Tine a Lasadh! Gach rud a bhaineann leis an Teagasc agus leis an bhFoghlaim leis an gComhairle Mhúinteoireachta

Tá an tsraith podchraolta seo deartha chun comhráite a spreagadh, eolas a roinnt agus teagmháil a dhéanamh le múinteoirí. I ngach eagrán beidh aoi-óstach in éineacht le Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, Tomás Ó Ruairc agus muid ag cur agallaimh ar dhaoine ar fud an phobail teagaisc – múinteoirí, tuismitheoirí, scoláirí agus páirtithe leasmhara eile. Tá sé i gceist againn ionadaíocht a dhéanamh do na guthanna uile i rith na bliana. Lainseáil an tsraith podchraolta seo i mí na Samhna 2020.

I gComhrá leis an Dr Deborah Netolicky

Craolta ar dTús: Iúil 2021

Tá níos mó ná 20 bliain de thaithí sa teagasc agus sa cheannaireacht scoile san Astráil agus i Sasana ag an Dr Deborah Netolicky. Faoi láthair tá sí ina Ceann ar Theagasc agus ar Fhoghlaim i bPobalscoil Anglacánch Naomh Marcas (St Mark’s Anglican Community School), ina Comhlach Taighde Oinigh in Ollscoil Murdoch, Cathaoirleach de bhord bunscoile áitiúil, agus comhalta de choistí comhairleacha oideachais. Bíonn sí ag blagáil ag theeduflaneuse.com, is í an t-údar í de Transformational Professional Learning: Making a Difference in Schools, is í an t-eagarthóir í de Future Alternatives for Educational Leadership: Diversity, Inclusion, Equity and Democracy, atá le teacht agus is í an comheagarthóir í de Flip the System.

Tá Deborah in éineacht le Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, agus le Finn Ó Murchú, Ceann na Scoile (Iar-Bhunscoil) i gColáiste Mhuire gan Smál, Durlas, le haghaidh comhrá maidir leis an bhFoghlaim Ghairmiúil, an Fholláine, an Treocheannaireacht agus i bhfad níos mó.

Fógra Séanta um Podchraoladh: D’ullmhaigh an Chomhairle Mhúinteoireachta na taifeadtaí seo chun críocha eolais agus plé ghinearálta. Má chuirtear barúlacha nó tuairimí in iúl, is iad seo dearcthaí na gcainteoirí aonair atá á léiriú agus ní gá gurb iad dearcthaí na Comhairle Múinteoireachta.

Éist anois ar Spotify, Apple, Amazon Music, agus níos mó!

Ag caint le gach rud a bhaineann le cúrsaí oideachais le Clive Byrne, Stiúrthóir NAPD (Cumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí

Craolta ar dTús: Bealtaine 2021

San eagrán seo, tá Clive Byrne in éineacht le Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, agus leis an aoi-óstach, Áine Lynch, Príomhfheidhmeannach Chomhairle Náisiúnta na dTuisimitheoirí – Bunbhrainse le haghaidh comhrá maidir lena aistear gairme, an pháirt a ghlac sé san Fholláine do Gach grúpa, pobal na scoile, ceannaireacht scoile agus i bhfad níos mó.

Is Stiúrthóir Chumann Náisiúnta na bPríomhoidí agus na Leas-Phríomhoidí (NAPD) é Clive, agus tá sé sa ról sin ó 2008. Ina ról mar Stiúrthóir NAPD, scríobh agus rinne Clive cur i láthair maidir le ról an cheannaire scoile mar ghníomhaí ar athruithe in oideachas na hÉireann agus tá sé tar éis a bheith ina urlabhraí neamhbhalbh leis an gcuraclam agus measúnacht a leasú le go mbeidh córas na hÉireann oiriúnach don fheidhm. 

Roimhe seo, chaith sé dhá théarma mar Uachtarán ar Chumann Cheannasaithe na Scoileanna Eorpacha agus mar chomhalta Comhairle de Chónaidhm Idirnáisiúnta na bPríomhoidí (ICP). Ceapadh é ar an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) agus chaith sé dhá théarma uirthi, agus le linn an téarma deiridh bhí sé mar Chathaoirleach an Bhoird don tSraith Shinsearach.

Tá Clive le dul ar scor an samhradh seo agus ba mhaith linn an deis seo a ghlacadh agus gach rath a ghuí air sa chéad chaibidil eile dá shaol agus buíochas a ghabháil leis as ucht an ionchuir luachmhair a bhí aige i gcúrsaí oideachais.

Éist anois ar Spotify, Apple, Amazon Music, agus níos mó!

Ag Caint faoi Chúrsaí Oideachais, Cúrsaí Folláine do Mhúinteoirí agus d’Fhoghlaimeoirí agus faoi bhrionglóidí Dhún na nGall leis an Dr Niall Muldoon, Ombudsman na Leanaí in Éirinn

Craolta ar dTús: Aibreán 2021

Is Ombudsman na Leanaí in Éirinn é an Dr Niall Muldoon agus tá sé tar éis a bheith ag obair sa réimse um Chosaint Leanaí le níos mó ná 20 bliain. San eagrán seo, tá Niall in éineacht le Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, agus leis an aoi-óstach, Angela Lynch, an Príomhbhainisteoir Comhairle i Líonra Príomhoidí Bunscoile na hÉireann (IPPN), chun labhairt faoi cad a thugann spreagadh dó ina ról mar an tOmbudsman, sa Ghrúpa Folláine do Mhúinteoirí agus d’Fhoghlaimeoirí, agus cad a chiallaíonn oideachas dó. 

Éist anois ar Spotify, Apple, Amazon Music, agus níos mó!

I gcomhrá le Ciara Reilly – pobail, COVID, agus ag foghlaim trí bhallaí scagacha!

Craolta ar dTús: Feabhra 2021

Is Léachtóir Cúnta in Oideachas Digiteach í Ciara Reilly in Institiúid Teicneolaíochta Marino, agus tá aithne ag go leor múinteoirí uirthi ar fud na tíre mar gheall ar an ionchur a bhíonn aici ar Twitter via #edchatie.

Tá Ciara in éineacht le Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta, agus Brian Fahy, múinteoir bunscoile ar iasacht agus Comhlach Cumarsáide sa Chomhairle Mhúinteoireachta, le haghaidh comhrá maidir lena haistear gairme, lena n-áirítear an obair cheannródaíoch a rinne sí le Kathleen Byrne chun Teachmeet a thabhairt go hÉirinn, ag réiteach na suíomhanna thuas seal thíos seal maidir le bheith ag obair ar líne sa timpeallacht reatha, agus cad iad na rudaí a d’fhoghlaimíomar ar féidir linn a thabhairt chun cinn nuair a bheidh an saol ar ais mar a bhí.

Éist anois ar Spotify, Apple, Amazon Music, agus níos mó!

Tugann FÉILTE faoin tsaincheist shíoraí maidir le cuimsiú i gcúrsaí oideachais

Craolta ar dTús: Eanáir 2021

Tá athchuairt á tabhairt againn ar FÉILTE 2019 in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, inar tháinig an Dr Finn Ó Murchú isteach ag an nóiméad deiridh chun plé painéil a óstáil maidir le hOideachas Ionchuimsitheach. Níl an plé ag díriú ar riachtanais bhreise ná ar riachtanais speisialta oideachais amháin, ach ina áit sin, tá sé ag breathnú ar réimse an chuimsithe i gcoitinne – éagsúlacht shocheacnamaíoch, rochtain ar ár gcóras oideachais do na múinteoirí agus foghlaimeoirí uile.

Cé gur tharla an plé seo in 2019, tá a fhios againn go bhfuil tábhacht i gcónaí le hoideachas ionchuimsitheach. D’fhéadfaí a rá, níos mó ná riamh, go bhfuilimid ag breathú ar bhealaí le go mbeidh gach duine curtha san áireamh i bpobal na scoile agus COVID ag réabadh trínár bpobail.

Tá Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir agus Príomhfheidhmeannach na Comhairle Múinteoireachta, mar óstach ar phlé painéil le baill den phobal oideachais: Niall Muldoon, Ombudsman na Leanaí, John Cunningham, mac léinn in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, Nada Khaled-Abdo, múinteoir, an Dr Finn Ó Murchú,  Ceann na Scoile, Coláiste Mhuire gan Smál, Durlas.

Éist anois ar Spotify, Apple, Amazon Music, agus níos mó!

Is í Mary Robinson, iar-Uachtarán na hÉireann, aoichainteoir ag FÉILTE 2020!

Craolta ar dTús: Nollaig 2020

Éist leis an agallamh le Mary Robinson ó FÉILTE 2020! Labhraíonn iar-Uachtarán na hÉireann le Tomás Ó Ruairc maidir le COVID, athrú aeráide, an tábhacht a bhaineann le múinteoirí agus níos mó!

Éist anois ar Spotify, Apple, Amazon Music, agus níos mó!

Spásanna sábháilte agus tacaíochta á gcruthú i scoileanna agus i gcúrsaí oideachais do mhúinteoirí agus scoláirí LADTI+

Craolta ar dTús: Samhain 2020

Inár gcéad phodchraoladh do ‘Tine a Lasadh! Gach rud a bhaineann leis an Teagasc agus leis an bhFoghlaim leis an gComhairle Mhúinteoireachta’, tá Moninne Griffith, Príomhfheidhmeannach BeLonG To! in éineacht le Tomás Ó Ruairc, Stiúrthóir na Comhairle Múinteoireachta agus aoi-óstach Máirín Ní Chéileachair, iar-phríomhoide bunscoile agus Stiúrthóir ar Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar chun plé a dhéanamh faoi thacaíocht a thabhairt do Scoláirí LADTI+.

Aimsigh sinn ar Spotify, Apple, Amazon Music, agus níos mó!