Clárú le Coinníollacha

Is Clárú le Coinníollacha a thugtar nuair nach bhfuil na riachtanais chlárúcháin ar fad atá leagtha síos ag an gComhairle comhlíonta ag iarratasóir. Nuair is Clárú le Coinníollacha a thugtar, cuirfidh an Chomhairle in iúl don mhúinteoir na coinníollacha atáthar a leagan air/uirthi, a bhfuil le déanamh chun na coinníollacha a chomhlíonadh, agus an t-amscála don chomhlíonadh. Déanfar na coinníollacha a thaifeadadh ar an gClár agus ar litir Chlárú le Coinníollacha an mhúinteora.

Beidh ar mhúinteoir cláraithe, i gcásanna áirithe, coinníoll amháin a shásamh sula ndéanann sé/sí an dara coinníoll a shásamh. Sna cásanna sin, ní thosaíonn an tréimhse ama don dara coinníoll a shásamh go dtí gur sásaíodh an chéad choinníoll. Eiseofar deimhniú clárúcháin nuair a shásaítear na coinníollacha clárúcháin ar fad.

Ba cheart na coinníollacha a chomhlíonadh laistigh den amscála sonraithe. Más rud é nach sásaítear na coinníollacha ar fad laistigh den amscála sonraithe, agus nár deonaíodh síneadh ama, rachaidh clárú an mhúinteora in éag.

Cuirtear coinníollacha don Chleachtadh Gairmiúil Iarcháilíochta i bhfeidhm de ghnáth i gcás Múinteoirí Nuacháilithe Bunscoile agus Iar-bhunscoile. Ar na coinníollacha sin tá Droichead, an tsamhail nua Ionduchtúcháin mar aon leis na próisis thraidisiúnta Promhadh, Fostaíocht Iar-cháilíochta agus an Clár Ionduchtúcháin. Gheofar breis eolais maidir leis na coinníollacha sin in Cleachtas Gairmiúil Iarcháilíochta: Nósanna Imeachta agus Critéir 2018/2019 agus in Lámhleabhar Clárúcháin 2018/2019.

Cleachtadh Gairmiúil Iarcháilíochta: Treoir Tapa do na Coinníollacha

Nuair a chláraítear leis an gComhairle Mhúinteoireachta, is gnách coinníollacha faoin gcleachtadh gairmiúil iarcháilíochta a leagan ar Mhúinteoirí Nuacháilithe Bunscoile agus Iar-bhunscoile. Tugtar gach eolas faoi na coinníollacha sin in Aguisín 2 de Cleachtadh Gairmiúil Iarcháilíochta: Nósanna Imeachta agus Critéir 2018/2019, mar a bhfuil an "Treoir Tapa" do na coinníollacha.

Cliceáil anseo chun breathnú ar an doiciméad Amlínte don Chéim Fáis. (béarla)

Coinníollacha atá ag dul in éag/Athnuachaintí

Sa chás go ndéanfá athnuachan ar do chlárúchán le linn coinníollacha atá ag dul in éag a bheith ar marthain, rachaidh do chlárúchán i gClár na Múinteoirí i léig mura dtabharfaidh tú aghaidh ar an gcoinníoll seo ar leithligh i gcomhar leis an gComhairle.

Clárú iomlán a dheonú do mhúinteoirí ar a ndearnadh promhadh i dtimpeallacht theoranta

D'fhéadfadh múinteoirí a chláraítear faoi Rialachán a Dó (Bunscoil) a ndearnadh páirtphromhadh ina leith cheana i dtimpeallacht theoranta, a bheith incháilithe maidir le hiarratas a dhéanamh ar lánchlárúchán san earnáil sin faoi réir ag critéir faoi leith.

Droichead agus gluaiseacht idir scoileanna

Is próiseas comhtháite é Droichead chun dul i ngleic le coinníollacha um chleachtadh gairmiúil i ndiaidh cáilithe. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le Droichead cliceáil anseo.

