Múinteoirí Nua-cháilithe (MNCanna) in Éirinn

An Próiseas Cláraithe do Mhúinteoirí Nuacháilithe (MNC) 2020

 

Tairgeann an Chomhairle próiseas cláraithe tosaíochta do mhúinteoirí nuacháilithe (MNCanna) gach bliain – clárú mear MNC.  Ó tharla cúrsaí mar atá de dheasca Covid 19 agus na srianta gaolmhara ar an obair, tá gnéithe den phróiseas cláraithe MNC a rinneadh a mhionathrú do 2020.  Réimse tosaíochta don Chomhairle é i gcónaí na céimithe ó shamhradh 2020 a chlárú.  Tá rún ag an gComhairle an t-eolas clárúcháin ar fad a sheoladh sa ríomhphost i mbliana, seachas sa ghnáthphost. 

 

Mar seo a leanas don phróiseas cláraithe MNC 2020:

 

Céim 1 – Grinnfhiosrú (Mionathraiodh an Próiseas Grinnfhiosrúcháin do MNCanna 2020, agus dóibh siúd amháin)

Lean na treoirlínte go dílis le do thoil mar, mura seoltar na hiarratais/ na doiciméid isteach i gceart cuirfear moill ar gach duine, agus ní bheifear in ann iad a phróiseáil.

 

  1. Líon isteach an t-iarratas ar ghrinnfhiosrú ar líne ar Treoir chun Iarratas a dhéanamh ar Ghrinnfhiosrúchán

 

  1. Nuair a bheidh an fhoirm NVB 1[OW1]  líonta isteach agat, priontáil an fhoirm agus sínigh le peann dubh í.  Diúltófar d’fhoirmeacha nach bhfuil síniú orthu.

 

  1. Scanáil an Fhoirm shínithe, an baile nó glac fótagraf díobh.  Seiceáil arís go bhfuil an leagan céanna de d’ainm agus de do sheoladh ar na doiciméid tríd síos, agus gur dátaíodh i gceart iad.

 

  1. Cuir na trí dhoiciméad mar cheangaltáin le haon teachtaireacht ríomhphoist amháin, agus seol go dtí Vetting@teachingcouncil.ie.  Ná seol iad mar dhoiciméid aonair, le do thoil, nó breathnófar orthu mar iarratas neamhiomlán, agus diúltófar dóibh.  Cuir iad in éineacht leis an ríomhphost ina mbeidh do thorthaí deireanacha á seoladh, le do thoil (féach thíos).

 

  1. Mar ‘ábhar’ (nó ‘subject’) sa ríomhphost, clóscríobh:

a) Uimhir d’iarratais ar ghrinnfhiosrú (an uimhir ar bharr d’fhoirm NVB 1 atá priontáilte agus sínithe.  Ní Uimhir Chláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta í sin.)

b) D’ainm agus do shloinne agus

c) MNC 2020 e.g. (3456789 Seána de Bláca MNC 2020).

Mura gcomhlánaíonn tú an fhoirm mar a iarrtar tá baol ann go gcuirfear moill ar chúrsaí.

 

  1. Maidir le múinteoirí faoi oiliúint a bhí ina gcónaí thar lear ar feadh thréimhse charnach níos faide ná 36 mhí i ndiaidh aois a hocht mbliana déag (aois a 18), beidh orthu imréiteach póilíneachta a chur ar fáil freisin i gcás gach dlínse ina raibh siad ina gcónaí.  Gheofar breis eolais ar na Ceanglais maidir le Doiciméid ó Dhlínsí Thar Lear

 

Cé a chaithfidh dul faoin bpróiseas sin?

  • Múinteoirí faoi oiliúint nár thosaigh ar an bpróiseas iarratas ar Ghrinnfhiosrú go fóill, ba cheart dóibh iarratas ar ghrinnfhiosrú a dhéanamh anois, faoin bpróiseas mionathraithe a bhfuil cur síos air thuas.

 

  • Múinteoirí faoi oiliúint a bhfuil iarratas ar ghrinnfhiosrú seolta acu go dtí an Chomhairle ach nach bhfuair ríomhphost go fóill ón mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin chun Céim a Dó a dhéanamh (na seoltaí ar fad a thabhairt), féadfaidh siad ceachtar de dhá rud a dhéanamh,

 

a) Fanacht go dtí go n-athosclóidh oifigí na Comhairle agus go bpróiseálfar an riaráiste poist.

 b)  Iarratas ar ghrinnfhiosrú a dhéanamh de réir an phróisis mhionathraithe a bhfuil cuntas air thuas (an rogha a mholtar).

  • Múinteoirí faoi oiliúint a bhfuil an próiseas iarratais Dhá Chéim ar fad curtha i gcrích acu, ní gá dóibh aon rud eile a dhéanamh (mura gceanglaítear orthu Imréiteach Póilíní Thar Lear a chur ar fáil).

 

  • Múinteoirí faoi oiliúint a bhfuil Nochtadh Grinnfhiosrúcháin faighte acu tríd an gComhairle Mhúinteoireachta, ní gá dóibh aon rud eile a dhéanamh (mura gceanglaítear orthu Imréiteach Póilíní Thar Lear a chur ar fáil).

 

Ní gá do mhúinteoirí faoi oiliúint atá cláraithe leis an gComhairle cheana féin athiarratas ar ghrinnfhiosrú a dhéanamh.

 

Cuimhnigh: Ní féidir leis an gComhairle Mhúinteoireachta glacadh ach le grinnfhiosrú atá á dhéanamh ag an gComhairle chun críche clárúcháin. Grinnfhiosrú atá déanta ag comhlacht eile ar nós club spóirt nó eagraíocht dheonach, ní féidir glacadh leis agus cuirfidh sé moill ar do chlárú.

 

Céim 2 – Cead chun Sonraí mic léinn a Aistriú ón Institiúid Ardoideachais (IAO)

 

Thugadh mic léinn cead roimhe seo dá gColáiste/ dá nOllscoil a dtorthaí deireanacha a aistriú chuig an gComhairle Mhúinteoireachta trí fhoirm Toilithe (foirm bhándearg) a líonadh isteach.   Mar chuid den athrú ar an bpróiseas cláraithe MNC i mbliana, ní miste don Chomhairle cumarsáid dhíreach a dhéanamh le hiarrthóirí ar an ríomhphost, agus ar an teileafón, b’fhéidir, seachas leis an ngnáthphost.  Beidh Coláistí/ Ollscoileanna ag dul i dteagmháil leis na mic léinn sna seachtainí romhainn, ag iarraidh orthu toiliú nua a chur ar fáil ionas go mbeifear in ann sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh ríomhphoist, uimhir theagmhála theileafóin agus torthaí na scrúduithe deireanacha, a aistriú chuig an gComhairle.   Nuair a dhéantar teagmháil leat, ar mhiste leat na treoracha ón IAO a leanúint le do thoil, agus an toiliú a sheoladh san fhormáid a iarrtar.  

 

Cuimhnigh:

 

a) Má sheol tú foirm toilithe bhándearg chuig do IAO cheana, beidh ort toiliú an athuair, lena chinntiú gur féidir do sheoladh ríomhphoist agus d’uimhir theileafóin theagmhála a áireamh sna sonraí a aistreofar. 

b)I gcás nach dtoilíonn tú leis an bpróiseas sin, ní dhéanfar torthaí do scrúduithe deireanacha a aistriú chuig an gComhairle don phróiseas mear, agus beidh ort iarratas a dhéanamh tríd an ngnáthphróiseas iarratais. 

c) Cinntigh le do thoil go dtugann tú an seoladh ríomhphoist céanna is a tugadh san iarratas ar ghrinnfhiosrú.

 

Céim 3 – Teistiméireacht Charachtair

 

Mar chuid den phróiseas clárúcháin, maidir le gach iarratasóir ar Chlárú, caithfidh an Chomhairle a bheith sásta gur duine cuí oiriúnach é/í lena c(h)eadú isteach ar Chlár na Múinteoirí.  Ceanglas dlíthiúil é sin a leagtar amach sna hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001-2015. Iarrann an Chomhairle sa ghnáthshlí go seolfaí Teistiméireacht Charachtair indibhidiúil in éineacht le gach iarratas ar chlárú. 

 

Tar éis dúinn ár gcuid próiseas a athbhreithniú agus ag cur san áireamh go mb’fhéidir nárbh fhéidir na sínithe nó an fhoirm a theastaíonn a fháil, d’iarr an Chomhairle ar na Coláistí/ na hOllscoileanna Teistiméireachtaí Carachtair a chur ar fáil d’iarratasóirí ar MNCanna iad, mar chuid den phróiseas aistrithe torthaí. I gcás ina ndiúltódh Coláiste/Ollscoil teistiméireacht den sórt sin a chur ar fáil i gcás iarratasóra, cuirfidh siad an méid sin in iúl don iarratasóir agus don Chomhairle, ionas gur féidir a bheith ag smaoineamh ar chur chuige eile. Tarlóidh sé sin go huathoibríoch, agus ní gá d’iarratasóirí aon rud a dhéanamh.

 

Céim 4 – Foirm Iarratais MNC

 

Nuair a fhaigheann an Chomhairle Mhúinteoireachta an t-aistriú sonraí ó na Coláistí /na hOllscoileanna, eiseoidh sí foirm iarratais phearsantaithe MNC chuig an seoladh ríomhphoist atá curtha ar fáil ag an iarratasóir.  Nuair a fhaigheann tú an fhoirm iarratais MNC ba cheart na sonraí a sheiceáil lena chinntiú go bhfuil siad cruinn, aon eolas breise is gá a thabhairt agus í a chur ar ais go dtí an Chomhairle Mhúinteoireachta in éineacht le fótachóipeanna de thras-scríbhinní (má iarradh iad) agus táille chlárúcháin €90 (más gá). 

 

Más múinteoir cláraithe thú faoi láthair, ní gá duit an táille chlárúcháin €90 a íoc, ná dul faoin bpróiseas grinnfhiosrúcháin arís chun críche clárúcháin. B’fhéidir go n-iarrfadh fostóir ort ath-ghrinnfhiosrú a dhéanamh áfach chun críche fostaíochta. Féach Céim 1 thuas le do thoil.

 

Nuair a bheidh d’iarratas ar chlárú seolta ar aghaidh agat, iarraimid ort le do thoil gan dul i dteagmháil leis an gComhairle ar lorg tuairiscí faoina stádas. Tá an fhoireann ag obair go cianda faoi láthair agus níor mhiste dóibh díriú ar d’iarratas a phróiseáil.