Aistrigh:
Gaeilge
English

Conas iarratas a dhéanamh ar athbhreithniú ar chinneadh

Féadfaidh tú achomharc a dhéanamh chuig Grúpa Athbhreithnithe an Choiste Clárúcháin má tharlaíonn na nithe seo a leanas:

  • Diúltaíodh do chlárú
  • Tá coinníollacha clárúcháin curtha i bhfeidhm

Seol ríomhphost chuig info@teachingcouncil.ie le do thoil agus cuir d’uimhir thagartha iarratais nó d’uimhir chláraithe san áireamh. Seolfaimid foirm iarratais chugat le ríomhphost ansin.

Nuair a bhíonn achomharc á dhéanamh agat, is féidir leat fianaise bhreise ar cháilíochtaí a chur isteach agus aighneacht scríofa a sholáthar.

Tá sé de cheart agat freisin achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt faoi alt 31(8) den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, in aghaidh an chinnidh.

Ní mór duit aon achomharc nó iarratas ar athbhreithniú a dhéanamh laistigh de 21 lá ón gcinneadh a fháil.

Soláthraíonn an leathanach seo níos mó sonraí ar conas a phróiseálaimid d’iarratas ar athbhreithniú ar an gcinneadh.

Próiseas um athbhreithniú

Don athbhreithniú, ní bheidh na daoine sin a scrúdaigh nó a phléigh an t-iarratas níos luaithe i nGrúpa Athbhreithnithe an Choiste Clárúcháin.

Cuirfidh an Chomhairle ráiteas ar fáil duit a thaispeánfaidh na forais ar ar diúltaíodh don iarratas ó na comhlachtaí seo a leanas:

  • Painéal na nIarratas (bunscoil nó iar-bhunscoil)

  • An Painéal um Fhianaise ar Charachtar

agus / nó

  • An tOifigeach Clárúcháin

Má dhéanann Painéal na nIarratas nó an Painéal um Fhianaise ar Charachtar breithniú ar iarratas, cuirfear an t-iarratas iomlán mar aon le moltaí na measúnóirí (más ann dóibh) ar fáil do Ghrúpa Athbhreithnithe an Choiste Clárúcháin.

Ag déanamh cinnidh

Breithneoidh Grúpa Athbhreithnithe an Choiste Clárúcháin tuarascáil an phainéil ábhartha agus na doiciméid go léir a bhaineann leis an iarratas.

Féadfaidh Grúpa Athbhreithnithe an Choiste Clárúcháin cinneadh a dhéanamh:

  • An bun-chinneadh a dheimhniú
  • An bun-chinneadh a athrú
  • Clárú an iarratasóra a cheadú (lena n-áirítear coinníollacha clárúcháin a fhorchur)

Déanfaidh Grúpa Athbhreithnithe an Choiste Clárúcháin cinneadh laistigh de 30 lá ón athbhreithniú nó ón éisteacht ó bhéal. Cuirfear toradh an athbhreithnithe in iúl duit laistigh de 21 lá ón gcinneadh a bheith déanta.

Éisteacht ó bhéal mar fhianaise ar chásanna carachtair amháin

Más ar bhonn fianaise ar charachtar atá an diúltú, féadfaidh tú éisteacht ó bhéal a iarraidh.

Ní mór duit éisteacht ó bhéal a iarraidh ag an am céanna leis an iarratas ar an athbhreithniú.

Rachaidh Grúpa Athbhreithnithe an Choiste Clárúcháin i dteagmháil leat maidir le dáta agus am don éisteacht ó bhéal le fógra 21 lá ar a laghad. Bíonn gach éisteacht ó bhéal ar siúl in oifigí na Comhairle.

Ag an éisteacht ó bhéal, féadfaidh tú féin nó d’ionadaí cur i láthair 15 nóiméad a dhéanamh do Ghrúpa Athbhreithnithe an Choiste Clárúcháin.

Ní ceadmhach duit doiciméadú breise a chur i láthair ag an éisteacht.

D’fhéadfadh go mbeadh ort ceisteanna ó Ghrúpa Athbhreithnithe an Choiste Clárúcháin a fhreagairt.