Gealltanas Seirbhíse do Chustaiméirí

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht um chaighdeáin ghairmiúla don mhúinteoireacht in Éirinn. Faoi na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015, rialaítear agus cuirtear gairm na múinteoireachta chun cinn. Tá ár gcuid oibre dírithe ar chaighdeáin a leagan síos chun tacú le cáilíocht an teagaisc agus foghlama dár leanaí, ár ndaoine óga agus ár bhfoghlaimeoirí fásta agus iad a fheabhsú.

Go ginearálta, is iad seo a leanas na feidhmeanna:

 • Glacaimid múinteoirí isteach sa ghairm trí chlárú.
 • Socraímid caighdeáin d'oideachais múinteoirí ag gach céim de ghairm beatha namúinteoireachta.
 • Bunóimid caighdeáin inniúlachta gairmiúla agus iompair.
 • Déanaimid imscrúdú ar ghearáin a dhéantar i gcoinne múinteoirí cláraithe.

I seachadadh a fheidhmeanna, tá an Chomhairle tiomanta do sheirbhís chustaiméara den chaighdeán is airde a sholáthar don phobal agus do pháirtithe leasmhara, le fócas ar bheith gairmiúil, oscailte agus trédhearcach fós. Leagtar amach sa Chairt seo an taithí seirbhíse a bhfuil sé mar aidhm ag an gComhairle Mhúinteoireachta a chur ar fáil don phobal agus do gheallsealbhóirí trí fhaisnéis a sholáthar maidir le:

 • Ár gcaighdeáin seirbhíse
 • Conas aiseolas a sholáthar ar an tseirbhís arna soláthar ag an gComhairle
 • Conas gearán a dhéanamh maidir leis an tseirbhís arna soláthar ag an gComhairle
 • Conas gearán a dhéanamh le hOifig an Ombudsman maidir leis an tseirbhís arna soláthar ag an gComhairle

Forbraíodh an Gealltanas um Sheirbhís do Chustaiméirí chun tiomantas na Comhairle seirbhís d'ardchaighdeán a chur ar fáil de réir tionscnaimh Seirbhíse Ardchaighdeáin do Chustaiméirí ceadaithe ag an Rialtas.

Ráiteas Cóimheasa

Tá foireann na Comhairle tiomanta do dhul i dteagmháil leis na páirtithe leasmhara go léir go gairmiúil agus le meas. Is cuma má scríobhann tú, má chuireann tú glaoch orainn, má sheolann tú ríomhphost chugainn nó má théann tú go pearsanta chuig Oifigí na Comhairle, déileálfaimid le d’fhiosrúchán go héifeachtach agus go pras agus caithfimid leat le cúirtéis agus le meas. Mar chúiteamh táthar ag súil go ndéileálfar le foireann na Comhairle go measúil agus go cúirtéiseach. Ní ghlactar le hiompar maslach, agus cuirfear deireadh le teagmháil má bhíonn ball foirne faoi réir iompar den sórt sin.

Teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle Mhúinteoireachta

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an gComhairle Mhúinteoireachta trí na modhanna seo a leanas:

Ríomhphost B’fhéidir gur mhaith leat do cheist a chur ar ríomhphost chuig info@teachingcouncil.ie. Más infheidhme, tabhair uimhir thagartha an iarratais nó d’uimhir chláraithe agus earnáil - Bunoideachas, Iar-Bhunoideachas nó Breisoideachas.

Suíomh gréasáin B’fhéidir gur mhaith leat do cheist a chur isteach ag baint úsáid as an bhFoirm Déan Teagmháil Linn ar ár suíomh gréasáin. Más infheidhme, tabhair uimhir thagartha d'iarratais nó d’uimhir chláraithe agus an earnáil – Bunoideachas, Iar-Bhunoideachas nó Breisoideachas.

Teileafón B’fhéidir gur mhaith leat teagmháil a dhéanamh linn ar an nguthán ar + 353 (1) 651 7900. Bíonn an Chomhairle Mhúinteoireachta ar oscailt le linn gnáthuaireanta oifige. Le linn tréimhsí ardghníomhaíochta, féadfar na huaireanta do ghlaonna gutháin isteach a theorannú ionas gur féidir leis an bhfoireann tús áite a thabhairt do phróiseáil iarratas chomh héifeachtach agus is féidir.

Is iad seo a leanas na huaireanta reatha le haghaidh glaonna teileafóin isteach:

 • Dé Luain – Dé hAoine, gan laethanta saoire san áireamh: 10.00am – 12.00pm & 3.00pm - 5.00pm

Coinní

Éascaímid coinní. Sula n-eagróidh an Chomhairle Mhúinteoireachta coinne, scrúdóimid na céimeanna riachtanacha go léir agus scrúdóimid gach bealach chun iarracht a dhéanamh do cheist a réiteach, ar mhaithe le do chuid ama a shábháil.

