Scéim Sparánachta Taighde – Ceisteanna Coitianta

An Próiseas Iarratais

Cad é an spriocdháta le hiarratas a dhéanamh le haghaidh tacaíochta faoin gCreat?

Is é an dáta deiridh le hiarratas a dhéanamh faoin mbabhta reatha den chreat ná 3pm Déardaoin, an 4 Samhain, 2021.

Cén cineál taighde a chuirtear san áireamh don mhaoiniú faoin Scéim Sparánachta Taighde?

Tugann an SST tacaíocht do mhúinteoirí le dul i mbun taighde nua a léiríonn cumas suntasach don fhoghlaim chomhroinnte agus a thacaíonn leis an gcleachtas feabhsaithe. Príomhghné de Shraith Taighde CROÍ (Comhoibriú agus Taighde don Nuálaíocht Leanúnach) na Comhairle ná an Creat a leagann béim láidir ar ghníomhaíochtaí taighde agus a neartaíonn na naisc idir taighde, polasaí agus cleachtas, agus ar an gcomhoibriú i measc múinteoirí, agus idir múinteoirí agus páirtithe leasmhara eile i gcúrsaí oideachais.

Sna hiarratais, ní mór an cumas a léiriú chun cur le taighde, polasaí agus cleachtas maidir le ceann amháin nó níos mó de na sé réimse foghlama Cosán, an chreatlach náisiúnta um Fhoghlaim Múinteoirí:

  • Foghlaim Threoraithe
  • Cuimsiú
  • Folláine
  • TFC
  • Litearthacht & Uimhearthacht
  • Ag Tacú le Foghlaim Múinteoirí

Cén struchtúr atá ar an gcreat?

In 2021, thug an Chomhairle Mhúinteoireachta faoi athbhreithniú a dhéanamh ar an gCreat, lena chinntiú go bhfuil a chuspóirí á chomhlíonadh aige go fóill. I bhfianaise an athbhreithnithe sin, tá an Creat athdheartha anois mar dhá scéim ar leith ach a chuireann lena chéile:

  • An Scéim Sparánachta Taighde (SST)

agus

  • An Scéim Taighdeoirí Cónaithe (STC) le haghaidh scoileanna, a dhéanfar a lainseáil go luath in 2022.

Cé atá in ann iarratas a dhéanamh?

Ní mór go mbeadh múinteoir atá ag cleachtadh ag treorú (i gceannas) gach iarratais, cé acu iarratas aonair nó comhiarratas atá i gceist, ar a dtugtar an Cinnire Taighde. Is féidir le múinteoirí cláraithe agus taighdeoirí oideachais eile a bheith san áireamh i gcomhiarratais, ach, ní mór don Chinnire Taighde a bheith ina m(h)úinteoir atá ag cleachtadh i ngach iarratas. Níl taithí taighde roimhe seo riachtanach.

Cad is brí le múinteoir atá ag cleachtadh?

Múinteoir/príomhoide atá ag obair faoi láthair i scoil aitheanta nó in ionad oideachais mar atá leagtha amach in Alt 10 den Acht Oideachais.

Beidh ar iarratasóirí a chuireann in iúl gur múinteoirí iad atá ag cleachtadh, mar chuid den phróiseas iarratais, dearbhú a dhéanamh ar an bhfoirm iarratais agus a ról a shonrú (e.g. múinteoir seomra ranga, príomhoide, múinteoir oideachais speisialta, etc.) agus an scoil a lua. Ní mór don mhúinteoir seo a c(h)lárú a choinneáil ón uair a chuirtear an t-iarratas isteach go dtí go gcuirtear an tionscadal i gcrích.

Mura múinteoir mé atá ag cleachtadh ach má tá mé cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta, an bhfuilim i dteideal iarratas a dhéanamh le haghaidh tacaíochta faoin gcreat?

