Aistrigh:
Gaeilge
English

Cláraigh chun Múineadh

Conas Clárú

Seiceáil cad is gá duit a dhéanamh chun clárú.

Ag athnuachan do chlárú

Ní mór do gach múinteoir cláraithe a gclárúchán a athnuachan gach bliain.

Grinnfhiosrúchán

Go dlíthiúil, ceanglaítear ar gach múinteoir a bheith grinnfhiosraithe ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin. Is é ról na Comhairle Múinteoireachta grinnfhiosrúchán a riaradh do mhúinteoirí in Éirinn.

Foghlaim Ghairmiúil

Tá go leor feidhmeanna ag an gComhairle Mhúinteoireachta a bhaineann le hoideachas múinteoirí.

Taighde

Cuspóir tábhachtach don Chomhairle Mhúinteoireachta is ea cultúr foghlama comhroinnte a chur chun cinn ina ndéantar taighde agus cleachtas ceannródaíoch a spreagadh agus a chur i bhfeidhm laistigh den seomra ranga, mar atá leagtha amach ina Straitéis Taighde.

Oideachas Tosaigh Múinteoirí (Céim)

Le bheith i do mhúinteoir bunscoile, iar-bhunscoile agus breisoideachais in Éirinn, ní mór duit clár oideachais tosaigh múinteoirí (OTM) a chríochnú.

Folláine

Ag an gComhairle Mhúinteoireachta, tugaimid aird ar fholláine ár múinteoirí agus ár ndaltaí.

Cosán

Is creat é Cosán a forbraíodh chun tacú le forbairt ghairmiúil leanúnach múinteoirí.