Aistrigh:
Gaeilge
English

Tá 37 ball ar an gComhairle a leagtar amach mar seo a leanas:

 • 11 múinteoir bunscoile, naonúr tofa agus beirt ainmnithe ag ceardchumann na múinteoirí
 • 11 múinteoir iar-bhunscoile, seachtar tofa agus ceathrar ainmnithe ag ceardchumainn na múinteoirí
 • 2 ainmnithe ag coláistí oideachais
 • 2 ainmnithe ag coláistí triú leibhéal sonraithe
 • 4 ainmnithe ag bainistíocht scoile (beirt don bhunleibhéal agus beirt don iar-bhunleibhéal)
 • 2 ainmnithe ag cumainn tuismitheoirí (duine don bhunleibhéal agus duine don iar-bhunleibhéal)
 • 5 ainmnithe ag an Aire Oideachais, ar a n-áirítear duine amháin mar ionadaí IBEC agus duine amháin mar ionadaí ICTU.

Comhaltaí na Comhairle

Comhaltaí a cheapadh ar an gComhairle Mhúinteoireachta

Tá 37 ball ag an gComhairle agus is múinteoirí cláraithe iad 16 díobh atá tofa ag múinteoirí, ainmníonn comhlachtaí éagsúla a shonraítear sna hAchtanna Comhairle Teagaisc, 2001-2015 16 dóibh, agus ainmníonn an tAire cúigear. Ceapann an tAire gach 37 díobh.

Is iad seo comhaltaí na Comhairle Múinteoireachta:

Comhaltaí na Comhairle

 • Adrian Guiney

  Tofa - Deonach - Iar-bhunscoil - Méan-Leathanta

 • Adrieanne Healy

  Tofa - Iar-bhunscoil - Deonach - Baile Átha Cliath agus Theas

 • Aileen Horkan

  Tofa - Bunscoil - Cúige Chonnacht/Cúige Uladh

 • Áine Lynch

  Ainmní - Bunscoil - NPC

 • Anne Loughnane

  Ainmní - ASTI

 • Bryan O'Reilly

  Ainmní - CPSMA

 • Catherine Moynihan

  Ainmní - JMB

 • Catherine Cross

  Ainmní - NPC

 • Claire Ní Mharcaigh

  Tofa - Earnáil BOO - Baile Átha Cliath agus Theas

 • Clodagh O'Hara

  Tofa - Iar-bhunscoil - Earnáil na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha - Éire ar fad

 • David Fagan

  Tofa - Bunscoil - Baile Átha Cliath

 • David O'Sullivan

  Ainmní - INTO

 • Declan Fahie

  Ainmní - UCD

 • Desmond Cogan

  Tofa - Bunscoil - Cúige Chonnacht/Cúige Uladh

 • Eamon Dennehy

  Ainmní - ASTI

 • Fergal McCarthy

  Ainmní - ACCS

 • Gráinne Connachy

  Ainmní

 • Hazel O'Connor-McWey

  Tofa - Bunscoil - Laighean

 • Jean Beswick Duignan

  Ainmní - TUI

 • Joseph McKeown

  Tofa - Bunscoil - Laighean

 • Liam Ó Néill

  Ceapaí de chuid an Aire

 • Liam Doran

  Ainmní - Ceapaí de chuid an Aire

 • Máire Kenefick

  Tofa - Bunscoil - Cúige Mumhan

 • Marcella Nic Niallaigh

  Tofa - Bunscoil - Baile Átha Cliath

 • Mary Curley

  Tofa - Bunscoil - Cúige Mumhan

 • Mary Magner

  Ainmní - INTO

 • Neil O'Sullivan

  Ainmní - IBEC

 • Niamh Hourigan

  Ainmní - MIC

 • Niamh Dennehy

  Ainmní - UCC

 • Noel Cronin

  Tofa - Iar-bhunscoil - Earnáil BOO - Baile Átha Cliath agus Theas

 • Patrick Knightly

  Tofa - Iar-bhunscoil - Deonach - Baile Átha Cliath agus Theas

 • Paul Moroney

  Tofa - Bunscoil - Cúige Mumhan

 • Séamus Ó Fearraigh

  Ainmní - TUI

 • Seán Ó hArgáin

  Ainmní - Gaeloideachas

 • Teresa O'Doherty

  Ainmní - MIE

 • Ursula O'Connor

  Tofa - Earnáil BOO - Méan-Laethanta-Óirthear

Coistí na Comhairle

Ar mhaithe le héascaíocht a dhéanamh ar a cuid oibre tá roinnt coistí, grúpaí oibre agus painéil bunaithe ag an gComhairle. Tá na mionsonraí faoi fheidhmeanna agus faoi bhallraíocht gach ceann acu seo le fáil thíos.