Níl múinteoirí cláraithe nach bhfuil ag cleachtadh i láthair na huaire i dteideal iarratas a dhéanamh le haghaidh tacaíochta in iarratas aonair. Más múinteoir cláraithe thú ar shos gairme/ar iasacht/nó ag teagasc i suíomh seachas scoil nó ionad oideachais aitheanta, ní mheastar go bhfuil tú incháilithe don scéim seo. Mar sin féin, is féidir múinteoirí cláraithe a bheith san áireamh in iarratas ina bhfuil múinteoir atá ag cleachtadh.

Cad é an maoiniú iomlán atá ar fáil don SST?

Sa SST, bronnfar líon sparánachtaí ar iarratasóirí a n-éireoidh leo faoi réir uasmhéid foriomlán de €50,000.

Cé mhéad damhachtain a bheidh ann agus cé mhéad a bhronnfar ar gach duine a n-éiríonn leis/léi sparánacht a fháil?

Ní féidir a dheimhniú go fóill líon beacht na sparánachtaí a bhronnfar mar chuid den bhabhta maoinithe reatha, ná an tsuim a bheidh i gceist le gach ceann. Mar sin féin, ag an bpointe seo, táthar ag súil leis go mbeidh seacht sparánacht de €2,000 ar fáil do thionscadail aonair agus naoi sparánacht de €4,000 ar fáil do chomhthionscadail.

An féidir liom tacaíocht a fháil le haghaidh m’iarratais?

Is féidir, tá tacaíocht ar fáil ón gComhairle Mhúinteoireachta trí raon ábhar lena n-áirítear seimineáir gréasáin (Béarla) agus na nótaí treorach. Is féidir tacaíocht a fháil freisin ach ríomhphost a sheoladh chuig research@teachingcouncil.ie.

B’fhéidir gur mian le hiarratasóirí tacaíocht a fháil freisin trí T-REX. Is líonra ar líne é T-REX (Teachers’ Research Exchange as Béarla) inar féidir le múinteoirí, múinteoirí faoi oiliúint agus taighdeoirí oideachais eile in Éirinn teacht le chéile chun caint le chéile, comhoibriú le chéile agus foghlaim óna chéile. Trí T-REX, b’fhéidir go n-aimseoidh iarratasóirí daoine a bhfuil na spéiseanna taighde céanna acu, go bpléifear smaointe faoi chúrsaí taighde agus comhoibrithe a d’fhéadfadh a bheith rannpháirteach. Is féidir rochtain a dhéanamh ar shraith seimineár gréasáin a chuireann treoir agus tacaíocht phraiticiúil ar fáil anseo (Béarla).

Conas a dhéanfar measúnú ar iarratais?

Beidh eochairchritéir in úsáid nuair a dhéantar gach iarratas a mheas. Gheobhaidh tú tuilleadh sonraí faoi na critéir d’athbhreithniú ar na hiarratais sna nótaí treorach ar leathanach 3 de na nótaí treorach anseo.

An féidir iarratasóirí sa bhreis a chur leis an iarratas?

Ní féidir iarratasóirí sa bhreis a chur leis an iarratas a luaithe agus atá an dáta deiridh thart.

Cathain a chuirfear in iúl dom má éiríonn le m’iarratas?

Táthar ag súil leis go gcuirfear in iúl duit cé acu ar éirigh le d’iarratas go luath in 2022. Le haghaidh iarratasóirí a n-éiríonn leo, táimid ag súil leis go mbeidh ócáid bhronnta sparánachtaí ar siúl i mí na Bealtaine, 2022.

Taighde

Cad iad na nithe is tábhachtaí ba chóir dom a chur san áireamh, lena chinntiú go mbeidh mo chuid taighde críochnúil agus ar ardchaighdeán?

Tá sraith seimineár gréasáin ar fáil chun tacú le hiarratasóirí lena chinntiú go mbeidh a ngníomhaíocht taighde críochnúil agus ar ardchaighdeán. Cliceáil anseo (Béarla) chun tuilleadh a fheiceáil..

