agus Foghlama nuair a bhí na Scoileanna Dúnta de bharr Covid-19, torthaí ar thaighde neamhspleách maidir le tionchar na paindéime ar theagasc agus ar fhoghlaim na heolaíochta i mBunscoileanna agus in Iar-bhunscoileanna na hÉireann, agus staidéar ERSI i measc acmhainní eile. Cliceáil anseo chun tuilleadh a léamh.

Seimineár gréasáin ar an TFC

An Teicneolaíocht Dhigiteach inár Scoileanna: Ag Foghlaim ón Taighde agus ón gCleachtas

Dáta craolta: 16 Deireadh Fómhair 2019

D’óstáil an Chomhairle Mhúinteoireachta comhsheimineár gréasáin i gcomhar leis an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí ar an 16 Deireadh Fómhair nuair a pléadh An Teicneolaíocht Dhigiteach inár Scoileanna: Ag Foghlaim ón Taighde agus ón gCleachtas. Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, a bhí sa chathaoir agus ar an bpainéal bhí:

  • Anthony Kilcoyne ((Stiúrthóir Tánaisteach na dTeicneolaíochtaí Digiteacha, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí)
  • Dr Tony Hall (Léachtóir Sinsearach i dTeicneolaíocht an Oideachais agus Ceann Tánaisteach Scoil an Oideachais in Ollscoil na hÉireann Gaillimh)
  • Susan Rushe (Múinteoir Bunscoile i Scoil Mhuire, Droichead an Chláirín, Co. na Gaillimhe)
  • Maria O'Donovan (Múinteoir Iar-Bhunscoile i Meánscoil San Nioclás, Rinn Ó gCuanach, Co. Phort Láirge agus faighteoir tacaíochta ón gCreat Tacaíochta Taighde John Coolahan)

 

Amanna an tSeimineáir Ghréasáin

00.00-00.06 – Cur in aithne

00.06-00.14 – Saintréithe agus prionsabail den teicneolaíocht dhigiteach chomhtháithe i gcúrsaí oideachais agus sa teagasc & foghlaim

00.14-00.17 – Téarmaíocht agus foghlaim agus rannpháirtíocht fhiúntach a chinntiú.

00.17-00.19 – Cén fáth a ndéantar an teicneolaíocht dhigiteach a chomhtháthú sa teagasc agus foghlaim?

00.19-00.21 – Conas fianaise a léirmhíniú? Athscrúdú a dhéanamh ar an gcuma a bhíonn ag tionchar na fianaise

00.21-00.23 – Samplaí den teicneolaíocht dhigiteach a chomhtháthú.

00.23-00.25 – Comhairle maidir le nuatheicneolaíocht a thabhairt isteach sa phobal scoile.

00.25-00.26 – Conas freastal ar an scoil agus ar an bpobal uile leis an nuatheicneolaíocht.

00.26-00.27 – Na róil thraidisiúnta a iompú bunoscionn – ag foghlaim ó na scoláirí.

00.27-00.30 – Muinín á cur sna scoláirí chun cuidiú le cur i bhfeidhm na scoile uile maidir leis an nuatheicneolaíocht.

00.30-00.31 – Struchtúir agus tacaíochtaí chun an nuatheicneolaíocht a chur i bhfeidhm agus na comhráite gaolmhara.

00.31-00.32 – Cad is féidir a dhéanamh chun tacú le scoileanna?

00.32-00.36 – Conas is féidir le scoileanna a chinntiú go n-éistear le gach guth agus conas comhthéacs a thabhairt do chleachtas bunaithe ar fhianaise?

00.36-00.39 – Tacaíocht chun creatlacha a chur i bhfeidhm.

00.39-00.41 – Cén chaoi le scoláirí a chur ar a gcumas le bheith mar tháirgeoirí na teicneolaíochta, ní hamháin mar thomhaltóirí na teicneolaíochta?

00.41-00.43 – An tábhacht a bhaineann le timpeallacht ranga uile le teicneolaíocht chomhtháite a thabhairt isteach.

00.43-00.45 – Conas cuidiú le scoláirí agus le múinteoirí le bheith ní hamháin mar úsáideoirí éighníomhacha den teicneolaíocht.

00.45-00.52 – BLDGF – Beir Leat Do Ghléas Féin

00.52-00.54 – Mar thoradh ar an teicneolaíocht an é nach mbíonn feidhm ar bith ag an múinteoir sa seomra ranga?

00.54-00.57 – An fhéidearthacht leis an teicneolaíocht a chomhtháthú chun cruthaitheacht múinteoirí a chothú.

00.57-01.01 – An chéad chéim eile leis an teicneolaíocht a chomhtháthú sa seomra ranga.

01.01-01.04 – Focal Scoir

Ríomhleabhair ar an TFC

Chun teacht ar na ríomhleabhair thíos, ní mór do mhúinteoirí cláraithe logáil isteach i leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta anseo.

Is féidir treoir céim ar chéim maidir le rochtain a fháil ar an leabharlann ar líne a fháil anseo.

riomhleabhair

Teaching Children OnlineTeaching Children Online: A Conversation-based Approach

(C. Meskill and N. Anthony) 2018

Cén chuma atá ar an gcleachtas is fearr i gcúrsaí oideachais ar líne? Conas is féidir le hoideoirí úsáid a bhaint as na deiseanna atá ar fáil ar thimpeallachtaí ar líne chun na leanaí atá á dteagasc acu a spreagadh le barr a gcumais a bhaint amach? Sa téascleabhar nua seo tá na freagraí ar na ceisteanna seo, agus tá siad scríofa ag cuimhneamh ar mhúinteoirí a bhfuil taithí acu, oideoirí nua agus oideoirí múinteoirí. Cuireann Meskill agus Anthony neart samplaí ar fáil maidir leis an gcuma atá ar theagasc ar líne a n-éiríonn leis, agus cuireann siad foinse shaibhir de straitéisí praiticiúla bunaithe ar chomhráite leis an teagasc is fearr ar líne a bhaint amach. Tabharfaidh an leabhar seo spreagadh do dhuine ar bith atá ag teagasc nó atá ag pleanáil le teagasc a dhéanamh go hiomlán ar líne, nó i bhformáid chumaiscthe nó hibrideach, trína thaispeáint conas atá an teagasc cumhachtach bunaithe ar chomhráite ar líne atá curtha le chéile go maith.

riomhleabhair

Creativity and Critique

Creativity & Critique in Online Learning: Exploring and Examining Innovations in Online Pedagogy

(J. Baxter, G. Callaghan and J. McAvoy) 2018

Sa leabhar seo, déantar iniúchadh ar chleachtais atá ag teacht chun cinn sa chainoideachas a rinneadh a éascú leis an bhforbairt ar theicneolaíocht oideachais. Déanann an t-imleabhar scrúdú ar na príomhthéamaí sa chianoideachas lena n-áirítear oideachas ar líne ar scála, léiriú cruthanta i dtimpeallachtaí ar líne, nascacht i gcúrsaí oideachais ar líne agus pearsantú na taithí foghlama laistigh de chúrsaí oideachais ar líne. Sa chéad chuid den leabhar, déantar scrúdú ar uirlisí teagaisc ar líne, agus déantar iniúchadh ar conas atá siad in úsáid chun foghlaim na scoláirí a fheabhsú agus a chur chun cinn. Sa dara cuid, breathnaítear ar roinnt de na dúshláin níos leithne a bhíonn i ndán do mhúinteoirí ar líne agus dóibh siúd atá freagrach as an ábhar foghlama ar líne a dhearadh. Cé go mbeidh an-spéis ag ollscoileanna agus coláistí cianfhoghlama san imleabhar seo, is acmhainn luachmar  bheidh ann freisin do na hInstitiúidí Ardoideachais traidisiúnta, atá ag lorg bealaí níos nuálaí níos mó agus níos mó chun a scoláirí a shroicheadh agus a theagasc. Beidh an bailiúchán atá curtha in eagar mar ábhar luachmhar do scoláirí de chúrsaí oideachais ar líne chomh maith le cleachtóirí agus lucht déanta polasaithe atá ag iarraidh a mbarúlacha faoin oideolaíocht ar líne a shaibhriú.

riomhleabhair

Practical Pedagogy

Practical Pedagogy: 40 New Ways to Teach and Learn

(M. Sharples) 2019

Cuireann Practical Pedagogy le domhan an teagaisc agus na foghlama. Istigh ann, tá treoir inrochtana do nuálaíochtaí nua agus nuálaíochtaí atá ag teacht chun cinn i gcúrsaí oideachais, agus tá léargais ann maidir le bheith níos éifeachtaí mar mhúinteoir agus mar fhoghlaimeoir. Gheobhaidh múinteoirí nua réamhrá cuimsitheach ar bhealaí nuálacha le teagasc agus foghlaim a dhéanamh. Beidh iontas ar oideoirí a bhfuil taithí acu faoin réimse oideolaíochtaí úsáideacha atá ann, ar nós trasteangú, foghlaim aistrithe, teachback (teagasc ar ais), bricolage agus foghlaim riosómatach. Gheobhaidh lucht déanta polasaithe fianaise den chaoi a n-oibríonn modhanna teagaisc nua ó thaobh na praiticiúlachta de, agus tá acmhainní ann le curaclaim a dhearadh agus le cúrsaí a fhorbairt. Ag baint leas as ábhair as an tsraith tuairiscí maidir le hOideolaíocht a Nuáil atá an-chumachtach, is bailiúchán den 40 oideolaíocht is suntasaí atá sa leabhar seo, a chlúdaíonn: bealaí nuálacha chun teagasc agus foghlaim a dhéanamh; conas a chuirtear oideolaíochtaí in oiriúint a bhealaí nua don aois dhigiteach; fianaise maidir leis an bhfáth agus leis an gcaoi a n-oibríonn modhanna teagaisc éagsúla, lena n-áirítear cás-staidéir atá lonnaithe i seomraí ranga, suíomhanna neamhfhoirmeálta, agus spásanna foghlama ar líne; na himpleachtaí praiticiúla maidir leis an taighde is déanaí in eolaíocht na foghlama, a thugann an tsíceolaíocht, an t-oideachas, na eolaíochtaí sóisialta agus an eolaíocht néarchórais le chéile. Agus é eagraithe timpeall sé théama – Pearsantú, Nascacht, Machnamh, Forás, Léiriú Cruthanta agus Scála – is foinse chuimsitheach í Practical Pedagogy do mhúinteoirí, lucht déanta polasaithe, taighdeoirí oideachais agus do dhuine ar bith eile a bhfuil spéis acu i mbealaí nua le teagasc agus foghlaim a dhéanamh.

riomhleabhair

Jump-Start

Jump-Start Your Online Classroom: Mastering five challenges in five days

(D. Stein, C. Wanstreet) 2017

Le Jump-Start Your Online Classroom (Cuir tús le Do Sheomra Ranga Ar Líne), ullmhaítear teagascóirí ar líne le go n-éireoidh leo cúrsaí ar líne a bhainistiú agus a chur ar fáil trí uirlisí agus gníomhaíochtaí éagsúla a thairiscint atá in ann cur leis an taithí teagaisc agus foghlama do gach duine, agus ag an am céanna dul i dtaithí ar an dúshlán a bhaineann le haon timpeallacht ar líne. Cuirtear cúig dhúshlán i láthair, iad ar fad deartha chun tabhairt fúthu taobh istigh de chúig lá. Tá achoimre ar na dúshláin mar seo a leanas:

  • chun an t-aistriú a dhéanamh go dtí an teagasc ar líne;
  • chun spásanna ar líne a thógáil le foghlaim a dhéanamh;
  • chun scoláirí a ullmhú don fhoghlaim ar líne;
  • chun an seomra ranga ar líne a bhainistiú agus a éascú;
  • agus chun measúnú a dhéanamh ar thorthaí foghlaimeoirí i seomra ranga ar líne.

