Ríomhleabhair a Ceannaíodh in 2021

*Cuireann an Chomhairle Mhúinteoireachta rochtain saor in aisce ar fáil do mhúinteoirí cláraithe ar leabharlann ar líne chun cur leis an rochtain atá acu ar thaighde oideachais, agus dá bhrí sin ag tacú lena bhfoghlaim ghairmiúil. Ní ghlacann an Chomhairle Mhúinteoireachta le freagracht as cruinneas ná ionracas na n-irisleabhar, na n-alt, na ríomhleabhar, na sleachta agus na suíomhanna gréasáin ábhartha ná an ábhair a ndéantar rochtain air trí na hacmhainní seo.  Ní chiallaíonn na hacmhainní seo a bheith curtha san áireamh go dtugann an Chomhairle Mhúinteoireachta a faomhadh d’aon táirgí, seirbhísí, dearcthaí nó eolas a ndéantar cur síos orthu nó a chuirtear ar fáil in aon ailt, ríomhleabhair, sleachta agus suíomhanna gréasáin srl. den sórt sin.

Common Sense Evidence

Common-Sense Evidence: The Education Leader's Guide to Using Data and Research

(N. Gordon & C. Conaway) 2020

Is treoir ghonta agus inrochtana í Common-Sense Evidence atá scríofa ag beirt phríomhshaineolaithe i dtaighde agus polasaí oideachais, a chuidíonn le ceannairí oideachais sonraí agus taighde a aimsiú agus a léirmhíniú, agus ansin an t-eolas sin a chur i bhfeidhm. Sa leabhar cuireann Nora Gordon agus Carrie Conaway oideoirí ar a gcumas tabhairt faoin mandáid chónaidhme Every Student Succeeds Act go mbaineann scoileanna úsáid as straitéisí feabhsaithe bunaithe ar fhianaise. San áireamh sna moltaí tá, úsáid a bhaint as taighde atá ann cheana féin; fianaise a shaothrú bunaithe ar cé chomh maith agus a d’éirigh a n-iarrachtaí feabhsaithe féin; agus forbairt a dhéanamh ar chultúr eagrúcháin maidir le fianaise a úsáid. Tugann na húdair na léitheoirí tríd an bpróiseas maidir le cinneadh a dhéanamh an mbaineann an taighde le hábhar agus an taighde áititheach é; tugann siad míniú ar choincheapa staitistiúla úsáideacha; agus taispeánann siad conas cuardach a dhéanamh go tapa le haghaidh staidéar taighde don eolas riachtanach agus iad a scanadh. Sa leabhar, treoraítear na léitheoirí trí chás-staidéir de chásanna tipiciúla lena n-áirítear feitheoir ag iarraidh an neamhláithreachas leanúnach a laghdú; cathaoirleach de roinn mata i meánscoil ag iarraidh feabhas a chur ar fheidhmíocht na scoláirí sna scrúduithe; príomhoifigeach scoile stáit ag iarraidh múinteoirí a earcú le haghaidh scoileanna faoin tuath. Cuidíonn Common-Sense Evidence le ceannairí oideachais acmhainn a fhorbairt le haghidh cleachtais bunaithe ar fhianaise ina scoileanna agus ina gceantair.

Practical Pedagogy

Practical Pedagogy: 40 New Ways to Teach and Learn

(M. Sharples) 2019

Cuireann Practical Pedagogy le domhan an teagaisc agus na foghlama. Istigh ann, tá treoir inrochtana do nuálaíochtaí nua agus nuálaíochtaí atá ag teacht chun cinn i gcúrsaí oideachais, agus tá léargais ann maidir le bheith níos éifeachtaí mar mhúinteoir agus mar fhoghlaimeoir. Gheobhaidh múinteoirí nua réamhrá cuimsitheach ar bhealaí nuálacha le teagasc agus foghlaim a dhéanamh. Beidh iontas ar oideoirí a bhfuil taithí acu faoin réimse oideolaíochtaí úsáideacha atá ann, ar nós trasteangú, foghlaim aistrithe, teachback (teagasc ar ais), bricolage agus foghlaim riosómatach. Gheobhaidh lucht déanta polasaithe fianaise den chaoi a n-oibríonn modhanna teagaisc nua ó thaobh na praiticiúlachta de, agus tá acmhainní ann le curaclaim a dhearadh agus le cúrsaí a fhorbairt. Ag baint leas as ábhair as an tsraith tuairiscí maidir le hOideolaíocht a Nuáil atá an-chumachtach, is bailiúchán den 40 oideolaíocht is suntasaí atá sa leabhar seo, a chlúdaíonn: bealaí nuálacha chun teagasc agus foghlaim a dhéanamh; conas a chuirtear oideolaíochtaí in oiriúint a bhealaí nua don aois dhigiteach; fianaise maidir leis an bhfáth agus leis an gcaoi a n-oibríonn modhanna teagaisc éagsúla, lena n-áirítear cás-staidéir atá lonnaithe i seomraí ranga, suíomhanna neamhfhoirmeálta, agus spásanna foghlama ar líne; na himpleachtaí praiticiúla maidir leis an taighde is déanaí in eolaíocht na foghlama, a thugann an tsíceolaíocht, an t-oideachas, na eolaíochtaí sóisialta agus an eolaíocht néarchórais le chéile. Agus é eagraithe timpeall sé théama – Pearsantú, Nascacht, Machnamh, Forás, Léiriú Cruthanta agus Scála – is foinse chuimsitheach í Practical Pedagogy do mhúinteoirí, lucht déanta polasaithe, taighdeoirí oideachais agus do dhuine ar bith eile a bhfuil spéis acu i mbealaí nua le teagasc agus foghlaim a dhéanamh.

Teaching Children Online

Teaching Children Online: A Conversation-based Approach 

(C. Meskill and N. Anthony) 2018

Cén chuma atá ar an gcleachtas is fearr i gcúrsaí oideachais ar líne? Conas is féidir le hoideoirí úsáid a bhaint as na deiseanna atá ar fáil ar thimpeallachtaí ar líne chun na leanaí atá á dteagasc acu a spreagadh le barr a gcumais a bhaint amach? Sa téascleabhar nua seo tá na freagraí ar na ceisteanna seo, agus tá siad scríofa ag cuimhneamh ar mhúinteoirí a bhfuil taithí acu, oideoirí nua agus oideoirí múinteoirí. Cuireann Meskill agus Anthony neart samplaí ar fáil maidir leis an gcuma atá ar theagasc ar líne a n-éiríonn leis, agus cuireann siad foinse shaibhir de straitéisí praiticiúla bunaithe ar chomhráite leis an teagasc is fearr ar líne a bhaint amach. Tabharfaidh an leabhar seo spreagadh do dhuine ar bith atá ag teagasc nó atá ag pleanáil le teagasc a dhéanamh go hiomlán ar líne, nó i bhformáid chumaiscthe nó hibrideach, trína thaispeáint conas atá an teagasc cumhachtach bunaithe ar chomhráite ar líne atá curtha le chéile go maith.

Creativity and Critique

Creativity & Critique in Online Learning: Exploring and Examining Innovations in Online Pedagogy

(J. Baxter, G. Callaghan and J. McAvoy) 2018

Sa leabhar seo, déantar iniúchadh ar chleachtais atá ag teacht chun cinn sa chainoideachas a rinneadh a éascú leis an bhforbairt ar theicneolaíocht oideachais. Déanann an t-imleabhar scrúdú ar na príomhthéamaí sa chianoideachas lena n-áirítear oideachas ar líne ar scála, léiriú cruthanta i dtimpeallachtaí ar líne, nascacht i gcúrsaí oideachais ar líne agus pearsantú na taithí foghlama laistigh de chúrsaí oideachais ar líne. Sa chéad chuid den leabhar, déantar scrúdú ar uirlisí teagaisc ar líne, agus déantar iniúchadh ar conas atá siad in úsáid chun foghlaim na scoláirí a fheabhsú agus a chur chun cinn. Sa dara cuid, breathnaítear ar roinnt de na dúshláin níos leithne a bhíonn i ndán do mhúinteoirí ar líne agus dóibh siúd atá freagrach as an ábhar foghlama ar líne a dhearadh. Cé go mbeidh an-spéis ag ollscoileanna agus coláistí cianfhoghlama san imleabhar seo, is acmhainn luachmar  bheidh ann freisin do na hInstitiúidí Ardoideachais traidisiúnta, atá ag lorg bealaí níos nuálaí níos mó agus níos mó chun a scoláirí a shroicheadh agus a theagasc. Beidh an bailiúchán atá curtha in eagar mar ábhar luachmhar do scoláirí de chúrsaí oideachais ar líne chomh maith le cleachtóirí agus lucht déanta polasaithe atá ag iarraidh a mbarúlacha faoin oideolaíocht ar líne a shaibhriú.

Inclusion in Action

Inclusion in Action: Practical Strategies to Modify your Curriculum

(N. Eredics) 2018

Sa leabhar seo, cuireann Nicole Eredics, oideoir a bhfuil taithí na mblianta aici, na léitheoirí ar an eolas faoi cad atá i gceist le hionchuimsiú agus conas a tharlaíonn sé. Cuirtear comhairle ar fáil maidir le conas na bacainní a bhriseadh síos agus an cultúr ionchuimsitheach a fheabhsú sna seomraí ranga agus sna scoileanna, agus clúdaítear freisin na príomhthopaicí ar nós comhoibriú foirne, dearadh uilíoch chun na foghlama, comhtheagasc agus tacaíochtaí sóisialta agus mothúchánach. Cuirtear 40 straitéis ar leith ar bhain múinteoirí triail astu, ar fáil chun tacaíocht bhreise a thabhairt don chleachtas ionchuimsitheach, agus tá spriocanna scoláirí ann, treoracha céim ar chéim atá simplí agus leideanna chun iad a chur i bhfeidhm, idirghabhálacha agus forleathnúcháin mholta, agus samplaí d’obair scoláirí iontaofa a léiríonn an straitéis ag obair. D’fhéadfadh Inclusion in Action bheith úsáideach mar threoir do thosaitheoir faoin ionchuimsiú agus ag an am céanna d’fhéadfadh sé foinse mhór de smaointe praiticiúla a chur ar fáil do mhúinteoirí a bhfuil taithí na mblianta acu.

Understanding Inclusion

Understanding Inclusion: Core Concepts, Policy and Practice

(R. Woolley) 2018

Is fiosrú saibhir agus cuimsitheach ar an ionchuimsiú san oideachas é Understanding Inclusion, a thugann dúshlán do léitheoirí machnamh a dhéanamh ar cad atá i gceist le bheith ‘ionchuimsitheach’ sa chiall is leithne. Déantar réimse leathan de théamaí agus saincheisteanna casta a chíoradh a mbíonn éifeacht acu ar an gcleachtas oideachasúil, ag tacú le tuiscint ar dhifríocht mar an gnáthrud, agus ní mar rud eisceachtúil.  Agus é mar bhonn faoin taighde is déanaí (féach ar Shraith Taighde CROÍ na Comhairle Múinteoireachta le haghaidh tuilleadh eolais), cuirtear beocht sa phlé trí fhínéid den fhíorthaithí agus trí shamplaí den chleachtas ó raon suíomhanna agus ó ilchríocha éagsúla. D’fhéadfadh léitheoirí taitneamh a bhaint as na ceisteanna a chuirtear síos tríd a thacaíonn leis an machnamh aonair agus leis an gcó-mhachnamh. Sa leabhar, pléitear líon gnéithe tábhachtacha den ionchuimsiú, mar shampla, ionchuimsiú sóisialta agus aicme shóisialta, tuiscintí ar chumas agus ar mhíchumas, tuairimí domhanda ar chultúr agus féiniúlacht, ceartas aisiríoch don ionchuimsiú, agus ról lárnach na ceannaireachta. Tá Understanding Inclusion deartha dóibh siúd uile atá i mbun na castachtaí den teagasc agus foghlaim a thuiscint.

Inclusion in Context

Inclusion in Context: Policy, Practice and Pedagogy

(Ó. Ní Bhroin) 2017

Le blianta beaga anuas, chonacthas gur athraíodh go suntasach an polasaí ó bhonn maidir le hoideachas ionchuimsitheach in Éirinn. Sa leabhar seo, déantar imscrúdú ar conas a dhéanann múinteoirí acmhainne agus múinteoirí ranga an polasaí agus na prionsabail a bhaineann le hionchuimsiú a léirmhíniú agus iad seo a léiriú ina gcleachtas. Bunaithe ar staidéar ar naonúr múinteoirí acmhainne agus ar naonúr múinteoirí ranga, gach ceann díobh curtha i mbeirteanna i scoil ar leith, clúdaíonn sé ábhar as agallaimh agus breathnóireachtaí ar chleachtas araon, agus cuireann sé mionchuntas cáilíochtúil ar fáil de na gníomhaíochtaí agus an caidreamh a bhaineann le taithí teagaisc/foghlama. Sna torthaí, cuirtear léargais ar fáil maidir le conas a thuigtear an t-ionchuimsiú, conas a dhéantar é a léirmhíniú agus conas a fhaightear taithí faoi sa seomra ranga. Beidh siad mar ábhar spéise dóibh siúd uile atá gníomach sa réimse oideachais um ionchuimsiú, go háirithe múinteoirí agus lucht déanta polasaithe.

Reconsidering Inclusion

Reconsidering Inclusion: Sustaining and Building Inclusive Practices in Schools

(A. Ekins) 2016

D’fhéadfadh Reconsidering Inclusion bheith oiriúnach dóibh siúd uile a bhfuil spéis acu sa chleachtas ionchuimsitheach agus cuirtear léargas ar fáil ann ar na cleachtais ionchuimsitheacha i scoileanna. Bunaithe ar thaighde a rinneadh maidir leis an bhfírinne a bhaineann le cleachtais ionchuimsitheacha a fhorbairt i scoileanna, agus ar bhlianta de thaithí cleachtóra i réimse an oideachais, sa leabhar tugtar breac-chuntas ar conas is féidir le caidreamh sóisialta agus mothúchánach na mball foirne na cleachtais ionchuimsitheacha a choimeád ag imeacht agus a fhorbairt. Chomh maith le dul i mbun plé a dhéanamh ar na príomhthorthaí agus ar na príomhthéamaí atá lárnach don chleachtóir, agus spreagadh a thabhairt dóibh dul i mbun go grinn le cleachtais ionchuimsitheacha a fhorbairt ina scoileanna, gheobhaidh na léitheoirí ceisteanna machnamhacha maidir lena gcleachtas agus samplaí de phríomhthuiscintí iomaíocha le cur le tuiscint níos doimhne. Cuireann Ekins fíorchuntais agus fíorphlé i láthair maidir leis an bhfírinne a bhaineann le cleachtais ionchuimsitheacha, mar a bhfuil taithí ag múinteoirí orthu agus mar atá mínithe acu agus an fhreagracht orthu leis na cleachtais sin a léiriú. Ag deireadh an leabhair tá plé ann maidir leis na himpleachtaí is féidir a bhaint amach don chleachtas ag leibhéal pearsanta agus ag leibhéal gairmiúil.

Transition Special

Transition for Pupils with Special Educational Needs: Implications for Inclusion Practice and Policy

(G. Scanlon, Y. Barnes-Holmes, M. Shevlin and C. McGuckian) 2019

Bíonn dúshláin mhóra i ndán do chuid mhór daoine óga nuair a bhíonn siad ag bogadh ón mbunscoil go dtí an iar-bhunscoil agus ag bogadh ón iar-bhunscoil go dtí breisoideachas/ ardoideachas. Tá neamhspleáchas níos pearsanta, féinfheasacht agus go hideálach féinéifeachtúlacht i gceist leis na haistrithe seo. Do scoláirí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu agus/nó atá faoi Mhíchumas (RSOM), d’fhéadfadh na dúshláin seo bheith níos deacra, agus b’fhéidir go mbeidh gá le leanúnachas sa tacaíocht nó le rochtain a dhéanamh ar thacaíocht nua chun na haistrithe seo a éascú ar bhealach ina dtugtar comhionannas deiseanna le dul i gceannas ar a saol féin, a gcuid oideachais san áireamh. Tá an litríocht thurgnamhach atá ann faoi láthair maidir le haistriú na scoláirí a bhfuil RSOM acu srianta. Sa leabhar seo, déantar athbhreithniú ar an fhianaise choincheapúil, polasaí agus taighde maidir le taithí na ndaoine óga de na haistrithe seo. Sa leabhar seo, tuairiscítear freisin ar thaighde nua a rinneadh le daoine óga a bhfuil RSOM acu agus na páirtithe leasmhara iomchuí (tuismitheoirí, gairmithe oideachais agus gníomhaireachtaí deonacha san áireamh) a bhfuil baint acu sna haistrithe seo in Éirinn. Tríd seo a dhéanamh, cuireann an leabhar creat cleachtas bunaithe ar fhianaise ar fáil inar féidir le scoileanna agus gairmithe polasaithe agus cláir aistrithe atá éifeachtach agus ionchuimsitheach a fhorbairt.

Live Well Teach Well

Live Well, Teach Well: A Practical Approach to Wellbeing That Works

(A. Mann) 2018

Faoi strus? An iomarca oibre le déanamh? Báite sa mharcáil ? Tá sé clúdaithe sa leabhar seo. Ionas go mbeidh na torthaí is fearr agus is féidir ann le haghaidh do dhaltaí, ní mór duit aire a thabhairt do d’fholláine féin, agus tá an leabhar Live Well, Teach Well iomlán de 90 smaoineamh phraiticiúla agus straitéisí chun cuidiú leat é sin a bhaint amach. Cuireann urlabhraí #Teacher5aday Abigail Mann comhairle, gníomhaíochtaí agus teicnící ar fáil ar féidir le múinteoir bunscoile nó iar-bhunscoile ar bith úsáid a bhaint astu chun tacú lena (h)aireachas, folláine agus sláinte fhisiciúil agus mheabhrach, agus dá c(h)uid comhghleacaithe freisin. Cuideoidh na smaointe leat bheith lán le fuinneamh, dírithe ar an gcúram agus dearfach i rith na scoilbhliana, agus le hobair níos éifeachtúla agus níos éifeachtaí a dhéanamh, ionas gur féidir leat cothromaíocht shláintiúil oibre is saoil a choimeád. Tá leideanna ann freisin maidir le caidreamh fiúntach agus sásúil a fhorbairt leis an bpobal a bhfuil tú ag déanamh seirbhíse dó, maidir le tacú le folláine na ndaltaí (mar ciallaíonn rang sona múinteoir sona!) agus maidir leis an bhfolláine a bheith mar fhócas ag leibhéal na scoile uile.

Wellbeing in the Primary Classroom

Wellbeing in the Primary Classroom: A Practical Guide to Teaching Happiness

(J. Baxter, G. Callaghan and J. McAvoy) 2018

Léiríonn fianaise go bhfeidhmíonn daoine sona (iad siúd a mbíonn mothúcháin níos dearfaí acu) níos fearr ar scoil, bíonn caidreamh níos sláintiúla acu, de ghnáth éiríonn níos fearr leo agus maireann siad níos faide! Is ábhar imní é, mar sin, atá ag teacht chun cinn níos mó, go bhfuil leibhéil sonais agus folláine leanaí ag laghdú, agus ag an am céanna tá a leibhéil struis, imní agus gruaime ag méadú. Mar thoradh air sin, tá bealaí inrochtana á lorg ag a lán scoileanna agus múinteoirí chun tabhairt faoi fhadhbanna meabhairshláinte i ndaoine óga. Sa leabhar praiticiúil agus téagartha seo, tógann Adrian Bethune, múinteoir agus comhairleoir a bhfuil a lán taithí aige ar fholláine leanaí, an fhianaise agus an taighde is déanaí ó eolaíocht an tsonais agus ón tsíceolaíocht dhearfach agus cuireann sé beocht iontu. Tá Wellbeing in the Primary Classroom lán le gníomhaíochtaí agus teicnící seanbhunaithe agus tá brollach ann ó Sir Anthony Seldon, iar-Mháistir Choláiste Wellington, atá cáiliúil mar dhuine a chuireann sonas agus folláine i láthair agus atá i bhfách leo i gcúrsaí oideachais. Is treoir riachtanach í chun tacú le folláine mhothúchánach agus mheabhrach sa seomra ranga bunscoile.

Teaching Happiness and Wellbeing

Teaching Happiness and Well-Being in Schools

(I. Morris) 2015

Is treoir theoiriciúil agus phraiticiúil í an t-eagrán nuashonraithe seo le clár folláine a chur i bhfeidhm i do scoil. Tá trí réimse clúdaithe sa leabhar: folláine mar fhealsúnacht oideachais, an cur chuige teagaisc i dtreo na folláine agus an t-ábhar a bheadh mar chuid de chlár folláine i scoil. Is forógra é freisin d’aidhm fhiúntach an oideachais. Le déanaí bhí borradh mór spéise sa síceolaíocht dhearfach agus i dteagasc na folláine agus ‘an tsonais’ sa saol OPSS (PSHE) i scoileanna agus tá cuid mhór múinteoirí ag lorg eolais shoiléir ar conas na smaointe seo a d’fhéadfadh do shaol a athrú a chur i bhfeidhm sa seomra ranga. Sa leabhar seo tá réamhrá ar an teoiric den tsíceolaíocht dhearfach agus treoir phraiticiúil ar conas an teoiric a chur i bhfeidhm i scoileanna (meánscoileanna go príomha). Scríobh Ian Morris é a bhí ag obair faoi Anthony Seldon i gColáiste Wellington atá clúite mar gheall ar a churaclam folláine agus sonais.

The Mentally Healthy Schools Workbook

The Mentally Healthy Schools Workbook: Practical Tips, Ideas, Action Plans and Worksheets for Making Meaningful Change

(P. Knightsmith) 2020

Is pointe tosaigh den scoth é an leabhar seo do dhuine ar bith atá ag iarraidh an mheabhairshláinte a chur chun cinn agus a spreagadh ina scoil, nó chun meastóireacht a dhéanamh ar an soláthar atá ann faoi láthair, i gcomhréir le tosaíochtaí reatha an rialtais. Clúdaíonn sé ní hamháin na céimeanna praiticiúla ó lá go lá is féidir leat a ghlacadh chun freastal ar riachtanais mheabhairshláinte na bhfoghlaimeoirí, ach cuireann sé taisce smaointe ar fáil lena chinntiú go nglacann tú le cur chuige sa scoil uile i dtreo meabhairshláinte dearfaí. Leagann Pooky Knightsmith amach uirlisí seanbhunaithe is féidir leat a úsáid chun meastóireacht a dhéanamh ar mheabhairshláinte na scoile ar an iomlán, a thaispeánann duit conas feabhas a chur ar mheabhairshláinte na mball foirne agus tacú léi, agus conas a chinntiú go gcloistear guth gach foghlaimeora agus go mbíonn meas againn air, na daoine is soghonta san áireamh – agus go mothaíonn gach duine bainteach leis an scoile sábháilte, sláintiúil agus sona. I great simplí ‘tástáil litmis’ de chuid Pooky, leagtar amach sé réimse phraiticiúla ar féidir leat iniúchadh a dhéanamh orthu chun athruithe a chur i bhfeidhm i do scoil, ina bhfuil mínithe, bileoga le líonadh isteach, leideanna óna lán baill foirne, agus samplaí de chásanna ina mbristear síos na smaointe seo i sciaranna is féidir a thuiscint go héasca. Is cor cinniúnach é an leabhar seo a bhfuil géarghá leis le haghaidh athraithe fhiúntaigh i ngach gné de do phobal scoile a chuirfidh an mheabhairshláinte chun cinn, a thacóidh léi agus a neartóidh í ag leibhéal na scoile uile.

Character Toolkit for Teachers

Character Toolkit for Teachers: 100+ Classroom and Whole School Character Education Activities for 5 to 11 Year Olds

(F. Roberts & E. Wright) 2018

San acmhainn inrochtana seo a bhfuil géarghá léi leagtar amach comhairle faoi conas pearsantacht a fhorbairt agus an fholláine a spreagadh i ndaltaí atá idir 5 agus 11 bhliain d’aois. Tá scoileanna níos mó ar an eolas faoin tairbhe a bhainfeadh le scileanna pearsantachta dearfacha, ach tá ganntanas ar na hacmhainní faoi conas iad a fhorbairt. Tugann an leabhar seo na modhanna do mhúinteoirí ar conas buíochas, mothúcháin dhearfacha, láidreachtaí pearsantachta, agus caidreamh dearfach a chur chun cinn trí 100+ gníomhaíocht atá éasca le cur i bhfeidhm ar nós dialanna scoláirí, taispeántais sa seomra ranga agus feachtais le litreacha a scríobh. Tá uirlisí agus straitéisí san áireamh ann freisin a théann níos faide ná an seomra ranga, ag cuidiú le hoideachas carachtair a chur i bhfeidhm i gcultúr agus éiteas na scoile uile. I ngach caibidil, beidh réamhrá gairid ann faoin gcúlra teoiriciúil iomchuí, agus tá na gníomhaíochtaí ar fad bunaithe ar oideachas carachtair deimhnithe agus idirghabhálacha síceolaíochta dearfacha. Agus é soláimhsithe agus praiticiúil, agus lán le smaointe ar féidir a úsáid ó am go ham agus teacht ar ais chucu arís, is leabhar den scoth é seo do mhúinteoirí gnóthacha.