Cén áit ar féidir liom níos mó a fhoghlaim maidir le hanailís a dhéanamh ar shonraí staitistiúla ag baint úsáid as pacáiste ar nós SPSS?

Tá sraith seimineár gréasáin ann faoi thaighde a dhéanamh a chuideoidh le do cheist. Féadfaidh tú breathnú ar ár seimineáir ghréasáin (Béarla), ar fad faoi thionscadal taighde a dhéanamh, agus na sleamhnáin a íoslódáil.

Eagraíonn an ESRI ceardlanna go rialta faoi na sonraí "Growing Up in Ireland" agus tá acmhainní gaolmhara acu ar a suíomh gréasáin anseo (Béarla). Úsáideann siad SPSS ina gcuid ceardlann, mar sin, d’fhéadfadh sé seo a bheith ina phointe tosaigh maith. Maidir le ceardlanna eile SPSS, eagraíonn formhór na nInstitiúidí Ardoideachais iad ar bhonn rialta, agus b’fhiú ar an ábhar sin seiceáil le d’Institiúid Ardoideachais áitiúil féachaint an mbeadh deiseanna ag teacht aníos ansin. Déanann an Líonra Taighde Leanaí (Children’s Research Network) in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann ceardlanna den chineál céanna a reáchtáil go rialta agus tá tuilleadh sonraí ar fáil anseo. D’fhéadfadh an suíomh gréasáin activelink.ie a bheith úsáideach mar phointe tagartha freisin.

An féidir leat aon leabhair nó acmhainní maithe a mholadh maidir le Staitisticí a úsáid i dtaighde cainníochtúil?

Is acmhainní fiúntacha iad "Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics" le Andy Field, nó "SPSS Survival Manual" le Julie Pallant. Agus tá "Social Research Methods" le Alan Bryman go maith freisin mar leabhar ginearálta ar mhodhanna oibre don taighde sóisialta.

Cén áit a bhfaighidh mé sampla d’athbhreithniú ar an litríocht?

Tá seimineár gréasáin faoi athbhreithnithe ar an litríocht ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, agus clúdaíonn sé gach gné den athbhreithniú ar an litríocht, ón taighde tosaigh go dtí an fhormáid scríofa. Is féidir leat breathnú ar an seimineár gréasáin anseo (Béarla).

Cé mhéad den iniúchadh litríochta ba cheart dom a dhéanamh sula gcuirim in iúl an fhadhb ar mhian liom taighde a dhéanamh uirthi?

Tá seimineár gréasáin faoi athbhreithnithe ar an litríocht ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, agus clúdaíonn sé gach gné den athbreithniú ar an litríocht, ón taighde tosaigh go dtí an fhormáid scríofa. Is féidir leat breathnú ar an seimineár gréasáin anseo (Béarla).

Tá deacrachtaí agam teacht ar thaighde as Éirinn ar mo thopaic. Cad ba chóir dom a dhéanamh?

Moltar duit breathnú anseo (Béarla) ar ár gcuid seimineár gréasáin ar athbhreithnithe ar an litríocht, agus ar an taighde cáilíochtúil agus cainníochtúil. B'fhéidir go mba mhaith leat rochtain a dhéanamh ar leabharlann ar líne na Comhairle Múinteoireachta anseo freisin. Tiocfaidh tú ar thuarascálacha deiridh ó thaighde roimhe seo a mhaoinigh an Chomhairle Mhúinteoireachta anseo. Rogha eile ná cur le raon do chuid taighde agus taighde as tíortha eile a chur san áireamh chomh maith. Má tá an-deacracht agat teacht ar thaighde ar bith faoi do thopaic, b'fhéidir gurbh fhiú athsmaoineamh a dhéanamh maidir le do cheist taighde nó do mhodheolaíocht.

Cad is féidir liom a dhéanamh má fhaighim agam go bhfuil duine éigin eile tar éis an taighde a dhéanamh a raibh mise ag iarraidh a dhéanamh?