Chun coinne a dhéanamh:

Tiomantas na Comhairle Múinteoireachta Duit

Cumarsáid Suíomh Gréasáin Má dhéanann tú teagmháil linn trí shuíomh Gréasáin na Comhairle ag www.teachingcouncil.ie, déanfaimid ár ndícheall:

 • Admhaigh go bhfuarthas do cheist laistigh de thrí lá oibre • Freagra a thabhairt duit i scríbhinn agus/nó ar an teileafón laistigh de chúig lá déag go fiche lá oibre

I gcásanna áirithe, freagra eatramhach a bheidh anseo, ach cuirfimid in iúl duit cathain a eiseofar freagra deiridh.

 • Cinntigh go bhfuil ainm teagmhála foirne, uimhir teileafóin agus seoladh ríomhphoist i ngach cumarsáid

Cumarsáid Scríofa lena n-áirítear Ríomhphoist Má dhéanann tú teagmháil linn trí litir nó ríomhphost, déanfaimid ár ndícheall:

 • Freagra scríofa a sheoladh chugat ag admháil go bhfuarthas do cheist laistigh de thrí lá oibre • Freagra a thabhairt duit i scríbhinn agus/nó ar an teileafón laistigh de chúig lá déag go fiche lá oibre • I gcásanna áirithe, freagra eatramhach a bheidh anseo, ach cuirfimid in iúl duit cathain a eiseofar freagra deiridh. • Cinntigh go bhfuil ainm teagmhála foirne, uimhir teileafóin agus seoladh ríomhphoist i ngach cumarsáid

Cumarsáid Teileafóin Má dhéanann tú teagmháil linn ar an teileafón, déanfaimid ár ndícheall:

 • Do ghlao a fhreagairt go pras le linn uaireanta oifige liostaithe, 10am-12pm agus 3pm - 5pm. • Ár n-ainm agus ár réimse oibre a thabhairt duit nuair a fhreagraímid • Teachtaireachtaí gutha a fhreagairt a luaithe is féidir • An t-eolas atá uait a sholáthar duit (tabhair faoi deara go gceanglaítear orainn, ar chúiseanna cosanta sonraí, céannacht múinteoirí cláraithe agus iarratasóirí ar chlárú (lena n-áirítear grinnfhiosrúchán) a dhearbhú trí thrí phíosa faisnéise pearsanta a lorg sula bpléimid sonraí clárúcháin/iarratais) • Glaoch a chur ar ais chugat mura bhfuilimid in ann déileáil le do cheist láithreach • É a dhéanamh éasca teagmháil a dhéanamh linn ar +353 (1) 6517900

Taifeadadh glaonna Tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil córas taifeadta glaonna i bhfeidhm agus go bhféadfaí glaonna a thaifeadadh chun críocha oiliúna agus fíoraithe.

Cuairt ar Oifig na Comhairle Múinteoireachta (Seirbhís Coinne)

I bhformhór na gcásanna, beidh an pobal i gcoitinne, múinteoirí, iarratasóirí, srl. in ann a ngnó a dhéanamh linn trí ríomhphost, teileafón, litir nó trínár suíomh gréasáin, www.teachingcouncil.ie.

Más mian leat cuairt a thabhairt ar ár n-oifig, áfach, tabhair faoi deara le do thoil go bhfuil seirbhís coinne i bhfeidhm.

Sula n-eagróidh an Chomhairle Mhúinteoireachta coinne, scrúdóimid na céimeanna riachtanacha go léir agus scrúdóimid gach bealach chun iarracht a dhéanamh do cheist a réiteach, ar mhaithe le do chuid ama a shábháil.

Cinnteoidh an tseirbhís coinní:

 • Go mbeidh ball foirne ón rannóg ábhartha ar fáil chun bualadh leat
 • Go gcuirfear áiseanna oiriúnacha ar fáil do chruinnithe
 • Go mbeidh tuiscint ag an mball foirne lena mbaineann ar do cheist agus go mbeidh siad in ann déileáil leis go pras.
 • Go mbuailfear leat go poncúil agus go seachnófar tréimhsí fada feithimh
 • Go seachnóidh tú díomá sa chás nach bhfuil ball foirne ábhartha ar fáil chun bualadh leat
 • Cinnteoidh an Chomhairle Mhúinteoireachta go mbeidh ár n-oifigí inrochtana do dhaoine faoi mhíchumas

Chun coinne a dhéanamh:

Cumarsáid le Soláthraithe Oibreoimid nósanna imeachta tairisceana agus ceannacháin atá soiléir, neamhchlaonta agus trédhearcach de réir na dTreoirlínte um Sholáthar Poiblí. Cinnteoimid go ndéanfar íocaíochtaí le soláthraithe de réir na reachtaíochta agus na rialachán um Íoc Pras.

Rochtain ar Thaifid Nuair a bhaineann tú leas as na meicníochtaí reachtúla a sholáthraítear leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014, na Rialacháin um Rochtain ar Fhaisnéis faoin gComhshaol agus an reachtaíocht um Chosaint Sonraí chun rochtain a lorg ar thaifid atá i seilbh na Comhairle, déanfar gach iarracht iad seo a chur ar fáil duit sa fhráma ama is giorra is féidir.

