12 Meán Fómhair 2023

A Chomhghleacaithe, a chairde,

Le tús na bliana acadúla nua, ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil don obair ollmhór a dhéanann sibh agus cuirimid ár mbeannacht chuig gach ball de phobal na scoile. 

Ní féidir an tábhacht a bhaineann lenár múinteoirí a shéanadh, tá ról lárnach acu maidir lenár bpobail a mhúnlú trí eolas a roinnt, luachanna a spreagadh, agus grá don fhoghlaim a chothú. Bhí cáil ar an ngairm múinteoireachta in Éirinn i gcónaí as a thiomantas i dtreo barr feabhais. Tá an díograis daingean seo, a chuireann tú chun cinn agus a fhorbraíonn tú, tar éis tagarmharc inmholta a leagan síos do gach múinteoir agus tá meas ag an bpobal i gcoitinne air.

Is am tráthúil é freisin machnamh a dhéanamh ar na freagrachtaí a ghabhann le ról na múinteoirí. Feidhmíonn an Cód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí (nuashonrú 2ú hEagrán 2016) mar threoir ar fud ghairm an mhúinteora agus tá sé bunaithe ar luachanna Meas, Cúraim, Ionracas agus an Iontaoibh.

Tá sé tábhachtach na freagrachtaí seo a chur i gcuimhne do mhúinteoirí uile agus na caighdeáin atá leagtha amach sa ‘Cód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí’. Alt 2.5 den ‘Cód Iompair Ghairmiúil do Mhúinteoirí’ a chuireann i gcuimhne do mhúinteoirí ionracas gairmiúil a choinneáil agus 'coimhlint a sheachaint idir a gcúraimí gairmiúla agus a ngnóthaí pearsanta a bhféadfaí a rá go réasúnta go mbeadh tionchar diúltach ag a leithéid ar dhaltaí/mhic léinn.

Má thagann saincheisteanna nó ábhair imní chun cinn is é ár gcreideamh gur fearr a dtugtar aghaidh orthu ag an leibhéal áitiúil ina bhfuil an t-ionchas is mó ann maidir le réiteach. Mar thacaíocht, d'fhoilsigh an Chomhairle Treoir do Mhúinteoirí Cláraithe maidir le Meáin Shóisialta agus Cumarsáid Leictreonach a úsáid.

Tabhair faoi deara le do thoil gur seoladh ríomhphost chuig gach cláraitheoir maidir leis an gCód Iompair Ghairmiúil.

Guímid gach rath ort sa bhliain acadúil dár gcionn agus gabhaimid buíochas leat as do chomhoibriú agus do thacaíocht leanúnach.

Le dea-ghuí,

Dr Lynn Ramsey
Stiúthóir
Michelle Keane
Cathaoirleach

© 2023 An Chomhairle Mhúinteoireachta
Bloc A , Campus Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, Éire | W23 Y7X0

info@teachingcouncil.ie           www.teachingcouncil.ie

Beartas Príobháideachais / Privacy Policy