Aistrigh:
Gaeilge
English

Droichead: An próiseas ionduchtaithe do mhúinteoirí

Is é Droichead an próiseas ionduchtaithe le haghaidh:

 • Múinteoirí nuacháilithe (MNCanna)
 • Múinteoirí nach bhfuil an tréimhse riachtanach cleachtais gairmiúil críochnaithe acu roimhe seo

Bíonn sé ar siúl laistigh de gach bliain acadúil agus caithfidh tú é a chomhlánú laistigh den tréimhse sin.

Cuid lárnach den phróiseas is ea dul i dteagmháil le do chomhghleacaithe a bhfuil taithí acu agus machnamh a dhéanamh ar na comhráite gairmiúla a bhíonn ar siúl i do chuid foghlama agus cleachtais ghairmiúil.

Poist mhúinteoireachta a aithnítear do Dhroichead

Mar mhúinteoir bunscoile, de ghnáth críochnaíonn tú Droichead agus tú fostaithe mar mhúinteoir ranga príomhshrutha i mbunscoil aitheanta.

Mar riail ghinearálta, ní mór duit na nithe seo a leanas a chomhlíonadh:

 • Bheith i bhfostaíocht íoctha i gcáil bhuan, shealadach nó ionaid, agus
 • Gach ábhar de Churaclam na Bunscoile, an Ghaeilge san áireamh, a mhúineadh do rang príomhshrutha daltaí (grád singil nó ilghrád) ar feadh an lae scoile iomláin.

Le haghaidh postroinnt nó conarthaí páirtaimseartha, féach le do thoil ar Shocruithe Idirthréimhseacha i dtaca le Coinníollacha maidir le Cleachtas Gairmiúil Iarcháilíochta.

Seachas i gcúinsí eisceachtúla, ba chóir do do scoil tú a chur mar MNC i suíomh príomhshrutha.

Cúinsí speisialta

I gcúinsí áirithe, féadfaidh tú Droichead a chríochnú i gceann de na róil seo a leanas:

 • Múinteoir ranga speisialta i scoil phríomhshrutha
 • Múinteoir i scoil speisialta
 • Múinteoir acmhainne lánaimseartha do dhaltaí faoi mhíchumas íosmhinicíochta (mar atá sainmhínithe ag an Roinn Oideachais)
 • Múinteoir tacaíochta foghlama lánaimseartha
 • Comhcheangal de phoist Tacaíochta Foghlama agus Teagaisc Acmhainne.

Sna cásanna thuas, caithfidh an grúpa céanna daltaí a bheith i gceist le d’fhostaíocht.

Cá fhad a mhaireann Droichead?

Ní mór duit bloc íosmhéid de 60 lá scoile as a chéile a chríochnú i suíomh incháilithe ón dáta a rinne tú iarratas ar Droichead i mbunscoil.

Is íostréimhse cleachtais é seo.

Mholamar duit aon am breise a úsáid chun fanacht ar Droichead go dtí deireadh do chonartha nó na bliana acadúla chun leas iomlán a bhaint as an tacaíocht, an treoir agus an chomhairle a chuirtear ar fáil.

Sula ndéanann tú iarratas

Sula ndéanann tú iarratas ar Droichead caithfidh tú:

 • a dhearbhú go bhfuil tú i dtimpeallacht incháilithe agus go gcomhlíonann tú an íostréimhse le haghaidh an phróisis.
 • a dhearbhú go bhfuil do scoil sásta an bealach a réiteach duit tríd an bpróiseas trí Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG) a shannadh duit a oibreoidh i gcomhar leat d’fhonn tacú leat agus meantóireacht a dhéanamh ort le linn do phróisis ionduchtúcháin.
 • Alt 2 den doiciméad Nósanna Imeachta agus Critéir Iarcháilíochta a léamh agus a thuiscint ionas go mbeidh tú go hiomlán ar an eolas faoin bpróiseas Droichead agus faoin méid is gá duit a dhéanamh chun é a chur i gcrích.

Conas iarratas a dhéanamh ar Droichead agus conas é a chomhlánú

Tá trí phríomhchuid i gceist le Droichead:

 1. Déan iarratas ar líne
 2. Glac páirt in Droichead
 3. Comhlánaigh foirm D Droichead ar líne

1) Déan iarratas trí do chuntas Mo Chlárú 

Roghnaigh “Mo Chlárú” ansin “Mo Choinníollacha” agus an rogha “Féach ar Shonraí” ar do choinníoll Droichead.

Tar éis duit iarratas a dhéanamh

Tar éis duit cur isteach ar Droichead, gheobhaidh tú ríomhphost ina n-admhaítear go bhfuaireamar d’iarratas. Nuair a ghlacfar leat ar Droichead gheobhaidh tú ríomhphost deimhnithe.

Beidh naisc chuig eolas agus cáipéisíocht thábhachtach faoi iamh sa ríomhphost deimhnithe. Tugann sé faomhadh agus cuireann sé do dháta tosaithe in iúl duit.

Tá cóip den ríomhphost deimhnithe ag teastáil:

 • Ó do FTG chun tús a chur le Droichead
 • Chun freastal ar na Cruinnithe Braisle

2) Glac páirt sa phróiseas Droichead:

Snáithe A: Ionduchtú Scoilbhunaithe

 • Tacaithe ag Foireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG)

AGUS 

Snáithe B: Gníomhaíochtaí Foghlama Gairmiúla Breise

 • Freastal ar Chruinniú Braisle MNC amháin in aghaidh an téarma 
 • 1 Ghníomhaíocht Foghlama Gairmiúla amháin eile ar a laghad a roghnaítear i gcomhairle leis an FTG

Foireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG)

Maidir le d’Fhoireann Tacaíochta Gairmiúla (FTG), ní mór go mbeadh ar a laghad de bheirt mhúinteoirí a chríochnaigh ar a laghad dhá lá oiliúna FTG sular féidir leo tús a chur leis an bpróiseas a bhfuil tú.

Ní féidir leat Droichead a thabhairt chun críche ach amháin nuair a bheidh na laethanta riachtanacha uile dá n-oiliúint FTG curtha i gcrích ag gach ball de do FTG.

3) Comhlánaigh Foirm D Droichead trí Mo Chlárú

Roghnaigh “Mo Chlárú” ansin “Mo Choinníollacha” agus an rogha “Féach ar Shonraí” ar do choinníoll Droichead.

Cliceáil ar an rogha chun d’Fhoirm D Droichead a chomhlánú.

Agus d’iarratas ar Fhoirm D á chomhlánú agat, feicfidh tú go bhfuil roinnt codanna den fhoirm líonta le faisnéis a chuir tú ar fáil nuair a chuir tú d’iarratas Droichead isteach.