Babhta a Cúig de Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan

Tairgeann an Creat tacaíocht do mhúinteoirí agus do dhaoine eile maidir le úsáid a bhaint as taighde atá ann cheana féin chun cur lena gcleachtadh, nó chun tabhairt faoi thaighde nua, i gcomhar le daoine eile nó go neamhspleách. Is an Creat an phríomhghné de Shraith Taighde CROÍ (Comhoibriú agus Taighde don Nuálaíocht Leanúnach) de chuid na Comhairle, a leagann béim láidir ar ghníomhaíochtaí taighde a neartaíonn na naisc idir taighde, polasaí agus cleachtadh, agus ar an gcomhoibriú i measc múinteoirí, agus idir múinteoirí agus páirtithe leasmhara eile i gcúrsaí oideachais.

In 2021, thug an Chomhairle Mhúinteoireachta faoi athbhreithniú a dhéanamh ar an gCreat, lena chinntiú go bhfuil a chuspóirí á chomhlíonadh aige go fóill. I bhfianaise an athbhreithnithe sin, tá an Creat athdheartha anois mar dhá scéim ar leith ach atá ag teacht lena chéile:

 • An Scéim Taighdeoirí Cónaithe (STC) le haghaidh scoileanna, a dhéanfar a lainseáil go luath in 2022, agus an Scéim Sparánachta Taighde (SST)

  • an Scéim Sparánachta Taighde (SST) do mhúinteoirí atá ag tabhairt faoi thaighde nua, a lainseáladh i mí Mheán Fómhair 2021, agus
  • an Scéim Taighdeoirí Cónraithe (STC) do scoileanna atá ag tabhairt faoi thaighde atá ann cheana féin, a lainseáladh i mí Eanáir 2022.

 

An Scéim Sparánachta Taighde (SST) – dúnta anois d’iarratais nua

Tairgeann an scéim seo tacaíocht do mhúinteoirí atá ag tabhair faoi thaighde nua

Faoin gcúigiú babhta de Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan, lainseáladh an Scéim Sparánachta Taighde (SST) ar an 23 Meán Fómhair 2021. Ar an scéim seo, tairgeadh tacaíocht do mhúinteoirí chun tabhairt faoi thaighde nua. An dáta deiridh chun iarratas a dhéanamh ar thacaíocht a fháil faoin scéim seo ba ea 3pm, Déardaoin, an 4 Samhain 2021.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil inár ríomhiris a lainseáil an SST i mí Mheán Fómhair 2021.

Tabhair faoi deara: Tá athbhreithniú á dhéanamh faoi láthair ar na hiarratais a fuarthas faoin scéim seo ag painéal athbhreithnithe an SST.

An Scéim Taighdeoirí Cónaithe (STC) – oscailte anois d’iarratais nua

Tugann an scéim seo tacaíocht go gníomhach do scoileanna chun iniúchadh a dhéanamh ar thaighde atá ann cheana féin, é a shintéisiú, a chur i bhfeidhm agus a chomhroinnt.

Faoin gcúigiú babhta de Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan, lainseáladh an Scéim Taighdeoirí Cónaithe (STC) do scoileanna Déardaoin, an 20 Eanáir 2022.

Tríd an STC, tabharfaidh an Chomhairle tacaíocht go gníomhach do scoileanna nó do chnuasaigh scoileanna, atá ag iarraidh dul i gcomhpháirtíocht le taighdeoirí in Institiúidí Ardoideachais (HEIanna) i rith na scoilbhliana chun iniúchadh a dhéanamh ar thaighde atá ann cheana féin, é a shintéisiú, a chur i bhfeidhm agus a chomhroinnt i gceann amháin nó níos mó de na sé réimse foghlama de chuid Cosán, is iad sin:

 • Cuimsiú
 • Folláine
 • Litearthacht agus Uimhearthacht
 • TFC
 • Tacaíocht a Thabhairt d’Fhoghlaim Múinteoirí
 • Foghlaim Threoraithe

Ní mór na foirmeacha iarratais comhlánaithe a bheith faighte roimh an dáta deiridh de 3p.m., Déardaoin, an 3 Márta 2022.

Tá an Fhoirm Iarratais, Eolas Treorach agus Painéal na dTaighdeoirí STC ar fáil thíos:

 • Foirm Iarratais (doiciméad pdf) – ar fáil anseo

Déan an fhoirm a íoslódáil agus a shábháil sula ndéantar í a chomhlánú le do thoil. Ba chóir foirmeacha comhlánaithe a chur ar ríomhphost chuig research@teachingcouncil.ie.

 • Eolas Treorach – ar fáil anseo.

Tá eolas treorach a bhaineann leis an Scéim Taighdeoirí Cónaithe (STC) curtha ar fáil d’iarratasóirí féideartha. Moltar go mór d’iarratasóirí léamh tríd an eolas seo chun tuilleadh a fháil amach faoin STC sula ndéantar iarratas.

 • Painéal na dTaighdeoirí STC

Tá sonraí faoi na taighdeoirí atá san áireamh i bpainéil an STC i mbliana le fáil anseo (Béarla).

TÁBHACHTACH

Tá an fhreagracht ar gach iarratasóir a chinntiú go ndéantar gach cuid den fhoirm iarratais a chomhlánú sula gcuirtear an fhoirm isteach. Moltar go mór d’iarratasóirí gan an fhoirm a chur isteach gar don dáta deiridh. D’fhéadfadh fadhbanna a bheith ag brabhsálaí/cumraíocht theicniúil na n-iarratasóirí iad féin agus na hiarratais á gcur isteach an-ghar don dáta deiridh.