Sa leabhar, tugtar faoi ghnáthfhadhbanna agus moltar réitigh a d’fhéadfadh an timpeallacht is fearr agus is féidir a chruthú do thaithí oideachais ar líne atá fiúntach.

riomhleabhair

53-Interesting

53 Interesting Ways to Support Online Learning

(R. Sharpe) 2016

Cuirtear 53 smaoineamh phraiticiúla chun an fhoghlaim ar líne (nó digiteach) a éascú agus a fheabhsú sa leabhar seo. San áireamh sna topaicí tá na cinn seo a leanas: ag cuidiú le scoláirí chun tosú, ag tacú le hionchur na scoláirí; an fhoghlaim phearsanaithe a chruthú; scoláirí a spreagadh chun tuilleadh ama a chaitheamh ar thasc; agus cuidiú a thabhairt do scoláirí chun a gcuid foghlama agus an dul chun cinn a dhéanann siad a fhorbairt lasmuigh de na cúrsaí reatha atá ar siúl acu. Le cúrsaí atá deartha go maith, tá foghlaimeoirí in ann a gcuid tuiscintí féin a chruthú, comhthascanna a chur i gcrích agus páirt a ghlacadh i bpobail lasmuigh dá gcúrsa nó dá n-institiúid.

riomhleabhair

Brilliant-Ideas

Brilliant Ideas for Using ICT in the Inclusive Classroom

(S. McKeown, A. McGlashon) 2015

Sa dara háit in Teach Secondary's Technology and Innovation Awards 2014 (Gradaim um Theicneolaíocht agus Nuálaíocht Mheánscoile a Theagasc 2014), atá urraithe ag Lego, sa leabhar seo, cuirtear a lán smaoineamh phraiticiúla atá simplí ina dtaispeántar do mhúinteoirí agus don fhoireann tacaíochta conas is féidir leo úsáid a bhaint as TFC chun cur leis an méid a bhaineann gach dalta amach. Conas is féidir leat úsáid a bhaint as TFC chun cur leis an méid a bhaineann do chuid daltaí uile amach? Cuideoidh an treoir phraiticiúil seo do mhúinteoirí leat ligean leis an bhféidearthacht ollmhór atá ann den nuatheicneolaíocht chun cur le foghlaim na ndaltaí, go háirithe do dhaoine óga a bhfuil riachtanais speisialta acu. Agus caoga cás-staidéar le léaráidí agus fiche gníomhaíocht thionscnaimh ann, cuideoidh an acmhainn phraiticiúil seo leat chun an nuatheicneolaíocht a thabhairt isteach sa seomra ranga ionchuimsitheach, iad ar fad deartha chun cuidiú le scileanna an 21ú haois de do chuid daltaí a fheabhsú maidir le haipeanna, podchraoladh, vicithe, cluichí, ealaín dhigiteach, agus i bhfad níos mó. Is cuma má tá tú eolach cheana féin ar chúrsaí teicneolaíochta nó má tá tú díreach ag iarraidh tosú le TFC, tá an leabhar seo lán le smaointe iontacha maidir le conas foghlaimeoirí de gach cumas a mhealladh chun úsáid a bhaint as cúrsaí teicneolaíochta.

Ailt ar an TFC

Ar fáil gan stró ag gach múinteoir cláraithe trí leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta.

Chun rochtain a fháil ar an leabharlann ar líne, beidh ar mhúinteoirí cláraithe logáil isteach anseo lena gCláruimhir leis an gComhairle Mhúinteoireachta. Agus an logáil isteach déanta, roghnaigh 'Rochtain ar Irisleabhair Oideachais (Access to Education Journals) ag bun an scáileáin, ar chlé.

Primary schools and ICT – what can we teach the pupils? N. Selwyn, 2010

Díríonn an t-alt seo ar úsáid TFC i mbunscoileanna sa Bhreatain Mhór. Déanann an t-alt breithniú ar mholadh an "Rose Review" ar churaclam na bunscoile, ag sonrú an gá atá le gach leanbh an bhunscoil a fhágáil leis an eolas ar conas an tIdirlíon a úsáid mar fhoinse faisnéise agus mar mhodh cumarsáide. Luann sé moltaí maidir le hathrú ar TFC bunscoile lena n-áirítear cur chuige dialógach a bhunú i leith TFC scoile agus cur chuige daonlathach a spreagadh i leith TFC scoile.

