Aistrigh:
Gaeilge
English

Stuchtúr na Comhairle

An chaoi a bhfuil an chomhairle struchtúrtha, ár comhaltaí agus ár gcoistí.

Toghcháin na Comhairle

Beidh toghchán do comhaltaí nua ar siúl i Feabhra/Márta 2024.

Ár Foireann

Buail lenár bhfoireann ardbhainistíochta atá tiomanta do ghairm na múinteoireachta a chur chun cinn agus a rialáil.

Rialachas

Reachtaíocht Ábhartha

Achoimre a thabhairt ar an Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, ionstraim reachtúil agus reachtaíocht eile

Nochtaí Cosanta

Baineann nochtadh cosanta le cúinse ina ndéanann oibrí faisnéis a nochtadh faoi éagóiritheoireacht ábhartha (“éagóiritheoireacht iomchuí”). “Sceithireacht” a thugtar air uaireanta.

Foilseacháin corparáideach

Faigh tuarascálacha nliantúla, airgeadas, feidhmiúlacht chun múineadh, nochtaí cosanta, clárúchán, plean straitéiseach

Taighde Coimisiúnaithe

Research on teacher education, development, and practice.

Gairmeacha

Gheobhaidh tú eolas anseo ar aon folúntais agus roinnt buntáistí atá ag bhaint le n-obair leis an Comhairle Mhúinteoireachta.