Déanann an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca éifeachtacht nósanna imeachta rialaithe inmheánacha na Comhairle Múinteoireachta a mheas, lena n-áirítear an fheidhm iniúchóireachta inmheánaí.

I measc na bhfreagrachtaí tá:

 1. Tuairisciú airgeadais
 2. Socruithe bainistithe riosca
 3. Córas rialaithe inmheánaigh na Comhairle
 4. Feidhmeanna iniúchóireachta inmheánaí agus seachtraí
 5. Tuairisciú airgeadais
 6. Nochtaí cosanta

Tá an Coiste Iniúchóireachta comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • David O’Sullivan (Cathaoirleach)
 • Ursula O’Connor
 • Pat Knightly
 • Seán Ó hArgáin
 • Gráinne Conachy
 • Liam Gallagher

Éisteoidh Painéal den Choiste Araíonachta le gearán tarchurtha chuige ón gCoiste Imscrúdúcháin. Déantar an éisteacht a reachtáil de réir Ailt 43 agus Sceidil 3 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, agus na rialacha agus nósanna imeachta gaolmhara atá dréachtaithe ag an gComhairle. Mar thoradh ar an éisteacht, d’fhéadfadh go mbeadh míoiriúnacht don teagasc mar thoradh ag an bpainéal, nó d’fhéadfaí an t-iarratas a dhíbheann. Cuireann an painéal a thuairisc faoi bhráid an Choiste Araíonachta.

Nuair a shroichtear toradh “neamh-infheidhme chun teagaisc”, gearrann an Coiste smachtbhanna cuí agus d’fhéadfadh go mbeadh aistarraingt clárúcháin go sealadach nó go buan, nó leanúntas leis an gclárúchán faoi réir ag roinnt coinníollacha.

Tá an Coiste Araíonochta comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Noel Cronin (Cathaoirleach)
 • Mary Magner
 • Jean Beswick
 • Clodagh O’Hara
 • Máire Kenefick
 • Paul Moroney
 • Adrienne Healy
 • Adrian Guinan
 • Liam Doran
 • Neil O’Sullivan
 • Fergal McCarthy
 • Áine Lynch
 • Declan Fahie

Tabharfaidh an Coiste comhairle don Chomhairle agus déanfaidh sé moltaí sna réimsí seo a leanas:

 • Caighdeáin iontrála chuig an ngairm múinteoireachta – na ceanglais maidir le hiontráil ar chláir oideachais tosaigh múinteoirí sa stát.
 • Cleachtadh na Múinteoireachta – Athbhreithniú ar chaighdeáin eolais, scileanna agus inniúlachta a theastaíonn le haghaidh cleachtadh na múinteoireachta.
 • Cáilíochtaí múinteoireachta – lena n-áirítear critéir agus nósanna. imeachta a fhorbairt le haghaidh athbhreithnithe agus creidiúnaithe
 • Ionduchtú iontrála nua – nithe a bhaineann le baill nua a ionduchtú chuig an ngairm.
 • Idirchaidreamh agus comhairliúchán leis an gCoiste Clárúcháin – maidir le pointí 2, 3 agus 4 thuas.
 • An fhoghlaim a dhéanann Múinteoirí (FGL/CPD) – Foghlaim ghairmiúil na múinteoirí a chur chun cinn agus athbhreithniú agus creidiúnú clár foghlama gairmiúla (FGL/CPD) de réir Alt 39 (nuair a thosaíonn siad) de na hAchtanna.
 • Cóid Iompair Ghairmiúil – Dréachtú agus athbhreithniú ar chóid iompair ghairmiúil do mhúinteoirí, i gcomhar leis na Coistí Imscrúdaithe agus Araíonachta. Beidh an coiste ar an eolas go háirithe d’oibleagáidí na Comhairle faoi alt 7.2. de na hAchtanna.
 • Taighde – Forbairt, cur i bhfeidhm agus athbhreithniú ar straitéis taighde na Comhairle.
 • Úsáid saineolais ghairmiúil a cheadú ó am go ham, chun cuidiú leis an bPainéal Cáilíochtaí agus leis an bpróiseas athbhreithnithe agus creidiúnaithe.

Tá an Coiste tar éis údarás a tharmligean ag an gComhairle freisin chun aighneachtaí agus tuairiscí a ullmhú ar shaincheisteanna oideachais i gcomhréir leis an mbeartas a d’aontaigh an Chomhairle agus chun athbhreithniú a dhéanamh agus ar chláir chreidiúnaithe Oideachais Tosaigh Múinteoirí, dá dtagraítear in Alt 38(1) den Acht, ach amháin i gcás ina bhfuil achomharc ann.