The Potential of ICTs in Education Worldwide: A Review of Several International Studies V. Kachakova, 2020

Is minic a fheictear acmhainneacht TFC san oideachas mar leigheas ar bheagnach gach fadhb oideachais. Déanann eagraíochtaí idirnáisiúnta éagsúla (OECD, IEA, World Bank, srl.) staidéar ar thionchar TFC ar oideachas ar fud an domhain agus ní dhearbhaíonn a gcuid conclúidí na hionchais arda. Níor cheart do lucht déanta beartas áibhéil a dhéanamh ar na héifeachtaí dearfacha a d’fhéadfadh a bheith ag TFC ar an neamhionannas san oideachas a laghdú. Tá gá le hathchóirithe oideachais agus athruithe ar bhealaí foghlama agus teagaisc a chur i bhfeidhm go freagrach trí TFC.

The Discourse on ICT Teacher Professional Development Needs: The Case of a South African Teachers' Union R. Dlamini, K. Mbatha, 2018

Rinneadh an staidéar taiscéalaíoch seo faoi chuimsiú ceardchumann na múinteoirí chun ullmhacht na mball chun uirlisí TFC a chomhtháthú ina gcuid cleachtais mhúinteoireachta a thuiscint. Léiríonn na torthaí an gá atá le gníomhaíochtaí forbairt gairmiúla inseirbhíse in úsáid TFC do theagasc, do theagasc i dtimpeallachtaí ilchultúrtha, agus do bhainistíocht ranga. Tá ról na bainistíochta agus an riaracháin scoile chomh tábhachtach céanna maidir le huirlisí TFC a ghlacadh agus a chomhtháthú san oideachas. Ina theannta sin, thug an taighde fianaise soiléir go bhfuil neamhionannas fós in inniúlachtaí TFC i measc múinteoirí, in ainneoin infheistíochtaí ollmhóra an rialtais i mbonneagar TFC. 

riomhleabhair

Níl na hailt seo a leanas ar fáil trí leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta, ach tá siad ar fáil saor in aisce trí bhunachair sonraí rochtana oscailte trí na naisc a chuirtear ar fáil:

riomhleabhair

Hybrid Pedagogies: Nurturing teaching presence in multi-modal learning spaces. Routledge Open Research 2023, 2:2, O'Ceallaigh, T., Connolly, C., and O Brien, E. 2023

Bhí tionchar suntasach ag paindéim COVID-19 ar chleachtais teagaisc agus foghlama. Tá na Mic Léinn agus na hOideoirí ag déanamh machnaimh ar a gcuid cleachtais agus taithí le 18 mí anuas agus tá an t-éileamh ar mhodhanna nua teagaisc agus foghlama tagtha chun cinn. Modh amháin den sórt sin is ea Hybrid-Flexible nó HyFlex. Ar an gcéad dul síos, sainmhíníonn an páipéar seo HyFlex agus scrúdaíonn sé a láidreachtaí agus a heasnaimh le béim ar leith ar oideolaíocht. Leagtar amach ansin prionsabail deartha uilíocha agus straitéisí teagaisc agus breathnaítear ar an tuairim de láithreacht i dtimpeallacht teagaisc agus foghlama HyFlex. Breithníonn sé go háirithe an ról atá ag láithreacht múinteoireachta agus conas a d’fhéadfaí í a athshainiú i dtimpeallacht Hyflex chun soláthar atá ar chaighdeán comhleanúnach, comhordaithe a chinntiú.

The Trajectory of Computer Science Education Policy in Ireland: A Document Analysis Narrative. European Journal of Education, 365-379, Connolly, C., Rowan Byrne J., Odlum, E. 2022.

