20 Samhain 2023

A Mhúinteoir, a chara,


Tá lúcháir orainn an ríomhiris seo a eisiúint mar chuid dár Sraith Taighde CROÍ, a bhfuil sé mar aidhm aici tacú le cultúr taighde i scoileanna.


Léiríonn an t-eagrán seo rogha leabhar atá éasca le léamh ó bhailiúchán ríomhleabhar na Comhairle a bhfuil cur chuige praiticiúil acu maidir le tionscadail taighde a dhéanamh san oideachas.


Tá na ríomhleabhair go léir a ndéantar tagairt dóibh sa ríomhiris seo ar fáil saor in aisce do mhúinteoirí cláraithe tríd ár leabharlann ar líne.

Chun rochtain a fháil ar na ríomhleabhair, logáil isteach ar do chuntas Mo Chlárú ag baint úsáide as an ainm úsáideora agus pasfhocal do thairseach Mo Chlárú agus cliceáil ar an tíl ‘Leabharlann Ar Líne’ ón scáileán nascleanúna.

Bain sult as do chuid taighde a dhéanamh,

Carmel Kearns
Ceann Foghlama agus Taighde na Múinteoirí

Undertaking Capstone Projects In Education

Údair: Jolanta Burke & Majella Dempsey

Tá an leabhar seo dírithe ar mhic léinn fochéime agus Máistreachta. Is acmhainn an-chabhrach í do mhúinteoirí faoi oiliúint atá ina mbliain deiridh ar mian leo an nasc idir an t-eolas a fhaigheann siad ina gclár oideachais tosaigh múinteoirí agus a gcleachtas gairmiúil a neartú. Tá an leabhar seo scríofa go sonrach do réimse an oideachais, agus tá an leabhar seo an-éasca le húsáid agus tugtar isteach tionscadail bhuaic-chúrsaí mar bhealach chun oideachas atá bunaithe ar fhianaise a shaibhriú. Oibríonn na húdair chun coincheapa comónta taighde a mhíniú agus cuidíonn siad leis an léitheoir uirlisí machnaimh agus criticiúla a fhorbairt a chuideoidh leis an léitheoir na poncanna a nascadh idir a gcuid staidéir agus a gcleachtas. Siúlann na húdair an léitheoir trí thopaic a roghnú, tionscadal a chur i gcrích agus bealaí cruthaitheacha chun torthaí a chur i láthair. Is léamh spraíúil agus taitneamhach é an leabhar seo agus é faisnéiseach agus struchtúrtha go maith. Lámhleabhar den scoth atá ann d’aon mhúinteoir faoi oiliúint atá sa bhliain dheireanach.


Qualitative Research
A Guide to Design & Implementation

Údair: Sharan B Merriam, Elizabeth J. Tisdell

Tá Qualitative Research dírithe ar thaighdeoirí ar bheagán taithí agus ar thaighdeoirí a bhfuil taithí acu. Tá fócas praiticiúil aige ach féachann sé ar na fothacaí teoiriciúla agus fealsúnacha a bhaineann le taighde cáilíochtúil agus tá sé roinnte ina thrí chuid; tionscadail taighde cáilíochtúla a dhearadh, sonraí cáilíochtúla a bhailiú, agus anailís a dhéanamh ar shonraí cáilíochtúla agus iad a thuairisciú. Is é an t-oideachas aosach réimse cleachtais an údair, agus tugann na húdair an léitheoir trí chur chuige éagsúla i leith taighde cáilíochtúil lena n-áirítear eitneagrafaíocht, teoiric bhunaidh, fiosrúchán insinte agus feiniméineolaíocht. Tugann siad isteach freisin taighde gníomhaíochta, taighde modhanna measctha, taighde criticiúil agus taighde ealaíon-bhunaithe. Áirítear sa leabhar ailt an-úsáideach faoi conas do thaighde a chur ar bun go maith, le ráiteas faidhbe atá sainmhínithe go soiléir. Áiríonn sé freisin aguisín úsáideach le teimpléad imlíne ar conas caibidil modheolaíochta/togra taighde a struchtúrú.


