Cáilithe Lasmuigh d´Éirinn (Níor cuireadh ionduchtúchán i gcrích)

Rialachán Covid-19 (Leasú) (CAR)

DHÚN AN PRÓISEAS IARRATAIS AR RIALACHÁN LEASAITHE COVID-19 AR 5PM DÉ hAOINE, AN 29 DEIREADH FÓMHAIR 2021

Tá raon idirghabhálacha á thabhairt isteach ag an gComhairle Mhúinteoireachta chun tacú leis an múinteoireacht agus le pobail scoileanna agus iad ag ullmhú don athoscailt. Baineann na bearta leis an gcur chuige ginearálta d’athoscailt scoileanna atá á chomhordú ag an Roinn Oideachais i gcomhar leis na páirtithe leasmhara ar fad san oideachas.

Chun a chur ar chumas na scoileanna fanacht ar oscailt, is féidir go mbeidh breis múinteoirí ag teastáil chun freastal ar riachtanais ionadaíochta agus maoirseachta na scoileanna.

Maidir leis an méid sin, ar bhonn práinne agus teorainn ama i gceist, glacfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta le hiarratais ó mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile a cháiligh lasmuigh d’Éirinn ach nach bhfuil an tréimhse riachtanach ionduchtúcháin curtha i gcrích acu sa tír inar cháiligh siad. Is i gcomhréir le Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta (Clárú) (Leasú) 2020 (Teaching Council (Registration) (Amendment) Regulations 2020): Bealach 1 (Bunoideachas) agus Bealach 2 (Iar-bhunoideachas) a bheidh iarratais á ndéanamh.

Glacfar le hiarratais faoi CAR ó Dé Luain, 14 Meitheamh 2021 go dtí 5pm Dé hAoine, 29 Deireadh Fómhair 2021.

Na ceanglais chun iarratas ar chlárú a dhéanamh faoi CAR

Maidir le hiarratasóirí atá ag iarraidh cur isteach ar chlárú faoi Rialachán Covid-19 (Leasú) (CAR), caithfidh siad ceanglais shonracha a shásamh, mar seo a leanas:

1. Stádas Múinteora Cháilithe (nó a choibhéis)

Caithfidh gur cháiligh tú mar mhúinteoir lasmuigh d’Éirinn agus gur ghnóthaigh tú stádas Múinteora Cháilithe nó a choibhéis (clár creidiúnaithe d’oiliúint tosaigh múinteoireachta curtha i gcrích) sa tír inar cháiligh tú. Mar sin féin, níor chríochnaigh tú an tréimhse reachtúil ionduchtúcháin atá riachtanach sa tír inar cháiligh tú.

Ní miste Fianaise ar Stádas Múinteora Cháilithe ón údarás inniúil sa tír inar chríochnaigh tú do cháilíocht a chur ar fáil (e.g. ó chomhlacht cosúil leis an gComhairle Múinteoireachta/ Roinn Oideachais/Aireacht Oideachais) nó a choibhéis.

2(a) Ceanglais maidir le Cáilíochtaí – Iarratasóirí Bunoideachais

Má dhéanann tú iarratas clárúcháin bunoideachais, caithfidh:

• cáilíocht mhúinteora bunoideachais a bheith agat atá dírithe ar an aoisghrúpa 4 bliana d’aois go 12 bhliain d’aois, atá inchurtha le caighdeán chéimithe na hÉireann, taobh amuigh den riachtanas Gaeilge (ILR) (a chuirfear i bhfeidhm mar choinníoll le do chlárú).

2(b) Ceanglais Cháilíochta - Iarratasóirí Iar-Bhunoideachais

Má dhéanann tú iarratas clárúcháin iar-bhunoideachais, caithfidh:

• cáilíocht mhúinteora iar-bhunoideachais a bheith agat atá dírithe ar an aoisghrúpa 12 bhliain - 18 mbliana déag atá inchurtha le caighdeán chéimithe na hÉireann, taobh amuigh de Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann (a chuirfear mar choinníoll le do chlárú)

agus

• caithfidh go sásaíonn tú na riachtanais i gcás ábhar curaclaim amháin ar a laghad.

Ceanglas ó thaobh Ábhair Churaclaim

Maidir leis an gceanglas ó thaobh ábhair churaclaim, beidh ort Riachtanais Ábhar Curaclaim (Iar-bhunscoile) na Comhairle Múinteoireachta a cheadú. Mar chuid de d’iarratas ceanglófar ort Foirm Dearbhaithe Ábhair-CAR (SDF-CAR) (Béarla) a líonadh isteach mar chuid de d’iarratas, ag míniú mar a shásaíonn tú na riachtanais d’ábhar amháin ar a laghad.

