Saoráil Faisnéise

Leis an Acht um Shaoráil Faisnéise 2014 (béarla) (Acht SF) is féidir leat teacht ar thaifid atá ag an gComhairle Mhúinteoireachta ar iarratas.

Conas a dhéanaim iarratas?

Nuair a dhéanann tú iarratas, ní mór duit:

 • Iarratas a chur isteach i scríbhinn/ ar ríomhphost, agus más féidir bain úsáid as an Foirm Iarratais SF oifigiúil (béarla) chuig: Oifigeach SF, An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, r: foi@teachingcouncil.ie
 • Bí chomh soiléir agus is féidir ionas go dtuigimid cad iad na taifid atá á n-iarradh. Sa chásanna nach dtuigimid cad iad na taifid atá á n-iarradh, déanfaimid iarracht a fháil amach cad iad na taifid atá de dhíth ort. Cuir isteach uimhir theileafóin i rith an lae le go ndéanfaidh sé an rochtain níos éasca
 • Luaigh go bhfuil an t-iarratas á dhéanamh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 2014
 • Nuair is féidir, luaigh an tréimhse ama, ar mian leat rochtain a dhéanamh ar thaifid di e.g. taifid a cruthaíodh idir an 01 Bealtaine, 2014 agus an 31 Nollaig, 2014
 • Sonraigh i d'iarratas, le do thoil, más mian leat an t-eolas atá á lorg agat a bheith curtha ar fáil i bhformáid ar leith (e.g. fótachóip, diosca ríomhaire, etc.)
 • B'fhéidir go lorgófaí cruthúnas céannachta, go háirithe áit a bhfuil eolas pearsanta á iarraidh, e.g. Teastas Breithe, Ceadúnas Tiomána, Pas nó cineál céannachta eile.

An féidir liom cuidiú a fháil agus iarratas á dhéanamh agam?

Is féidir. Má bhíonn aon chuidiú de dhíth ort beidh an tOifigeach SF sásta cuidiú leat le d’iarratas. Táimid ar fáil freisin chun cuidiú a chur ar fáil do dhaoine faoi mhíchumas chun a gcearta a fheidhmiú faoin Acht SF 2014 (e.g. glacadh le hiarratais ó bhéal ó dhaoine atá ag déanamh iarratais agus nach féidir leo léamh, priontáil agus/nó scríobh de bharr a míchumais, ionas go mbeidh an duine atá ag déanamh iarratais in ann na taifidi a scrúdú nó go mbeifí in ann na taifid a mhíniú dó/di).

Conas a fheidhmíonn SF?

Leis an Acht SF 2014, éilítear ar chomhlachtaí poiblí freagairt d’iarratais ón bpobal le rochtain a dhéanamh ar aon taifead atá faoi sheilbh comhlachta SF. Sa chuid is mó de na cásanna, ní mór do chomhlachtaí poiblí a gcinneadh a thabhairt maidir leis an iarratas laistigh de 4 seachtaine tar éis dóibh é a fháil. Tugtar sainmhíniú ar sheachtain san Acht mar 5 lá as a chéile i rith na seachtaine gan an Satharn, an Domhnach ná laethanta saoire poiblí a bheith san áireamh.

Ach, chun ligean do ghnó an rialtais a reáchtáil i gceart, beidh gá uaireanta le bheith díolmhaithe ó chineálacha áirithe faisnéise a eisiúint i gcúinsí áirithe. Tá siad seo leagtha amach san Acht.

An ngearrfar táille orm de bharr faisnéis a lorg faoin Acht SF 2014?

Déanann an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 foráil do chóras táillí SF atá go hiomlán nua. Is féidir teacht ar Ordú an Aire a bhunaigh an córas táillí nua (I.R. 531 de 2014) anseo. Is é seo a leanas achoimre den struchtúr táillí nua i leith iarratas neamhphearsanta:

 • Tá deireadh curtha leis an táille iarratais de €15;
 • Tá íostairseach de €101 ann faoi nach féidir táillí a ghearradh ar aon chuardach, aisghabháil agus cóipeáil. Nuair a shroicheann an táille €101, tagann táillí iomlána i bhfeidhm;
 • Tá uasteorainn ar mhéid na dtáillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála ar féidir a ghearradh de €500;
 • Tá uasteorainn bhreise de tháillí measta cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála ag €700 inar féidir le comhlacht SF diúltú iarratas a phróiseáil, ach amháin má bhíonn an duine a dhéanann an t-iarratas sásta an t-iarratas a mhionchoigeartú ionas go mbeidh na táillí cuardaigh, aisghabhála agus cóipeála faoin bhun na teorann;
 • Is é an táille d’athbhreithniú inmheánach faoi Alt 21 €30 anois (€10 do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu agus dá gcleithiúnaigh)
 • Is é an táille d’achomhraic chuig an gCoimisinéir Faisnéise faoi Alt 22 €50 anois (€15 do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu agus dá gcleithiúnaigh).

Cé chomh luath is a bheadh duine atá ag déanamh iarratais ar thaifid ag súil le freagra?

Faoin Acht SF 2014, ní mór iarratas ar thaifid a admháil laistigh de 2 sheachtain agus, sa chuid is mó de chásanna, ní mór freagairt a thabhairt dóibh laistigh de 4 seachtaine. Tugtar sainmhíniú ar sheachtain san Acht mar 5 lá as a chéile i rith na seachtaine gan an Satharn, an Domhnach ná laethanta saoire poiblí a bheith san áireamh. Má bhíonn tríú páirtí i gceist is féidir an teorainn ama le freagra a eisiúint a shíneadh ar feadh trí seachtaine breise.

Cad é an chéad chéim eile mura bhfuilim sásta leis an gcinneadh maidir le m’iarratas?

Mura bhfuil tú sásta le freagra na Comhairle Múinteoireachta is féidir leat a iarraidh go ndéanfadh ball foirne níos sinsearaí laistigh den Chomhairle athscrúdú ar an gcinneadh. Ba chóir iarratais le hathbhreithniú a dhéanamh ar chinneadh, in éineacht le táille €30.00 nó táille laghdaithe €10.00 do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu, a chur chuig an Rannóg SF, An Chomhairle Mhúinteoireachta, Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co. Chill Dara, Ríomhphost:pfox@teachingcouncil.ie

Tabhair faoi deara: Ní bhaineann na táillí seo ach le hiarratais Neamhphearsanta.

Mura bhfuil tú sásta go fóill leis an gcinneadh; tá sé de cheart agat achomharc a dhéanamh ar an gcinneadh chuig an gCoimisinéir Faisnéise. Ba chóir na hiarratais leis na táillí cuí (€50.00 nó táille laghdaithe de €15.00 do dhaoine a bhfuil cártaí leighis acu) a chur díreach ar aghaidh chuig an seoladh seo a leanas:

Ríomhphost: info@oic.gov.ie

Sa Phost: Oifig an Choimisinéara Faisnéise, 18 Sráid Líosain Íochtarach, Baile Átha Cliath 2

Teil: (01) 639 5689