Aistrigh:
Gaeilge
English

Foirmeacha áirithinte do scrúduithe 2024.

Tar éis dúinn d’áirithint a fháil, cuirfimid ríomhphost chugat laistigh de 10 lá oibre chun d’áit a dhearbhú.

Beidh an scrúdú ar fáil ar feadh 24 uair ar dháta an scrúdaithe.

Mairfidh an scrúdú 2.5 uair a chloig agus caithfear é a dhéanamh in aon iarraidh amháin laistigh den tréimhse 24 uair an chloig.

Conas ullmhú dó

Is féidir leat ár Nóta Míniúcháin a léamh agus staidéar a dhéanamh ar Pháipéir Shamplacha.

Conas d’áit a chur ar ceal

Mura bhféidir leat freastal ar an scrúdú ar líne, seol ríomhphost chuig historyandstructure@teachingcouncil.ie le d’ainm iomlán agus d’Uimhir Chláraithe don Chomhairle Mhúinteoireachta.

Nótaí mínithe don scrúdú ar líne chun aghaidh a thabhairt ar choinníoll clárúcháin Stair & Struchtúr an Chórais Oideachais in Éirinn.

1. Scrúdú ar líne a chríochnú

Eagraíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta Triail Inniúlachta ar líne trí huaire sa bhliain. Mairfidh an triail dhá uair go leith agus ní mór d’iarratasóirí DHÁ cheist scrúdaithe a fhreagairt.

 • Baineann Cuid A den pháipéar go príomha le rialachas agus pátrúnacht scoile.
 • Baineann Roinn B den pháipéar le curaclam agus measúnú.

 

2. Struchtúr an Pháipéir Tástála ar líne

Tá dhá chuid ar an bpáipéar: Roinn A agus Roinn B:

Tá dhá cheist i ngach roinn agus ní iarrtar ar iarratasóirí ach ceist amháin as Roinn A agus ceist amháin as Roinn B a fhreagairt.

Ba chóir go léireodh iarrthóirí eolas agus tuiscint ar na forbairtí a mhúnlaigh oideachas iar-bhunscoile na hÉireann ó bunaíodh Stát na hÉireann i 1922 maidir le:

 • rialachas scoile, pátrúnacht, athchóirithe struchtúracha, breithmheas córais,
 • ceapadh agus cur i bhfeidhm beartais; agus curaclam agus measúnú.

Go hachomair, is iad seo samplaí de phríomhfhorbairtí a sheasann amach mar mhúnlaí ar oideachas iar-bhunscoile reatha i bPoblacht na hÉireann:

 • 1920idí (mar shampla bunú Stát na hÉireann agus bunú na Roinne Oideachais)
 • 1930í-1960idí (an t-oideachas fós gan athrú)
 • 1960idí (mar shampla tabhairt isteach an iar-bhunoideachais saor in aisce i bPoblacht na hÉireann)
 • 1990idí (mar shampla Ár dTodhchaí Oideachais a Chartú, An tAcht Oideachais 1998)
 • le déanaí ó na 2000í (mar shampla bunú an CNCM, Comhairle Mhúinteoireachta, tabhairt isteach na Sraithe Sóisearaí, dioscúrsa ar phátrúnacht scoile)

Grádú

Tá an grádú don triail infheidhmeachta Sásúil nó Míshásúil (m.sh. pas nó teip) agus tá ráta pas ard. Maidir leis an méid sonraí atá ag teastáil don triail inniúlachta, féach thíos le do thoil na critéir ratha ina mbíonn freagra sásúil nuair:

 • Tá an fhaisnéis fhíorasach cruinn
 • Tá an bhrí réasúnta soiléir
 • Cuirtear roinnt comhthéacs cúlra ar fáil chun an freagra a chumadh
 • Léiríonn an t-iarrthóir tuiscint ar na saincheisteanna a phléitear laistigh dá gcomhthéacs
 • Déantar roinnt nasc idir an staid stairiúil agus an staid reatha.

Líon Focal

An líon focal a mholtar do gach freagra ná 1500 – 2000 focal.

3. Naisc Úsáideacha

Coolahan, J. Towards the Era of Lifelong Learning: A History of Irish Education, 1800-2016 (Dublin: Institute of Public Administration)

Ba cheart d’iarratasóirí tagairt a dhéanamh freisin do na naisc chabhracha thíos:

Léitheoireacht Bhreise: