Polasaí Príobháideachais

Tiomanta do Shonraí Pearsanta a Chosaint

Tháinig an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) i bhfeidhm ar an 25 Bealtaine 2018. Is reachtaíocht é GDPR a d'achtaigh an tAontas Eorpach agus faoi cuirtear leis na hoibleagáidí atá ar gach eagraíocht i dtaobh na gcaighdeán a chaithfear a chomhlíonadh nuair a bhítear ag láimhseáil agus ag stóráil sonraí pearsanta.

Mar chomhlacht Stáit reachtúil, atá ag feidhmiú laistigh de théarmaí tagartha na nAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001-2015 agus an Acht Oideachais 1998, tá sé d'oibleagáid ar an gComhairle Mhúinteoireachta an reachtaíocht seo a chomhlíonadh. Mar an comhlacht um chaighdeáin ghairmiúla do ghairm na múinteoireachta, cuirim fáilte roimh na caighdeáin nua atá an GDPR a chur i bhfeidhm agus glacamid go dáiríre i gcónaí lenár gcuid freagreachtaí.

Tá an Chomhairle Mhúinteoireachta tiomanta a bheith gairmiúil, oscailte agus tré dhearcach sabhealach a ndéanaimid sonraí pearsanta a phróiseáil in san obair ar fad a dhéanaimid. Ceann de na ceanglais faoin reachtaíocht nua is ea go bhfoilseodh eagraíochtaí mar atá siad ag comhlíonadh na gcaighdeán mar a bhaineann leis an mbealach a ndéanaimid sonraí a bhailiú, a úsáid agus a chosaint.

Rinneadh an beartas seo a fhorbairt de réir an chuir chuige seo agus leagtar amach ann an bunús lena ndéanfar aon sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil don Chomhairle a phróiseáil. Bainfidh sin le gach sonraí pearsanta, beag beann ar an meán nó an modh ar bailíodh é.

Is féidir go ndéanfaí an Beartas seo a thabhairt cothrom le dáta ó am go chéile de réir mar a thugtar reachtaíocht nua Cosanta Sonraí isteach.

Privacy Policy Cover