Clárófar thú don ábhar curaclaim/ do na hábhair churaclaim a sásaíonn do cháilíocht(aí) na riachtanais ar fad ina leith. Más rud é nach sásaíonn do cháilíocht(aí) na riachtanais ar fad i gcás ábhair churaclaim ar bith, féadfar tú a chlárú don ábhar is fearr a sásaíonn do cháilíocht(aí) na riachtanais ina leith, de réir chinneadh na Comhairle (clárú faoi réir coinníollacha).

Iarratas a dhéanamh de réir CAR

•Tosófar ag glacadh iarratas Dé Luain, 14 Meitheamh 2021.

• An Fhoirm Iarratais

• Íoslódáil agus líon an fhoirm iarratais CAR-01 (Rialachán Covid-19 (Leasú)), ar féidir í a íoslódáil anseo (Béarla).

CAR-SDF

• caithfidh iarratasóirí iar-bhunoideachais CAR-SDF (Foirm Dearbhaithe Ábhair) (Béarla) a íoslódáil agus a líonadh freisin maidir leis an ábhar a bhfuil siad ag déanamh iarratais chun é a chlárú.

• Ba cheart gach ceist a sheoladh chuig car@teachingcouncil.ie.

• 5 pm, Dé hAoine, 30 Deireadh Fómhair 2020 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

Fostaíocht

A luaithe a bheidh siad cláraithe, beidh na múinteoirí i dteideal fostaíocht a lorg ar ardáin ar líne ar nós www.educationposts.ie, www.publicjobs.ie, suíomhanna gréasáin BOOnna (ETBs) ar leith, nó trí dhul i dteagmháil le scoileanna áitiúla.

Ceisteanna Coitianta

1. Cháiligh mé mar mhúinteoir lasmuigh d’Éirinn agus ghnóthaigh mé Stádas Múinteora Cháilithe. Ach níor chríochnaigh mé an tréimhse reachtúil ionduchtúcháin a bhí ag teastáil sa tír inar cháiligh mé. An bhfuil mé i dteideal iarratas clárúcháin a dhéanamh?

Mar gheall ar na cúinsí eisceachtúla a ghabhann le héigeandáil Covid-19, glacfaidh an Chomhairle Mhúinteoireachta le hiarratais suas go dtí an 30 Deireadh Fómhair 2020 ó mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile a cháiligh lasmuigh d’Éirinn ach nach bhfuil an tréimhse riachtanach ionduchtúcháin déanta acu sa tír inar cháiligh siad. Beidh na hiarratais le déanamh i gcomhréir le Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta (Clárú) (Leasú) 2020: Bealach 1 (Bunoideachas) agus Bealach 2 (Iar-bhunoideachas).

Caithfidh tú riachtanais áirithe a shásamh maidir le cáilíochtaí freisin chun a bheith i dteideal clárú faoi CAR. Féach CC 4 agus 5 thíos, le do thoil.

Glacfar le hiarratais ón Dé Luain, 14 Meitheamh 2021 go dtí 5pm Dé hAoine, 29 Deireadh Fómhair 2021.

2. Céard atá i gceist le Stádas Múinteora Cháilithe?

Ní féidir d’iarratas a phróiseáil gan fianaise ar Stádas Múinteora Cháilithe/ clár creidiúnaithe oideachais tosaigh múinteoirí bunoideachais nó iar-bhunoideachais curtha i gcrích agat sa tír inar cháiligh tú. Is féidir an fhianaise sin a fháil ón údarás inniúil sa tír inar chríochnaigh tú do cháilíocht (e.g. comhlacht cosúil leis an gComhairle Múinteoireachta/ Roinn Oideachais/Aireacht Oideachais).

3. An mbeidh orm an t-ionduchtúchán a chur i gcrích in Éirinn?

Beidh. Múinteoirí a chláraíonn i gcomhréir le Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta (Clárú) (Leasú) 2020: Bealach 1 (Bunoideachas) agus Bealach 2 (Iar-bhunoideachas), beidh ionduchtúchán le cur i gcrích mar choinníoll ina gclárú. Droichead an Creatlach Ionduchtúcháin Ghairmiúil Chomhtháthaithe in Éirinn, agus é á reáchtáil ag an gComhairle Mhúinteoireachta.

4. Cé na riachtanais cháilíochta a chaithfidh mé a shásamh chun go mbeidh mé i dteideal iarratas clárúcháin a dhéanamh faoi CAR mar mhúinteoir bunscoile?

Má dhéanann tú iarratas clárúcháin bunoideachais, caithfidh cáilíocht mhúinteora bunoideachais a bheith agat atá dírithe ar an aoisghrúpa 4 bliana d’aois go 12 bhliain d’aois atá inchurtha le caighdeán chéimithe na hÉireann, seachas an riachtanas Gaeilge (ILR). Cuirfear an riachtanas Gaeilge (ILR) i bhfeidhm mar choinníoll le do chlárú. Féadfaidh múinteoirí a bheith cláraithe ar bhonn coinníollach go ceann trí bliana ar a mhéid, fad atá an riachtanas sin á shásamh. Mura ndéantar an coinníoll sin a shásamh rachaidh do chlárú in éag.

4(a) Cén chaoi a ndéanfaidh mé an coinníoll maidir leis an riachtanas Gaeilge (ILR) a shásamh?

Is féidir an riachtanas Gaeilge a shásamh le Triail Inniúlachta (An Scrúdú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge - bíonn tréimhse le caitheamh sa Ghaeltacht san áireamh) nó le Tréimhse Oiriúnaithe (Oiriúnú le hAghaidh Cáilíochta sa Ghaeilge). Gheofar breis eolais ar www.irlweb.ie.

5. Cé na riachtanais cháilíochta a chaithfidh mé a shásamh chun go mbeidh mé i dteideal iarratas clárúcháin a dhéanamh faoi CAR mar mhúinteoir iar-bhunscoile?

Má dhéanann tú iarratas le haghaidh clárúcháin iar-bhunoideachais, caithfidh cáilíocht mhúinteora iar-bhunoideachais a bheith agat atá dírithe ar an aoisghrúpa 12 bhliain-18 mbliana déag, atá inchurtha le caighdeán chéimithe na hÉireann, taobh amuigh de Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann (a chuirfear mar choinníoll le do chlárú), agus caithfidh tú na riachtanais i gcás ábhar curaclaim amháin ar a laghad a shásamh freisin.

Cuirfear an riachtanas Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann mar choinníoll le do chlárú. Féadfaidh múinteoirí a bheith cláraithe ar bhonn coinníollach go ceann trí bliana ar a mhéid, fad atá an riachtanas sin á shásamh. Mura ndéantar an coinníoll sin a shásamh rachaidh do chlárú in éag.

5(a) Cén chaoi a ndéanfaidh mé an coinníoll Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann a shásamh?

Eagraíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta scrúdú i Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann (H&S) dhá uair sa bhliain. Tá an scrúdú ann chun a mheas an bhfuil eolas agus tuiscint ag iarratasóirí ar stair agus struchtúr an oideachais i bPoblacht na hÉireann, agus béim ar leith ar an oideachas dara leibhéil, ó bunaíodh an Stát i 1922. Ba cheart go mbeadh tuiscint ag iarratasóirí ar na mór-shaincheisteanna a bhaineann le rialú agus bainistíocht scoileanna iar-bhunoideachais agus le curaclam agus measúnú sna hiar-bhunscoileanna. Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis an riachtanas Stair agus Struchtúr Chóras Oideachais na hÉireann.

5(b) Cé na riachtanais ábhair churaclaim a chaithfidh mé a shásamh le haghaidh clárú bealach 2 (Iar-bhunoideachas)?

Chun clárú leis an gComhairle Mhúinteoireachta mar mhúinteoir iar-bhunoideachais caithfidh tú na riachtanais a shásamh d’ábhar curaclaim Iar-bhunoideachais amháin, ar a laghad. Sula ndéanfaidh tú iarratas, ba cheart duit Riachtanais na Comhairle d’Ábhair Churaclaim Iar-bhunscoile a cheadú. Beidh ort CAR-SDF (Foirm Dearbhaithe Ábhair) (Béarla) a líonadh don ábhar nó do na hábhair a bhfuil iarratas clárúcháin á dhéanamh agat ina leith, agus an fhoirm sin a sheoladh isteach in éineacht le d’fhoirm iarratais (Béarla). Beidh tú cláraithe don ábhar curaclaim/ do na hábhair churaclaim a sásaíonn tú na riachtanais ar fad ina leith. Mura sásóidh tú na riachtanais ar fad i gcás ábhair churaclaim ar bith, féadfar tú a chlárú don ábhar is fearr a sásaíonn tú na riachtanais ina leith (faoi réir coinníollacha) de réir mar a chinnfidh an Chomhairle.

6. Cháiligh mé mar mhúinteoir lasmuigh d’Éirinn agus chríochnaigh mé an tréimhse reachtúil ionduchtúcháin a bhí riachtanach sa tír inar cháiligh mé. Cén chaoi a ndéanfaidh mé iarratas ar chlárú?

Maidir le hiarratasóirí a cháiligh lasmuigh den Stát agus a chríochnaigh an tréimhse reachtúil ionduchtúcháin agus iarratasóirí a cháiligh lasmuigh den Stát áit nach bhfuil tréimhse ionduchtúcháin riachtanach (e.g. Tuaisceart Éireann), caithfidh siad iarratas a dhéanamh faoin bpróiseas measúnaithe Iar-bhunoideachais (PPQA) nó Bunoideachais (PRQA) leis na foirmeacha iarratais PPQA-01PRQA-01.