Eolas do na Meáin

Déanann Cuid 5 d'Achtanna na Comhairle Múinteoireachta 2001-2015 (an tAcht) foráil go ndéanfaidh Coiste Imscrúdaithe na Comhairle Múinteoireachta gearáin a bhaineann le múinteoirí cláraithe a bhreithniú agus a fhiosrú. Déanann sí foráil go reáchtálfaidh Painéil den Choiste Araíonachta fiosrúcháin/éisteachtaí, más gá.

Déanann Cuid 5 den Acht foráil freisin de chur i bhfeidhm smachtbhannaí a d'fhéadfadh a bheith ann, má thagtar ar chinneadh ag deireadh an fhiosrúcháin.

Ní fhoilsítear eolas ach amháin má chuireann an Coiste Imscrúdaithe gearán ar aghaidh chuig an gCoiste Araíonachta le haghaidh fiosrúcháin. Mura gcuirtear gearán ar aghaidh chuig an gCoiste Araíonachta le haghaidh fiosrúcháin, ní fhoilsítear aon eolas. Bíonn céim an Choiste Imsrcúdaithe den phróiseas (an chéim scaghta) ar siúl go príobháideach ó thus go deireadh, mar a tharlaíonn leis na Rialtóirí Éireannacha eile.

Fiosruithe maidir le Feidhmiúlacht chun Múineadh

Má chuireann an Coiste Imscrúdaithe gearán ar aghaidh chuig an gCoiste Araíonachta, reáchtálfar fiosrúchán os comhair an Choiste Araíonachta. Tá idir 3 bhall ar a laghad agus 5 bhall ar a mhéad den Choiste Araíonachta ar phainéal. Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh éisteacht ó bhéal nó scrúdú a dhéanamh ar dhoiciméid agus aighneachtaí i scríbhinn a bheith i gceist le fiosrúchán. Má bhíonn éisteacht ó bhéal ar siúl, deirtear san Acht go mbeidh sí ar siúl go poiblí ach amháin:

a) Má dhéanann múinteoir nó finné, ina bhféadfadh an gearánach a bheith san áireamh, iarratas a dhéanamh, go mbeadh an fiosrúchán ar fad, nó cuid de, ar siúl ar shlí eile seachas go poiblí, agus

b) Má bhíonn Painéal an Choiste Araíonachta sásta go mbeadh sé iomchuí mar a sheasann cúrsaí an éisteacht iomlán ó bhéal nó cuid di a reáchtáil ar shlí eile seachas go poiblí.

Féadfaidh baill den phobal agus de na meáin freastal ar fhiosrúcháin phoiblí. Foilseofar féilire de na fiosrúcháin phoiblí ar shuíomh gréasáin na Comhairle Múinteoireachta, www.teachingcouncil.ie, ó am go chéile. Ach, ní fhoilseofar sonraí daoine aonair a mbaineann na himeachtaí leo roimh na fiosrúcháin.  

Bíonn fiosrúcháin a bhíonn ar bun trí scrúdú a dhéanamh ar dhoiciméid agus aighneachtaí i scríbhinn, agus nach éisteachtaí ó bhéal iad, ar siúl go príobháideach.

Fiosrúchán a Chur i gCrích

Tar éis breithniú a dhéanamh ar bhfianaise ar fad ag an bhfiosrúchán, pléfidh an Painéal é i seisiún príobháideach agus ullmhóidh sé tuairisc ina mbeidh na sonraí cibé an bhfuarthas go raibh an líomhain/ na líomhaintí cruthaithe. Cuirfidh an Painéal a gcinneadh in iúl don mhúinteoir cláraithe, agus do Stiúrthóir an Comhairle Múinteoireachta, i suíomh príobháideach nó i scríbhinn. San Acht ní cheadaítear cinntí an Phainéil a fhógairt don phobal díreach ag deireadh éisteachta poiblí ó bhéal.

Ag deireadh an fhiosrúcháin, breithneoidh an Painéal cibé ar chóir smachtbhanna a chur ar an múinteoir cláraithe.

Má dhéantar cinneadh ceann amháin nó níos mó de na smachtbhannaí atá níos tromchúisí (i.e. coinníollacha atá ceangailte le clárú múinteora, a bheith curtha ar fionraí ón gclár ar feadh tréimhse ama nach mbeidh níos faide ná dhá bhliain, nó a bheith bainte den chlár), a chur i bhfeidhm, tá 21 lá ag an múinteoir achomharc a dhéanamh chuig an Ard-Chúirt. Sa chás nach ndéantar an cinneadh a achomharc, déanfaidh an Chomhairle iarratas chuig an Ard-Chúirt ar dheimhniú a fháil maidir leis an gcinneadh.

Faoin Acht, is faoin gComhairle Mhúinteoireachta cinneadh a dhéanamh ar chóir cinneadh, nó cinntí an Phainéil agus/nó aon smachtbhanna atá beartaithe ag an bPainéal a fhoilsiú ar mhaithe leis an phobail. Má chinneann an Chomhairle gur ar mhaithe le leas an phobail é/iad a fhoilsiú, cuirfear na sonraí ar shuíomh gréasáin na Comhairle.

Ní thugann an Chomhairle Mhúinteoireachta ráiteas ar chásanna aonair.

Eolas Breise

Comhlíonfaidh an Chomhairle, an t-am ar fad, a ndualgais tuairiscithe chuig comhlachtaí, An Garda Síochána agus Tulsa (An Ghníomhaireacht um Leanaí agus an Teaghlach) san áireamh, i dtaca le cosaint leanaí agus daoine soghonta.

Iúil 2016