Clárú a Athnuachan

Ní mór do mhúinteoirí a gclárú a athnuachan go bliantúil. Gach bliain roimh an dáta athnuachana seolfaidh an Chomhairle meabhrúchán mar aon le foirm athnuachana chuig gach múinteoir cláraithe ag an seoladh teagmhála is deireanaí atá ar fáil dóibh.

Táille Athnuachana Clárúcháin

Is comhlacht féinmhaoinithe í an Chomhairle. Is trí tháillí athnuachana clárúcháin go príomha a dhéantar í a mhaoiniú, dá bhforáiltear in Alt 23 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 - 2015. Is í an táille chlárúcháin tosaigh ná €90 agus, le héifeacht ón 1 Eanáir 2013, tá an táille athnuachana clárúcháin socraithe ag €65.

Íocaíocht na Táille

Is féidir an táille athnuachana clárúcháin a íoc ar na bealaí seo a leanas:

  • Cárta creidmheasa nó dochair (Visa/Mastercard).
  • Seic, ordú poist nó dréacht bainc iníoctha leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Tá sé níos fearr go ndéanfadh múinteoirí a gclárú a athnuachan ar líne le cárta creidmheasa/dochair.

Ainmneacha a Bhaint den Chlár

De réir fhorálacha an Achta um an Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 - 2015 (Alt 33), tá clárú bailí ar feadh 12 mhí ón dáta clárúcháin. Chun fanacht ar an gClár, ní mór do mhúinteoir cláraithe a chlárú nó a clárú a athnuachan sula dtagann deireadh leis an tréimhse chlárúcháin reatha. Seolfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta meabhrúchán athnuachana clárúcháin chuig múinteoirí tuairim is ceithre sheachtaine roimh an dáta athnuachana. Mura ndéanfar an clárú a athnuachan roimh an dáta éaga, eiseofar Fógra Deiridh. Mura ndéanfar an clárú a athnuachan laistigh de thríocha lá ó dháta an Fhógra Deiridh, bainfear ainm an mhúinteora den chlár go huathoibríoch.

Féadfaidh múinteoir ath-iarratas a dhéanamh ar chlárúchán ag tráth ar bith tríd an bpróiseas iarratais iomlán a chur i gcrích, lena n-áirítear grinnfhiosrú tríd an Biúró Náisiúnta Grinnfhiosrúchán agus tras-scríbhinní, chomh maith le haon doiciméid tacaíochta eile, a chur isteach. Tabhair faoi deara nach féidir clárú a chur i gcrích gan toradh sásúil ar ghrinnfhiosrú an Biúró Náisiúnta agus ag tréimhsí éilimh ard, is féidir le moill cúpla seachtaine a bheith ar ghrinnfhiosrú an Gharda Síochána.

Le haghaidh tuilleadh eolais faoi Chlárú a Athnuachan féach na Ceisteanna Coitianta.

Faoiseamh ó Cháin Ioncaim don Táille Athnuachana

Tá faomhadh tugtha ag na Coimisinéirí Ioncaim don Táille Athnuachana Clárúcháin mar chostas oibre i leith cánach.

I mí na Nollag 2009, mhéadaigh na Coimisinéirí Ioncaim creidmheasanna cánach na múinteoirí a rinne a gclárú a athnuachan faoin 30 Meán Fómhair. Fágann seo go dtáinig méadú ar a gcaiteachais ráta comhréidh inghlactha agus ba chóir go mbeadh sé sin léirithe ina mbileoga pá ó mhí na Nollag. Ní mór do mhúinteoirí a rinne an clárú a athnuachan i ndiaidh an 1 Deireadh Fómhair 2009 teagmháil a dhéanamh lena n-oifig cánach áitiúil chun éileamh a dhéanamh ar an laghdú cánach.

Ba chóir aon cheisteanna faoin gcreidmheas cánach a chur chuig an oifig cánach áitiúil (www.revenue.ie). Tá sé curtha in iúl ag na Coimisinéirí Ioncaim do na hoifigí áitiúla cánach go bhfuil múinteoirí i dteideal an chreidmheasa seo.