Leagtar amach sa cháipéis Nósanna Imeachta agus Critéir um Chleachtadh Gairmiúil Iarcháiliúcháin coinníollacha na Comhairle maidir le múinteoirí nuachláraithe nach mór dóibh coinníoll nó coinníollacha clárúcháin iarcháilíochta a chomhlíonadh in Éirinn, ar a n-áireofaí Droichead, Promhadh, Fostaíocht i ndiaidh Cáilithe (PQE), Clár Ionduchtúcháin, ar féidir iad a aimsiú tríd an nasc seo a leanas a leanúint:

Nósanna Imeachta agus Critéir um Chleachtadh Gairmiúil Iarcháiliúcháin 2018/2019

Eolas maidir le Droichead

Is próiseas comhtháite é Droichead chun dul i ngleic le coinníollacha um chleachtadh gairmiúil i ndiaidh cáilithe. Chun tuilleadh eolais a fháil maidir le Droichead cliceáil anseo.

Foirm D - Bunscoil

Foirm D - Iar-bunscoil

Foilsíodh socrúcháin idirthréimhseacha chun treoir a tabhairt do mhúinteoirí a thosaigh ar na coinníollacha a bhaineann le cleachtas iarcháiliúcháin a chomhlíonadh roimh an 01 Meán Fómhair 2017 agus do mhúinteoirí atá ag athrú scoileanna. Tabhair ar aird gur féidir breis eolais a fháil maidir le Droichead sa mhír Ceisteanna Coitianta den láithreán gréasáin seo.

Ionduchtú

Is riachtanas é páirt a ghlacadh i gclár ceardlanna ionduchtúcháin do gach MNC a bhain cailíocht san oideachas múinteoirí amach in 2012 agus ina dhiaidh. Ina theanta sin, éilítear ar mhúinteoirí eile a dhéanann iarratas ar chlárú ón 02 Iúil 2012 ar aghaidh faoi Rialachán 1 (bunoideachas), Rialachán 2 (Iar-bhunoideachas) agus Rialachán 4 (Eile) an clár ceardlanna ionduchtúcháin a chur i gcrích, mura bhfuil an méid seo a leanas curtha i gcrích acu cheana:

  • an riachtanas a bhaineann le Fostaíocht Iar-cháilíochta (FIC) (Iar-bhunoideachas)
  • an riachtanas a bhaineann le Promhadh (bunoideachas)
  • clár ionduchtúcháin i ndlíse eile.

Fágann sé seo gur coinníoll clárúcháin é an t-ionduchtú mar an gceanna le promhadh (do bhunmhúinteoirí agus taithí iar-cháilíochta (FIC) (do mhúínteoirí iar-bhunscoile).

Promhadh

Cuireadh tosach feidhme leis na hailt seo san Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 a bhaineann le promhadh i mí Mheán Fómhair 2012. Fágann sé sin go bfhuil an Chomhairle freagrach, ar bhonn reachtúil, as nósanna imeachta agus critéir a bhunú i ndáil le promhadh múinteoirí nua-cháilithe.

Chun bheith cláraithe go hiomlán, ní mór do gach múinteoir Bunscoile próiseas promhaidh nó an próiseas Droichead a chur i gcrích tar éis dóibh gach coinníoll clárúcháin eile a chomhlíonadh. Tá an próiseas promhaidh leagtha amach go mion sa doiciméad thíos.

Is é a bheidh i gceist leis an bpróiseas promhaidh ná riachtanas íosta seirbhíse múinteoireachta (100 lá) agus cuairteanna teagmhasacha ó Chigire de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna, a ullmhóidh tuairisc maidir le hoiriúnacht an mhúinteora.

Ba chóir do mhúinteoir a chuir tús lena sheirbhís nó lena seirbhís ar an 1 Meán Fómhair 2010 nó ina dhiaidh, é a chur in iúl don Chomhairle Mhúinteoireachta nuair atá an tseirbhís riachtanach curtha i gcrích agus tuairisc shásúil faighte ó Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna. Nuair atá an coinníoll seo comhlíonta trí riachtanais seirbhíse agus inniúlachta an phróisis promhaidh a chur i gcrích, ba chóir do chláraithe Foirm C a chomhlánú agus a sheoladh ar ais chuig an gComhairle Mhúinteoireachta.

Baineann an coinníoll i dtaca le tréimhse promhaidh a chur i gcrích go sásúil le Bunmhúinteoirí agus múinteoirí atá cláraithe faoi Bealach 4 – Eile, atá fostaithe i mBunscoileanna agus Scoileanna Speisialta.

Tréimhse Ama

Ní chuirtear tús leis an bpromhadh go dtí go mbeidh na coinníollacha clárúcháin eile go léir comhlíonta. Ón dáta sin ar aghaidh, ceadaítear tréimhse de thrí bliana ar a mhéad leis an riachtanas seo a chomhlíonadh.

Tá tréimhse trí bliana ón dáta clárúcháin ag gach clárú nua le haon choinníoll a chomhlíonadh.

Tá go dtí an 21 Lúnasa 2015 ag bunmhúinteoirí a chuir tús lena seirbhís roimh an 1 Meán Fómhair 2010 leis an riachtanas promhaidh a chomhlíonadh.

Nóta Tábhachtach do dhaoine atá ag cur tús le hoideachas tosaigh múinteoirí lasmuigh d’Éirinn agus laistigh den LEE ón 1 Eanáir 2011

Nósanna imeachta leasaithe le haghaidh múinteoirí a chlárú faoi Threoir 2005/36/CE (Tíortha LEE) ón gComhairle in Éirinn.

Ón 1 Eanáir 2011 ar aghaidh, ní mór do dhaoine a chuireann tús le clár oideachais tosaigh múinteoirí lasmuigh d'Éirinn agus ar mian leo clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta faoi chearta soghluaisteachta (d'oibrithe) faoi Threoir 2005/36/CE (Tíortha LEE) ón gComhairle, clárú iomlán a bheith acu ón tír inar chuir siad an clár oideachais tosaigh múinteoirí i gcrích. D'fhéadfadh go mbeadh tréimhse ionduchtúcháin agus/ nó promhaidh sa tír sin san áireamh leis an gclárú iomlán. I ndáiríre, más riachtanas é ionduchtú/ promhadh chun clárú iomlán a bhaint amach sa Stát sin, ní bhfaighidh múinteoir cearta soghluaisteachta faoi théarmaí na Treorach go dtí go gcomhlíonfar an riachtanas. I gcoitinne, measfar an múinteoir sin a bheith díolmhaithe ón tréimhse promhaidh in Éirinn. Ó Mheán Fómhair 2010 ar aghaidh, is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht a phróiseálann iarratais ar dhíolúine ó phromhadh.

Fostaíocht Iar-cháilíocht (FIC)

Chun clárú go hiomlán mar mhúinteoir Iar-bhunscoile, ní mór do gach múinteoir iar-bhunscoile tréimhse Fostaíochta Iar-cháilíochta (FIC) nó an próiseas Droichead a chur i gcrích.

Is é atá i gceist le Fostaíocht Iar-cháilíochta fianaise ar 300 uair an chloig de thaithí mhúinteoireachta i scoil aitheanta a chur ar fáil, agus í a bheith fioraithe agus sínithe ag príomhoide na scoile. Áirítear air sin 200 uair an chloig ar a laghad d'ábhar curaclaim iar-bhunscoile a theagasc nó de threoirchomhairleoireacht i rang ainmnithe ar chlár ama na scoile. Is féidir suas le 100 uair an chloig den teagasc ceadaithe a chaitheamh ar thacaíocht foghlama, riachtanais speisialta, tacaíocht teanga nó ar ghníomhaíocht eile ar an gclár ama.

Nuair atá an coinníoll seo comhlíonta, ba chóir do chláraithe Foirm B a chomhlánú, í a fháil sínithe agus stampáilte ag Príomhoide na Scoile agus í a sheoladh ar ais chuig an gComhairle Mhúinteoireachta.

Tréimhse Ama

Ceadaítear tréimhse trí bliana ar a mhéad leis an riachtanas seo a chomhlíonadh.

FIC/Promhadh i nDlínsí Eile

Faoi láthair, ní mór do gach múinteoir a chláraigh lasmuigh d'Éirinn agus ar mian leo clárú iomlán a bhaint amach leis an gComhairle Mhúinteoireachta an próiseas promhaidh is comhionann le FIC a chur i gcrích. Déantar eisceacht sa chás ina bhfuil tréimhse ionduchtúcháin/promhadh curtha i gcrích ag iarratasóir ar chlárú sa Stát inar cháiligh sé nó sí. Ní mór do iarratasóir fianaise ar thréimhse shásúil ionduchtúcháin/promhadh thar lear a chur ar fáil don Chomhairle.

Sa chás go bhfuil tréimhse promhaidh curtha i gcrích ag múinteoirí i ndlínse eile, is féidir leis nó léi iarratas a dhéanamh leis an gComhairle Mhúinteoireacht chun go n-aithneofaí é mar chomhlíonadh an riachtanais promhaidh. D'fhéadfaí seirbhís mhúinteoireachta in iar-bhunscoileanna lasmuigh d'Éirinn a ndéantar cigireacht Stáit orthu a chur i gcuntas freisin le haghaidh comhlíonadh an riachtanais seirbhíse.

Nóta Tábhachtach do dhaoine atá ag cur tús le hoideachas tosaigh múinteoirí lasmuigh d'Éirinn agus laistigh den LEE ón 1 Eanáir 2011

Nósanna imeachta leasaithe le haghaidh múinteoiri a chlárú faoi Threoir 2005/36/CE (Tíortha LEE) ón gComhairle in Éirinn

Ón 1 Eanáir 2011 ar aghaidh, ní mór do dhaoine a chuireann tús le clár oideachais tosaigh múinteoirí lasmuigh d'Éirinn agus ar mian leo clárú leis an gComhairle Múinteoireachta faoi chearta soghluaisteachta (d'oibrithe) faoi Threoir 2005/36/CE (Tíortha LEE) ón gComhairle clárú iomlán a bheith acu ón tír inar chuir siad an clár oideachais tosaigh múinteoirí i gcrích. D'fhéadfadh go mbeadh tréimhse ionduchtúcháin agus/nó promhaidh sa tír sin san áireamh leis an gclárú iomlán. I ndáiríre, más riachtanas é ionduchtú/promhadh chun clárú iomlán a bhaint amach sa Stát sin, ní bhfaighidh múinteoir cearta soghluaisteachta faoi théarmaí na Treorach go dtí go gcomhlíonfar an riachtanas. I gcoitinne, measfar an múinteoir sin a bheith díolmhaithe ón tréimhse promhaidh in Éirinn. Ó Mheán Fómhair 2010 ar aghaidh is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht a phróiseálann iarratais ar dhíolúine ó phromhadh.

Riachtanas na Gaeilge (RG)

I gcás go bhfuil clár oideachais múinteoirí curtha i gcrích lasmuigh d'Éirinn ag iarratasóir ar chlárú mar bhunmhúinteoir, bíonn Riachtanas na Gaeilge (RG) le comhlíonadh aige nó aici sula bhféadfaidh sé nó sí clárú, de ghnáth. Is féidir leis an iarratasóir Tástáil Inniúlachta (SCG - An Scrúdú le hAghaidh Cáilíocht sa Ghaeilge) nó Tréimhse Oiriúnaithe (OCG - Oiriúnú le hAghaidh Cáilíocht sa Ghaeilge) a chur i gcrích, rud a dhearbhaíonn inniúlacht an iarratasóra chun an Ghaeilge a theagasc chomh maith le raon ábhar curaclaim bunscoile trí mheán na Gaeilge. Bronntar clárú le coinníollacha orthu siúd atá i mbun chomhlíonadh an riachtanais seo.

Bíonn an SCG (Tástáil Inniúlachta) agus an OCG (Tréimhse Oiriúnaithe) á riar ag Institiúid Oideachais Marino, Baile Átha Cliath 9.

Le haghaidh tuilleadh eolais uile féach www.ilrweb.ie.

Tréimhse Ama

Ceadaítear tréimhse trí bliana ar a mhéad leis an riachtanas seo a chomhlíonadh.

I gcásanna áirithe, éileofar ar mhúinteoir cláraithe coinníoll amháin a chomhlíonadh sula ndéanfar an dara ceann a chomhlíonadh. Mar shampla, bíonn sé seo i gceist le bunmhúinteoirí ar gá dóibh aghaidh a thabhairt ar riachtanas na Gaeilge sula gcuirfidh siad tús leis an bpróiseas promhaidh. Sna cásanna sin, ní chuirtear tús leis an tréimhse chun an dara coinníoll a chomhlíonadh go mbeidh an chéad cheann comhlíonta.

Easpa Cáilíochta (EC)

I gcás nach bhfuil na cáilíochtaí riachtanacha chun clárú in Éirinn ag iarratasóir (a mheastar atá cáilithe go hiomlán mar mhúinteoir i mBallstát AE eile), d'fhéadfaí iad a chlárú leis an gcoinníoll go gcuireann siad an scéal ina cheart le linn tréimhse shonraithe, tréimhse nach faide ná trí bliana ón dáta clárúcháin, de ghnáth. Tá an polasaí seo i gcomhréir le Treoir 2005/36/EC ón Eoraip, tras-suite i nDlí na hÉireann le hIonstraim Reachtúil Uimhir 139 de 2008.

D'fhéadfaí easpa cáilíochta a aithint i measc cháilíochtaí bunchéime agus/ nó cáilíochtaí múinteoireachta agus d'fhéadfadh easpa i ndáil le heolas ar ábhair churaclaim bheith san áireamh leis chomh maith le heaspa i ndáil le bonnstaidéar oideachais; modheolaíochtaí chun ábhair a theagasc; cleachtas múinteoireachta; agus eolas ar stair agus struchtúr chóras oideachais na hÉireann.

De ghnáth bronnann an Chomhairle clárú le coinníollacha mar gheall ar easpa cáilíochta sa chás ina bhfuil iarratasóir aitheanta go hiomlán mar mhúinteoir i ndlínse eile. Ní bhronnann sí clárú le coinníollacha ar iarratasóirí a bhfuil cáilíocht curtha i gcrích go páirteach acu; nó nár aithníodh roimhe sin mar mhúinteoirí agus a bhfuil easpa cáilíochta shoiléir acu nuair a dhéanann siad iarratas. Tá an polasaí seo ag teacht le Treoir 2005/36/CE ón Eoraip.

Cuirtear easpaí cáilíochtaí in iúl don iarratasóir nuair atá an próiseas clárúcháin curtha i gcrích acu. Déantar na coinníollacha a chuirtear i bhfeidhm agus na dátaí éaga a bhaineann leo a thaifeadadh ar an gclár agus ar litir dhearbhaithe an chláraithe.

Tréimhse Ama

Ceadaítear tréimhse trí bliana ar a mhéad leis an riachtanas seo a chomhlíonadh.

I gcásanna áirithe, éileofar ar mhúinteoir cláraithe coinníoll amháin a chomhlíonadh sula ndéanfar an dara ceann a chomhlíonadh. Mar shampla, bíonn sé seo i gceist le bunmhúinteoirí ar gá dóibh aghaidh a thabhairt ar easpa i ndáil le bunmhúinteoireacht luathbhlianta sula gcuirfidh siad tús leis an bpróiseas promhaidh. Sna cásanna sin, ní chuirtear tús leis an tréimhse chun an dara choinníoll a chomhlíonadh go mbeidh an chéad cheann chomhlíonta.

Scrúdú Staire & Struchtúir (S&S)

Iarratasóir a rinne clár oideachais le haghaidh múinteoirí lasmuigh de Phoblacht na hÉireann agus atá ag iarraidh clárú mar mhúinteoir Iar-Bhunscoile, ceanglaítear ar an iarratasóir sin eolas agus tuiscint a fháil ar stair agus struchtúr chóras oideachais na hÉireann. Iarratasóir a n-éiríonn leis/léi sa Triail Inniúlachta (arna héascú ag an gComhairle Mhúinteoireachta), nó a n-éiríonn leis/léi Tréimhse Oiriúnaithe i Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann a dhéanamh, beidh an ceanglas sin comhlíonta aige/aici.  Gheofar breis eolais anseo.

Triail Inniúlachta ar líne  – Dé Sathairn 28 Samhain 2020:

Tá an spriocdháta faoina nglacfaí le háirithintí i gcomhair mheasúnú ar líne Shamhain 2020 thart anois.

Trialacha Inniúlachta ar líne – 2021

Reáchtáiltear an Scrúdú Stair agus Struchtúr trí huaire i gcaitheamh na bliana féilire.  Beidh faisnéis faoi dhátaí 2021 ann in am trátha.

Dá mba mhaith leat spéis a chlárú sa mheasúnú ar líne in 2021, seol ríomhphost le do thoil chuig historyandstructure@teachingcouncil.ie agus luaigh d’ainm agus do Chláruimhir Chomhairle Mhúinteoireachta.  Cuirfear scéala ar líne chugat ansin nuair a bheidh na socruithe déanta.

Achomhairc ar Choinníollacha Clárúcháin

Is féidir le hiarratasóir a bhfuil coinníoll curtha lena chlárú nó lena clárú athbhreithniú ar chinneadh na Comhairle a iarraidh.

Más rud é nach ndéantar cinneadh na Comhairle i ndáil le coinníollacha a chur i bhfeidhm a aisiompú, féadfaidh iarratasóir iarratas a dhéanamh leis an Ard-Chúirt go gcuirfí an cinneadh ar neamhní, faoi alt 31(8) den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.

Iarratas ar Shíneadh le Coinníoll Clárúcháin

Más rud é nach bhfuil múinteoir cláraithe in ann coinníoll clárúcháin a chomhlíonadh laistigh den tréimhse shonraithe, féadfaidh sé nó sí iarratas ar shíneadh ama a chur chuig an gComhairle. Ní mór an t-iarratas sin a dhéanamh le linn na bliana ina bhfuil an tréimhse shonraithe le dhul i léig. Ní mór don mhúinteoir na deacrachtaí agus/nó na himthosca maolaitheacha atá ag cur bac ar chur i gcrích na mbearta le linn na tréimhse sonraithe a chur in iúl. Breathnóidh an Chomhairle ar iarratais den sórt sin i gcomhthéacs an chineál coinníoll chlárúcháin atá i gceist, an dul chun cinn atá déanta agus an obair atá le déanamh. Déantar gach iarratas ar shíneadh a mheas as féin. Is iad seo a leanas na cúiseanna a mbronntar síneadh de ghnáth:

  • tinneas fada a chuireann cosc ar mhúinteoir bheith ag obair; nó tinneas tromchúiseach ar dhlúthghaol a bhí faoi chúram an mhúinteora
  • cailleadh duine den teaghlach nó cleithiúnaí(ithe)
  • bronnadh saoire mháithreachais, atharthachta, uchtála, nó saoire gan phá
  • níl fostaíocht faighte ag an múinteoir atá riachtanach leis an gcoinníoll a chomhlíonadh
  • taisteal fad-téarmach thar lear nó fostaíocht lasmuigh d’Éirinn.

Féadfaidh an múinteoir iarratas a dhéanamh ar shíneadh tríd an bhFoirm Iarratais ar Shíneadh, EXT-01, (béarla) a chomhlánú. Éileofar fianaise dhoiciméadach mar atá leagtha amach ar chúl na foirme. Déanfaidh an Stiúrthóir nó a ainmní/a hainmní an t-iarratas ar shíneadh ama a bhreithniú. Má dhiúltaítear iarratas, is féidir le hiarratasóir an cinneadh a achomharc. Déanfaidh Coiste Clárúcháin na Comhairle an t-achomharc sin a bhreithniú.

Ionduchtúchán Thar Lear

Má chuir tú próiseas ionduchtúcháin foirmiúil i gcrích i dtír eile, tá dualgas ort iarratas a dhéanamh chuig an gComhairle Mhúinteoireachta le go ndéanfar measúnú ar an bpróiseas sin lena dheimhniú an bhfuil an cháilíocht aitheanta in Éirinn. Cliceáil ar an nasc thíos le do thoil le haghaidh na gcritéar um Measúnú ar Ionduchtúchán Thar Lear.

Clárú atá imithe as Feidhm & Athiontrálacha

Clárú atá imithe as feidhm: loiceadh coinníoll clárúcháin a chomhlíonadh le linn na tréimhse sonraithe

Más rud é nach gcomhlíonann múinteoir cláraithe coinníoll clárúcháin le linn na tréimhse sonraithe agus mura bhfuil síneadh ama iarrtha nó bronta, rachaidh an clárú i léig. Is faoin múinteoir atá sé é a chur in iúl don Chomhairle Mhúinteoireachta roimh an dáta éaga, nuair atá riachtanais an choinníoll le bheith comhlíonta; mura ndéanfar é sin, rachidh an clárú i léig.

Athiontráil ar an gclár tar éis clárú bheith imithe as feidhm

Más mian le múinteoir a bhfuil a chlárú nó a clárú imithe as feidhm go gcuirfí ar an gclár arís é nó í, beidh feidhm ag forálacha alt 31(5) den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta. D'fhéadfadh go mbeadh foirm iarratais, tras-scríbhinní, doiciméid fianaise ar charachtar agus doiciméid taca eile le seoladh isteach. Beidh riachtanais bhunaidh an choinníoll le comhlíonadh freisin.

Más rud é go bhfágann múinteoir atá cláraithe le coinníollacha an clár go deonach agus más mian leis nó léi go gcuirfear ar ais ar an gclár é nó í ina dhiaidh sin, ceadófar an fuílleach den tréimhse a bronnadh ar dtús leis na coinníollacha a chomhlíonadh.