Aistrigh:
Gaeilge
English

Cad é an próiseas saincheaptha do mhúinteoirí na hÚcráine?

Murab ionann agus an próiseas caighdeánach, déanfaimid measúnú ar do cháilíochtaí tar éis do chlárúcháin tosaigh. Beidh tú cláraithe le coinníoll an Mheasúnaithe Cáilíochta.

Rinneadh próisis an ghrinnfhiosrúcháin agus imréiteach póilíní a choigeartú freisin lena chinntiú go gcoimeádtar na caighdeáin agus, ag an am céanna, go gcuirtear san áireamh an cás ar leith a bhaineann leis an Úcráin.

An bhfuil mé i dteideal iarratas a dhéanamh?

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chlárú mar mhúinteoir bunscoile, iar-bhunscoile nó oideachais speisialta má chomhlíonann tú an dá riachtanas seo a leanas:

 • Tugadh Cosaint Shealadach duit faoin Treoir um Chosaint Shealadach ón AE agus is féidir leat fianaise a sholáthar ar Stádas Cosanta Sealadaí ón Roinn Dlí agus Cirt i bPoblacht na hÉireann.

agus

 • Tá tú cáilithe mar mhúinteoir san Úcráin agus is féidir leat na nithe seo a leanas a sholáthar:
  • fianaise ar cháilíocht mar mhúinteoir ón Ollscoil Úcránach inar cháiligh tú, nó
  • fianaise a chur ar fáil ar chlárú nó
  • ceadúnas chun teagaisc san Úcráin.

Diúltófar rochtain ar an bpróiseas seo d’iarratais nach gcomhlíonann na riachtanais cháilitheachta seo.

Meastar gur múinteoir cáilithe thú má:

 • Tá cáilíocht oideachais múinteoireachta déanta agat agus
 • Tá tú in ann fianaise cáilíochta a chur ar fáil mar mhúinteoir ó Aireacht Oideachais agus Eolaíochta na hÚcráine agus/nó ón ollscoil Úcránach inar cháiligh tú.

Mura gcomhlíonann tú na critéir incháilitheachta

B’fhéidir gur mhaith leat smaoineamh ar iarratas a dhéanamh ar chlárú faoi Bhreisoideachas má tá cáilíocht tríú leibhéal agat ag leibhéal 8 ar an CNC ar a laghad, ach:

 • Níl cáilíocht oideachais múinteoireachta agat, nó
 • Ní chomhlíonann tú na riachtanais maidir le hábhar curaclaim.

Bealaí clárúcháin

Ní mór duit an bealach clárúcháin a bhaineann leat a roghnú.

Bealach 1 – Bunscoil

Tá cáilíocht oideachais múinteoireachta agat a dhíríonn ar dhaltaí 4-12 bhliain d’aois

Bealach 2 – Iar-bhunscoil

Tá cáilíocht oideachais múinteoireachta agat a dhíríonn ar dhaltaí 12-18 mbliana d’aois agus comhlíonann tú Riachtanais d’Ábhar Curaclaim na Comhairle Múinteoireachta le haghaidh ábhar curaclaim amháin ar a laghad.

Bealach 4 – Eile

Tá cáilíocht oideachais múinteoireachta agat a dhíríonn ar réimse riachtanas speisialta oideachais.

Má dheonaítear do chlárú le coinníollacha

D’fhéadfá clárú le coinníollacha a fháil mura bhfuil ceanglais chlárúcháin uile na Comhairle comhlíonta ag d’iarratas.

Déanfaimid teagmháil leat trí ríomhphost más amhlaidh atá agus míneoimid:

 • Na coinníollacha
 • Cad is gá duit a dhéanamh chun iad a chomhlíonadh
 • An tréimhse atá agat chun iad a chomhlíonadh.

Déanfaimid taifeadadh ar na coinníollacha ar Chlár na Múinteoirí agus ar do litir.

Féadfaidh an méid seo a leanas a bheith san áireamh sna coinníollacha is infheidhme:

Measúnú cáilíochtaí

B’fhéidir go gcaithfear do cháilíocht a mheasúnú

Riachtanas an Bhéarla

Taispeánann sé go bhfuil do leibhéal Béarla ard go leor

Imréiteach póilíní

Taispeánann sé go bhfuil imréiteach agat ó na póilíní le múineadh

Riachtanas na Gaeilge (múinteoirí bunscoile)

Seónna inar féidir leat an Ghaeilge agus réimse ábhar curaclaim a mhúineadh trí mheán na Gaeilge

Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann (múinteoirí iarbhunscoile)

Taispeánann sé go bhfuil tuiscint agat ar chóras oideachais na hÉireann

Droichead (próiseas ionduchtúcháin)

Taispeánann sé go bhfuil ionduchtú múinteoireachta críochnaithe agat

Conas iarratas a dhéanamh

Chun d’iarratas a thosú, seol ríomhphost chuig ukrainianteachers@teachingcouncil.ie chun na foirmeacha agus na nótaí treorach a iarraidh.