Personal Wellbeing Lessons

Personal Well-being Lessons for Secondary Schools: Positive Psychology in Action for 11 to 14 Year Olds

(l. Boniwell & L. Ryan) 2012

Cuireann an leabhar seo acmhainn oideachais an-phraiticiúil ar fáil do chleachtóirí atá ag obair le daltaí atá idir 11 agus 14 bliana d’aois, le ceachtanna folláine a reáchtáil.

Nurturing Wellbeing Development

Nurturing Wellbeing Development in Education: From Little Things, Big Things Grow

(F. McCallum & D. Price) 2016

I gcroílár cúrsaí oideachais, tá an tuairim faoin bhfolláine le brath i bhfolláine an fhoghlaimeora agus an mhúinteora araon. Sa leabhar seo, déantar iniúchadh ar ról agus freagracht lárnach an oideachais le folláine leanaí agus daoine óga a chinntiú. Trí úsáid a bhaint as fínéid, cuirtear tionscnaimh folláine oideachais réamhghníomhacha ar fáil chun tabhairt faoi shaincheisteanna a bhaineann le folláine an fhoghlaimeora agus an mhúinteora, le seomraí ranga príomhshrutha, le himeallú oideachasúil, le míchumais, le cibearshaoránaigh, le hoideachas tosaigh múinteoirí agus le hoideachas faoin tuath. Trí úsáid a bhaint as cuir chuige theoiriciúla, atá éagsúil ó chéile, de; teoiric luacha x ionchais; teoiric córas éiceolaíochta agus cleachtais phobail thar íomhánna digiteacha; cás-staidéir; ceistneoirí agus modheolaíocht faoi shuirbhéanna, tá an phríomhtheachtaireacht le brath maidir leis an tábhacht a bhaineann leis an bhfolláine agus rath oideachasúil. Sa leabhar seo, déantar plé an-tábhachtach ar dhioscúrsa oideachasúil na folláine, agus ag an am céanna tugtar faoi shaincheisteanna a bhfuil éifeacht acu ar an bhfolláine ina bhfuil impleachtaí ar fud an domhain. Cuireann sé léargas ar leith ar fáil maidir le folláine an fhoghlaimeora agus an mhúinteora araon agus conas is féidir le hoideachas cur le feabhas a chur ar na torthaí folláine don tsochaí i gcoitinne.

100 Ideas - Primary

100 Ideas for Primary Teachers: Numeracy Difficulties and Dyscalculia

(P. Babtie) 2017

In 100 Ideas for Primary Teachers: Numeracy Difficulties and Dyscalculia, cuirtear cluichí agus gníomhaíochtaí atá deartha go speisialta ar fáil chun cuidiú le bunús daingean a fhorbairt sna bunchoincheapa uimhreacha. Triaileadh agus a tástáladh na smaointe uile i scoileanna speisialta agus príomhshrutha agus dearadh iad chun leanaí a spreagadh chun labhairt faoi uimhreacha ar bhealach nádúrtha ag baint úsáid as comhthéacsanna laethúla. Tosaíonn an leabhar ag díriú ar scileanna comhairimh, sula mbogtar ar aghaidh go dtí struchtúr ionadluacha, iolrú agus roinnt. Chomh maith le príomhfhiricí a theagasc, déanfaidh na smaointe sa leabhar seo tuiscint na ndaltaí a fhorbairt ionas go mbeidh siad ina smaointeoirí solúbtha atá in ann uimhreacha a úsáid chun fadhbanna matamaiticiúla éagsúla a réiteach. Níl mórán ullmhúcháin ná acmhainní ag teastáil le haghaidh na smaointe, agus tá siad foirfe le húsáid i seomraí ranga príomhshrutha agus speisialta, i seisiúin teagaisc aonair nó mar thascanna obair bhaile.

100 Ideas - Secondary

100 Ideas for Secondary Teachers: Supporting Students with Numeracy Difficulties

(P. Babtie and S. Dillon) 2019

Cuireann saineolaithe dioscalcúile, Patricia Babtie agus Sue Dillon 100 smaoineamh i láthair chun cuidiú le scoláirí a bhfuil deacrachtaí uimhearthachta acu na príomhscileanna a bhaint amach atá ag teastáil sa churaclam iar-bhunscoile, ní hamháin sa mhata ach in ábhair eile lena n-áirítear eolaíocht, dearadh agus teicneolaíocht, ríomheolaíocht agus tíreolaíocht. Tá deacrachtaí uimhearthachta tromchúiseacha ag timpeall 25% de scoláirí iar-bhunscoile. Go minic bíonn na scoláirí seo imníoch agus faiteach maidir le mata a úsáid ag eascairt as gan bheith in ann foghlaim arís agus arís eile. Cuireann sé seo isteach ar an méid a bhaineann siad amach ar an iomlán. Taispeánann Patricia agus Sue conas is féidir deacrachtaí uimhearthachta a shárú ag baint úsáid as teagasc ilchéadfaí agus ag cuidiú le scoláirí ina scileanna staidéir, teicnící dul siar agus scrúduithe. Sa leabhar seo inar féidir póirseáil tríd agus éirí as freisin, cuirtear gníomhaíochtaí agus cluichí ar fáil chun scoláirí a spreagadh le hiniúchadh a dhéanamh ar smaointe uimhriúla agus le bunphatrúin a aimsiú síos tríd an gcuraclam iar-bhunscoile. Cuidíonn na smaointe seo le forbairt a dhéanamh ar an tuiscint ar choincheapa mata agus an tábhacht a bhaineann leo sa ghnáthshaol laethúil. In 100 Ideas for Secondary Teachers: Supporting Students with Numeracy Difficulties, tá smaointe inoiriúnaithe atá suntasach síos tríd an gcuraclam. Cuideoidh sé le muinín a fhorbairt san fhoghlaimeoirí, agus beidh sé mar acmhainn ar mór le gach scoil.

