Seirbhís do Chustaiméirí

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta comhlacht rialála ghairm na múinteoireachta in Éirinn, agus mar chuid den ról sin, déanann sí an mhúinteoireacht a rialáil agus an ghairmiúlacht a chur chun cinn ar mhaithe le leas an phobail. Mar a leagadh amach i bPlean Straitéiseach 2012-2014 - Ré Nua don Ghairmiúlacht:

 • Cabhraímid le múinteoirí dul isteach sa ghairm trína gclárú.
 • Socraímid caighdeáin i ndáil le hoideachas múinteoirí ag gach céim de ghairmréim an mhúinteora.
 • Leagaimid síos caighdeáin i ndáil le hinniúlacht ghairmiúil agus iompar gairmiúil.
 • Déanaimid imscrúdú ar ghearáin a dhéantar faoi mhúinteoirí cláraithe.

Táimid tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil i gcomhréir leis na tionscnaimh um Sheirbhís Ardchaighdeáin do Chustaiméirí a cheadaigh an Rialtas. Téann a bhfuil sa Chairt um Sheirbhís do Chustaiméirí agus sna Nósanna Imeachta Aiseolais agus Gearán leis na prionsabail a bhaineann le dea-sheirbhís do chustaiméirí agus leis na nósanna imeachta chun gearáin a dhéanamh a leagtar amach sa Treoir ón Ombudsman maidir le Riarachán Poiblí Maith.

Lean ort ag léamh chun tuilleadh a fhoghlaim faoin gCairt um Sheirbhís do Chustaiméirí & Nósanna Imeachta Aiseolais agus Gearán. Is féidir an chairt agus na nósanna imeachta a íoslódáil anseo.


Ráiteas faoi Chóimheas

Tá foireann na Comhairle tiomanta do chaidreamh gairmiúil, measúil a chothú lena cuid cliant. Dá réir sin, bíonn an Chomhairle ag dréim leis go mbeidh tú measúil agus cúirtéiseach agus tú ag déileáil le comhaltaí ár bhfoirne.

An Gealltanas a Thugaimid Duit

Teagmháil a dhéanamh linn ar an nguthán

Má dhéanann tú teagmháil linn ar an nguthán, déanfaimid iarracht:

 • freagra a thabhairt ar do ghlao gutháin a luaithe agus is féidir le linn na n-uaireanta oscailte gutháin atá fógartha
 • ainm agus réimse oibre an duine a fhreagróidh an guthán a insint duit
 • freagra a thabhairt ar theachtaireachtaí glórphoist a luaithe agus is féidir
 • cibé faisnéis atá ag teastáil uait a sholáthar duit (tabhair faoi deara, le do thoil, chun ceanglais a bhaineann le cosaint sonraí a chomhlíonadh, ní mór dúinn céannacht múinteoirí cláraithe agus daoine atá ag iarraidh clárú a dhearbhú trí thrí phíosa d'fhaisnéis phearsanta a iarraidh sular féidir linn mionsonraí clárúcháin a phlé.)
 • glaoch ar ais ort mura bhfuilimid in ann déileáil le do cheist ar an toirt
 • a chinntiú go bhfuil sé éasca teagmháil a dhéanamh linn trí uimhir Íosghlao a chur ar fáil, 1890 224 224.

Cumarsáid i scríbhinn

Má dhéanann tú teagmháil linn trí ríomhphost, trí fhacs nó tríd an bpost, déanfaimid iarracht:

 • freagra i scríbhinn agus/nó ar an nguthán a thabhairt ort laistigh de chúig lá oibre
 • i gcás go bhfuil éileamh mór ar ár gcuid seirbhísí, nó i gcás ceisteanna casta, freagra i scríbhinn agus/nó ar an nguthán a thabhairt ort laistigh de 20 lá oibre
 • i gcás nach bhfuilimid in ann freagra a thabhairt ar do cheist ar an toirt, freagra a eisiúint duit, de réir mar is cuí, chun a rá go bhfuilimid ag déileáil le d'fhiosrúchán
 • a chinntiú go bhfuil ainm teagmhála, uimhir ghutháin, seoladh ríomhphoist agus uimhir facs san áireamh i ngach píosa cumarsáide i scríbhinn a chuirtear ar fáil.

Cuairt a thabhairt ar oifig na Comhairle Múinteoireachta (seirbhís coinní)

Go hiondúil, beidh an pobal i gcoitinne, múinteoirí, iarratasóirí etc. in ann gnó a dhéanamh linn ar an nguthán, trí ríomhphost, trí fhacs agus tríd an bpost, nó tríd ár suíomh gréasáin. Dá mba rud é gur bhreá leat cuairt a thabhairt ar an oifig, áfach, tabhair faoi deara go bhfuil seirbhís coinní in úsáid. Mar thoradh ar an tseirbhís sin, is féidir linn a chinntiú:

 • go mbeidh comhalta foirne ón rannóg chuí ar fáil chun bualadh leat
 • go dtuigfidh an comhalta foirne sin do cheist agus go mbeidh sé nó sí in ann déileáil léi go pras
 • go mbuailfear leat in am agus nach mbeidh tréimhsí fada feithimh i gceist.

Chun coinne a dhéanamh:

 • cuir glaoch orainn ar Íosghlao 1890 224 224 nó ar 01 6517900, nó seol ríomhphost chuig eolas@oide.ie

Seirbhís trí mheán na Gaeilge

Déanann an Chomhairle socruithe ar leith chun seirbhísí a chur ar fáil trí mheán na Gaeilge. Tá an obair sin faoi threoir fhorálacha Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003. Tá an Chomhairle tiomanta do chinntiú go dtabharfaidh duine le Gaeilge freagra ar chumarsáid Gaeilge a gheofar trí ríomhphost, tríd an bpost nó ar an nguthán nuair is féidir sin.

Comhíonannas/Éagsúlacht

Táimid tiomanta do sheirbhís a chur ar fáil a thugann cosaint do cheart an duine caitheamh comhionann a fháil, mar atá socraithe ag reachtaíocht ar chomhionannas.

Déanfaimid iarracht a chinntiú go mbeadh ár seirbhísí agus ár saoráidí inrochtana ag ár gcliaint uile, lena n-áiritear na daoine sin a bhfuil riachtanais speisialta acu.