Enhancing Practice through Classroom Research
A Teacher’s Guide to Professional Development 

Údair: Caitríona McDonagh, Mary Roche, Bernie Sullivan, Máirín Glenn

Is é seo an dara heagrán de leabhar a thugann réamhrá ar thaighde gníomhaíochta féin-staidéir mar chur chuige do mhúinteoirí ranga. Cabhraíonn cur chuige céim ar chéim le léitheoirí réimse imní nó spéise gairmiúla a aithint, a luachanna oideachais a fhiosrú, tuiscint níos fearr a fhorbairt ar a gcleachtas oideachais agus a bheith ag smaoineamh go criticiúil faoi. Cuimsíonn an leabhar caibidil atá tiomnaithe do leas gairmiúil a chur chun cinn trí thaighde gníomhaíochta féin-staidéir agus trí mhachnamh criticiúil. Roinneann na húdair scéal pearsanta faoin gcaoi gur tháinig folláine ghairmiúil as a bheith i do mhúinteoir-thaighdeoir agus an acmhainneacht le haghaidh taighde gnímh chun strus agus an baol maidir le spíonadh a laghdú. Nascann siad taighde gnímh agus machnamh criticiúil agus cuireann siad in iúl, trí mhachnamh a dhéanamh ar a gcleachtas agus iad i mbun a gcuid taighde, go bhfaigheann múinteoirí braistint cumasaithe agus go mbraitheann siad go bhfuil níos mó smachta acu ar a bhforbairt ghairmiúil féin. 


Practical Research Methods in Education
Údar: Curtha in eagar ag Mike Lambert

Tá an cnuasach seo a bhfuil eagarthóireachta déanta air dírithe go sonrach ar chabhair a thabhairt do thaighdeoirí oideachais ag aon leibhéal modhanna oiriúnacha a roghnú dá gcuid taighde. Díríonn gach caibidil go mion ar mhodh taighde amháin agus ansin déantar anailís ar an úsáid a bhain na húdair iad féin as an modh sin ina gcuid taighde. Clúdaítear modhanna coitianta amhail ceistneoirí agus agallaimh, ach áirítear sa leabhar seo freisin modhanna eile nach n-úsáidtear chomh minic céanna amhail breathnóireacht (mar a léiríonn rannpháirtithe a gcreideamh, a ndearcadh, a gcumas agus a dtuiscint ar an gcaoi a bhfreagraíonn siad i gcásanna áirithe), sonraí físeáin, anailís doiciméad (chun dioscúrsaí ceannasacha ach rúnda a nochtadh), agus taighde rannpháirtíochta mósáic sna blianta tosaigh, i measc nithe eile. Tá caibidil amháin tiomnaithe do na dúshláin a bhaineann le leanaí a bheith páirteach i dtaighde agus i gcúrsaí eitice gaolmhara. Is téama láidir sa leabhar seo an tábhacht a bhaineann le cinnteoireacht láidir ag gach céim taighde. 


Ethics and Education Research

Údair: Rachel Brooks, Kitty te Riele, Meg Maguire

Léiríonn na húdair cuid de haincheisteanna eiticiúla a bhíonn ar thaighdeoirí oideachais dul i ngleic leo go minic, bíodh siad ina mic léinn, ag tabhairt faoi thionscadal taighde den chéad uair, nó ina taighdeoirí a bhfuil roinnt taithí acu. Úsáideann siad fínéid mar phointí iontrála do dhíospóireachtaí éagsúla eiticiúla agus tugann siad forbhreathnú ar na haincheisteanna eiticiúla a bhaineann le taighde a dhéanamh san oideachas. Díríonn an leabhar go háirithe ar thaighde a dhéanamh in éineacht le cleachtas gairmiúil. Fiosraíonn na húdair saincheisteanna eiticiúla ag gach céim de thionscadal taighde, ag cur béime ar an gcaoi a gcaithfidh an eitic a bheith mar bhonn eolais do gach gníomh mar thaighdeoirí oideachais. Labhraíonn siad ar shaincheisteanna eiticiúla ar leith maidir le suíomhanna oideachais agus léiríonn siad conas a nasctar eitic agus modhanna taighde. Go suntasach, déanann siad machnamh ar chleachtas eiticiúil taighde ní hamháin maidir leis an gcaidreamh agus idirghníomhú le rannpháirtithe ach freisin faoi cháilíocht an taighde a tháirgtear agus impleachtaí eiticiúla don phobal oideachais agus don phobal níos mó. Pléitear na príomhphrionsabail atá mar bhonn agus thaca ag treoir eiticiúil, cosc​díobhála, meas, cómhalartacht agus cothromas, mar aon leis na comhthéacsanna rialála agus dlíthiúla ina dtarlaíonn taighde oideachais.


