Scéim Foilseacháin

Leis an Scéim Foilseacháin seo cuidítear le faisnéis a sholáthar lasmuigh den phróiseas um Shaoráil Faisnéise (ar an gcoinníoll nach gcuireann an dlí cosc ar fhoilsiú nó bronnadh rochtana dá leithéid). Cloíonn an scéim le hAlt 8 den Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014 agus tá aird ar phrionsabail na hoscailteachta, na trédhearcachta agus na cuntasachta.

Tá an scéim foilseacháin ar fáil anseo faoi shé cheannteideal mar a fhoráiltear dóibh san Acht. Tá cóip chrua ar fáil le léamh freisin ach coinne a dhéanamh.

Faisnéis faoin gcomhlacht shaoráil faisnéise

Seirbhís atá curtha ar fáil nó atá le cur ar fáil don phobal

Próiseas cinnteoireachta do mholtaí mórbheartais

Faisnéis airgeadais

Soláthar

Loga nochtuithe um Shaoráil Faisnéise agus faisnéis eile le foilsiú go rialta

Faisnéis faoin gcomhlacht shaoráil faisnéise

Seirbhísí ar fáil

Próiseas cinnteoireachta do mholtaí mórbheartais

Faisnéis Airgeadais

Soláthar*

* os cionn €10k do TFC agus os cionn €25k do chonarthaí eile

Loga nochtuithe um Shaoráil Faisnéise agus faisnéis eile le foilsiú go rialta