Seirbhís trí Ghaeilge Déanann an Chomhairle soláthar sonrach do sheachadadh a seirbhísí i nGaeilge. Agus é sin á dhéanamh, tá sé á threorú ag forálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Féachfaidh an Chomhairle lena chinntiú go bhfreagraítear i nGaeilge do chumarsáid a fhaightear i nGaeilge (scríofa agus ó bhéal). Tá roinnt d’fhoireann na Comhairle inniúil sa Ghaeilge agus, nuair is féidir, tabharfaidh siad aghaidh ar cheisteanna i nGaeilge.

Cumarsáid sna Meáin Shóisialta Úsáideann an Chomhairle Mhúinteoireachta ardáin meán sóisialta, lena n-áirítear Twitter, Facebook, Snapchat & Instagram, chun na geallsealbhóirí a thabhairt cothrom le dáta maidir le gníomhaíochtaí na Comhairle. Tabhair faoi deara le do thoil gur seirbhís craolta amháin iad na hardáin meán seo.

Comhionannas/Éagsúlacht Déanfaimid gach iarracht a chinntiú go bhfreastalaítear ar chustaiméirí a bhfuil riachtanais ar leith acu inár seachadadh seirbhíse go léir. Déanfaimid gach iarracht a chinntiú go gcoimeádtar rochtain ar gach réimse dár bhfoirgnimh agus ar ár seirbhísí go léir do dhaoine faoi mhíchumas agus do dhaoine eile a bhfuil riachtanais ar leith acu.

Déan Teagmháil Linn

Sula ndéanann tú teagmháil linn, b’fhéidir go bhfaighidh tú a bhfuil de dhíth ort inár gCeisteanna Coitianta.

Is féidir leat freisin do shonraí pearsanta atá á gcoimeád ar chlár na Comhairle Múinteoireachta a athrú trí logáil isteach ar an leathanach Mo Chlárú ar ár suíomh gréasáin.

Ceisteanna a bhaineann le tuarastal a íoc nó téarmaí agus coinníollacha fostaíochta

Má bhaineann do cheist le híocaíocht tuarastail nó téarmaí agus coinníollacha fostaíochta, déan teagmháil le do thoil leis an Roinn Oideachais agus Scileanna nó le do Bhord Oideachais agus Oiliúna. Níl aon sainchúram ag an gComhairle Mhúinteoireachta maidir le ceisteanna den sórt sin.

Aiseolas agus Gearáin

Ionas gur féidir linn foghlaim ó do thaithí ar an tseirbhís a chuirimid ar fáil agus ár gcórais a fheabhsú de réir mar is cuí, bheimis sásta d’aiseolas nó gearán a fháil i scríbhinn chuig:

Oifigeach Caidrimh le Custaiméirí                                                                                                                                 

An Chomhairle Mhúinteoireachta                                                                                                                               

Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad,                                                                                                                         

Maigh Nuad,         

Co. Chill Dara,

W23 Y7X0.

Ríomhphost: customerrelations@teachingcouncil.ie

Fón: +353 (0)1 651 7900

 • Nuair a gheofar gearán, seolfaidh ball dár bhFoireann Seirbhíse do Chustaiméirí admháil chugat. Féadfaidh ball den Fhoireann Seirbhíse do Chustaiméirí dul i dteagmháil leat chun faisnéis bhreise ábhartha a lorg.
 • Tar éis dúinn imscrúdú a dhéanamh ar an ngearán, seolfaimid freagra mionsonraithe chugat.

Déanfaimid an méid seo a leanas:

 • Déileáilfaimid le gach gearán ar bhealach éifeachtach, cothrom agus rúnda.
 • Do ghearán a admháil laistigh de thrí lá oibre agus freagra a thabhairt ar ghearáin laistigh de fiche lá oibre.
 • Tú a choinneáil ar an eolas faoi dhul chun cinn d’fhiosrúcháin mura bhfuil an cheist réitithe laistigh de na hamanna comhaontaithe.

Nós Imeachta Achomhairc

Mura bhfuil tú sásta le toradh an imscrúdaithe ar do ghearán, féadfaidh tú achomharc a dhéanamh in aghaidh an chinnidh chuig:

Leas-Stiúrthóir

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad,

Maigh Nuad,

Co. Chill Dara

W23 Y7X0

Ríomhphost: info@teachingcouncil.ie (Leas-Stiúrthóir FAO)

Fón: +353 (0)1 651 7900

Nós Imeachta Achomhairc Breise

Má bhraitheann tú gur caitheadh go héagórach leat nó mura bhfuil tú sásta lenár gcinneadh ar do ghearán, féadfaidh tú dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman. Scrúdaíonn foireann an Ombudsman gearáin faoi ghníomhaíochtaí riaracháin Ranna agus Oifigí Rialtais.

Is é an bealach is fearr chun teagmháil a dhéanamh leis an Ombudsman ná trí:

 • Cliceáil ar an nasc ‘Déan Gearán’ ag www.ombudsman.ie
 • Ag scríobh chuig: Oifig an Ombudsman, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2, D02 W773 nó
 • Ag glaoch ar an Ombudsman ar 01 639 5600 má tá aon cheist agat nó má tá cabhair uait le do ghearán.