Aistrigh:
Gaeilge
English

Ag Treorú na Foghlama

 • Dhírigh Coláiste Ard Feá, Co. Mhuineacháin, ar chleachtas agus modheolaíochtaí ranga a roinnt trí chomhoibriú múinteoirí agus aiseolas ó dhaltaí. Bhí Sinéad McColgan, Leasphríomhoide Iar-bhunscoile, i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Patrick McArdle.
 • Dhírigh Scoil Íde, Co. Luimnigh, ar bhuntáistí na fealsúnachta do pháistí. Bhí Colm O’Connor, Múinteoir bunscoile, i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Ray D’Arcy.
 • Dhírigh Ardscoil Uí Urmoltaigh, Co. Chorcaí, ar thimpeallachtaí fisiceacha a chabhraíonn le cruthaitheacht an dalta a fheabhsú. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Cathal McCarthy i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Leona Foran
 • Dhírigh Pobalscoil Naomh Breandáin, Co. Uíbh Fhailí, ar theicnící aisghabhála i bpleanáil ceachta chun tacú le múineadh agus foghlaim agus chun cuimhne na ndaltaí a fheabhsú chomh maith leis an tuiscint atá acu ar eolas barrthábhachtach. Bhí Cinnirí Taighde agus Múinteoirí iar-bhunscoile, Beverley Lavin agus Paula Mangan, i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, John Kennedy.
 • Dhírigh Pobalscoil an Teaghlaigh Naofa agus Pobalscoil Lios na Coille, Co. Bhaile Átha Cliath, ar an tionchar atá ag úsáid pholathollán scoile chun foghlaim daltaí ATF a uasmhéadú. Bhí Cinnirí Taighde agus Leasphríomhoidí Iar-bhunscoile, Derek Maher agus Sarah Gibbons, i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ó na Príomhoidí, Ingrid Fallon agus Ursula McCabe.
 • Dhírigh Scoil Náisiúnta San Nicholas, Co. na Gaillimhe, ar chnuasach struchtúrtha na staire ó bhéal, “Nuair a Bhíomar Óg (When We Were Young)”. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir bunscoile Seán Leonard i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Michael Gallagher.
 • Dhírigh Scoil Náisiúnta Pháirc na Sceach, Co. na Gaillimhe, ar chnuasach struchtúrtha na staire ó bhéal, “Nuair a Bhíomar Óg (When We Were Young)”. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir bunscoile Maria Burke i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Muiríosa Nic Cumhaill.
 • Dhírigh Coláiste na Toirbhirte Bré, Co. Chill Mhantáin, ar an ról a bhíonn ag comhrialachán mothúchánach i ndisciplín agus an tábhacht a bhaineann le caidreamh idir an múinteoir agus na daltaí. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Anne Marie O’Brien i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Martin Locke.

Folláine

 • Dhírigh Coláiste Chnoc an Phíobaire, Co. Chill Dara, ar an tionchar a bhíonn ag Cleachtas Aisiríoch ar fholláine na ndaltaí agus an mhúinteora. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Joy Coleman i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Caroline Herity.
 • Dhírigh Coláiste Pobail Thuamhan, Co. Luimnigh, ar iniúchadh ar an mbaint fhéideartha idir cleachtais nádúraíoch laistigh den scoil agus a haitheantas mar shuíomh le haghaidh fhorbairt cleachtas daonlathacha. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Donal Doody i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Vivienne Hogan.
 • Dhírigh Scoil Náisiúnta Ag Foghlaim Le Chéile na Laoi Theas, Co. Chorcaí, ar an mbuntáiste a bhaineann le maoirseacht ghairmiúil ar fholláine na foirne scoile. Bhí Cinnire Taighde agus Príomhoide Bunscoile David Cashman i gceannas ar an tionscadal seo.
 • Dhírigh Scoil Náisiúnta Ag Foghlaim Le Chéile Thrá Mhór, Co. Phort Láirge, ar an gcaidreamh idir gairdín scoile agus folláine na ndaltaí. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir bunscoile Joey Miller i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Eilish Kelly.
 • Dhírigh Scoil Pharóiste Naomh Aodáin, Co. Loch Garman, ar an tionchar féideartha a bhíonn ag gníomhaíochtaí seach-churaclaim ar thorthaí acadúla agus sóisialta-mothúchánacha múinteoirí agus daltaí bunscoile, le béim ar fholláine. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir bunscoile Michael Doyle i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Frank Murphy.
 • Dhírigh Coláiste Pobail Avondale, Co. Chill Mhantáin, ar idirghabháil bunaithe ar neart sa scoil uile, le húsáid Síceolaíochta Dearfaí. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Yvonne Brennan i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Elaine Fitzgerald.
 • Dhírigh Scoil Náisiúnta na Croise Naofa, Co. Phort Láirge, ar riachtanas na ndaltaí scileanna folláine neamhspleácha a fhoghlaim. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir bunscoile Susan Brophy i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, John Kindlon.

Cuimsiú

 • Dhírigh Meánscoil Ag Foghlaim le Chéile Chill Mhantáin Thuaidh, Co. Chill Mhantáin, ar chohórt daltaí néara-éagsúla agus néaraitipiciúla. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Lorraine Kenny i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Billy Redmond.
 • Dhírigh Coláiste Bhaile Chláir, Co. na Gaillimhe, ar thionchar na hacmhainne “Learning to Learn: A Non-Academic Skill Learning Intervention”, atá deartha ag múinteoirí, ar dhaltaí atá curtha ar aghaidh chuig an rannóg Oideachais Speisialta/Treoirchomhairleoireachta sa scoil. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Gearóid Keane i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Alan Mongey.
 • Dhírigh Coláiste Pobail Leamhcáin, Co. Bhaile Átha Cliath, ar ghuth an dalta i seomraí ranga Polaitíochta agus Sochaí. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Grainne McKeever i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Diane Birnie.

TFC

 • Dhírigh Coláiste Woodbrook, Co. Bhaile Átha Cliath, ar úsáid Réaltachta Fíorúla (VR) in oideachas iar-bhunscoile. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Lee O’Donnell i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Henry Hurley.

Litearthacht & Uimhearthacht

 • Dhírigh Scoil Náisiúnta Droim Lias, Co. Liatroma, ar thionscadal Mata péireáilte a chur i bhfeidhm agus a mheas ag leibhéil ranganna éagsúla. Bhí Cinnire Taighde agus Príomhoide Bunscoile Marie Brennan i gceannas ar an tionscadal seo.
 • Dhírigh Meánscoil Iognáid Rís, Co. Bhaile Átha Cliath, ar litearthacht agus measúnú, scíthléitheoireacht, agus ar thacaíocht a thabhairt do mhúinteoirí. Bhí Cinnire Taighde agus Leasphríomhoide Iar-bhunscoile Stacy Kenny i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Brendan Harrington.
 • Dhírigh Coláiste Dáibhís, Co. Chorcaí, ar bhuairt maidir le Mata. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Brendan O’Sullivan i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Stephen Gilbert.
 • Dhírigh Scoil Bhríde, Co. Laoise, ar mhodheolaíocht chun cabhrú le léitheoirí atá ag streachailt le líofacht léitheoireachta. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir bunscoile Jane Doheny i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Muriel Wall-Coughlan.
 • Dhírigh Scoil Náisiúnta Tobar Phádraig, Co. Luimnigh, ar thionchar “Literacy Lift-Off” mar clár athshlánaithe léitheoireachta chun cabhrú gníomhú in aghaidh an tionchair a bhí ag dúnadh scoileanna mar gheall ar COVID-19 ar leibhéil léitheoireachta agus féinchoincheap léitheoireachta na ndaltaí. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir bunscoile Chloe Brennan i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, David Bulfin.
 • Dhírigh Coláiste Éamonn Rís, Co. Chorcaí, ar úsáid “Maths Eyes” chun cúiteamh a dhéanamh ar chúlú daltaí na chéad bhliana chun dearcadh níos dearfaí i leith an Mhata a chur chun cinn. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Judith Callan Gough i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Adele Flynn.
 • Dhírigh Scoil Náisiúnta Naomh Philomena, Co. Uíbh Fhailí, ar úsáid leabhar pictiúr i gceachtanna Mata. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir bunscoile Gráinne Higgins i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Bridget Clear.
 • Dhírigh An Príomhchlinic Feabhais, Co. Bhaile Átha Cliath, ar luathfhorbairt litearthachta, chun cuir chuige reatha atá molta le haghaidh múineadh Litearthachta i mBunscoileanna a aimsiú, a mheas agus a chuir in oiriúint. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir bunscoile Sarah Christian i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Mary Collins.
 • Dhírigh Pobalscoil Bhaile an Easpaig, Co. Chorcaí, ar úsáid uimhearthachta in ábhair neamh-uimheartha chun meon dearfach i leith réasúnaíochta loighciúla agus réitigh fhadhbanna a fhorbairt. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Peter Fitton i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Edwina Gottstein.

Ag Tacú le Foghlaim Múinteoirí

 • Dhírigh Coláiste Aindriú, Co. Cheatharlach, ar leanúntas in oideachas múinteoirí agus i múnlú múinteoirí. Bhí Cinnire Taighde agus Príomhoide Iar-bhunscoile Sharon Coffey i gceannas ar an tionscadal seo.
 • Dhírigh Coláiste Pobail Naomh Chaoimhín, Co. Chill Mhantáin, ar leanúntas in oideachas múinteoirí. Bhí Cinnire Taighde agus Múinteoir iar-bhunscoile Emily-Anne Doyle i gceannas ar an tionscadal seo, le tacaíocht ón bPríomhoide, Brian Doran.