Féadfaidh tú taighde a dhéanamh sa réimse céanna ach ceist dhifriúil a chur, nó teoiric dhifriúil nó modheolaíocht dhifriúil a úsáid. Is maith is fiú ligean don taighde atá ann cheana féin tú a threorú chun do cheist a chur le chéile. Ba chóir go mbeadh ár seimineár gréasáin ar Literature Reviews (Béarla) ina chuidiú. B’fhéidir go mba mhaith le hiarratasóirí tacaíocht a lorg trí T-REX freisin. Is líonra ar líne é T-REX (Teachers’ Research Exchange as Béarla) inar féidir le múinteoirí, múinteoirí faoi oiliúint agus taighdeoirí oideachais eile in Éirinn teacht le chéile chun caint le chéile, comhoibriú le chéile agus foghlaim óna chéile. Trí T-REX, b’fhéidir go n-aimseoidh iarratasóirí daoine a bhfuil na spéiseanna taighde céanna acu, go bpléifear smaointe faoi chúrsaí taighde agus comhoibrithe a d’fhéadfadh a bheith rannpháirteach.

Cad é an méid samplach idéalach don taighde cáilíochtúil, go háirithe agus cás-staidéar á dhéanamh ar aon scoil amháin?

Cuideoidh an seimineár gréasáin ar an taighde cáilíochtúil leat an cheist sin a fhreagairt. Féadfaidh tú breathú air anseo (Béarla).

Ba mhaith liom mo chuid taighde a dhéanamh i mo scoil, ach tá faitíos orm nach bhfaighidh mo cheistneoir do thuismitheoirí an oiread sin freagraí. An bhfuil bealach ar bith ann gur féidir liom aghaidh a thabhairt ar an gceist seo?

Is deacair go minic do thaighdeoirí ráta maith a fháil ar shuirbhéanna. Is é sin an fáth a bhfuil sé tábhachtach, agus do chuid taighde á phleanáil agat, go leor machnaimh a dhéanamh faoin modh/ faoi na modhanna is éifeachtaí chun sonraí a bhailiú. Más dóigh leat go gcruthódh an ráta freagartha ar do shuirbhé deacrachtaí ar leith duit, b'fhéidir gurbh fhiú duit smaoineamh ar mhodhanna eile, ar nós fócasghrúpaí agus/nó agallaimh. Le haghaidh treoir bhreise faoi mhodhanna bailithe sonraí, i gcás taighde cáilíochtúil agus cainníochtúil, molaimid duit breathnú ar na seimineáir ghréasáin anseo (Béarla).

Sa chuid faoi phlean an tionscadail, tá dáta ag teastáil do gach mír den phlean. Conas a dhéanaim cinneadh faoi cathain a bheidh mé in ann tús a chur le mo chuid taighde mura bhfuil a fhios agam cathain a bheidh na hacmhainní atá ag teastáil uaim ar fáil dom?

Íocfar an chéad tráthchuid roimh an ócáid bhronnta sparánachtaí, féach ar an amlíne ar leathanach 2 de na nótaí treorach. Beidh an tráthchuid deiridh iníoctha nuair a chuirtear an tionscadal i gcrích. Bunaithe air seo, ba chóir go mbeidh tú in ann an meastachán is fearr a thabhairt maidir le cathain a cheapann tú a thosóidh agus a chríocnóidh gach céim de do thaighde.

Foirm Iarratais SST

I am having trouble submitting my online application.  What should I do?

Tá an fhoirm iarratais curtha ar fáil trí Microsoft Forms a ligeann duit d’iarratas a chomhlánú agus a chur isteach ar líne. Déan cinnte de le do thoil, go ndearna tú gach réimse den fhoirm iarratais a chomhlánú sula gcuireann tú í isteach. Mura n-oibríonn an nasc chuig an bhfoirm iarratais duit, is féidir leat ríomhphost a chur chuig research@teachingcouncil.ie.

Tuairisceoireacht Taighde

Cathain a bheidh mo mhaoiniú curtha ar fáil dom?

Íocfar an chéad tráthchuid roimh an ócáid bhronnta sparánachtaí atá le bheith ar siúl i mí na Bealtaine, 2021. Beidh an tráthchuid deiridh iníoctha nuair a chuirtear an tionscadal i gcrích agus nuair a chuirtear isteach tuarascáil deiridh shásúil. Sa tuarascáil deiridh, léireofar gur comhlíonadh líon coinníollacha. Déanfaidh Painéal Athbhreithnithe an SST cinneadh gur comhlíonadh na coinníollacha seo nuair a bhuaileann sé le chéile uair amháin gach bliain chun athbhreithniú a dhéanamh ar na tuarascálacha deiridh seo.

Cad iad na riachtanais tuairisceoireachta atá ceangailte leis an tacaíocht airgeadais a fháil faoin gCreat?

Íocfar sparánachtaí leis na hiarratasóirí a n-éiríonn leo in dhá thráthchuid. Bronntar an chéad leath den sparánacht ag an ócáid bhronnta sparánachtaí do na hiarratasóirí uile a n-éiríonn leo tar éis mholtóireacht Phainéal Athbhreithnithe an SST. Íocfar an dara tráthchuid nuair a chuirtear an tionscadal i gcrích agus nuair a chuirtear isteach tuarascáil deiridh shásúil. Tá teimpléad de thuarascáil deiridh ar fáil anseo chun tacú le hiarratasóirí nuair atá an taighde curtha i gcrích.

Tuarascáil Deiridh

Beifear ag súil leis go gcuirfidh na hiarratasóirí a n-éiríonn leo tuarascáil deiridh isteach laistigh de 60 lá ón uair a chuirtear an taighde i gcrích. Sa tuarascáil deiridh, léireofar gur comhlíonadh líon coinníollacha. Déanfaidh Painéal Athbhreithnithe an SST cinneadh gur comhlíonadh na coinníollacha seo nuair a bhuaileann sé le chéile san earrach gach bliain chun athbhreithniú a dhéanamh ar na tuarascálacha deiridh. I gcás an chuid is mó de na tionscadail, táthar ag súil leis go gcuirfear na tuarascálacha deiridh isteach laistigh de thréimhse trí bliana ón uair a bronnadh an maoiniú. I gcásanna eisceachtúla, agus de réir an cháis, b’fhéidir go gcuirfear síneadh ama leis seo, faoi réir comhaontaithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta, agus ar feadh sé bliana ar a mhéad go cinnte ón dáta a bronnadh an sparánacht. Tá an teimpléad den tuarascáil deiridh ar fáil le híoslódáil anseo (as Béarla).

Researchmeet

Cá háit ar féidir liom tuilleadh eolais a fháil faoi ResearchMeet nó teagmháil a dhéanamh le taighdeoirí ar múinteoirí iad?

Tugtar cuireadh do na hiarratasóirí a n-éiríonn leo a dtionscadail taighde a chur i láthair agus a gcuid foghlama roinnt ag ResearchMeet mar chuid de FÉILTE. Is gá d’iarratasóirí clárú le hardán T-REX agus a bheith rannpháirteach ann agus páirt a ghlacadh sa ghrúpa de chuid Chreat Tacaíochta Taighde John Coolahan. Cuirfear cuireadh le bheith rannpháirteach ag FÉILTE sa phost ag lorg léirithe spéise uathu siúd a fhaigheann é. Déanfaimid cumarsáid thábhachtach a phostáil ar an suíomh, agus, dá réir sin, is gá dóibh siúd uile a fhaigheann é a bheith rannpháirteach tríd an ardán seo. 

Conas agus cathain a chloisfidh mé maidir le cur i láthair a dhéanamh ag ResearchMeet?

Beifear i dteagmháil leat trí Teachers’ Research Exchange  de chuid T-REX maidir le bheith rannpháirteach ag ResearchMeet sna míonna roimh an ócáid.