Aistrigh:
Gaeilge
English

Riachtanais chláraithe

Tá dhá phríomhriachtanas ann maidir le clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta

 1. Cáilíochtaí
 2. Fianaise ar charachtar – grinnfhiosrúchán san áireamh (riachtanach)

Cáilithe in Éirinn

 • Má cháiligh tú in Éirinn agus más céimí nua thú sa bhliain acadúil reatha, ba cheart duit iarratas a dhéanamh faoi phróiseas an Mhúinteora Nuacháilithe. Is féidir sonraí an phróisis seo a fháil ar ár leathanach MNC um Chlárú Tapa don Bhunscoil agus don Iar-bhunscoil.
 • Má cháiligh tú in Éirinn agus mura céimí nua thú sa bhliain acadúil reatha, ba cheart duit iarratas a dhéanamh mar seo a leanas.

Conas iarratas a dhéanamh 

Déan iarratas ar chlárú ar líne ag baint úsáid as Mo Chlárú. Is féidir leat d’iarratas a shábháil agus filleadh air níos déanaí. Tá trí mhí agat ón dáta tosaigh chun d’iarratas a chríochnú agus a chur isteach.

Mura bhfuil d’iarratas críochnaithe tar éis trí mhí, scriosfar é.

Ceanglaítear ar gach duine a oibríonn le leanaí agus le daoine soghonta go dlíthiúil iad a grinnfhiosrú ag an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin. Más múinteoir thú, riarann an Chomhairle Mhúinteoireachta grinnfhiosrúchán duit agus déanann sí measúnú ar an nochtadh grinnfhiosrúcháin (toradh) chun a fháil amach an féidir múinteoir a chlárú.

Le do thoil, léigh ár leathanach ar grinnfhiosrúcháin.

Sula dtosaíonn tú iarratas ar líne, déan cinnte go bhfuil an t-eolas seo a leanas in aice láimhe agat le do thoil:

 • Grianghraif nó scanadh do thuairisce acadúla. Seans go mbeidh do thuairisceoirí modúil ag teastáil uait freisin mura bhfuil na tuairiscí mionsonraithe go leor.
 • Grianghraif nó scanadh ar chruthúnas aitheantais agus cruthúnas ar sheoladh baile atá sásúil.
 • Sonraí teagmhála na fostaíochta.
 • Stair fostaíochta.
 • Foirm mheasúnaithe Dhaoine Cuí Ceart comhlánaithe.

Tuilleadh eolais

Léigh ár nótaí Treorach maidir le clárú (PDF) sula dtosaíonn tú d’iarratas le do thoil.

Na cáilíochtaí a theastaíonn uait chun clárú mar mhúinteoir bunscoile

Chun a bheith i do mhúinteoir bunscoile (Naíonáin Bheaga go Rang a Sé) in Éirinn, ní mór duit na riachtanais seo a leanas a chomhlíonadh.

 • Céim Baitsiléara san Oideachas aitheanta (B.Ed.) bainte amach agat

 • An méid seo a leanas a bheith agat:
  • Céim aitheanta/Ard-Dioplóma san Oideachas (bunscoil) agus
  • Bunchéim ag Leibhéal 8 nó cáilíocht ag Leibhéal 9 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí.

Faigh liosta de sholáthraithe na gclár faofa de chláir oideachais tosaigh múinteoirí.

Pé slí a ghlacann tú, ní mór duit na torthaí scrúdaithe atá leagtha amach a bheith bainte amach agat i scrúdú na hArdteistiméireachta nó i scrúduithe GCSE/GCE A-Leibhéal i dTuaisceart na hÉireann.

Tá tuilleadh eolais ar conas cáiliú mar mhúinteoir bunscoile in Éirinn ar shuíomh gréasáin na Roinne Oideachais.

Tá an próiseas cáilíochta seo ag teacht le: