Aistrigh:
Gaeilge
English

Beartas Droichead

Forbraíodh creat Droichead trí chomhairliúchán cuimsitheach leis an ngairm. Ó cuireadh tús le Droichead, tá an Chomhairle Mhúinteoireachta tar éis éisteacht go cúramach le glórtha na múinteoirí aonair agus na scoileanna a bhí páirteach ann. Chabhraigh na comhráite gairmiúla seo le Droichead a mhúnlú sa chreat ionduchtaithe gairmiúil atá ann inniu.

Creat Beartais Droichead (2017) (Béarla)

Príomhphointí Faisnéise faoi Droichead

Dearbhaithe Cáilíochta Droichead

Comhleanúnachas agus Dearbhú Cáilíochta

Tá líon meicníochtaí i bhfeidhm le cáilíocht agus comhleanúnachas phróiseas Droichead a dhearbhú ar bhonn náisiúnta.

Leibhéal Scoile

Mar cheannaire foghlama na scoile, cothaíonn an príomhoide, cé nach gá go mbeadh sé/sí bainteach le próiseas Droichead, cultúr foghlama inar féidir le Droichead rath a bheith air, agus tacaíonn leis an Fhoireann Tacaíochta Gairmiúil ó thaobh éascú a dhéanamh ar phróiseas ionduchtaithe atá ar ardchaighdeán.

An Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (NIPT)

Cuireann an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí tacaíocht ar fáil do scoileanna a bhfuil Droichead á thairiscint acu agus atá ag fostú Múinteoir Nuacháilithe (NQT).  Tugann NIPT tacaíocht don Fhoireann Tacaíochta Gairmiúil (PST) agus don NQT araon trí dheiseanna foghlama gairmiúla (oiliúint PST), cruinnithe cnuasaigh agus tacaíocht scoile a sholáthar.  Déantar Comhalta NIPT a shannadh do gach aon scoil lena dtreorú trí phróiseas Droichead. Déan teagmháil leis an NIPT anseo.

Painéal Dearbhaithe Cáilíochta Droichead (DQA)

Is é an cuspóir atá le painéal Dearbhaithe Cáilíochta Droichead (DQA) ná cáilíocht dhearbhaithe a thabhairt don phróiseas Droichead.  Déantar seo ar dhá phríomhbhealach:

  1. Athbhreithnithe bliantúla a dhéanamh ag leibhéal náisiúnta chun tuiscint chomhpháirteach a chur chun cinn agus a fhorbairt ar fud scoileanna faoina n-éiríonn go maith leis in Droichead, i gcomhthéacs scoileanna éagsúla.  Déantar iniúchadh freisin féachaint an bhfuil an próiseas cothrom agus comhsheasmhach le polasaí na Comhairle Múinteoireachta.

Tugann an Painéal, agus na hathbhreithnithe seo ar siúl, cuairt ar líon randamach bunscoileannna agus iar-bhunscoileanna ina raibh an próiseas Droichead ar siúl agus pléitear an próiseas leis an bPríomhoide, leis an bhFoireann Tacaíochta Gairmiúil (PST) agus leis an Múinteoir Nuacháilithe (NQT). Cuairteanna réamhshocraithe atá i gceist a eagraítear le meon an chomhair agus an chomhlachais. I ndiaidh an athbhreithnithe, cuireann an painéal tuarascáil anaithnide faoi bhráid na Comhairle Múinteoireachta, agus leagtar amach a dtorthaí agus a gcuid moltaí maidir leis an bpróiseas. Déanann an Chomhairle an tuarascáil a mheas agus tar éis di a bheith daingnithe cuirtear chuig na scoileanna ábhartha í agus foilsítear í ar láithreán gréasáin na Comhairle.

2. Déanfar iarratais ó na MNCanna maidir le hathbhreithniú ar an bpróiseas Droichead a mheas.

Is é seo a leanas an nós imeachta dona leithéid d’iarratais:

  • Má tá imní ar NQT nó ar an PST faoi aon ghné de phróiseas Droichead, ní mór dóibh féachaint le réiteach a aimsiú chomh luath agus is féidir.
  • Is féidir leis an NQT nó an PST teagmháil a dhéanamh le comhalta an NIPT atá sannta leis an scoil má cheapann siad nach bhfuil aird á thabhairt ar a n-ábhar imní.  Is múinteoir lánchláraithe atá ag múineadh an comhalta ag a bhfuil taithí freisin ar mheantóireacht agus arna ainmniú ag an gClár Náisiúnta Ionduchtúcháin do Mhúinteoirí (CNIM) chun bonn treise a chur faoi phróiseas Droichead ag leibhéal na scoile. Tugann an comhalta cuairt ar an scoil chun an próiseas  Droichead a phlé le baill an NQT agus an PST agus déanann sé moltaí faoin mbealach le dul i ngleic le hábhair imní. Coimeádtar teagmháil rialta leis an gcomhalta. Cuirtear na saincheisteanna faoi bhráid fhoireann lánaimseartha an NIPT, más gá.  D’fhéadfadh sé gur duine d’Oifigigh Forbartha Réigiúnaí na foirne NIPT a bheadh ann, duine a thacaíonn leis an bpróiseas Droichead ag an leibhéal réigiúnach, duine de bheirt cheann foirne, nó a chomhordaitheoir náisiúnta.
  • Más rud é go bhfuil na bealaí thuas uilig sáraithe ag an NQT, agus má cheapann sé/sí nach bhfuiltear ag caitheamh mar is cóir lena n-ábhar imní, is féidir leis/ léi iarratas a dhéanamh ar an gComhairle Mhúinteoireachta painéal an DQA a chur i mbun athbhreithnithe, agus cur síos a dhéanamh ar na cúiseanna nach bhfuil nó nach raibh an próiseas Droichead á leanúint ar bhealach ceart.
  • Cuirfear torthaí an phainéil chomh maith le moltaí chun  feabhais, i scríbhinn chuig an NQT, chuig príomhoide na scoile agus chuig an gComhairle.
  • Más rud é go ndéanfaidh an NQT iarratas ina dhiaidh sin ar shíneadh ama do chlárú le coinníollacha, ba chóir go mbeadh cinneadh an phainéil san áireamh sa cháipéisíocht tacaíochta agus go gcuirfeadh an Chomhairle an cinneadh sin san áireamh agus an t-iarratas á mheas.

Comhdhéanamh Phainéal Dearbhaithe Cáilíochta Droichead (DQA)

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta a bhunaíonn na painéil athbhreithnithe agus bíonn triúr ball ar gach painéal:

  • Cathaoirleach
  • Múinteoir ón earnáil ábhartha
  • Duine a bhfuil taithí aige ar thacaíocht agus ar mheasúnú don mhúinteoireacht agus don fhoghlaim ag leibhéal na scoile.

Is é Stiúrthóir na Comhairle a cheapann an Cathaoirleach.  B’fhearr dá mbeadh an Cathaoirleach i mbun a phoist ar feadh trí bliana ar a laghad, ar mhaithe le leanúnachas. Ní fhágfar aon chathaoirleach i mbun an róil ar feadh tréimhse níos faide ná cúig bliana.