Aiseolas agus Gearáin

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil ar bhonn leanúnach. D'fhéadfadh sé tarlú, áfach, go gcuirfear seirbhís ar fáil duit agus nach mbeidh sí ar an gcaighdeán ard a mbíonn tusa ag tnúth leis agus is mian linn a sholáthar. Beimid lán-sásta imscrúdú a dhéanamh ar an scéal in aon chás den sórt sin d'fhonn teacht ar réiteach.

Cineálacha Gearán

Ní mór na nósanna imeachta aiseolais agus gearán a úsáid i gcás go mbraitheann tú gur cuireadh seirbhís mhíshásúil ar fáil duit.

Má tá duine atá ag iarraidh clárú linn míshásta le cinneadh clárúcháin atá déanta ag an gComhairle, féadfaidh sé nó sí a iarraidh go ndéanfar athbhreithniú ar an gcinneadh nó go ndéanfar an cinneadh a neamhniú.

Ar an dóigh chéanna, bíonn próiseas ar leith in úsáid i gcás gearáin a dhéantar faoi fheidhmiúlacht chun múineadh múinteoirí cláraithe.

Aiseolas

Is maith linn aiseolas i scríbhinn a fháil chun gur féidir linn foghlaim ón taithí a bhí agat ar na seirbhísí a chuirimid ar fáil agus feabhas a chur ar ár gcórais de réir mar is cuí. Déan litir a sheoladh chuig:

An tOifigeach um Chaidreamh le Custaiméirí

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad

Maigh Nuad, Co. Chill Dara.

R-phost: customerrelations@teachingcouncil.ie

Íosghlao: 1890 224 224 nó +353 (0)1 651 7900 Facs: +353 (0)1 651 7901

Conas a dhéantar gearán

Táimid tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil agus feidhmeanna reachtúla na Comhairle Múinteoireachta á gcomhlíonadh againn. Cuireann an Chomhairle fáilte roimh gach píosa aiseolais agus táimid an-dáiríre faoi dhéileáil mar is cuí le gearáin faoi chaighdeáin seirbhíse.

Mura bhfuil tú sásta le caighdeán na seirbhíse a cuireadh ar fáil duit, ba bhreá linn é dá ndéanfá teagmháil linn chun é sin a insint dúinn ionas go mbeimid in ann imscrúdú iomlán a dhéanamh ar an gceist agus fadhb ar bith lena mbaineann a réiteach. Bainfimid leas as do thuairimí agus as aiseolas uait chun feabhas a chur ar an tseirbhís.

Céim 1

Agus tú ag iarraidh gearán a dhéanamh faoi chaighdeán na seirbhíse a cuireadh ar fáil duit, moltar duit teagmháil a dhéanamh ar dtús leis an rannóg den Chomhairle Múinteoireachta a bhí ag déileáil le d'iarratas nó le do cheist. Go hiondúil is féidir an gearán a réiteach ag an gcéim sin. Cliceáil anseo le haghaidh eolas teagmhála

Céim 2

I gcás nach bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fuair tú ag Céim 1, féadfaidh tú do ghearán a chur faoi bhráid an Oifigigh um Chaidreamh le Custaiméirí. Ní mór gearáin ag an gcéim seo a dhéanamh i scríbhinn agus a sheoladh chuig:

An tOifigeach um Chaidreamh le Custaiméirí

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad

Maigh Nuad, Co. Chill Dara.

R-phost: customerrelations@teachingcouncil.ie

Íosghlao: 1890 224 224 nó +353 (0)1 651 7900 Facs: +353 (0)1 651 7901

Cuirfidh an tOifigeach um Chaidreamh le Custaiméirí in iúl duit go bhfuarthas do ghearán laistigh de 5 lá oibre. Déanfaidh sé/sí teagmháil leat i ndáil le do ghearán agus tabharfaidh sé/sí freagra i scríbhinn ort nuair a bheidh imscrúdú iomlán ar an gceist tugtha chun críche. Ba chóir go ndéanfar gearán a imscrúdú laistigh de 20 lá oibre.

Céim 3

Mura bhfuil tú sásta leis an bhfreagra a fuair tú ag Céim 2, féadfaidh tú do ghearán, i scríbhinn, a chur faoi bhráid an duine seo a leanas, trí mheán an Oifigigh um Chaidreamh le Custaiméirí:

Leas-Stiúrthóir

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad

Maigh Nuad, Co. Chill Dara.

R-phost: customerrelations@teachingcouncil.ie

Íosghlao: 1890 224 224 nó +353 (0)1 651 7900 Facs: +353 (0)1 651 7901

Gearán a chur faoi bhráid Oifig an Ombudsman

Féadfaidh an tOmbudsman imscrúdú a dhéanamh ar ghníomh ar bith a dhéanfaidh comhlacht faoina chúram, nó a dhéanfar thar ceann comhlachta den sórt sin, le linn dó a fheidhmeanna riaracháin a chomhlíonadh más rud é gur tharla droch-riarachán de dheasca an ghnímh sin agus go ndearnadh dochar dá bharr.

I gcás nach bhfuil tú sásta leis an gcaoi inar déileáladh le do ghearán, féadfaidh tú an gearán a chur faoi bhráid Oifig an Ombudsman agus a iarraidh go ndéanfar scrúdú nó imscrúdú neamhspleách ar an gceist.

Is iad seo a leanas sonraí teagmhála Oifig an Ombudsman:

Oifig an Ombudsman

18 Sráid Líosain Íochtarach, BÁC 2

Guthán: +353-1-639 5600

Íosghlao: 1890 223030 Facs: +353-1-639 5674

Ríomhphost:ombudsman@ombudsman.gov.ieSuíomh gréasáin:www.ombudsman.gov.ie