Ba shainchomhartha agus forbairt stairiúil in oideachas na hÉireann é seoladh sonraíochta curaclaim san Eolaíocht Ríomhaireachta i meánscoileanna uachtaracha na hÉireann sa bhliain 2018. Léiríonn an páipéar seo anailís ar fhorbairtí ó na 1970í mar a léirítear i bpríomhpholasaithe agus i ndoiciméid eile, ag tabhairt aghaidh ar na cinntí beartais stairiúla a glacadh chun an tsonraíocht a bhunú. Cuirtear forbairtí i gcomhthéacs domhanda i láthair i gcomparáid le curaclaim i dtíortha eile agus sainaithnítear roinnt cosúlachtaí agus difríochtaí. Nochtann an t-alt na hiarmhairtí a bhaineann leis an tsonraíocht don churaclam náisiúnta, do chomhtháthú na bpríomhscileanna, agus d’ullmhú múinteoirí san eolaíocht ríomhaireachta.

Students’ perspectives on Twitter as a pedagogical tool to enhance learning in the post-primary second language classroom. Irish Journal of Technology Enhanced Learning, 5(1), Bell, C., Cahill, K., 2020.

Breathnaítear sa staidéar seo ar smaointe na mac léinn ar úsáid na meán sóisialta – is é sin Twitter – chun foghlaim an dara teanga a fheabhsú i seomra ranga Fraincise iar-bhunscoile in Éirinn. Ghlac riailghrúpa de scoláirí na cúigiú bliana páirt sa staidéar. Chuir siad dialanna machnamhacha isteach trí ríomhphost agus rinneadh agallaimh agus taifeadadh iad. Tugann torthaí an staidéir seo le fios go bhfuil ról ag úsáid Twitter i múineadh teanga, ach go gcaithfear é a chur i bhfeidhm i gceart agus de réir a chéile.

Podchraoltaí maidir le TFC

Kinia Podcast

Is fiontar neamhbhrabúis, carthanachta agus sóisialta é Kinja (Camara Education Ireland roimhe seo) a dhíríonn ar chúrsaí oideachais, agus is mian linn a chinntiú go bhfuil deiseanna foghlama agus scileanna a dhíríonn ar an todhchaí ar fáil do gach leanbh agus gach duine óg.

Tá an Podchraoladh Kinja déanta d’oideoirí atá ag iarraidh cur lena gcleachtas ag baint úsáid as an teicneolaíocht. Cuireann siad leideanna praiticiúla ar fáil agus bíonn comhráite acu faoi conas is féidir leat an méid is mó a bhaint as cúrsaí teicneolaíochta i do sheomra ranga, i gclub óige nó ar scoil. Breathnaíonn siad ar réimsí freisin cosúil le STEAM, an Ríomheolaíocht, Scileanna Digiteacha agus i bhfad níos mó!

 

Edtech from Ireland #ictedu

Roinneann Bernie Goldbach tuairimí faoi edtech (teicneolaíocht oideachais), faoin teagasc agus faoin bhfoglaim mar thacaíocht do ictedu.ie.

 

*Ní ghlacann an Chomhairle Mhúinteoireachta freagracht as cruinneas ná caighdeán an ábhair a ndéantar rochtain air trí na hacmhainní seo. Ní thugtar le fios agus na hacmhainní seo curtha san áireamh go bhfuil an Chomhairle Mhúinteoireachta ag faomhadh aon táirgí, seirbhísí, barúlacha, ná eolais a ndéantar cur síos air nó a chuirtear ar fáil ina leithéid d’acmhainní ar bith.

*Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta rochtain saor in aisce ar fáil do mhúinteoirí cláraithe ar leabharlann ar líne chun cur leis an rochtain atá acu ar thaighde oideachais, agus dá bhrí sin ag tacú lena bhfoghlaim ghairmiúil. Ní ghlacann an Chomhairle Mhúinteoireachta le freagracht as cruinneas ná ionracas na n-irisleabhar, na n-alt, na ríomhleabhar, na sleachta agus na suíomhanna gréasáin ábhartha ná an ábhair a ndéantar rochtain air trí na hacmhainní seo.  Ní chiallaíonn na hacmhainní seo a bheith curtha san áireamh go dtugann an Chomhairle Mhúinteoireachta a faomhadh d’aon táirgí, seirbhísí, dearcthaí nó eolas a ndéantar cur síos orthu nó a chuirtear ar fáil in aon ailt, ríomhleabhair, sleachta agus suíomhanna gréasáin srl. den sórt sin.