Tá an Coiste Oideachais comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Claire Markey (Cathaoirleach)
 • Aileen Horkan
 • Adrian Guinan
 • Noel Cronin
 • Máire Kenefick
 • David Fagan
 • Adrienne Healy
 • Gráinne Conachy
 • Liam O’Neill
 • Seán Ó hArgáin
 • Catherine Moynihan
 • Niamh Dennehy
 • Teresa O’Doherty

Déanann an Painéal Measúnaithe maidir le Cuibheas agus Oiriúnacht na Comhairle fianaise carachtair iarratasóirí a éilíonn clárúcháin mar mhúinteoirí leis an gComhairle a mheas. Déantar é seo agus aird á tabhairt ar na treoirlínte atá faofa ag an gComhairle.

Nuair a bhíonn sé mar chinneadh ag an bPainéal go bhfágann fianaise carachtair iarratasóra é/í mí-oiriúnach don chlárúchán, cuirfidh an Painéal a chinneadh, na fáthannna leis an gcinneadh, agus na bealaí chun cinn atá ann don iarratasóir ag an bpointe sin. Ullmhaíonn an Painéal tuairisc ansin le cur faoi bhráid an Choiste Clárúcháin.

Tá an Painéal Measúnaithe maidir le Cuibheas agus Oiriúnacht comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Jean Beswick Duignan (Cathaoirleach)
 • Anne Loughnane
 • Hazel O’Connor McWey
 • Joe McKeown
 • Bryan O’Reilly
 • Niamh Hourigan

Éascaíonn na Coistí Feidhmiúcháin feidhmiú éifeachtach agus éifeachtúil na Comhairle. Tá a fheidhmeanna leagtha amach in Alt 26 d’Achtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, arna leasú. Chomh maith lena fheidhmeanna reachtacha déanann an Coiste Feidhmiúcháin maoirseacht ar chur chun cinn na gairme, ar straitéis chumarsáide na Comhairle agus ar leasuithe reachtacha atá beartaithe.

Tá an Coiste Feidhmiúcháin comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Eamon Dennehy (Cathaoirleach na Comhairle)
 • Mary Curley (Leas-Chathaoirleach na Comhairle)
 • Seamus O Fearraigh
 • David O’Sullivan
 • Claire Markey
 • Mary Magner
 • Anne Loughnane
 • Liam O’Neill
 • Gráinne Conachy
 • Fergal McCarthy
 • Teresa O Doherty

Déanann an Coiste Airgeadais maoirseacht ar ghnóthaí airgeadais na Comhairle ar a n-áirítear ullmhúchán an bhuiséid bhliantúil, monatóireacht leanúnach ar theacht isteach agus ar chaiteachas, agus ar shocruithe na Comhairle maidir le curamaí ginearálta riarachán.

Áirítear mar chuid dá fheidhmeanna.

 • Athbhreithniú agus tuairisciú ar ghnóthaí airgeadais na Comhairle
 • Breathnú maidir leis an mbuiséad bliantúil
 • Athbhreithniú a dhéanamh, ag tréimhsí rialta aitheanta le linn timthrialla an bhuiséid bhliantúil, ar iarbhír theacht isteach agus ioncaim i gcoinne an bhuiséid agus deimhniú a dhéanamh nuair is gá go ndéantar buiséad leasaithe a ullmhú
 • Monatóireacht a dhéanamh ar dháileadh an chiste airgid
 • Athbhreithniú agus moltaí a dhéanamh maidir le táillí na Comhairle
 • Teagmháil a dhéanamh le, agus cuntais a ullmhú do, na hiniúchóirí agus tuairisciú don Chomhairle maidir le cúinsí airgeadais.

Tá an Coiste Airgeadais comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Mary Magner (Cathaoirleach)
 • Seamus O Fearraigh
 • Adrian Guinan
 • Marcella Nic Niallaigh
 • Fergal McCarthy
 • Niamh Hourigan

Beidh an Chomhairle, nó aon duine eile, ábalta iarratas a chur faoi bhráid an Choiste Imscrúdúcháin maidir le hiniúchadh ar oiriúnacht don chleachtas aon mhúinteora sna cúinsí seo a leanas:

Má theip ar mhúinteoir i gcomhlíonadh, nó má sháraigh sé/sí, an tAcht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, an tAcht Oideachais, 1998, an tAcht Oideachais (Leas), 2000, nó na hAchtanna Gairmoideachais, 1930 go 1999, nó aon rialachán, rialacha nó orduithe atá clúdaithe faoi na hAchtanna seo.

 • Má shíltear iompar an mhúinteora a bheith i réimse an mhí-iompair ghairmiúil mar atá leagtha síos san Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001
 • Má bhíonn faillí i gclárú an mhúinteora i ngeall ar eolas míchruinn nó calaoiseach a bheith tugtha nó mífháisnéis a bheith léirithe nó
 • Muna mbíonn ar a c(h)umas teagasc I ngeall ar chúinsí leighis.
 • Ní bheidh baint ag an gCoiste ach an oiread le gnóthaí leathúla a bhaineann le conradh ná le haraíonacht, ná ní bheidh suntas á thabhairt ag an gComhairle do ghearáin ar Féidir déileáil níos fear leo ag an leibhéal áitiúil.

Nuair a shíltear é a bheith cuí a leithéid a dhéanamh, cuirfidh an Coiste an t-iarratas ar aghaidh chuig an gCoiste Araíonachta.

Tá an Coiste Imscrúdúcháin comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Mary Curley (Cathaoirleach)
 • Anne Loughnane
 • Seamus O Fearraigh
 • Ursula O’Connor
 • Joe McKeown
 • Aileen Horkan
 • Pat Knightly
 • Catherine Cross
 • Catherine Moynihan
 • Bryan O’Reilly

Is iad na comhaltaí seo a leanas atá ar an bPainéal Cáilíochtaí:

 • Adrieanne Healy (Cathaoirleach)
 • Ursula O’Connor
 • Hazel O’Connor McWey
 • Des Cogan
 • Declan Fahie
 • Teresa O’Doherty

Cuireann an Coiste Clárúcháin comhairle ar fáil don Chomhairle agus déanann sí moltaí faoi gach gné de chlárúchán múinteoirí ag an gComhairle. Baineann an obair seo le comhairle agus moltaí a chur ar fáil faoi:

 • Na rialacha a rialaíonn an clárúchán
 • Na próisis a bhaineann lena leithéid de rialacha a chur I bhfeidhm
 • An próiseas a úsáidtear chun cinntí painéal a athbhreithniú
 • Comhdhéanamh na dtéarmaí tagartha do na Painéail Iarratas Bunoideachas agus Iarbhunoideachas agus don Phainéal ar Fhianaise Carachtair
 • Ceapachán measúnóirí chun cuidiú leis na Painéil Iarratas agus leis an bpróiseas ar Athbhreithniú Cinnidh
 • Comhairle a chur ar an gComhairle maidir leis an gcineál teastais ata le heisiúint
 • Critéir agus treoir don bhreithmheas ar cháilíochtaí don chlarúchán
 • Gnóthaí a bhiineann le Fianaise Carachtair agus promhadh.

Mar aon leis sin, déanann an Coiste Clárúcháin, agus é ag feidhmiú thar ceann na Comhairle, athbhreithniú ar chinntí faoi iarratais don chlárúchán a bhíonn déanta ag na Painéil Iarratais Bunleibhéal agus Iar-bhunleibhéal agus ag an bPainéal ar Fhianaise Carachtair, nuair a éilíonn an t-Iarratasóir a leithéid. Déantar é seo de réir an phróisis ar Athbhreithniú Cinnidh atá glachta ag an gComhairle. Is féidir é seo a íoslódáil anseo.

Tá an Coiste Clárúcháin comhdhéanta de na comhaltaí seo a leanas:

 • Anne Loughnane (Cathaoirleach)
 • Patrick Knightly
 • Jean Beswick Duignan
 • Clodagh O’Hara
 • David Fagan
 • Des Cogan
 • Marcella Nic Niallaigh
 • Gráinne Conachy
 • Neil O’Sullivan
 • Seán Ó hArgáin
 • Niamh Dennehy
 • Niamh Hourigan
 • Fergal Mc Carthy

Tá seachtar ball ar an bPainéal Clárúcháin agus buaileann siad le chéile uair sa mhí chun plé a dhéanamh ar fhoirmeacha iarratais ar shíneadh ama curtha isteach ag múinteoirí atá seacht mbliana nó níos mó ar an gclár agus gan aon rud déanta acu go fóill faoina gcoinníoll(acha). Is féidir leis an gCeann Clárúcháin múinteoirí a atreorú chuig an bPainéal Clárúcháin.

Is féidir leis an bPainéal síneadh ama a thabhairt, a chur siar, nó a dhiúltú bunaithe ar an bhfoirm iarratais ar shíneadh ama a chuir an múinteoir isteach in éineacht lena c(h)áipéisíocht tacaíochta.

Is iad na comhaltaí seo a leanas atá ar an Clárúcháin:

 • Niamh Dennehy (Cathaoirleach)
 • Seamus O Fearraigh
 • Adrian Guinan
 • Clodagh O’Hara
 • Paul Moroney
 • Gráinne Conachy
 • Mary Magner