Literature Review and Research Design

Údar: Dave Harris

Tá Literature Review and Research Design scríofa ag cóitseálaí scríbhneoireachta. Is é sprioc an leabhair ná cuidiú leis an léitheoir tuiscint a fháil ar an gcaoi a dtacaíonn an litríocht le guth an taighdeora féin agus an tslí a spreagann sé an guth sin. Tá caibidil sonrach sa leabhar seo ar léirmheas litríochta a scríobh ach cabhraíonn sé freisin leis an léitheoir chun litríocht a úsáid go héifeachtach agus tionscadal taighde á dhearadh agus á chur i gcrích ag gach céim. Frámaíonn an t-údar léirmheas litríochta mar chleachtas taighde agus ag druidim le taighde acadúil mar chomhrá idir scoláirí, próiseas chun smaointe a bhailiú ón litríocht agus a cheistiú agus a cháineadh. Tugann an cleachtas seo le fios go dtagann forbairt ar ghuth an léitheora mar thaighdeoir. Críochnaíonn gach caibidil le cleachtadh gasta chun cabhrú leis an léitheoir a scileanna agus a gcumas mar scríbhneoir a fheabhsú. Go bunúsach tugann an leabhar le fios gur ionann an taighde agus scéalaíocht agus an leabhar féin scríofa ar mhodh scéalaíochta a chuidíonn le cuid de na céimeanna traidisiúnta i dtionscadail taighde a mhíniú. 


The Teacher's Guide to Research: Engaging With, Applying and Conducting Research in the Classroom 
Údar: Jonathan Firth

Cuireann an leabhar seo beocht i dtaighde an mhúinteora agus leagann sé béim ar ábharthacht agus luach an taighde don mhúinteoir ranga. Mar mhúinteoir é féin, is léir go bhfuil meas mór ag Firth ar ghairmiúlacht na múinteoirí agus measann sé go bhfuil rannpháirtíocht taighde lárnach d’fhás gairmiúil múinteoirí. An leabhar, roinnte i dtrí phríomhchuid; (i) taighde don mhúinteoir (ii) tugann an múinteoir atá mar thaighdeoir agus an múinteoir atá líonraithe mar thaighdeoir, léargas don mhúinteoir a bhfuil spéis aige/aici ina bheith ag léamh taighde agus ag foghlaim uaidh, don mhúinteoir ar mhaith leis/léi taighde a dhéanamh ar a c(h)leachtas féin agus (iii) don mhúinteoir ar mhaith leis/léi a c(h)uid taighde a roinnt agus comhoibriú le daoine eile ar thionscadail taighde. Is buntreoir phraiticiúil atá éasca a thuiscint í ar thaighde múinteoirí. Tá sé scríofa le léirthuiscint ar chúrsaí laethúla an tseomra ranga agus cuireann sé cur chuige pragmatach ar fáil do thaighde seomra ranga.   

Cliceáil anseo chun féachaint ar Bheartas Príobháideachta nuashonraithe na Comhairle

© 2023 An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Contae Chill Dara, Éire, W23 Y7X0

ríomhphost: info@teachingcouncil.ie  I  www.teachingcouncil.ie

Cliceáil anseo le díchlárú a dhéanamh