Foghlaim don Uile Dhuine – Sraith seimineár gréasáin beo

Foghlaim don Uile Dhuine, sraith seimineár gréasáin beo atá á cur ar fáil ag an gComhairle Mhúinteoireachta agus an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) ar cuireadh tús léi Dé Máirt, 31 Márta chun tacú leis an bhfoghlaim ón mbaile san aimsir athraitheach seo.

Bíodh sé ar líne nó as líne - leis an dea-chleachtas ar fad atá ann anois nuair atá na scoileanna dúnta, agus a bheith ag tacú lena chéile an tráth seo. Tugann ceannairí scoile agus múinteoirí an-aire agus an-tacaíocht, agus ba mhaith linn an pobal a thabhairt le chéile agus aghaidh a thabhairt ar riachtanais an lae inniu i dteannta a chéile.

Is féidir teacht ar na seimineáir gréasáin ar fad a craoladh go dtí seo ón nasc thíos.

Téigh i dteagmháil, le do thoil, le communications@teachingcouncil.ie má tá aon cheisteanna agat.

Súil Siar, Súil Aniar - Ag Breathnú Siar agus Ag Féachaint Romhainn

Dáta craolta: Dé hAoine, 19 Meitheamh, 12pm

Súil Siar, Súil Aniar - Ag Breathnú Siar agus Ag Breathnú Romhainn’ a bhí ar an deichiú seimineár gréasáin, an ceann deireanach, sa tsraith ‘Foghlaim don Uile Dhuine’ don tréimhse scoile 2019/2020. Sruthaíodh beo é Dé hAoine, 19 Meitheamh ar 12pm.

Bhain fócas an tseimineáir gréasáin leis an bhfilleadh ar scoil, agus súil siar ar an méid a tharla le roinnt míonna anuas.

Ar an bpainéal, bhí

 • Evin Fleming, Scoláire ag tosú i mbliain a cúig i Scoil Chonglais, Bealach Conglais
 • Dympna Daly, Stiúrthóir Ionad Oideachais Chorcaí Thiar
 • Daniel Hyland,  Príomhoide Choláiste an Chláirín, Baile Átha an Rí
 • Sonya Ryan, Tuismitheoir
 • Karina Hanley,  Múinteoir bunscoile

Gheofar cóip le híoslódáil anseo den PowerPoint a úsáideadh sa seimineár gréasáin.

Léargas Idirnáisiúnta: A Bhfuil ag Tarlú i dTíortha Eile

Dáta craolta: Dé hAoine, 29 Bealtaine, 12pm

Léargas Idirnáisiúnta - A Bhfuil ag Tarlú i dTíortha Eile’ a bhí ar an naoú seimineár gréasáin sa tsraith ‘Foghlaim don Uile Dhuine’. Sruthaíodh beo é Dé hAoine, 29 Bealtaine ar 12pm.

Ar an bpainéal don seimineár gréasáin sin bhí

 • Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, Éire
 • Andy Hargreaves, Ollamh Taighde i Scoil Oideachais Lynch, Boston College
 • Ciara O’Donnell, Stiúrthóir Náisiúnta, An tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí, Éire
 • Deanne Fishburn, Stiúrthóir, Queensland College of Teachers, an Astráil
 • Andreas Schleicher, Stiúrthóir na Stiúrthóireachta Oideachais agus Scileanna, OECD, an Fhrainc
 • Deborah Netolicky, Ceann Múinteoireachta agus Foghlama, St Mark's Anglican Community School, an Astráil

Gheofar cóip le híoslódáil anseo den PowerPoint a úsáideadh sa seimineár gréasáin.

Gheofar cóip anseo de na sleamhnáin ar thagair Andreas Schleicher dóibh le linn an tseimineáir gréasáin. Ar an drochuair áfach, níor éirigh linn iad a thaispeáint le linn an tseisiúin bheo.

Tacaíocht don Mheasúnú Ar Líne agus don Aiseolas Ar Líne

Dáta craolta: Dé Máirt, 26 Bealtaine, 12pm

Tacaíocht don Mheasúnú ar Líne agus Aiseolas’ a bhí ar an ochtú seimineár gréasáin sa tsraith ‘Foghlaim don Uile Dhuine’. Sruthaíodh beo é Dé Máirt, 26 Bealtaine ar 12pm

Bhí príomhphainéal i gceist agus tacaíocht acu ó phainéal tánaisteach.

Ar an bpríomhphainéal bhí

 • Patrick Looby, scoláire bhliain a dó - Gaelcholáiste Luimnigh
 • Clare Downey, tuismitheoir a bhfuil triúr páistí aici, iad idir naoi mbliana d’aois agus naoi mbliana déag d’aois, agus í ina Bainisteoir Seirbhíse “Early Years” don Chomhairle Náisiúnta Tuismitheoirí – Bunbhrainse.
 • Nuala Taffe, Leas-Stiúrthóir Beartas, Taighde agus Dearadh, an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí

Painéal tánaisteach

 • Siobhán Ní Uptáin,  Múinteoir Bunscoile rang a haon agus a dó
 • Stephanie Kelly,  Leas-Phríomhoide Bunscoile agus SET
 • Stephanie Hodgers,  Múinteoir Iar-Bhunscoile Ealaíne
 • Pauric O'Donnell,  Múinteoir Iar-bhunscoile Ríomheolaíochta

Gheofar cóip le híoslódáil anseo den PowerPoint a úsáideadh sa seimineár gréasáin.

Teagasc agus Foghlaim Ar-líne agus As-líne – Oideachas Trí Mheán na Gaeilge

Dáta craolta: Dé Máirt, 19 Bealtaine, 12pm

Teagasc agus Foghlaim ar líne agus as líne – Oideachas Trí Mheán na Gaeilge’ a bhí ar an seachtú seimineár gréasáin sa tsraith ‘Foghlaim don Uile Dhuine’. Sruthaíodh beo é Dé Máirt, 19 Bealtaine ar 12pm

Ar an bpainéal don seimineár gréasáin seo bhí:

 • Phil Fox, Cathaoirleach agus Leas Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta
 • Seosaimh Mac an Iomaire - Ceannaire Foirne Gaeilge don tSeirbhís Um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
 • Muireann Ní Mhóráin, Príomhfheidhmeannach ar an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta
 • Caoilfhionn Ní Ghoill, Coláiste Naomh Éinne, Cill Rónain, Inis Mór
 • Deirble Nic Conghamhna, Príomhoide Scoil Neasáin, Baile Hearman, Baile Átha Cliath 5
 • Lorna Ní Choistealbha, Gaelscoil Mhic Amhlaigh, Cnoc na Cathrach, Gaillimh

Is féidir cóip de PowerPoint a íoslódáil anseo.

Cách i gCeannas, Cách ag Foghlaim - Ag Tacú le Ceannairí Scoile

Dáta craolta: Dé Máirt, 12 Bealtaine 2020, 12pm

Na Leibhéil Uile Cheannais, Foghlaim don Uile Dhuine - Tacaíocht do Cheannairí Scoile’ a bhí ar an séú seimineár gréasáin sa tsraith ‘Foghlaim don Uile Dhuine’. Sruthaíodh beo é Dé Máirt, 12 Bealtaine ar 12pm

Ar an bpainéal don seimineár gréasáin seo bhí:

 • Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta
 • Bernard McHale, Ceannaire Foirne Ceannasaíochta, an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
 • Cecilia Munro, Príomhoide Choláiste Breisoideachais Bhaile Formaid, Baile Átha Cliath 12
 • Páiric Clerkin, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Líonra Phríomhoidí Bunscoile Éireann
 • Mary Gallagher, Leas-Phríomhoide: agus comhordaitheoir RSO, Bunscoil Naomh Iósaef, Tulach Mhór
 • Kieran Golden, iar-Uachtarán Chumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na bPríomhoidí Tánaisteacha agus Príomhoide Phobalscoil Bhaile na mBocht, Cathair Chorcaí

Gheofar cóip le híoslódáil anseo den PowerPoint a úsáideadh sa seimineár gréasáin.

Múinteoireacht agus Foghlaim ar Leibhéal an Bhunoideachais, As Líne agus Ar Líne

Dáta craolta: Dé hAoine 8 Bealtaine 2020, 12pm

Múinteoireacht agus Foghlaim ar Leibhéal an Bhunoideachais, As Líne agus Ar Líne’ a bhí ar an gcúigiú seimineár gréasáin sa tsraith ‘Foghlaim don Uile Dhuine’. Sruthaíodh beo é Dé hAoine, 8 Bealtaine ar 12pm.

Ar an bpainéal don seimineár gréasáin seo bhí:

 • Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta
 • Caoimhe McLaughlin, Ceannaire Foirne Dearadh & Taighde FGL don tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
 • Tiernan O’Neill, Príomhoide Bhunscoil Corpus Christi, Maigh Rois, Luimneach
 • Caoimhe Ní Dhaghnáin, Dalta ó Rang a Sé i nGaelscoil Mhichíl Cíosóg, Inis, Co. an Chláir
 • Deirdre O’ Donovan, Tuismitheoir
 • Eimear Dilleen, Múinteoir Bunscoile in dhá bhunscoil tuaithe in oirthear Cho. an Chláir

Bhí deacracht theicniúil againn leis an taifeadadh, ar an drochuair, agus níl fáil ach ar an bhfuaimraon agus an PowerPoint. Ár leithscéal as an míchaoithiúlacht.

Gheofar cóip le híoslódáil anseo den PowerPoint a úsáideadh sa seimineár gréasáin.

Múinteoireacht agus Foghlaim ar Leibhéal an Iar-bhunoideachais, As Líne agus Ar Líne

Dáta craolta: Dé Máirt 5 Bealtaine 2020, 12pm

Múinteoireacht agus Foghlaim ar Leibhéal an Iar-bhunoideachais, As Líne agus Ar Líne’ a bhí ar an gceathrú seimineár gréasáin sa tsraith ‘Foghlaim don Uile Dhuine’. Sruthaíodh beo é Dé Máirt, 5 Bealtaine ar 12pm

Ar an bpainéal don seimineár gréasáin seo bhí:

 • Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta
 • Anthony Kilcoyne, Leas-Stiúrthóir Teicneolaíochtaí Digiteacha, an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí
 • Tony Collison, Príomhoide Mhainéar Áth na Carraige, an Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath
 • Vivienne Hogan, Leas-Phríomhoide Choláiste Pobail Thuamhan, Luimneach
 • Anna Merrick, Tuismitheoir agus Múinteoir Breisoideachais, Coláiste Breisoideachais an Phiarsaigh, Cromghlinn, Bhaile Átha Cliath 12.
 • Lisa Noone, Ceannaire Foirne Gníomhach Folláine & Sláinte Bunoideachais, an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí

Gheofar cóip le híoslódáil anseo den PowerPoint a úsáideadh sa seimineár gréasáin.

Riachtanach do Chuid Againn, Go maith Dúinn ar Fad - Tacaíocht ó Chian do Scoláirí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu (RSO)

Dáta craolta: Dé Máirt, 28 Aibreán 2020, 12pm

Riachtanach do Chuid Againn, Go maith Dúinn ar Fad - Tacaíocht ó Chian do Scoláirí a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais acu (RSO)’ a bhí ar an tríú seimineár gréasáin sa tsraith ‘Foghlaim don Uile Dhuine’. Sruthaíodh beo é Dé Máirt, 28 Aibreán ar 12pm.

Ar an bpainéal don seimineár gréasáin seo bhí:

 • Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta
 • Rachel Markey, Múinteoir Bunscoile agus Saintreoraí maidir le Forbairt Polasaí agus Cleachtais leis an gComhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (NCSE)
 • Ben Rowsome, Scoláire
 • Rachel Moynagh, Príomhoide Scoil Speisialta an Teaghlaigh Naofa, Muinchille, Co. an Chabháin
 • Ian McMorrough, Tuismitheoir
 • Ann Marie Caulfield, Múinteoir Iar-Bhunscoile agus Comhordaitheoir RSO, Meánscoil Iósaif, An Ros, Co. Bhaile Átha Cliath

Bhí PowerPoint agus bileoga ag gabháil leis an seimineár gréasáin:

An pobal a aontú: Bealaí nua chun fanacht i dteagmháil

Dáta craolta: Dé Máirt 21 Aibreán 2020, 12pm

An pobal a aontú: Bealaí Cruthaitheacha chun a bheith i dteagmháil’ a bhí ar an dara seimineár gréasáin sa tsraith ‘Foghlaim don Uile Dhuine’. Sruthaíodh beo é Dé Máirt, 21 Aibreán ar 12pm.

Ar an bpainéal don seimineár gréasáin seo bhí:

 • Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta
 • Jason Byrne, Múinteoir Bunscoile - Comhordaitheoir Teagmhála Baile, Scoile agus Pobail, Gaillimh
 • Rachel O’Connor, Príomhoide Iar-bhunscoile, Scoil Phobail na Gráinsí, Loch Garman
 • Scoláire Iar-bhunscoile
 • Ciara Delaney, Ceann Foirne SFGM - Sláinte agus Folláine
 • Mary O’ Mahony, Tuismitheoir

Gheofar cóip le híoslódáil anseo den PowerPoint a úsáideadh sa seimineár gréasáin.

Ag Foghlaim sa Bhaile: Bímis ar líne nó as líne

Dáta craolta: Dé Máirt 31 Márta 2020, 12pm

Maidir lenár sraith ‘Foghlaim don Uile Dhuine’, b’é an chéad seimineár gréasáin sa tsraith ‘Ag Foghlaim sa Bhaile: Bímis ar líne nó as líne

Ar an bpainéal don seimineár gréasáin seo bhí:

 • Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta
 • Jack Kennedy, scoláire i mBliain a Cúig, Scoil na mBráithre Críostaí, Inis Díomáin
 • Marie-Therese Kilmartin, Príomhoide Choláiste Bríde, Meánscoil na Toirbhearta, Cluain Dolcáin
 • Danielle Conaty, Múinteoir Eacnamaiochta Baile, Scoil Chuimsitheach San Clár, Cluainín
 • Michael McNamara, Ceann Foirne SFGM - Teicneolaíochtaí Digiteacha
 • Áine Lynch, POF Chomhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí Bunscoile

Gheofar cóip le híoslódáil anseo den PowerPoint a úsáideadh sa seimineár gréasáin.