Fianaise ar Charachtar

Mar chuid den phróiséas clárúcháin, déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta fianaise ar charactar a mheas.  Beidh ar gach iarrathóir atá ag clárú:

  1. Teistiméireacht faoi Charachtar a chur ar fáil atá deimhnithe ag duine údaraithe cuí, agus
  2. Próiseas grinnfhiosrú an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin a chur i gcrích

Teistiméireacht Charachtair

San fhoirm iarratais ar chlárú tá cuid ann dar teideal Teistiméireacht Charachtair nach mór a bheith deimhnithe ag duine (féach thíos) a bhfuil aithne aige/ aici ort ar feadh bliana acadúla amháin ar a laghad le cúig bliana anuas.

Ní mór an chuid seo den fhoirm a bheith deimhnithe ag duine amháin díobh seo a leanas:

  • Ceann an chleachtaidh mhúinteoireachta den choláiste nó den ollscoil inar chríochnaigh tú do chlár oideachais do mhúinteoirí
  • teagascóir den choláiste nó den ollscoil inar chríochnaigh tú do chlár oideachais do mhúinteoirí nó do bhunchéim
  • príomhoide scoile nó Príomhfheidhmeannach de Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOO), nó
  • múinteoir atá cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta in Éirinn.

Grinnfhiosrú an Gharda Síochána

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an foras údaraithe le grinnfhiosrú an Gharda Síochána do mhúinteoirí a riar in Éirinn.

Tá an reachtaíocht maidir le grinnfhiosrú an Gharda Síochána le hathrú i rith 2015 agus táthar ag súil go gcuirfear tús feidhme leis an Acht um an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin (Leanaí agus Daoine Soghonta) 2012.

Ról na nÚdarás Scoile

Ní mór don údarás scoile cuí (Bord Bainistíochta nó BOO de réir mar is cuí) a chinntiú go ndéantar grinnfhiosrú ar aon duine nua atá beartaithe a cheapadh a bhféadfadh go raibh rochtain aige/ aici nach raibh faoi mhaoirseacht ar leanaí nó ar dhaoine soghonta. Níor chóir é seo a lorg ach amháin má tá an post á thairiscint don duine. Ní mór do scoileanna iarraidh ar dhaoine a d’fhéadfadh a bheith mar mhúinteoirí sa scoil an litir ghrinnfhiosrúcháin ón gComhairle Mhúinteoireachta a chur ar fáil, sula ndéantar tairiscint fhoirmiúil den cheapachán.

Seoltaí Thar Lear

Faoi láthair déanann an mBiúró Náisiúnta Grinnfhiosrúcháin grinnfhiosrú ar sheoltaí in Éirinn agus i dTuaisceart Éireann amháin. Ní mór d’iarratasóir atá ag iarraidh clárú a bhí ina chónaí/ cónaí lasmuigh d’Éirinn agus/nó de Thuaisceart Éireann ar feadh trí bliana ar an iomlán nó níos mó, tar éis 18 mbliana d’aois, na doiciméid tacaíochta seo a leanas a chur ar fáil agus a fhoirm/ foirm iarratais ar Ghrinnfhiosrú an Gharda Síochána á cur isteach:

  • Cóipeanna deimhnithe de dhoiciméid imréitigh na bpéas a fháil ó na dlínsí/stáit uile ina rabhthas ina chónaí nó ina cónaí cheana, ag tagairt don tréimhse a caitheadh i ngach dlínse/stát. Ní ghlacann an Chomhairle Mhúinteoireachta ach amháin le doiciméid imréitigh na bpéas a chlúdaíonn an tréimhse iomlán cónaithe i ndlínsí/stáit eile

* Alt 31(5)(c)(iv) d’Acht na Comhairle Múinteoireachta 2001 agus Alt 8 de Rialachán a hAon de Rialacháin na Comhairle Múinteoireachta [Clárú] 2016.

** Is é atá i gceist le fostaíocht nua:

fostaíocht i scoil aitheanta áit nach raibh socruithe conarthacha déanta roimh an 31 Iúil 2015,

fostaíocht i scoil aitheanta áit nár chuir tú do litir toraidh ghrinnfhiosrúcháin an Gharda Síochána ar fáil roimh an 31 Iúil 2015.