Aistrigh:
Gaeilge
English

Más mhúinteoir bunscoile  láncháilithe thú a cháiligh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann, tá tú i dteideal iarratas ar chlárú mhúinteoir bunscoile a dhéanamh leis an gComhairle Mhúinteoireachta.

Meastar gur múinteoir láncháilithe thú má:

 • Tá Cáilíocht aitheanta oideachais múinteora déanta agat agus clár ionduchtúchán aitheanta curtha i gcrích agat, agus
 • Is féidir leat litir oifigiúil a chur ar fáil ón gcomhlacht ábhartha clárúcháin múinteoirí bunscoile nó ón Údarás Inniúil nó ón Aireacht Oideachais a dhearbhaíonn go n-aithnítear tú mar mhúinteoir láncháilithe sa tír sin. Is féidir liosta na n-údarás inniúil a fháil ach cliceáil anseo.

Déanaimid measúnú ar do cháilíocht chun a chinntiú go bhfuil sé ar chaighdeán inchomparáide le cáilíochtaí atá gnóthaithe ag céimithe clár creidiúnaithe i bPoblacht na hÉireann.

Más rud é go mbíonn difríochtaí suntasacha i gceist (easnaimh cháilíochta), cuirfear coinníollacha i bhfeidhm ar do chlárú.

De réir Threoir 2005/6/CE ón AE, próiseáiltear gach iarratas ó mhúinteoirí a cháiligh lasmuigh de Phoblacht na hÉireann ar bhonn indibhidiúil agus ar an mbealach céanna, is cuma cé acu an bhfuil siad cáilithe laistigh nó lasmuigh den AE.

Baineann trí chéim leis an bpróiseas measúnaithe:

 • Iarratas
 • Measúnú
 • Clárú

1. Iarratas

 • Ní mór duit iarratas a dhéanamh ar líne (féach thíos).
 • Sábháil na doiciméid riachtanacha a theastaíonn uait mar chomhaid leictreonacha ag baint úsáid as ainmneacha comhaid ábhartha, m.sh., tuairisc céime.
 • Cuir isteach an fhoirm iarratais ar líne, na cáipéisí á n-uaslódáil agus na táillí measúnaithe agus clárúcháin á n-íoc agat.
 • Is féidir leat d’iarratas a shábháil agus filleadh air níos déanaí. Tá trí mhí agat ón dáta tosaigh chun d’iarratas a chríochnú agus a chur isteach.
 • Mura bhfuil d’iarratas críochnaithe tar éis trí mhí, scriosfar é.
 • Gheobhaidh tú ríomhphost ina n-admhaítear go bhfuil d’iarratas curtha isteach.
 • Má tá aon cháipéisí ar iarraidh, déanfaimid teagmháil leat trí ríomhphost.
 • Déantar iarratais a phróiseáil laistigh de thréimhse 12 sheachtain i ndiaidh an dáta a fuarthas na cáipéisí riachtanacha uile.
 • Treoirlínte d’iarratais chun clárú mar mhúinteoir bunscoile (PDF).
 • Déan iarratas ar líne ag baint úsáid as Mo Chlárú agus roghnaigh an rogha PRQA-01.

2. Measúnú

Is iad Painéal na gCáilíochtaí, ar comhaltaí den Chomhairle Mhúinteoireachta iad, a dhéanann an t-iarratas a bhreithniú, moladh an Chomhairleora san áireamh.

Ag clárú le coinníollacha

Más rud é go n-aithnítear difríochtaí suntasacha idir do cháilíochtaí agus na riachtanais cháiliúcháin i bPoblacht na hÉireann, cuirfimid coinníollacha (easnaimh cháilíochta) i bhfeidhm ar do chlárúchán.

Má chinneann Painéal na gCáilíochtaí tú a chlárú faoi réir coinníoll amháin nó níos mó, nó diúltú do do chlárú, cuirfimid an cinneadh sin in iúl duit ar ríomhphost. Is féidir leat athbhreithniú a lorg ar chinneadh an Ghrúpa Athbhreithnithe Clárúcháin, laistigh de 21 lá ó chinneadh an Phainéil.

Is féidir leat na coinníollacha sin a chomhlíonadh ar do chlárú trí:

 • Triail mhianaigh a dhéanamh (modúl/cúrsa staidéir), nó
 • Múinteoireacht a dhéanamh i réimse an easnaimh (tréimhse oiriúnaithe)

3 bliana an gnáth-thréimhse chun é seo a dhéanamh ach is féidir cur léi i gcúinsí áirithe.

Cuirfear an coinníoll faoi Riachtanas na Gaeilge ar gach iarratasóir a dhéanann iarratas ar chlárú mar mhúinteoir bunscoile ar a gclárúchán.

3. Clárú

Tabharfar an clárú chun críche ar an gcoinníoll gur comhlíonadh na riachtanais eile ar fad i ndáil leis an méid seo a leanas: