Clarú agus Treoir 2005/36/CE ón AE

Réamhrá

Baineann Treoir 2005/36/CE ón AE (béarla) le hAitheantas Frithpháirteach a thabhairt do Cháilíochtaí i mBallstáit an AE agus déantar foráil ann do shaoirse gluaiseachta agus aitheantas do ghairmithe atá cáilithe go hiomlán laistigh de Bhallstáit an AE.

Faoi théarmaí an Treorach, ní mheastar go bhfuil múinteoir cáilithe go hiomlán (i gcomhréir leis an Treoir) go dtí go mbeidh an clár Oideachais Tosaigh Múinteoirí curtha i gcrích aige nó aici chomh maith le haon tréimhse cleachtais iar-cháilíochta atá riachtanach sa Stát inar cháiligh sé/sí. De ghnáth tugtar an bhliain ionduchtúcháin/promhaidh ar seo nó, in earnáil Iar-bhunscoile na hÉireann, FIC (Fostaíocht Iar-cháilíochta). Mar sin de, ní mheastar múinteoir nach bhfuil cheadaithe ionduchtúcháin/promhaidh curtha i gcrích aige nó aici a bheith cáilithe go hiomlán agus níl an duine sin i dteideal tairbhe a bhaint as an Treoir.

Frithaitheantas do mhúinteoirí a cháiligh in Éirinn

Baineann na buntáistí frithaitheantais dá bhforáiltear sa Treoir le múinteoirí a cháiligh in Éirinn sa mhéid is go n-aithenoidh (agus go gcláróidh Comhairlí Múinteoireachta Thuaisceart Éireann, Shasana, na hAlban nó na Breataine Bige agus Bhallstáit eile an AE iad, fad is atá said cláraithe go hiomlán (i.e. gan choinníollacha) in Éirinn. Ar an taobh eile den scéal, ní féidir le múinteoir atá cláraithe le coinníollacha (e.g. FIC nó Promhadh) tairbhe a bhaint as forálacha na Treorach agus ní féidir iad a chlárú i mBallstát AE eile.

Polasaí clárúcháin na Comhairle Múinteoireachta á chur i gcomhréir go hiomlán leis an Treoir

I mí na Bealtaine 2010, d'fhoilsigh an Chomhairle Mhúinteoireachta fógra ar a suíomh gréasáin agus as leathanach logála an GTTR (Graduate Teacher Training Registry) maidir leis an athrú ar an bpolasaí i ndáil le hiarratais faoin Treoir. Déanann gach múínteoir atá ag cur isteach ar chláir oideachais múinteoirí sa RA a iarratas nó a hiarratais a chur isteach tríd an GTTR. Tá feidhm ag an bpolasaí le gach duine a chuireann tús le cáilíocht oideachais múinteoirí i mBallstát eile den AE tar éis on 01 Eanáir, 2011.

Clicéail anseo leis an bhfógra a fheiceáil.

Frithaitheantas do mhúinteoirí a cháilíonn i mBallstáit eile den AE.

Má thaistilíonn duine chuig Ballstát eile chun cáilíocht san oideachas múinteoirí a bhaint amach (le dáta tosaigh tar éis an 01 Eanáir, 2011) agus má thagann an duine sin ar ais gan an bhliain ionduchtúcháin a chríochnú (i.e. gan a bheith measta mar mhúinteoir iomlán-cháilithe sa Ballstát sin), ní féidir leis an gComhairle an duine sin a chlárú faoi théarmaí na Treorach AE mar mhúinteoir unscoile nó iar-bhunscoile mar nach meastar é nó í a bheith cáilithe go hiomlán sa Bhallstát inar bronnadh an cháilíocht.

Mar sin de, molann an Chomhairle do dhaoine dá leithéid sin an bhliain ionduchtúcháin a chríochnú sa tír inar bronnadh an cháilíocht mhúinteoireachta sula ndéanann siad iarratas ar chlárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta in Éirinn. Beidh na daoine sin in ann tairbhe a bhaint ansin as forálacht na Treorach agus beidh siad cláraithe laistigh de na hachair ama atá leagtha amach sa Treoir.