Leading-powerful-professional-learning

Leading Powerful Professional Learning

(Deidre Le Fevre; Helen Timperley; Fiona Ell; Katherine Mary Twyford) 2020

Tá tú lárnach san fhoghlaim ghairmiúil éifeachtach! Le go mbeidh éifeacht fhiúntach ag an bhfoghlaim ghairmiúil, is gá go gcoimeádfaí ag imeacht í, go mbeadh sí comhoibríoch, bunaithe ar fhianaise agus ag díriú ar scoláirí – réitigh ilghnéitheacha a shaothrú ar shaincheisteanna sa saol mar atá. Níl na freagraí go n-oireann an toise céanna do gach duine ann a thuilleadh – ina ionad sin, bainfidh tú úsáid as do chuid eolais agus do chuid saineolais chun do PLC a threorú le fadhbanna casta a réiteach go gníomhach. Cuirtear an méid seo a leanas ar fáil sa leabhar seo, atá bunaithe ar staidéar taighde a mhair cúig bliana:

 • Cur chuige nuálach i dtreo dhearadh agus sheachadadh na foghlama gairmiúla bunaithe ar phrionsabail an tsaineolais oiriúnaithigh
 • Achoimrí aon leathanaigh amháin de “Gníomhartha Éascaíochta d’Aon Ghnó” atá éasca le húsáid
 • Treoir atá ag teacht go hiomlán le Learning Forward Standards for Professional Learning
Developing-teachers-as-leaders

Developing Teachers as Leaders: A Reflective Writing Approach

(Phil Quirke; Joy Kreeft Peyton; Jill Burton; Carla L Reichmann; Latricia Trites) 2021

Sa leabhar seo, dírítear ar an scríbhneoireacht mhachnamhach mar bhealach le múinteoirí a threorú chun a láidreachtaí ceannaireachta a aithint agus forbairt a dhéanamh mar cheannairí. Breathnaítear ann ar cheisteanna ceannaireachta i raon de chomhthéacsanna teagaisc, agus ardaíonn gach caibidil saincheisteanna ilghnéitheacha do cheannairí uaillmhianacha.

Nine-professional-conversations

Nine Professional Conversations to Change Our Schools

(William Sommers; Diane Zimmerman) 2018

Feabhas a chur ar an gcomhéifeachtúlacht i scoileanna trí chomhráite gairmiúla fiúntacha.

De réir mar atá an teicneolaíocht ag teacht in áit nasc aghaidh ar aghaidh, is féidir le hoideoirí mothú go bhfuil a gceardaíocht á cleachtadh acu amach ón bpobal. Is creat é Nine Professional Conversations to Change Our Schools le healaín an chomhrá ghairmiúil a athbheochan. Déanann sé na hoideoirí a threorú trí struchtúir don chomhoibriú, cuirtear rochtain ar fáil ar fhoinsí ollmhóra de chiall fheidhmeach, agus déantar bonn eolais comhtháite a éascú do na caighdeáin bharr feabhais. Feicfidh léitheoirí go bhfuil Nine Professional Conversations to Change Our Schools deartha chun cásanna foghlama comhéifeachtúlacht múinteoirí a chur chun cinn, ina léirítear éifeachtacht na gcomhráite seo agus iad i mbun gnímh, Converstaional Dashboard a chuidíonn le hanailís a dhéanamh ar dhálaí don rath. Is bunús riachtanach é scil le comhrá a dhéanamh aghaidh ar aghaidh le caidreamh agus comhoibriú éifeachtach a bhunú. Ag baint leas as a ngairmeacha rathúla leis an gcóitseáil agus leis an éascú, cuireann údair an leabhair seo straitéisí ar fáil ina leathnófar do stór comhrá agus ina gcuirfear léargas ar fáil maidir le conas freagairt go fiúntach i dtimpeallacht atá ag athrú de shíor.

Ten-mindframes-for-leaders

10 Mindframes for Leaders: The Visible Learning® Approach to School Success

(John Hattie; Raymond Smith) 2021

Ní hé cad a dhéanann tú, is é an chaoi a smaoiníonn tú faoi cad a dhéanann tú. Acmhainn, ar chóir a bheith ag aon oideoir atá ag obair i dtreo gnóthachtála scoláirí ag leibhéil atá éirí níos airde i gcónaí, in 10 Mindframes for Leaders: The VISIBLE LEARNING® Approach to School Success, cuirtear beocht i meonta deich oideoir a bhfuil clú agus cáil orthu ar fud an domhain, le chéile. I ngach caibidil, atá scríofa ag ceannaire smaointeoireachta, tugtar mionsonraí faoi mheon atá i gcroílár na ceannaireachta scoile rathúla. Clúdaítear ann:

 • Na torthaí is mó suas chun dáta agus reatha ón taighde Visible Learning, lena n-áirítear na gnéithe ó Visible Learning a thugann tacaíocht do gach meon
 • Smaointe praiticiúla do cheannairí chun straitéisí fíoréifeachtacha a chur i bhfeidhm i seomraí ranga agus i scoileanna
 • Acmhainní chun cuidiú le hoideoirí a meonta féin a shoiléiriú agus a mhionchoigeartú.
The-lead-learner

The Lead Learner: Improving Clarity, Coherence and Capacity for All

(Michael McDowell) 2018

Chun lorg buan a dhéanamh, tosaigh le do chuid foghlama féin. Cad é an ceann is fearr: córas dian ina leagtar béim ar na léannta traidisiúnta, nó ceann nuálach ina n-ullmhaítear na scoláirí don domhan amach romhainn? Le samhail nua McDowell, ní gá duit rogha a dhéanamh. Is féidir leat córas a chruthú a théann go mór i bhfeidhm ar dhaoine ina gcinntítear go bhfásann na scoláirí uile i scileanna ábhair chroí-acadúil agus scileanna den 21ú haois. Taispeánann an Phríomhfhoghlaimeoir (Lead Learner) duit conas a chuidíonn sé má thosaíonn tú le do chuid foghlama gairmiúla féin, pleanáil a dhéanamh do riachtanais fhoghlama ar leith na mball foirne agus na scoláirí agus iad a chomhlíonadh- agus ag an am céanna an tionchar is mó a fháil ón am teoranta atá agat. Gheobhaidh tú bealaí freisin leis na nithe seo a leanas a dhéanamh:

 • Soiléireacht a chinntiú i bpleanáil straitéiseach
 • Comhtháthú a bhunú síos tríd an gcóras
 • Próisis a fhorbraíonn cumais ar fud an chórais a chur i bhfeidhm
 • Do scileanna ceannaireachta pearsanta a chruthú

Agus samplaí praiticiúla, scéalta ón réimse, agus líon mór gníomhaíochtaí agus ceisteanna machnamhacha ann, tógann an leabhar léirsteanach seo tú céim ar chéim trí obair an cheannaire fhoghlama – ionas gur féidir leat a chinntiú go mbíonn foghlaim mhealltach ann do gach duine. Tá ionchur leanúnach an leabhair seo sa treoir a chuireann sé ar fáil do cheannairí chun a aithint go bhfuil siad mar chuid, cuid thábhachtach, ach díreach mar chuid, de chóras líonraithe. Dá réir sin, cuireann a gcinntí agus a ngníomhartha teachtaireachtaí ar fud an chórais maidir lena bhfuil meas ag daoine orthu agus nach bhfuil meas acu orthu. Tabhair d’aire ar comhairle McDowell agus beidh córas sláintiúil, ina gcothaítear fás, agat, agus beidh éad ar dhaoine eile timpeall ort dá bhrí sin. Tá an obair indéanta, tá an t-eolas ar fáil, agus tá na torthaí an-soiléir

Advocacy-for-teacher-leadership

Advocacy for Teacher Leadership: Opportunity, Preparation, Support, and Pathways

(Susan Lovett) 2018

Sa leabhar seo, táthar ar son bealach eile seachas suíomh céimlathach ceannairí. Moltar ann meas a bheith ar chleachtais ceannaireachta a thagann as comhábhair imní maidir leis an bhfoghlaim agus an tuiscint go gcuireann idirghníomhaíochtaí comhghleacúla deiseanna ar fáil le fiosrúcháin shaibhre a dhéanamh ar an oideolaíocht agus tuiscintí nua atá le forbairt. Sa leabhar, baintear leas as samplaí léiritheacha as staidéar fadama de mhúinteoirí agus iad nua sa ghairm, dar teideal “Teachers of Promise: Aspirations and Realities”. Breathnaítear ar chúrsaí maidir le huaillmhian pearsanta, tacaíocht ó dhaoine suntasacha eile, agus na bacainní roimh cheannaireacht múinteora. Taispeántar go bhfuil siad seo éagsúil ó chomhthéacs go comhthéacs agus ó dhuine go duine. Sna samplaí, leagtar béim ar na bealaí inar cumasaíodh taithí gach múinteora agus inar cuireadh srian uirthi de bharr ceisteanna éagsúla.  In éineacht le chéile, léiríonn na samplaí a cuireadh ar fáil an gá atá ann go mbeidh gairm na múinteoireachta níos córasaí agus múinteoirí cumasacha a aithint a d’fhéadfadh a bheith mar na ceannairí foghlama amach anseo, agus chun tacú leis na múinteoirí sin. Sa leabhar, léirítear gur gá go mbeadh oscailteacht ag na daoine aonair iad féin chun féachaint ar conas a d’fhéadfaidís a bheith ina múinteoirí níos éifeachtaí trína gcuid rannpháirteachais san obair cheannaireachta. Is é atá i gceist leis seo, a thugtar le fios, ná coincheap ceannaireachta difriúil a fhorbairt chun cur i gcoinne an dearcaidh atá ann faoi láthair go bhfuil an cheannaireacht i suíomh tipiciúil agus léirithe lena fad ón teagasc sa seomra ranga. Is é an léiriú is dóchúla ná ceannaireacht múinteora a cheangal go follasach leis an bhfoghlaim.

Teacher-Leadership-in-PD-Schools

Teacher Leadership in Professional Development Schools

(Jana Hunzicker) 2018

Tá an bailiúchán seo atá curtha in eagar i suíomh ar leith mar is é an chéad leabhar é a bhreathnaíonn ar cheannaireacht múinteora laistigh de chomhthéacs scoileanna na forbartha gairmiúla (SFGanna) agus de chomhpháirtíochtaí scoile-ollscoile eile sna Stáit Aontaithe. I dtimpeallacht oireachais an lae inniu ó thaobh sonraí, difreálú agus cuntasacht, tá an cheannaireacht múinteora riachtanach. Tugann scoileanna forbartha gairmiúla agus comhpháirtíochtaí scoile-ollscoile eile tacaíocht d’fhorbairt na ceannaireachta múinteora agus tugtar tús áite d’fhoghlaim múinteoirí, samhail a dhéanamh de na cleachtais is fearr, nuálaíochtaí treorach a spreagadh, agus tabhairt faoi thaighde oideachais agus obair léannta eile. Ós rud é go gcuireann SFGanna agus comhpháirtíochtaí scoile-ollscoile eile ócáidí faoi leith ar fáil do mhúinteoirí chun tabhairt faoi róil cheannaireachta agus freagrachtaí ceannaireachta, má bhreathnaítear níos géire ar an gceannaireacht múinteora laistigh de na comhthéacsanna seo, cuirtear deis foghlama luachmhar agus inspioráid d’oideoirí uile ar fáil. Agus é scríofa do cheannairí múinteora uaillmhianacha chomh maith le haghaidh iad siúd a bhíonn ag teagasc, ag déanamh taighde, atá atá i gceannas i SFGanna agus i gcomhpháirtíochtaí scoile-ollscoile eile, déanfaidh Teacher Leadership in Professional Development Schools léitheoirí a thumadh chun breathnú níos doimhne ar an gceannaireacht múinteora thar na trí réimse leithne:

 • Ceannaireacht múinteora agus foghlaim scoláirí
 • Sainmhínithe, struchtúir, agus cultúir a chuireann an cheannaireacht múinteora chun cinn
 • Ullmhú agus forbairt mar cheannaire múinteora.

Tar éis brollaigh a bhfuil ábhar machnaimh ann agus dhá chaibidil tosaigh, i ngach ceann de na trí sheisiún sa leabhar tá idir trí agus ceithre chaibidil bunaithe ar thaighde, a scríobh dámh ardoideachais agus múinteoirí P-12 atá ag cleachtadh agus riarthóirí ; caibidil sintéise léannta, scríofa ag saineolaí aitheanta sa réimse; agus trí go ceithre mhachnamh ceannairí múinteora, atá scríofa ag ceannairí múinteora uaillmhianacha, atá ag forbairt, agus a bhfuil taithí acu ó gach cearn de na Stáit Aontaithe.

