Aistrigh:
Gaeilge
English

Stuchtúr na Comhairle

An chaoi a bhfuil an chomhairle struchtúrtha, ár comhaltaí agus ár gcoistí.

Ár Foireann

Buail lenár bhfoireann ardbhainistíochta atá tiomanta do ghairm na múinteoireachta a chur chun cinn agus a rialáil.

Gairmeacha

Gheobhaidh tú eolas anseo ar aon folúntais agus roinnt buntáistí atá ag bhaint le n-obair leis an Comhairle Mhúinteoireachta

Rialachas

Reachtaíocht Ábhartha

Achoimre a thabhairt ar an Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, ionstraim reachtúil agus reachtaíocht eile

Nochtaí Cosanta

Baineann nochtadh cosanta le cúinse ina ndéanann oibrí faisnéis a nochtadh faoi éagóiritheoireacht ábhartha (“éagóiritheoireacht iomchuí”). “Sceithireacht” a thugtar air uaireanta.

Foilseacháin corparáideach

Faigh tuarascálacha nliantúla, airgeadas, feidhmiúlacht chun múineadh, nochtaí cosanta, clárúchán, plean straitéiseach

Taighde Coimisiúnaithe

Research on teacher education, development, and practice.