Aistrigh:
Gaeilge
English

Riachtanais chláraithe

Tá dhá phríomhriachtanas ann maidir le clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta

 1. Cáilíochtaí
 2. Fianaise ar charachtar – grinnfhiosrúchán san áireamh (riachtanach)

Cáilithe i bPoblacht na hÉireann

 • Má cháiligh tú i bPoblacht na hÉireann agus más céimí nua thú sa bhliain acadúil reatha, ba cheart duit iarratas a dhéanamh faoi phróiseas an Mhúinteora Nuacháilithe. Bíonn an próiseas seo ar oscailt i rith mhíonna an tsamhraidh agus dúnann sé ag deireadh mhí Mheán Fómhair gach bliain. Is féidir sonraí an phróisis seo a fháil ar ár leathanach clárú mear do Mhúinteoir Nua Cháilithe bunscoile agus iar-bhunscoile.
 • Má cháiligh tú i bPoblacht na hÉireann agus mura céimí nua thú sa bhliain acadúil reatha / nó más Múinteoir Nua Cháilithe thú agus má tá tú ag clárú lasmuigh d’amlíne MNC clárú mear, ba cheart duit iarratas a dhéanamh mar seo a leanas.

Conas iarratas a dhéanamh

Déan iarratas ar chlárú ar líne ag baint úsáid as Mo Chlárú. Is féidir leat d’iarratas a shábháil agus filleadh air níos déanaí. Tá trí mhí agat ón dáta tosaigh chun d’iarratas a chríochnú agus a chur isteach.

Mura bhfuil d’iarratas críochnaithe tar éis trí mhí, scriosfar é.

Sula dtosaíonn tú iarratas ar líne, déan cinnte go bhfuil an t-eolas seo a leanas in aice láimhe agat le do thoil:

 • Grianghraif nó scanadh do thuairisce acadúla. Seans go mbeidh do thuairisceoirí modúil ag teastáil uait freisin mura bhfuil na tuairiscí mionsonraithe go leor
 • Grianghraif nó scanadh ar chruthúnas aitheantais agus cruthúnas ar sheoladh baile atá sásúil
 • Sonraí teagmhála na fostaíochta
 • Stair fostaíochta
 • Foirm mheasúnaithe Dhaoine Cuí Ceart comhlánaithe

Tuilleadh eolais

Léigh ár nótaí Treorach maidir le clárú (PDF) sula dtosaíonn tú d’iarratas le do thoil.

Na cáilíochtaí a theastaíonn uait chun clárú mar mhúinteoir iar-bhunscoile

Chun a bheith i do mhúinteoir iar-bhunscoile i bPoblacht na hÉireann, ní mór duit na riachtanais seo a leanas a chomhlíonadh:

Bealach iontrála 1

 • Céim Onóracha Baitsiléara (Leibhéal 8 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochta) nó a comhionann a bheith agat a shásaíonn na riachtanais d’ábhar curaclaim amháin ar a laghad ag am an iarratais, agus
 • Cáilíocht san oideachas tosaigh múinteoirí a bheith agat atá ceadaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta agus atá dírithe ar an gcéad bhliain go dtí an séú bliain.

Bealach iontrála 2

 • Cáilíocht céime chomhreathach in oideachas tosaigh múinteoirí iar-bhunscoile atá ceadaithe ag an gComhairle Mhúinteoireachta a bheith agat ina gcumasctar staidéar ar ábhar curaclaim amháin nó níos mó a shásaíonn na riachtanais d’ábhar curaclaim amháin ar a laghad le staidéar oideachais múinteoirí dírithe ar dhaltaí na chéad bhliana go daltaí an séú bliain.

Tá na riachtanais cháilíochta seo ag teacht le:

Riachtanais d'ábhair churaclaim iar-bhunscoile

Is féidir leat a fheiceáil cad iad na riachtanais do gach ábhar iar-bhunscoile: Riachtanais Ábhar Curaclaim (Iar-bhunscoil). Tá feidhm leis seo ón 1 Eanáir 2023.

Má tá iarratas á dhéanamh agat ar ábhair teanga curaclaim nó Gaeilge a mhúineadh, ní mór duit riachtanas an Eispéiris Tumoideachais (ETO) a shásamh.

Ábhar breise a chur leis

Déanann gach scoil cinneadh ar fhostaíocht laistigh de scoileanna chun ábhair a mhúineadh. Ní riachtanas clárúcháin é a bheith aitheanta le haghaidh ábhair bhreise.

Más mian leat, áfach, go gclárófaí ábhar breise curaclaim ar an gclár, ní mór duit a thaispeáint go gcomhlíonann tú na critéir don ábhar.

Chun eolas a fháil ar ábhar breise a chur le do chlárúchán, cliceáil ar an nasc seo a leanas – ag cur ábhar breise leis.