Leadership-and-Literacy

Leadership and Literacy: Principals, Partnerships and Pathways to Improvement

(Neil Dempster; Tony Townsend; Greer Johnson; Anne Bayetto; Susan Lovett; Elizabeth Stevens) 2017

Sa leabhar seo, dírítear ar cad is gá go mbeadh ar eolas ag ceannairí scoile agus cad is gá a thuiscint faoin gceannaireacht chun foghlama, agus cad is gá don fhoghlaim a léamh go sonrach. Tugtar le chéile ann teoiric, taighde, agus cleachtas faoin gceannaireacht don litearthacht. Sa leabhar, tuairiscítear ar na torthaí as sé staidéar a lean príomhoidí scoile ón mbaint a bhí acu i gclár foghlama gairmiúla ina raibh cúig mhodúl faoin gceannaireacht agus faoin léitheoireacht a theagasc, go dtí cur i bhfeidhm gníomhartha ina scoileanna. Déantar cur síos ann ar conas a chuir siad raon straitéisí i bhfeidhm chun comhpháirtíochtaí ceannaireachta a chruthú lena múinteoirí, ag tabhairt faoi ocht ghné ábhartha ó chreat Cheannaireacht chun Foghlama nó ó threoirphlean. Sna caibidlí tosaigh sa leabhar tá úsáid na n-uirlisí praiticiúla mar fhócas don ghníomhaíocht cheannaireachta. Sa chaibidlí seo, breathnaítear, mar shampla, ar conas is féidir le príomhoidí agus múinteoirí tuiscintí níos doimhne a fhorbairt maidir le comhthéacsanna a scoileanna; conas is féidir plé gairmiúil a reáchtáil laistigh de phróiseas ar a dtugtar ‘plé docht’; agus conas a d’fhéadfadh príomhoidí cuir chuige a spreagadh i dtreo comhcheannaireachta lena múinteoirí. Sna torthaí ar an iomlán a cuireadh i láthair sa leabhar seo, leagtar béim ar chúig shuíomh dhearfacha faoin gceannaireacht chun foghlama lena léamh:

 • An tábhacht a bhaineann le cuspóir morálta comhaontaithe
 • An chomhcheannaireacht chun feabhsúcháin
 • Tuiscint a fháil ar cad atá i gceist le bheith ag foghlaim conas léamh
 • Idirghabhálacha léitheoireachta a chur i bhfeidhm agus meastóireacht a dhéanamh orthu
 • An gá atá ann a aithint chun tacú le foghlaim ceannairí ag an obair.
Uplifting-Leadership

Uplifting Leadership: How Organisations, Teams and Communities Raise Performance

(Andy Hargreaves, Alan Boyle and Alma Harris) 2014

Conas a dhéantar níos mó le níos lú? Conas is féidir leat a dhéanamh níos fearr ná mar a rinne tú roimhe seo, nó níos fearr ná daoine eile? Conas a athraíonn tú cailleadh isteach i mbua, nó ó bheagnach bancbhriste go brabúsacht láidir, nó ó theip ainnis go rath den chéad scoth?

Leis an gcumhacht maidir le spreagadh, tá aon eagraíocht in ann níos mó a dhéanamh le níos lú, an iomaíocht a bhuachan, agus feidhmiú níos fearr ná riamh. Cuireann ceannairí a dhéanann paisin, intleachtaí agus tiomantais a bhfostaithe spreagadh, torthaí den scoth ar fáil.

 

Bunaithe ar bhuntaighde ó staidéar domhanda a mhair seacht mbliana.

In Uplifting Leadership nochtar conas a rinne ceannairí as eagraíochtaí ilghnéitheacha feidhmíocht a bhfoirne a spreagadh agus a ghríosú.

Agus na sé thréithe comónta tarraingthe le chéile a bhaineann le ceannairí ardfheidhmíochta thar cúrsaí gnó, spóirt agus oideachais, bhreathnaigh na húdair Andy Hargreaves, Alan Boyle, agus Alma Harris ar nádúr an spreagtha, an tionchar a bhíonn aige ar an bhfieidhmíocht, agus na bealaí chun é a bhaint amach laistigh de bhallaí eagraíochta agus lasmuigh dóibh freisin, ina nochtar conas a dhéanann ceannairí an méid seo a leanas:

 • Brionglóid inspioráideach a aithint agus a chur in iúl atá ceangailte go comhleanúnach leis na rudaí is fearr a bhí san eagraíocht roimhe seo
 • Tabhairt faoin mbrionglóid sin ar luas inbhuanaithe gan acmhainní a chur amú, an iomarca féich a thabhú, nó daoine a spíonadh
 • Bealaí nuálaíochta agus feabhsúcháin a chruthú nár bhreathnaigh daoine eile orthu nó a dhiúltaigh siad
 • Monatóireacht a dhéanamh ar an dul chun cinn trí úsáid a bhaint as scálaí tomhais agus táscairí ar bhealach eolach agus fiúntach
 • Foirne a fhorbairt a tharraingíonn daoine go nádúrtha chun athrú a dhéanamh seachas iad a bhrú tríd.

Istigh ann tá cás-staidéir ó eagraíochtaí atá chomh héagsúil sin ar nós Shoebuy.com, Fiat, Dogfish Head Craft Brewery, Marks & Spencer, Cricket Australia, Burnley Football Club, agus na Vancouver Giants, chomh maith le córais oideachais atá chun tosaigh ar leibhéal domhanda, agus cuireann Uplifting Leadership uirlisí ar fáil do cheannairí chun na straitéisí bunaithe ar fheidhmíocht a chuimsiú ina gcinn féin.

Le haghaidh ceannairí ar mian leo go ndéanfaidh a ndaoine iarracht níos mó, go n-athróidh siad ón mbonn cad a dhéanann siad, go mbainfidh siad cuspóir níos airde amach agus go bhfanfaidh siad diongbháilte agus acmhainneach nuair atá siad i gcoinne fórsaí a bhfuil bagairt á déanamh orthu iad a bhuachan,

Cuireann Uplifting Leadership bealach ar fáil le haghaidh feidhmíochta níos fearr thar aon eagraíocht.